Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., přeprac. vyd.
Brno : VUTIUM, c2013
2 sv. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-214-4123-1 (váz.)
Překlady vysokoškolských učebnic ; sv. 4
angličtina
Z angličtiny přeložili Miroslav Černý ... et al.
Obsahuje bibliografie a rejstříky
sv. 1. xi, 576, [38] s. v různém stránkování -- sv. 2. x, s. 577-1248, [37] s. v různém stránkování
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně
000251382
SVAZEK 1 : Měření 1 // Jak se může stát země tekutou a pohltit budovy? // 1-1 O co jde a jak na to 2 // 1-2 Měření 2 // 1-3 Mezinárodní soustava jednotek 2 // 1-4 Převody jednotek 3 // 1-5 Délka 4 // 1-6 Čas 6 // 1-7 Hmotnost 7 // Přehled & shrnutí 8 Úlohy 8 // Přímočarý pohyb 12 // Jak může datel přežít prudké nárazy svého zobáku do stromu? // 2-1 O co jde a jak na to 13 // 2-2 Pohyb 13 // 2-3 Poloha a posunutí 14 // 2-4 Průměrná rychlost a průměrná velikost rychlosti 14 // 2-5 Okamžitá rychlost 17 // 2-6 Zrychlení 19 // 2-7 Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb 22 // 2-8 Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb: jiný // přístup 25 // 2-9 Zrychlení volného pádu 26 // 2-10 Grafické integrování při analýze pohybu 29 // Přehled & shrnutí 30 Otázky 31 / Úlohy 32 // Vektory 40 // Jak může mravenec najít cestu domů bez jakýchkoli orientačních bodů? // 3-1 O co jde a jak na to 41 // 3-2 Vektory a skaláry 41 // 3-3 Sčítání vektorů: grafická metoda 41 // 3-4 Složky vektorů 43 // 3-5 Jednotkové vektory 47 // 3-6 Sčítání vektorů: algebraická metoda 47 // 3-7 Vektory a fyzikální zákony 50 // 3-8 Násobení vektorů 50 // Přehled & shrnutí 54 // Otázky 54 / Úlohy 55 // WiU Dvojrozměrný a trojrozměrný pohyb 60 // Jak může středopolař vědět, kam má běžet, aby chytil vysoký basebalový míček? // 4-1 O co jde a jak na to 61 // 4-2 Poloha a posunutí 61 // 4-3 Průměrná a okamžitá rychlost 63 // 4-4 Průměrné a okamžité zrychlení 65 // 4-5 Šikmý vrh 67 // 4-6 Šikmý vrh: matematický popis 68 // 4-7 Rovnoměrný pohyb po kružnici 73 // 4-8 Vzájemný pohyb po přímce 75 // 4-9 Vzájemný pohyb v rovině 77 // Přehled & shrnutí 78 Otázky 79 / Úlohy 80 // M Síla a pohyb I 90 // Co vyvolává strach při jízdě v posledním vozíku horské dráhy? //
5-1 O co jde a jak na to 91 // 5-2 Newtonovská mechanika 91 // 5-3 První Newtonův zákon 91 // 5-4 Síla 92 // 5-5 Hmotnost 93 // 5-6 Druhý Newtonův zákon 94 // 5-7 Některé typy sil 98 // 5-8 Tretí Newtonův zákon 103 // 5-9 Užití Newtonových zákonů 104 // Přehled & shrnutí 109 // Otázky 110 / Úlohy 112 // N Síla a pohybll 120 // Jak přemísťovali starověcí Egypťané obrovské bloky, když stavěli Velkou pyramidu? // 6-1 O co jde a jak na to 121 // 6-2 Tření 121 // 6-3 Vlastnosti sil tření 122 // 6-4 Odporová síla a mezní rychlost 125 // 6-5 Rovnoměrný pohyb po kružnici 128 // Přehled & shrnutí 133 Otázky 134 / Úlohy 134 // Práce a kinetická energie 144 // Která z vlastností speciálního automobilu rozhoduje o vítězství v závodu? // 7-1 O co jde a jak na to 145 // 7-2 Co je to energie? 145 // 7-3 Kinetická energie 145 // 7-4 Práce 146 // 7-5 Práce a kinetická energie 147 // 7-6 Práce gravitační síly 150 // 7-7 Práce pružné síly 154 // 7-8 Práce proměnné síly 157 // 7-9 Výkon 160 Přehled & shrnutí 162 Otázky 163 / Úlohy 164 // Potenciální energie a zákon zachování energie 171 // Proč velké laviny doběhnou v údolí mnohem dále než malé laviny? // 8-1 O co jde a jak na to 172 // 8-2 Práce a potenciální energie 172 // 8-3 Nezávislost práce konzervativních sil // na trajektorii 173 8-4 Určení hodnot potenciální energie 176 8-5 Zákon zachování mechanické energie 179 // 8-6 Interpretace křivky potenciální energie 182 8-7 Práce vnějších a nekonzervativních sil 185 // 8-8 Princip zachování energie 190 // Přehled 8c shrnutí 195 // Otázky 196 / Úlohy 198 // K. Soustavy částic 210 // Jak mohou berani v soubojích přežít prudké čelní srážky? // 9-1 O co jde a jak na to 211 // 9-2 Střed hmotnosti 211 // 9-3 Věta o hybnosti 215 // 9-4 Hybnost 218 //
9-5 Hybnost soustavy částic 219 // 9-6 Pružné srážky a impulz síly 220 // 9-7 Zákon zachování hybnosti 223 // 9-8 Hybnost a kinetická energie při srážkách 226 // 9-9 Nepružné přímé srážky 227 // 9-10 Pružné přímé srážky 230 // 9-11 Šikmé srážky 233 // 9-12 Soustavy s proměnnou hmotností: raketa 234 Přehled & shrnutí 236 Otázky 238 / Úlohy 239 // Rotace 251 // Jak může malá kreveta klapnout svým louskacím klepetem tak silně, že zvukem omráčí kořist? // 10-1 O co jde a jak na to 252 // 10-2 Veličiny charakterizující otáčivý pohyb 252 // 10-3 Jsou úhlové veličiny vektorové? 256 // 10-4 Rovnoměrně zrychlený otáčivý pohyb 257 // 10-5 Korespondence obvodových a úhlových veličin 259 // 10-6 Kinetická energie tělesa při otáčivém pohybu 262 // 10-7 Výpočet momentu setrvačnosti 263 // 10-8 Moment síly vzhledem k ose otáčení 267 // 10-9 Věta o momentu hybnosti (pro rotaci kolem pevné osy) 268 // 10-10 Práce a kinetická energie při otáčivém pohybu 272 Přehled & shrnutí 276 // Otázky 278 / Úlohy 279 // IKK Valení, moment síly a moment hybnosti 289 // Čím nás fascinuje náhlý začátek rotace tanečníka ve vzduchu nad zemí při skoku „tour jeté"? // 11-1 O co jde a jak na to 290 // 11-2 Valení jako kombinace posuvného a otáčivého pohybu 290 11-3 Kinetická energie při otáčivém pohybu 291 11-4 Síly působící při otáčivém pohybu 292 11-5 Jojo 296 // 11-6 Ještě jednou moment síly 297 11-7 Moment hybnosti 298 11-8 Věta o momentu hybnosti částice 300 11-9 Moment hybnosti soustavy částic a věta o momentu hybnosti soustavy částic 302 11-10 Moment hybnosti tuhého tělesa vzhledem k pevné ose 303 // 11-11 Zákon zachování momentu hybnosti 306 // 11-12 Precese setrvačníku 310 Přehled & shrnutí 312 Otázky 313 / Úlohy 314 //
Rovnováha a pružnost 323 // Proč je i malé naklonění šikmé věže v Pise nebezpečné? // 12-1 O co jde a jak na to 324 // 12-2 Rovnováha 324 // 12-3 Podmínky rovnováhy 325 // 12-4 Těžiště 327 // 12-5 Příklady statické rovnováhy 328 // 12-6 Neúplně určené soustavy 333 // 12-7 Pružnost 334 Přehled & shrnutí 337 Otázky 338 / Úlohy 339 // Gravitace 349 // Co za monstrum je ukryto ve středu naší Galaxie? // 13-1 O co jde a jak na to 350 // 13-2 Newtonův gravitační zákon 350 // 13-3 Gravitace a princip superpozice 352 // 13-4 Gravitační pole v blízkosti povrchu Země 354 // 13-5 Gravitační pole uvnitř Země 356 // 13-6 Gravitační potenciální energie 357 // 13-7 Planety a družice: Keplerovy zákony 361 // 13-8 Družice: oběžné dráhy a energie 364 // 13-9 Einstein a gravitace 365 Přehled & shrnutí 367 Otázky 368 / Úlohy 369 // Tekutiny 377 // Co hrozí nezkušenému potápěči? // 14-1 O co jde a jak na to 378 14-2 Co je tekutina? 378 14-3 Hustota a tlak 378 14-4 Tekutiny v klidu 380 14-5 Měření tlaku 382 // 14-6 Pascalův zákon 384 14-7 Archimédův zákon 385 14-8 Pohyb ideální tekutiny 387 14-9 Rovnice kontinuity 388 // 14-10 Bernoulliova rovnice 390 Přehled & shrnutí 394 // Otázky 395 / Úlohy 396 // Kmity 403 // Jak můžeme zastavit přirozené, ale nepříjemné kývání vysoké budovy ve větru? // 15-1 O co jde a jak na to 404 // 15-2 Harmonický pohyb 404 // 15-3 Pohybová rovnice pro harmonický pohyb 407 // 15-4 Energie harmonického oscilátoru 409 // 15-5 Torzní kmity 411 // 15-6 Kyvadla 412 // 15-7 Kmity a rovnoměrný pohyb po kružnici 416 // 15-8 Tlumený oscilátor 417 // 15-9 Nucené kmity a rezonance 419 Přehled & shrnutí 420 // Otázky 421 / Úlohy 422 // ... 431 // Co způsobuje někdy nebezpečné kmity lávek a podlah v tančírnách? //
16-1 O co jde a jak na to 432 // 16-2 Druhy vln 432 // 16-3 Vlny příčné a podélné 432 // 16-4 Postupné vlny 434 // 16-5 Rychlost postupné vlny 437 // 16-6 Rychlost vlny na struně 439 // 16-7 Energie a výkon postupné vlny na struně 442 // 16-8 Vlnová rovnice 443 // 16-9 Princip superpozice 445 // 16-10 Interference vln 446 // 16-11 Fázory 449 // 16-12 Stojaté vlny 451 // 16-13 Stojaté vlny a rezonance. Vlastní kmity struny 453 Přehled & shrnutí 455 // Otázky 456 / Úlohy 457 // Vlny-II 464 // Čím je způsobena cvrlikající ozvěna od schodů starodávné mayské pyramidy? // 17-1 O co jde a jak na to 465 // 17-2 Zvukové vlny 465 // 17-3 Rychlost zvuku 465 // 17-4 Šíření zvukových vln 468 // 17-5 Interference 470 // 17-6 Intenzita zvuku a její hladina 472 // 17-7 Zdroje hudebního zvuku 475 // 17-8 Zázněje 477 // 17-9 Dopplerůvjev 479 // 17-10 Nadzvukové rychlosti; rázové vlny 482 Přehled & shrnutí 483 // Otázky 484 / Úlohy 485 // IK:l Teplo, teplota a první zákon termodynamiky 493 // Jak může brouk zjistit vzdálený lesní požár, aniž ho vidí nebo cítí? // 18-1 O co jde a jak na to 494 // 18-2 Teplota 494 // 18-3 Nultý zákon termodynamiky 494 // 18-4 Měření teploty 495 // 18-5 Celsiova a Fahrenheitova stupnice 497 // 18-6 Teplotní roztažnost 498 // 18-7 Teplota a teplo 500 // 18-8 Zahřívání pevných látek a kapalin 501 // 18-9 Podrobnější pohled na teplo a práci 505 // 18-10 První zákon termodynamiky 507 // 18-11 Zvláštní případy prvního zákona termodynamiky 507 // 18-12 Mechanismy přenosu tepla 509 Přehled & shrnutí 513 Otázky 514 / Úlohy 515 // XIV // Obsah // KKK Kinetická teorie plynů 523 // Co způsobuje mlhu, která se objeví, když otevřeme sodovku nebo jiný sycený nápoj? // 19-1 O co jde a jak na to 524 // 19-2 Avogadrova konstanta 524 // 19-3 Ideální plyny 525 //
19-4 Tlak, teplota a střední kvadratická rychlost 528 // 19-5 Kinetická energie posuvného pohybu 530 // 19-6 Střední volná dráha 531 // 19-7 Rozdělení rychlostí molekul 532 // 19-8 Molární tepelné kapacity ideálního plynu 536 // 19-9 Stupně volnosti a molární tepelné kapacity 539 // 19-10 Trocha kvantové teorie 541 // 19-11 Adiabatické rozpínání ideálního plynu 542 Přehled & shrnutí 545 // Otázky 546 / Úlohy 546 // W»1 Entropie a druhý zákon termodynamiky 552 // Co spojuje napnutou gumovou pásku a směr času? // 20-1 O co jde a jak na to 553 20-2 Vratné a nevratné děje 553 // 20-3 Změna entropie 553 // 20-4 Druhý zákon termodynamiky 557 // 20-5 Entropie kolem nás: motory 559 // 20-6 Entropie kolem nás: chladničky 563 // 20-7 Účinnost reálných motorů 564 // 20-8 Statistický pohled na entropii 565 // 20-9 Třetí zákon termodynamiky 569 Přehled & shrnutí 570 Otázky 571 / Úlohy 572 // Dodatky // A Mezinárodní soustava jednotek (SI) // D1 K Některé základní fyzikální konstanty D3 K Některá astronomická data D4 D Převodní koeficienty mezi jednotkami D5 E Matematické vzorce D9 F Vlastnosti prvků D12 G Periodická soustava prvků D15 H Nositelé Nobelových cen za fyziku D16 // Výsledky V1 Rejstřík R1 //
SVAZEK 2 : Elektrický náboj 577 // Jak může obrazovka na operačním sále zvýšit riziko bakteriální kontaminace? // 21-1 O co jde a jak na to 578 // 21-2 Elektrický náboj 578 // 21-3 Vodiče a nevodiče 579 // 21-4 Coulombův zákon 581 // 21-5 Kvantování náboje 587 // 21-6 Zachování náboje 588 Přehled & shrnutí 589 Otázky 589 / Úlohy 590 // Elektrické pole 596 // Jak včela využívá elektrostatiku ke sběru a přenosu pylových zrn? // 22-1 O co jde a jak na to 597 // 22-2 Elektrické pole 597 // 22-3 Elektrické siločáry 598 // 22-4 Elektrické pole bodového náboje 599 // 22-5 Elektrické pole dipólu 601 // 22-6 Elektrické pole nabitého vlékna 602 // 22-7 Elektrické pole nabitého disku 606 // 22-8 Bodový náboj v elektrickém poli 607 // 22-9 Dipól v elektrickém poli 610 // Přehled & shrnutí 612 Otázky 613 / Úlohy 614 // Mel Gaussův zákon elektrostatiky 621 // Jak vám může ublížit blesk, i když do vás přímo neudeří? // 23-1 O co jde a jak na to 622 // 23-2 Tok 622 // 23-3 Tok elektrické intenzity 623 // 23-4 Gaussův zákon elektrostatiky 625 // 23-5 Gaussův zákon a Coulombův zákon 627 // 23-6 Nabitý izolovaný vodič 628 // 23-7 Použití Gaussova zákona: válcová symetrie 630 // 23-8 Použití Gaussova zákona: rovinná symetrie 632 // 23-9 Použití Gaussova zákona: kulová symetrie 634 // Přehled & shrnutí 635 // Otázky 636 / Úlohy 637 // Elektrický potenciál 644 // Jaké nebezpečí představuje svetr pro počítač? // 24-1 O co jde a jak na to 645 24-2 Elektrická potenciální energie 645 24-3 Elektrický potenciál, napětí 646 // 24-4 Ekvipotenciální plochy 648 // 24-5 Výpočet potenciálu ze zadané intenzity elektrického pole 649 // 24-6 Potenciál bodového náboje 651 // 24-7 Potenciál soustavy bodových nábojů 652 // 24-8 Potenciál elektrického pole dipólu 654 //
24-9 Potenciál spojitě rozloženého náboje 655 // 24-10 Výpočet intenzity ze zadaného potenciálu 656 // 24-11 Elektrická potenciální energie soustavy bodových nábojů 658 // 24-12 Potenciál nabitého vodiče 660 Přehled & shrnutí 662 // Otázky 663 / Úlohy 664 // Mil Kapacita 674 // Jak může jiskra způsobit explozi prachu rozptýleného ve vzduchu? // 25-1 O co jde a jak na to 675 // 25-2 Kapacita 675 // 25-3 Výpočet kapacity 677 // 25-4 Kondenzátory spojené paralelně a sériově 680 // 25-5 Energie elektrického pole 684 // 25-6 Kondenzátor s dielektrikem 687 // 25-7 Dielektrika: Mikroskopický pohled 689 // 25-8 Dielektrika a Gaussův zákon elektrostatiky 690 Přehled & shrnutí 692 // Otázky 693 / Úlohy 694 // Proud a odpor 700 // Co byste měli dělat, když vás zastihne venku bouřka? // 26-1 O co jde a jak na to 701 // 26-2 Elektrický proud 701 // 26-3 Hustota proudu 703 // 26-4 Odpor a rezistivita 706 // 26-5 Ohmův zákon 710 // 26-6 Mikroskopický pohled na Ohmův zákon 711 // 26-7 Výkon v elektrických obvodech 713 // 26-8 Polovodiče 714 // 26-9 Supravodiče 715 // Přehled & shrnutí 716 // Otázky 717 / Úlohy 718 // Obvody 723 // Co musŕ mechanici v depu udělat, aby nevznikl při tankování závodního auta požár? // 27-1 O co jde a jak na to 724 // 27-2 „Pumpování" nábojů 724 // 27-3 Práce, energie a elektromotorické napětí 724 // 27-4 Výpočet proudu v jednoduchém obvodu 725 // 27-5 Jiné jednoduché obvody 727 // 27-6 Napětí v obvodech 729 // 27-7 Obvody s více smyčkami 731 // 27-8 Ampérmetr a voltmetr 737 // 27-9 Obvody RC 737 Přehled & shrnutí 741 Otázky 742 / Úlohy 743 // Magnetické pole 753 // Co způsobuje polární záři a proč je tak tenká? // 28-1 O co jde a jak na to 754 28-2 Co budí magnetické pole? 754 28-3 Definice magnetické indukce 755 //
28-4 Zkřížená pole: objev elektronu 758 28-5 Zkřížená pole: Hallův jev 759 // 28-6 Pohyb nabité částice po kružnici 761 28-7 Cyklotrony a synchrotrony 765 28-8 Magnetická síla působící na vodič protékaný proudem 768 28-9 Moment síly působící na proudovou smyčku 770 // 28-10 Magnetický dipólový moment 772 Přehled & shrnutí 773 // Otázky 774 / Úlohy 775 // Magnetické pole elektrického proudu 782 // Jak může lidský mozek budit magnetické pole, přestože v něm nejsou magnetické materiály? // 29-1 O co jde a jak na to 783 // 29-2 Magnetické pole elektrického proudu 783 // 29-3 Síla mezi dvěma rovnoběžnými vodiči protékanými proudem 788 // 29-4 Ampérův zákon 789 // 29-5 Solenoid a toroid 793 // 29-6 Cívka jako magnetický dipól 795 Přehled & shrnutí 797 // Otázky 798 / Úlohy 799 // Elektromagnetická indukce 808 // Jak funguje indukce při tavení kovů ve slévárnách? // 30-1 O co jde a jak na to 809 // 30-2 Dva pokusy 809 // 30-3 Faradayův zákon elektromagnetické indukce 810 // 30-4 Lenzův zákon 812 // 30-5 Indukce a přenosy energie 815 // 30-6 Indukované elektrické pole 818 // 30-7 Cívka a indukčnost 821 // 30-8 Vlastní indukce 822 // 30-9 Obvody RL 823 // 30-10 Energie magnetického pole 826 // 30-11 Hustota energie magnetického pole 828 // 30-12 Vzájemné indukčnost 829 Přehled & shrnutí 831 // Otázky 832 / Úlohy 834 // Ml Elektromagnetické kmity a střídavé proudy 843 // Jak mohl výbuch na Slunci vyřadit elektrickou síť v kanadské provincii Quebec? // 31-1 O co jde a jak na to 844 // 31-2 Kvalitativní rozbor kmitů LC 844 // 31-3 Elektro-mechanická analogie 847 // 31-4 Kmity LC kvantitativně 847 // 31-5 Tlumené kmity v obvodu RLC 851 // 31-6 Střídavé proudy 852 // 31-7 Nucené kmity 853 // 31-8 Tri jednoduché obvody 853 // 31-9 Sériový obvod RLC 858 //
31-10 Výkon v obvodech se střídavým proudem 862 // 31-11 Transformátory 865 Přehled & shrnutí 868 Otázky 869 / Úlohy 870 // Maxwellovy rovnice; magnetické pole v látce 876 // Jak může nástěnná malba zaznamenat směr magnetického pole Země? // 32-1 O co jde a jak na to 877 // 32-2 Gaussův zákon pro magnetické pole 877 // 32-3 Indukované magnetické pole 878 // 32-4 Maxwellův proud 881 // 32-5 Maxwellovy rovnice 883 // 32-6 Magnety 883 // 32-7 Magnetismus a elektrony 885 // 32-8 Magnetické látky 888 // 32-9 Diamagnetismus 889 // 32-10 Paramagnetismus 890 // 32-11 Feromagnetismus 892 Přehleed a shrnutí 868 Otázky 869 Úkoly 870 // KW Maxwellovy rovnice; magnetické pole v látce 876 // Jak může nástěnná malba zaznamenat směr magnetického pole Země? // 32-1 O co jde a jak na to 877 // 32-2 Gaussův zákon pro magnetické pole 877 // 32-3 Indukované magnetické pole 878 // 32-4 Maxwellův proud 881 // 32-5 Maxwellovy rovnice 883 // 32-6 Magnety 883 // 32-7 Magnetismus a elektrony 885 // 32-8 Magnetické látky 888 // 32-9 Diamagnetismus 889 // 32-10 Paramagnetismus 890 // 32-11 Feromagnetismus 892 Přehled & shrnutí 895 Otázky 896 / Úlohy 897 // 134 Elektromagnetické vlny 903 // Co způsobuje výskyt vedlejšího slunce, jasné barevné skvrny, která se může objevit nalevo nebo napravo od Slunce? // 33-1 O co jde a jak na to 904 // 33-2 Maxwellova duha 904 // 33-3 Postupná elektromagnetická vlna (kvalitativně) 905 // 33-4 Postupná elektromagnetická vlna (kvantitativně) 908 // 33-5 Přenos energie a Poyntingův vektor 910 // 33-6 Tlak zářeni 912 // 33-7 Polarizace 914 // 33-8 Odraz a lom 918 // 33-9 Úplný odraz 923 // 33-10 Polarizace odrazem 924 Přehled & shrnutí 925 Otázky 926 / Úlohy 927 // Zobrazování 937 // Jak může ryba jasně vidět současně ve vodě i ve vzduchu? //
34-1 O co jde a jak na to 938 // 34-2 Dva typy obrazů 938 // 34-3 Rovinné zrcadlo 939 // 34-4 Kulová zrcadla 941 // 34-5 Zobrazení kulovými zrcadly 942 // 34-6 Kulové lámavé plochy 945 // 34-7 Tenké čočky 948 // 34-8 Optické přístroje 953 // 34-9 Tři odvození 956 // Přehled & shrnutí 958 Otázky 959 / Úlohy 960 // Interference 969 // Proč může vrstevnatý potisk na bankovkách měnit barvu? // 35-1 O co jde a jak na to 970 // 35-2 Světlo jako vlna 970 // 35-3 Difrakce 974 // 35-4 Youngův interferenční pokus 974 // 35-5 Koherence 978 // 35-6 Intenzita při interferenci světla ze dvou štěrbin 979 // 35-7 Interference na tenké vrstvě 982 // 35-8 Michelsonův interferometr 989 Přehled & shrnutí 990 // Otázky 990 / Úlohy 991 // Difrakce 1000 // Co způsobuje nápadně modrou barvu kůže na tvářích paviána mandrila? // 36-1 O co jde a jak na to 1001 // 36-2 Difrakce a vlnová teorie světla 1001 // 36-3 Difrakce na štěrbině. Polohy minim 1002 // 36-4 Intenzita při difrakci na štěrbině (kvalitativně) 1005 // 36-5 Intenzita při difrakci na štěrbině (kvantitativně) 1006 // 36-6 Difrakce na kruhovém otvoru 1008 // 36-7 Difrakce na dvojštěrbině 1011 // 36-8 Difrakční mřížky 1014 // 36-9 Mřížky: disperze a rozlišovací schopnost 1016 // 36-10 Difrakce na uspořádaných vrstvách 1019 Přehled & shrnutí 1021 // Otázky 1022 / Úlohy 1023 // Relativita 1030 // Jak můžeme určit, co je uprostřed galaxie M87, která je od nás vzdálena padesát milionů světelných let? // 37-1 O co jde a jak na to 1031 // 37-2 Postuláty 1031 // 37-3 Měření událostí 1032 // 37-4 Relativita současnosti 1034 // 37-5 Relativita času 1035 // 37-6 Relativita délky 1039 // 37-7 Lorentzova transformace 1042 // 37-8 Některé důsledky Lorentzových rovnic 1043 // 37-9 Relativistické skládání rychlostí 1046 //
37-10 Dopplerův jev pro světlo 1046 // 37-11 Nový pohled na hybnost 1050 // 37-12 Nový pohled na energii 1051 Přehled & shrnutí 1056 // Otázky 1057 / Úlohy 1058 // Fotony a de Broglieho vlny 1064 // Jak můžeme posouvat jednotlivé molekuly a pak je zobrazit? // 38-1 O co jde a jak na to 1065 38-2 Foton, kvantum světla 1065 // 38-3 Fotoelektrický jev 1067 // 38-4 Fotony mají hybnost 1070 // 38-5 Světlo jako vlna pravděpodobnosti 1072 38-6 Elektrony a de Broglieho vlny 1074 // 38-7 Schrödingerova rovnice 1077 // 38-8 Heisenbergův princip neurčitosti 1079 // 38-9 Tunelování 1080 Přehled & shrnutí 1082 Otázky 1083 / Úlohy 1084 // Více o de Broglieho vlnách 1088 // Jak můžeme uzavřít elektron do kvantové hradby? // 39-1 O co jde a jak na to 1089 // 39-2 Vlny na strunách a de Broglieho vlny 1089 // 39-3 Energie zachyceného elektronu 1090 // 39-4 Vlnové funkce zachyceného elektronu 1093 // 39-5 Elektron v jámě konečné hloubky 1097 // 39-6 Další elektronové pasti 1098 // 39-7 Elektronové pasti ve dvou a třech rozměrech 1100 // 39-8 Bohrův model atomu vodíku 1102 // 39-9 Schrödingerova rovnice a atom vodíku 1105 // 39-10 Příklad podivnosti kvantové fyziky 1111 // Přehled & shrnutí 1112 // Otázky 1113 / Úlohy 1114 // EM Vše K atomech 1118 // Čim je světlo z laserů tak zvláštní? // 40-1 O co jde a jak na to 1119 40-2 Některé vlastnosti atomů 1119 // 40-3 Spin elektronu 1121 // 40-4 Momenty hybnosti a magnetické dipólové momenty 1122 // 40-5 Sternův-Gerlachův pokus 1124 // 40-6 Magnetická rezonance 1127 // 40-7 Pauliho vylučovací princip 1128 // 40-8 Pravoúhlé pasti s více elektrony 1129 // 40-9 Struktura periodické soustavy prvků 1131 // 40-10 Rentgenové záření a zařazení prvků 1133 // 40-11 Lasery a jejich světlo 1137 // 40-12 Jak pracují lasery 1138 Přehled & shrnutí 1141 Otázky Úlohy 1143 //
Vedení elektřiny v pevných látkách 1147 // Proč se rockoví kytaristé vyhýbají tranzistorovým zesilovačům a dávají přednost starým elektronkovým? // 41-1 O co jde a jak na to 1148 // 41-2 Elektrické vlastnosti pevných látek 1148 // 41-3 Energiové hladiny krystalických pevných látek 1149 // 41-4 Izolátory 1149 // 41-5 Kovy 1150 // 41-6 Polovodiče 1155 // 41-7 Dotované polovodiče 1156 // 41-8 Přechod p-n 1158 // 41-9 Diodový usměrňovač 1160 // 41-10 LED dioda 1161 // 41-11 Tranzistor 1162 Přehled & shrnutí 1163 Otázky 1164 / Úlohy 1165 // Jaderná fyzika 1168 // Co je příčinou radioaktivního ohrožení posádky letadel při dlouhých letech polární trasou? // 42-1 O co jde a jak na to 1169 // 42-2 Objevení jádra 1169 // 42-3 Některé vlastnosti atomových jader 1170 // 42-4 Radioaktivní rozpad 1176 // 42-5 Rozpad K 1179 // 42-6 Rozpad ß 1181 // 42-7 Radioaktivní datování 1184 // 42-8 Měření radiační dávky 1185 // 42-9 Jaderné modely 1186 // Přehled & shrnutí 1189 // Otázky 1190 / Úlohy 1190 // EM Energie z jádra 1197 // Jaká fyzika se skrývá za obrazem, který děsí svět od druhé světové války? // 43-1 O co jde a jak na to 1198 // 43-2 Jaderné štěpení: základní proces 1199 // 43-3 Model jaderného štěpení 1201 // 43-4 Jaderný reaktor 1203 // 43-5 Přírodní jaderný reaktor 1206 // 43-6 Termojaderná fúze: základní reakce 1208 // 43-7 Termojaderná fúze ve Slunci a dalších hvězdách 1210 // 43-8 Řízená termojaderná fúze 1212 Přehled & shrnutí 1214 Otázky 1215 / Úlohy 1215 // EE1 Kvarky, leptony a velký třesk 1219 // Jak můžeme pořídit fotografii raného vesmíru? // 44-1 O co jde a jak na to 1220 // 44-2 Částice, částice, částice 1220 // 44-3 Mezihra 1224 // 44-4 Leptony 1226 // 44-5 Hadrony 1228 // 44-6 A ještě jeden zákon zachování 1230 //
44-7 Osminásobná cesta 1230 // 44-8 Kvarkový model 1231 // 44-9 Základní síly a zprostředkující částice 1234 // 44-10 Přestávka k zamyšlení 1237 // 44-11 Vesmír se rozpíná 1237 // 44-12 Kosmické reliktní záření 1238 // 44-13 Temná hmota 1239 // 44-14 Velký třesk 1240 // 44-15 Shrnutí 1242 // Přehled & shrnutí 1243 // Otázky 1243 / Úlohy 1244 // H Dodatky // A Mezinárodní soustava jednotek (SI) D1 // B Některé základní fyzikální konstanty D3 // C Některá astronomická data D4 // D Převodní koeficienty mezi jednotkami D5 // E Matematické vzorce D9 // F Vlastnosti prvků D12 // G Periodická soustava prvků D15 // H Nositelé Nobelových cen za fyziku D16 // Výsledky V1 Rejstřík R1 // Zdroje a autoři fotografií Z1
(OCoLC)883370056
cnb002114749

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC