Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.3) Půjčeno:74x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2014
249 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4451-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-9177-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9178-4 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 233-241, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000250859
PŘEDMLUVA 11 // 1. CHARAKTERISTIKA PORADENSTVÍ 13 // 1.1 Stručný historicky exkurz vývoje poradenství ve svete a v Ceske republice 14 // 1.2 Vymezení a rozvoj poradenství 15 // 1.3 Prístupy a systémy 18 // 1.3.1 Období hlídání optimálního řešení 19 // 1.3.2 Koncepce integrovaného výchovné-rozvijejícího přístupu v poradenství 19 // 1.4 Vybrané přístupy k poradenství 19 // 1.4.1 Psychoanalyticky (freudovský) přistup 19 // 1.4.2 Individuální psychologická koncepce ?. Adlera 20 // 1.4.3 Behaviorálnipřístup 20 // 1.4.4 Experienciální přistup 20 // 1.4.5 Gestalt přístup 21 // 1.4.6 Racionálné-emočnipřistup 21 // 1.4.7 Přistup pomocí transakční analýzy 22 // 1.4.8 Systemický přistup 23 // 1.4.9 Narativnipřistup 23 // 1.4.10 Eklekticko-integrativnípřístup 23 // 1.5 Systémy poradenství 24 // 1.5.1 Poradenství v rezortu Ministerstva práce a sociálních věci ČR 24 // 1.5.2 Poradenství v oblasti školství 25 // 1.5.3 Poradenství ve zdravotnictví 26 // 1.5.4 Jiné typy poradenství 26 // 1.5.5 Občanské poradny 26 // 1.5.6 Poradenství prostřednictvím internetu 26 // 1.6 Místo realizace poradenského procesu 27 // 2. METODY PORADENSKÉ PRÁCE 29 // 2.1 Základní metody práce s klientem 29 // 2.1.1 Informace 29 // 2.1.2 Delegování 30 // 2.1.3 Objasnění 30 // 2.1.4 Ventilace 31 // 2.1.5 Podpora a povzbuzení 31 // 2.1.6 Interpretace 31 // 2.1.7 Trénink 32 // 2.1.8 Relaxační techniky 32 // 2.1.9 Konfrontace 35 // 2.1.10 Reflexe 35 // 2.1.11 Modelové situace 35 // 2.1.12 Hraní rolí // 2.1.13 Rozvoj vedomých způsobu zvládání zátéže // 3. PORADENSKÝ TÝM A INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE 39 // 4. PORADENSKÝ PROCES 43 // 4.1 Klient přichází poprvé 43 // 4.2 Struktura poradenského procesu 46 // 4.2.1 Počáteční fáze poradenského procesu 47 // 4.2.2 Prostrední fáze poradenského procesu 47
4.2.3 Závérečná fáze poradenského procesu 48 // 4.3 Když byl čas v poradenství 49 // 5. VERBÁLNÍ KOMUNIKACE V PORADENSKÉM PROCESU 51 // 5.1 Důležité komponenty dialogu mezi poradcem a klientem 51 // 5.1.1 Aktivní naslouchání 51 // 5.1.2 Práce s otázkami 52 // 5.1.3 Jazyk v poradenství 54 // 5.1.4 Akceptace 54 // 5.1.5 Empatie 54 // 5.1.6 Kongruente 55 // 5.1.7 Zpitná vazba 55 // 5.1.8 Záznam rozhovoru 55 // 6. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V PORADENSKÉM PROCESU 57 // 6.1 Gestikulace 57 // 6.2 Haptika 57 // 6.3 Mimika 59 // 6.4 Proxemika (fyzická blízkost) 60 // 6.5 Posturologic 61 // 6.6 Kinczika 61 // 6.7 Teritorialita 61 // 6.8 Paralingvistické projevy 62 // 6.9 Produkce 62 // 6.10 Pláč 63 // 7. RIZIKOVÍ KLIENTI V PORADENSKÉ PRÁCI ANEB // KOHO TAKÉ POTKÁVÁME 67 // 7.1 Depresivní klient 68 // 7.2 Suicidální klient 69 // 7.3 Nedobrovolný klient 71 // 7.4 Klient v odporu 73 // 7.5 Mlčenlivý klient 75 // 7.6 Klient s manipulativním chováním 76 // 7.7 Agresivní klient 77 // // 7.7./ Vyhodnocení agresivního incidentu 77 // 7.7.2 Komunikace 78 // 7.7.3 Taktika vyjednávání a zklidňující techniky 79 // 8. PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOS TI 81 // 8.1 Školní připravenost z hlediska vývojové psychologie 82 // 9. OBECNÉ POJETÍ PROBLÉMŮ VE ŠKOLE A TYPOLOGIE ŽÁKŮ // S PROBLÉMY 87 // 9.1 Žák s konkrétním typem problému 88 // 9.2 Charakteristika žáka s problémy 88 // 9.3 Charakteristika problémů u žáků 89 // 9.3.1 Problémy v oblasti výkonu a školního prospěchu 89 // 9.3.2 Problémy v oblasti chování 90 // 9.3.3 Problémy v oblasti citového prožívání 91 // 9.4 Otázky prevence a poradenství u problémových žáků 91 // 10. PORADENSTVÍ PRO NADANÉ A TALENTOVANÉ 95 // 10.1 Nadání 95 // 10.2 Základní termíny 96 //
10.3 Vyhledávání a identifikace nadaných a talentovaných z pohledu psychodiagnostiky 98 // 10.4 Přístupy práce s talentovanými a nadanými 99 // 10.5 Řešení školních problémů nadaných dětí 101 // !1. PORADENSTVÍ VE VOLBĚ POVOLÁNÍ A PROFESNÍM VÝVOJI 103 // 11.1 Představa o svém budoucím povolání 104 // 11.2 Využívané modely poradenského postupu 105 // 11.2.1 Model shody 105 // 11.2.2 Teoretický model profesního rozhodování 106 // 11.3 Formování žáka k budoucí volbě povolání 106 // 11.3.1 Mladší školní věk 106 // 11.3.2 Starší školní věk 107 // 11.4 Psychologické vyšetření zaměřené na volbu povolání 108 // ! 1.4.1 Získání informaci před samotným vyšetrením 109 // 11.4.2 Vlastní psychologické vyšetření 110 // 11.5 Profesní poradenství na středních školách 111 // 11.3.1 Vývoj upřesňující volbu pro případné další studium na vysoké škole 112 // 11.6 Profesní poradenství na vysokých školách 113 // 12. PORADENSTVÍ V OBLASTI KYBERŠIKANY 115 // 12.1 Co je kyberšikana 115 // 12.1.1 Formy a typy kyberšikany 115 // 12.2 Otázky a možnosti výzkumného přístupu kyberšikany 116 // 12.3 Kyberšikana v číslech 118 // 12.3.1 Zjištění ze zahraničních výzkumů 118 // 12.3.2 Výskyt kyberšikany v ČR 119 // 12.4 Důvody vzniku a dopady kyberšikany 120 // 12.4.1 Dopad kyberšikany na psychický slav oběti 120 // 12.4.2 Počítačová gramotnost 121 // 12.5 Základní pravidla bezpečného internetu 121 // 12.6 Role poradců při zvládání kyberšikany 121 // 13. PORADENSTVÍ V OBLASTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 127 // 14. PORADENSTVÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ I33 // 14.1 Etiologic poruch chování I33 // 14.1.1 Diagnostická kritéria I35 // 14.2 Poradenství v oblasti neposlušnosti a opozičního chování 136 // 14.2.1 Způsoby intervence I37 //
14.3 Vyrušování ve škole a ve třídě 138 // 14.3.1 Úrovně analýzy obecné 139 // 14.3.2 Intervence na úrovni dítěte I39 // 14.3.3 Intervence na úrovni učitel-žák 141 // 14.3.4 Intervence na úrovni školy 14? // 14.4 Dětské krádeže a psychologické poradenství 142 // 15. PORADENSTVÍ V OBLASTI HYPERKINETICKÉ PORUCHY (ADHD) 145 // 15.1 Diagnostická kriteria ADHD 145 // 15.1.1 Nepozornost I45 // 15.1.2 Hyperaktivita 146 // 15.1.3 Impulsivita 146 // 15.2 Typy ADHD 146 // 15.3 Psychologická problematika dětí s ADHD I47 // 15.3.1 Vývoj dětí s ADHD I47 // 15.3.2 Socializace předškolního dítěte s ADHD I49 // 15.3.3 Specifické projevy chování u dětí s ADHD 150 // 15.4 ADHD v sociálním prostředí I51 // 15.4.1 Děti s ADHD v rodině 151 // 15.4.2 Diti s ADHD ve škole Z..Z 152 // 15.4.3 Diti s ADHD a vztahy s ostatními dětmi a okolím 152 // 15.5 Jak pracovat s ADHD I53 // /5.5.1 Informovanost a příprava rodičů I53 // 15.5.2 Kognitivně-behaviorálnipřistup I53 // 15.5.3 Některé zásady práce s dětmi s ADHD ve škole 155 // 15.5.4 Některé zásady práce a opatření pro děti s ADHD I55 // 16. PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA PORUCH UČENÍ 157 // 16.1 Etiologie poruch učení I57 // 16.1.1 Biologicko-medicinská rovina 157 // 16.1.2 Kognitivní rovina I58 // 16.1.3 Behaviorálni rovina 159 // 16.2 Stručná charakteristika specifických poruch učení 159 // 16.2.1 Dyslexie 159 // 16.2.2 Dysgrafie 161 // 16.2.3 Dysortografie 161 // 162.4 Dyskalkulie 162 // 16.2.5 Dyspraxie 163 // 16.3 Psychosociální postavení deci s poruchami učení 163 // 16.3.1 Situace v rodině 164 // 16.3.2 Postoje učitelů 164 // 16.3.3 Postoje spolužáků 165 // 16.3.4 Postoj k sobě samým 165 // 16.4 Vybrané metody nápravy poruch učení 165 // 17. PORADENSTVÍ V OBLASTI MENTÁLNÍ RETARDACE 169 //
17.1 K terminologickým otázkám mentální retardace a mentálního postižení 169 // 17.2 Poradce, diagnostika a rozvoj potenciálu osob s mentálním postižením 173 // 17.2.1 Obecná doporučeni pro rozvoj potenciálu osob s mentální retardaci. 177 // 17.3 Poradce a osvěta 179 // 17.4 Poradce a rodina s člověkem s mentální retardací 184 // 17.5 Poradce a dospívání člověka s mentální retardací 190 // 18. PORADENSTVÍ VE SFÉŘE DROGOVÝCH A DALŠÍCH ZÁVISLOSTÍ 193 // 18.1 Klient závislý na návykových látkách 196 // 18.2 Cyklus motivace k léčbě 199 // 18.2.1 Nestojí o změnu 200 // 18.2.2 Rozhodováni 200 // 18.2.3 Rozhodnuti 200 // 18.2.4 Jednáni 200 // 18.2.5 Udržováni 200 // 18.2.6 Recidiva návykového chováni 200 // 18.3 Problematika patologického hráčství 201 // 18.3.1 Vývoj patologického hráčství 202 // 18.3.2 Poradenská práce s klientem závislým na hře 203 // 19. PORADENSTVÍ U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 205 // 19.1 Principy základního psychologického poradenství 206 // 20. INSTRUMENTÁLNÍ SLOŽKY SOUŽITÍ A RITUÁLY 211 // 20.1 Rituály a jejich význam 212 // 21. SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ 215 // 21.1 Styly vedení skupiny (role, které zaujímá poradce, tj. vedoucí skupiny) 217 // 21.1.1 Autoritářský styl 217 // 21.1.2 Demokratický styl 217 // 21.1.3 Liberálni styl 218 // 21.2 Spoluvedení skupiny 219 // 21.3 Klienti, s nimiž se v rámci skupinové práce pracuje obtížně 220 // 21.3.1 Monopolista 220 // 21.3.2 Pomocník poradce 221 // 21.3.3 Spravedlivý moralista 221 // 21.3.4 Obhájce zvláštního zájmu 221 // 21.3.5 Tichý uzavřený člen 222 // 21.3.6 Pomoc odmítajícísudič 222 // 21.3.7 Intelektualizátor 222 // 21.3.8 Agresor 222 // 22. DŮVĚRNÉ INFORMACE, MLČENLIVOST, OHLAŠOVACÍ POVINNOST 225 // 22.1 Ohlašovací povinnost aneb Na co také musíme myslet 226 //
22.1.1 Nepřekaženi trestného činu a neoznámeni trestného činu 226 // 23. ETICKÉ PROBLÉMY PORADENSTVÍ // 231 // LITERATURA 233 // SHRNUTÍ 243 // SUMMARY 245 // VĚCNÝ REJSTŘÍK 247
(OCoLC)880868785
cnb002572302

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC