Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Zlín : VeRBuM, 2014
293 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87500-49-1 (váz.)
Na obálce nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
1000 výt.
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 247-251
Anglické resumé
000251001
Pavel Horňák: KREATIVITA V REKLAMĚ // OBSAH 4.4 Trendy kreativity v reklamě...87 // 5. KREATIVITA - SOUČÁST AKTIVIT PŘÍPRAVY REKLAMNÍ KAMPANĚ..93 // 5.1 Kreativita v rámci marketingového komunikačního mixu...93 // 5.2 Reklamní proces...94 // 5.3 Kreativita vs. Briefing...96 // 5.4 Kreativita vs. průzkum...102 // 2. BARIÉRY A MÝTY V OBLASTI // KREATIVITY...26 5.5 Kreativita vs. plánování...103 // 2.1 Bariéry kreativity...26 5.6 Kreativní postupy v procesu tvorby // kreativního oddělení...106 // 2.2 Mýty o kreativitě...37 // 5.7 Kreativita vs. big idea...109 // 3. ZÁKLADNI OBLASTI A DRUHY // KREATIVITY...41 5.8 Způsoby inspirace...Ill // 1. ČÁST: KREATIVITA / // 1. TEORETICKÉ VYMEZENI KREATIVITY8 // 1.1. Pojem a definice kreativity...8 // 1.2 Základní rysy kreativity...13 // 3.1 Základní sféry kreativity...41 // 3. ČÁST: KREATIVITA VS. HUMOR - STRACH - SEX // 117 // 2. ČÁST: KREATIVITA VS. REKLAMA // 53 // 6. HUMOR JAKO NEJSILNĚJŠÍ A NEJ-OBLÍBENĚJŠÍ EMOCIONÁLNI APEL V // 4. KREATIVITA REKLAMY V RETRO- REKLAMĚ...118 // SPEKTIVĚ HISTORIE...54 // 6.1 Emocionální apely v reklamě 118 // 4.1 Základní charakteristika reklamy a // reklamní kreativity...54 6.2 Základní charakteristika humoru 122 // 4.2 K základním otázkám historie kre- 6.3 Konstanty v praxi, nebo co je tedy // ativity v reklamě...59 směšné? (pohled na vybrané,ověřené // formy humoru)...125 // 4.3 Festivaly reklamní kreativity 80 // 252 // 6.3Umělecké
žánry spojené s humo- 8.4Výrazové prostředky strachu 166 // rem...129 // 8.5 Strach v reklamě...167 // 8.6 Resumé...178 // 6.4 Výrazové prostředky humoru 131 // 6.5 Formy humoru...132 // 6.6 Humor v reklamě...134 4. ČÁST: ZÁSADY TVORBY // 6.7 K historii humoru v reklamě...136 // A REALIZACE REKLAMY // 183 // 6.8 Humor versus další emocionální 9. ZÁSADY TVORBY A REALIZACE RE- // argumenty...138 KLAMY...184 // 6.9 Resumé 141 9.1 Všeobecné zásady reklamní tvorby // ...184 // 7. EROTIKA A SEX JAKO EFEKTIVNÍ // EMOCIONÁLNÍ APELY V REKLAMĚ 9.2 Specifické pozitiva a negativa rekla- // 144 my v masových médiích.185 // 7.1 Sex, erotika a pornografie... 144 9.3 Tištěné propagační prostředky (zá- // sady tvorby a realizace propagační // 7.2 Sex a erotika v historické retrospek- výpovědi)...186 // tivě...145 // 9.4 Zvukové propagační prostředky // 7.3 Základní faktory efektivního půso- (zásady tvorby // bení erotické reklamy...147 a realizace propagační výpovědi v // rozhlasovém vysílaní)...193 // 7.4 Resumé...160 // 9.5 Audiovizuální propagační prostřed- // K. STRACH JAKO EFEKTIVNÍ EMOCIO- ky (zásady tvorby a realizace audio- // NÁLNÍ APEL V REKLAMĚ...161 vizuálních propagačních prostředků)...197 // 8.1 Základní charakteristika strachu a // jeho metamorfózy...161 9.6 Zásady tvorby a realizace tiskových // akcí...204 // 8.2 Strach historický...163 // 9.6.2 Průběh akce pro média...206 // 8.3Umělecké
žánry spojené se strachem ...164 // 253 // Pavel Horňák: KREATIVITA V REKLAMĚ // 9.7 Kreativita reklamních titulků, slo- // ganů a názvů...209 // 9.8 K dalším zásadám (rady mistrů) 224 // 10. POZITIVNÍ KREATIVITA...235 // 10. lSedm smrtelných hříchů... // kreativity...236 // 10.2 Zásady pozitivního myšlení (nejen) v kreativitě a v reklamě...237 // Namísto závěru...244 // Poděkování...245 // Creativity in Advertising...246 // LITERATURA...247 // SLOVNÍČEK FREKVENTOVANÝCH POJMŮ...255 // SLOVNÍČEK VYBRANÝCH OSOBNOSTÍ KREATIVITY V REKLAMĚ...259 // OBRAZOVÁ PŘÍLOHA...264 // 254
cnb002589612

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC