Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Rozš. vyd.
Brno : Jota, 2013
369 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, noty ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7462-333-2 (váz.)
Populárně naučná
angličtina
V tiráži: Vyd. 2.
Obsahuje bibliografii na s. [345]-358, bibliografické odkazy a rejstřík
000249970
OBSAH // // P ře d m lu v a k č e sk é m u v y d á n í (2013) P ře d m lu v a a u to r a P ře d m lu v a k n o v é m u v y d á n í 1. N e u v ě ř ite ln é p ř íb ě h y 2 . V liv e v o lu c e P o k o j s v y h líd k o u : o tá z k y p e rs p e k tiv y H lav o la m y : d e fo rm a c e m y šlen í a p r o s to r u D ěd ico v é: a d a p ta c e a e v o lu c e P o věži b a b y lo n s k é : lin g v istic k á o d b o č k a Sm ysl p r o re a litu : e v o lu c e d u š e v n íc h o b r a z ů Péče o m a lo u p la n e tu a je jí ú d rž b a : k o s m ic k á e k o lo g ie D u h a p řita ž liv o s ti: z č e h o j e u tk á n sv ě t K ro n ik a o h lá š e n é sm rti: o s m rti a n e s m rte ln o s ti L id sk ý fa k to r: sv ě tlo v te m n o tá c h J e d e n svět n e sta č í: v e lk á ilu z e 3 . V elik o st, ž iv o t a krajina K ře h k á ro v n o v á h a : v e sm írn á v y ro v n a n o s t O m y šíc h a lid e c h : živ o t n a Z em i Z u b a té o stří: živ é fra k tá ly D v o jstra n n é d o h o d y : sm ysl p r o k řiv k y F ra k tá ln í e x p re sio n ism u s: p o d iv u h o d n ý p ř íp a d J a c k a O d k a p á v a č e V ojn a a m ír: v e lik o st a k u ltu r a D a le k o o d h lu č íc íh o d a v u : v e lik o st p o p u la c í N e b e z p e č n é z n á m o sti: k o m p le x ita , m o b ilita a k u ltu r n í e v o lu c e N o v in k y ze sítě: ro z v ě tv o v á n í P ro s tře d n íc i: h rá tk y s p a
n e m p rů m ě rn ý m // // 9 14 17 19 // // 24 31 40 47 51 55 61 67 75 77 // // 82 89 97 101 104 110 115 126 129 131 // // \fS o k o v é : e v o lu c e s p o lu p r á c e T a jn á z a h ra d a : k ra jin á řs k é u m ě n í P o sta v y v k ra jin ě : d ile m a p o č íta č o v é h o u m ě n í D ě ti p ů ln o c i: p rv n í p o h le d n a h v ě z d y 4. N e b e a Z em ě S o u m ra k d n e : ry tm y ž iv o ta Ř íše slu n c e : p ro č m á m e ro č n í o b d o b í E x tra s o lá n í p la n e ty : p ř íp a d v e s m írn é p ře d p o ja to s ti H r s t p ra c h u : d o h lu b in Z em ě O b lá z e k n a o b lo z e : M ě síc n a d n á m i T m a o p o le d n á c h : z a tm ě n í V esn ick ý m lý n : p u tu jíc í P o lá rk a P a p íro v ý m ěsíc: j a k říd it c h a o tic k é p la n e ty M a rs v tv ý ch o č íc h : p řiš li z v e sm íru A n a rc h is ta Č tv rte k : p ů v o d tý d n e C e s ta d lo u h ý m d n e m d o n o ci: p ů v o d so u h v ě z d í S tu d ie v ša rla to v é : p ů v o d b a re v n é h o v id ě n í V y p lo u v á m e : ta k to n a to m sv ě tě c h o d í 5 . P ř ír o d o p is h lu k u K lu b p o d iv n ý c h ž iv n o stí: z v u k o v é k ra jin y R o z u m a cit: o tá z k a n a č a s o v á n í D o p ro v o d n á h u d b a : n e š k o d n ý v ed lejší p r o d u k t? H r a se s k le n ě n ý m i p e rla m i: h u d b a sfé r M e c h a n ic k é p ia n o : p o s lo u c h á n í
p o číslech Z v u k tic h a : d e k o m p o z ic e h u d b y P íra n a im itaci: n e in v e n ta riz o v a te ln o s t Z v u k h u d b y : sly šen í a p o s lo u c h á n í D o b ro d ru ž s tv í R o d e ric k a R a n d o m a : b ílý šu m , rů ž o v ý šum a č e rn ý šu m 6 . D o b r ý k o n e c v še napraví B ib lio g ra fie C o p y r ig h t k o b ra z o v ý m m a te riá lů m R e jstřík // // 140 145 157 170 // // 171 176 181 183 188 194 204 211 216 219 234 251 265 // // 270 278 280 286 293 307 312 315 326 339 345 359 363 // // \f
(OCoLC)862712587
cnb002481970

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC