Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:63x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2014
249 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4451-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-9177-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9178-4 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 233-241, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000250859
OBSAH // PŘEDMLUVA... 11 // 1. CHARAKTERISTIKA PORADENSTVÍ ... 13 // 1.1 Stručný historicky exkurz vývoje poradenství ve svete a v Ceske republice ... 14 // 1.2 Vymezení a rozvoj poradenství... 15 // 1.3 Prístupy a systémy ... 18 // 1.3.1 Období hlídáni optimálního řešení... 19 // 1.3.2 Koncepce integrovaného výchovné-rozvijejícího přístupu v poradenství... 19 // 1.4 Vybrané přístupy ? poradenství ... 19 // 1.4.1 Psychoanalyticky (freudovský) přistup... 19 // 1.4.2 Individuální psychologická koncepce ?. Adlera ...20 // 1.4.3 Behaviorálnipřístup... 20 // 1.4.4 Experienciálnipřistup...20 // 1.4.5 Gestalt přístup... 21 // 1.4.6 Racionálné-emočnipřistup...21 // 1.4.7 Přistup pomocí transakční analýzy... 22 // 1.4.8 Systemický přistup ...23 // 1.4.9 Narativnipřistup...23 // 1.4.10 Eklekticko-integrativnípřístup ...23 // 1.5 Systémy poradenství...24 // 1.5.1 Poradenství v rezortu Ministerstva práce a sociálních věci ČR... 24 // 1.5.2 Poradenství v oblasti školství... 25 // 1.5.3 Poradenství ve zdravotnictví... 26 // 1.5.4 Jiné typy poradenství... 26 // 1.5.5 Občanské poradny ... 26 // 1.5.6 Poradenství prostřednictvím internetu... 26 // 1.6 Místo realizace poradenského procesu ... 27 // 2. METODY PORADENSKÉ PRÁCE...29 // 2.1 Základní metody práce s klientem... 29 // 2.1.1 Informace ... 29 // 2.1.2 Delegování...30 // 2.1.3 Objasněni...30 // 2.1.4 Ventilace...31 // 2.1.5 Podpora a povzbuzeni...31
2.1.6 Interpretace...31 // 2.1.7 Trénink...32 // 2.1.8 Relaxační techniky...32 // 2.1.9 Konfrontace...35 // 2.1.10 Reflexe...35 // 2.1.11 Modelové situace ...35 // 2.1.12 Hraní rolí... // 2.1.13 Rozvoj vedomých způsobu zvládáni zátéže... // 3. PORADENSKÝ TÝM A INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE...39 // 4. PORADENSKÝ PROCES ...43 // 4.1 Klient přichází poprvé...43 // 4.2 Struktura poradenského procesu...46 // 4.2.1 Počáteční fáze poradenského procesu...47 // 4.2.2 Prostrední fáze poradenského procesu ...47 // 4.2.3 Závérečná fáze poradenského procesu ...48 // 4.3 Kdyi bé/.í čas v poradenství ...49 // 5. VERBÁLNI KOMUNIKACE V PORADENSKÉM PROCESU...51 // 5.1 Důležité komponenty dialogu mezi poradcem a klientem... 51 // 5.1.1 Aktivní naslouchání... 51 // 5.1.2 Práce s otázkami... 52 // 5.1.3 Jazyk v poradenství...54 // 5.1.4 Akceptace...54 // 5.1.5 Empatie...54 // 5.1.6 Kongruente... 55 // 5.1.7 Zpitná vazba... 55 // 5.1.8 Záznam rozhovoru...55 // 6. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V PORADENSKÉM PROCESU ... 57 // 6.1 Gestikulace... 57 // 6.2 Haptika... 57 // 6.3 Mimika...59 // 6.4 Proxemika (fyzická blízkost) ... 60 // 6.5 Posturologic ...61 // 6.6 Kinczika ...61 // 6.7 Teritorialita...61 // 6.8 Paralingvistické projevy ...62 // 6.9 Produkce...62 // 6.10 Pláč ...63 // 7. RIZIKOVÍ KLIENTI V PORADENSKÉ PRÁCI ANEB // KOHO TAKÉ POTKÁVÁME...67 // 7.1 Depresivní klient...68 // 7.2 Suicidální klient ...69 // 7.3 Nedobrovolný klient
...71 // 7.4 Klient v odporu...73 // 7.5 Mlčenlivý klient ...75 // 7.6 Klient s manipulativním chováním...76 // 7.7 Agresivní klient ...77 // // 7.7./ Vyhodnocení agresivního incidentu ...77 // 7.7.2 Komunikace...78 // 7.7.3 Taktika vyjednávání a zklidňující techniky...79 // 8. PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOS TI ...81 // 8.1 Školní připravenost z hlediska vývojové psychologie...82 // 9. OBECNÉ POJETÍ PROBLÉMŮ VE ŠKOLE A TYPOLOGIE ŽÁKŮ // S PROBLÉMY...87 // 9.1 Žák s konkrétním typem problému ...88 // 9.2 Charakteristika žáka s problémy ...88 // 9.3 Charakteristika problémů u žáků...89 // 9.3.1 Problémy v oblasti výkonu a školního prospěchu...89 // 9.3.2 Problémy v oblasti chováni...90 // 9.3.3 Problémy v oblasti citového prožíváni...91 // 9.4 Otázky prevence a poradenství u problémových žáků ...91 // 10. PORADENSTVÍ PRO NADANÉ A TALENTOVANÉ ...95 // 10.1 Nadání...95 // 10.2 Základní termíny...96 // 10.3 Vyhledávání a identifikace nadaných a talentovaných z pohledu psychodiagnostiky.98 // 10.4 Přístupy práce s talentovanými a nadanými ...99 // 10.5 Řešení školních problémů nadaných dětí... 101 // !1. PORADENSTVÍ VE VOLBĚ POVOLÁNÍ A PROFESNÍM VÝVOJI ... 103 // 11.1 Představa o svém budoucím povolání ... 104 // 11.2 Využívané modely poradenského postupu ... 105 // 11.2.1 Model shody... 105 // 11.2.2 Teoretický model profesního rozftodováni... 106 // 11.3 Formování
žáka ? budoucí volbě povolání... 106 // 11.3.1 Mladší školní věk ... 106 // 11.3.2 Starší školní věk... 107 // 11.4 Psychologické vyšetření zaměřené na volbu povolání ... 108 // ! 1.4.1 Získáni informaci před samotným vyšetrením... 109 // 11.4.2 Vlastni psychologické vyšetřeni... 110 // 11.5 Profesní poradenství na středních školách... 111 // 11.3.1 Vývoj upřesňující volbu pro případné další studium na vysoké škole... 112 // 11.6 Profesní poradenství na vysokých školách ... 113 // 12. PORADENSTVÍ V OBLASTI KYBERŠIKANY ... 115 // 12.1 Co je kyberšikana ... 115 // 12.1.1 Formy a typy kyberšikany... 115 // 12.2 Otázky a možnosti výzkumného přístupu kyberšikany ... 116 // 12.3 Kyberšikana v číslech... 118 // 12.3.1 Zjištěni ze zahraničních výzkumů ... 118 // 12.3.2 Výskyt kyberšikany v ČR... 119 // 12.4 Důvody vzniku a dopady kyberšikany ... 120 // 12.4.1 Dopad kyberšikany na psychický slav oběti ... 120 // 12.4.2 Počítačová gramotnost... 121 // 12.5 Základní pravidla bezpečného internetu ... 121 // 12.6 Role poradců při zvládání kyberšikany... 121 // 13. PORADENSTVÍ V OBLASTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU... 127 // 14. PORADENSTVÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ... I33 // 14.1 Etiologic poruch chování... I33 // 14.1.1 Diagnostická kritéria... I35 // 14.2 Poradenství v oblasti neposlušnosti a opozičního chování ... 136 // 14.2.1 Způsoby intervence... I37 // 14.3 Vyrušování ve
škole a ve třídé ... 138 // 14.3.1 Úrovni analýzy obecné... I39 // 14.3.2 Intervence na úrovni ditéte... I39 // 14.3.3 Intervence na úrovni učitel-žák... 141 // 14.3.4 Intervence na úrovni školy... 14 ] // 14.4 Détské krádeže a psychologické poradenství... 142 // 15. PORADENSTVÍ V OBLASTI HYPERKINETICKÉ PORUCHY (ADHD)... 145 // 15.1 Diagnostická kriteria ADHD ... 145 // 15.1.1 Nepozornost ... I45 // 15.1.2 Hyperaktivita... 146 // 15.1.3 Impulsivita... 146 // 15.2 Typy ADHD...ZľZZZ’ľľ 146 // 15.3 Psychologická problematika dětí s ADHD ... I47 // 15.3.1 Vývoj diti s ADHD ... I47 // 15.3.2 Socializace předškolního ditéte s ADHD ... I49 // 15.3.3 Specifické projely chováni ? diti s ADHD... 150 // 15.4 ADHD v sociálním prostředí ... I51 // 15.4.1 Ditis ADHD v rodině... 151 // 15.4.2 Diti s ADHD ve škole ...Z..Z 152 // 15.4.3 Diti s ADHD a vztahy s ostatními dětmi a okolím... 152 // 15.5 Jak pracovat s ADHD ... I53 // /5.5.1 Informovanost a příprava rodičů ... I53 // 15.5.2 Kognitivně-behaviorálnipřistup ... I53 // 15.5.3 Některé zásady práce s dětmi s ADHD ve škole... 155 // 15.5.4 Některé zásady práce a opatření pro děti s ADHD ... I55 // 16. PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA PORUCH UČENÍ... 157 // 16.1 Etiologie poruch učení ... I57 // 16.1.1 Biologicko-medicinská rovina... 157 // 16.1.2 Kognitivní rovina... I58 // 16.1.3 Behaviorálni rovina... 159 // 16.2 Stručná charakteristika specifických poruch učení ...
I59 // 16.2.1 Dyslexic... 159 // 16.2.2 Dysgrafie... 161 // 16.2.3 Dysortograjie... 161 // 162.4 Dyskalkulie... 162 // 16.2.5 Dyspraxie... 163 // 16.3 Psychosociální postavení deci s poruchami učení ... 163 // 16.3.1 Situace v rodiné... 164 // 16.3.2 Postoje učitelů ... 164 // 16.3.3 Postoje spolužáků... 165 // 16.3.4 Postoj ? sobe samým... 165 // 16.4 Vybrané metody nápravy poruch učení... 165 // 17. PORADENSTVÍ V OBLASTI MENTÁLNÍ RETARDACE... 169 // 17.1 ? terminologickým otázkám mentální retardace a mentálního postižení... 169 // 17.2 Poradce, diagnostika a rozvoj potenciálu osob s mentálním postižením ... 173 // 17.2.1 Obecná doporučeni pro rozvoj potenciálu osob s mentální retardaci. 177 // 17.3 Poradce a osvěta ... 179 // 17.4 Poradce a rodina s člověkem s mentální retardací... 184 // 17.5 Poradce a dospívání člověka s mentální retardací ... 190 // 18. PORADENSTVÍ VE SFÉŘE DROGOVÝCH A DALŠÍCH ZÁVISLOSTÍ ... 193 // 18.1 Klient závislý na návykových látkách ... 196 // 18.2 Cyklus motivace ? léčbě ... 199 // 18.2.1 Nestojí o změnu ... 200 // 18.2.2 Rozhodováni... 200 // 18.2.3 Rozhodnuti...200 // 18.2.4 Jednáni...200 // 18.2.5 Udržováni...200 // 18.2.6 Recidiva návykového chováni... 200 // 18.3 Problematika patologického hráčství... 201 // 18.3.1 Vývoj patologického hráčství... 202 // 18.3.2 Poradenská práce s klientem závislým na hře ... 203 // 19. PORADENSTVÍ U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY...205
// 19.1 Principy základního psychologického poradenství ...206 // 20. INSTRUMENTÁLNÍ SLOŽKY SOUŽITÍ A RITUÁLY...211 // 20.1 Rituály a jejich význam... 212 // 21. SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ...215 // 21.1 Styly vedení skupiny (role, které zaujímá poradce, tj. vedoucí skupiny) ...217 // 21.1.1 Autoritářský styl ...217 // 21.1.2 Demokratický styl...217 // 21.1.3 Liberálni styl... 218 // 21.2 Spoluvedení skupiny ...219 // 21.3 Klienti, s nimiž se v rámci skupinové práce pracuje obtížně ... 220 // 21.3.1 Monopolista...220 // 21.3.2 Pomocník poradce...221 // 21.3.3 Spravedlivý moralista...221 // 21.3.4 Obhájce zvláštního zájmu...221 // 21.3.5 Tichý uzavřený člen ...222 // 21.3.6 Pomoc odmítajícísudič... 222 // 21.3.7 Intelektualizátor... 222 // 21.3.8 Agresor...222 // 22. DŮVĚRNÉ INFORMACE, MLČENLIVOST, OHLAŠOVACÍ POVINNOST ... 225 // 22.1 Ohlašovací povinnost aneb Na co také musíme myslet ...226 // 22.1.1 Nepřekaženi trestného činu a neoznámeni trestného činu ...226 // 23. ETICKÉ PROBLÉMY PORADENSTVÍ // 231 // LITERATURA...233 // SHRNUTÍ...243 // SUMMARY ...245 // VĚCNÝ REJSTŘÍK // 247
(OCoLC)880868785
cnb002572302

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC