Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1965
202 s., [12] s. obr. příl. : il. ; 17 cm + klíč a slovníček (111 s.)

objednat
Učebnice pro samouky
Obsahuje rejstřík
Příloha: Slovíčka a klíč k lekcím ; Maďarsko-český a česko-maďarský slovníček
000251428
OBSAH // Předmluva... 5 // Úvod // 1. Maďarské hlásky . . 7 // 2. Výslovnost... 7 // 3. Vokální harmonie . . 9 // 4. Přízvuk...10 // 6. Pravopis . ...10 // Cvičení // 1. PRVNÍ LEKCE 11 // Určitý člen...11 // Ukazovací zájmena ez, az 11 Slovo ,,je“ (spona) ... 12 // Tázací zájmeno milyen? . 15 // Přídavné jméno kis, kicsi 15 Užívání určitého členu . 17 // Poznámky ? významu a užívání slov...17 // Feladat — Úkol ... 18 // 2. DRUHÁ LEKCE 19 // Tázací zájmeno hol? . . 19 // Neurčitý člen egy... 20 // Pořádek slov...20 // Spona van...21 // Přípona -ban, -ben ... 21 // Záporka nines...21 // Přípona -n, -on, -en, -ön . 23 // Názvy měst a zemí ... 24 // Feladat — Úkol ... 24 // 3. TRETÍ LEKCE. 26 // Číslovky 1—12...26 // Tázací zájmena hány? // mennyi?...26 // Číslovka két, kettö ... 27 // Číslovky 20—1,000.000 . 28 // Záporky nem a nines . . 28 // Feladat — Úkol ... 29 // 4. ČTVRTÁ LEKCE 31 Stupňování přídavných // jmen...31 // Vztažná zájmena aki, ami 32 // Srovnávání...32 // Tázací zájmeno mclyik? . 32 // Barvy...32 // Záporky sem a sines . .. 32 // Feladat — Úkol ... 33 // 5. PÁTÁ LEKCE . 35 // Množné číslo...36 // Přídavné jméno jako přívlastek a přísudek . . 37 // A vňrosban...37 // Feladat — Úkol ... 38 // 6. ŠESTÁ LEKCE . 40 // Tázací zájmeno hányadik ? 40 // Kolikátého je dnes? . . . 41 // Hol van Kovács Misi?. . 42 // Přípona -kor...44 // Feladat
— Úkol ... 44 // 7. SEDMÁ LEKCE. 46 Přítomný čas (neurčité // časování)...47 // Infinitiv...47 // Přípona -ul, -iil . . . . 48 // 200 // Všeobecný podmět . . . Časování pomocného slovesa: vagyok ... // Feladat — Úkol . . . . // 8. OSMÁ LEKCE . // Vykáni... // Osobní zájmena ön, önök, maga, maguk ... // Znak -ék... // Časování nepravidelných sloves menni, jönni . . // Budoucí ???... // Ismerkedéa... // Feladat... // 9. DEVÁTÁLEKCE // Přípony -ba, -be; -bau, -ben; -bol, -bol; -ra, -re: -n, -on, -en, -ön; -ról, -rôl... // Prípony na otázku hova? hol? honnan? . . . . // Skloňované tvary ukazovacích zájmen . . . . // Slovesa iková... // Feladat... // 10. DESÁTÁ // LEKCE . . . . // Manka után... // Slovesné předpony . . . // Bújócska... // Záložky... // Poznámky... // Feladat... // 11. JEDENÁCTÁ LEKCE . . . . // Přivlastňovací přípony . // 49 Přivlastňovací vazba . . 75 // Baráti találkozás ... 77 // 49 Záložky s přivlastňova- 77 // 50 P * 0 • cimi príponami . . . // Bejelentôlap 78 // 52 Feladat 78 // 52 12. DVANÁCTÁ // 53 LEKCE ... 81 // 54 Családi körben 81 // 55 Přivlastňovací přípony v množném čísle . . . 82 // 55 Sziileinknél 82 // 56 Skloňování osobních zá- // 56 j men 84 // Feladat 84 // 58 13. TŘINÁCTÁ LEKCE ... 87 // 58 Nekány adat a Magyar Népkôztársaságról . . 87 // Přivlastňovací vazby . . 87 // 60 Přivlastňovací znak -é . 90 // Přivlastňovací
zájmena . 90 // 61 Barátom lakásában . . . 90 // 62 Feladat 91 // 63 14. ČTRNÁCTÁ // LEKCE ... 94 // 66 4. pád * 94 // 66 li n Předmětné časování . . 96 // Určitý a neurčitý před- // O / /’t mět 97 // 69 H f\ A Magyar Népkoztársaság // 70 71 társadalmi és államrend-jéról 90 // 72 Feladat 99 // 74 15. PATNÁCTÁ LEKCE ... 102 // 74 Přípona -val, -vel. . . . 102 // 201 // Nepravidelná slovesa: eniii, inni, tenni, venni, // vinni, hinni...103 // Pomocné sloveso lénni . 104 Vaaárnwpi szórakozás . .105 // Feladat...105 // 16. ŠESTNÁCTÁ // LEKCE ... 108 // Přípony -kor, -ig, záložka // óta... // Étteremben... // 108 // 109 // Feladat // 17. SEDMNÁCTÁ // LEKCE ... : 113 // Přípona -nak, -nek ... 113 // Sloveso „miti“...113 // Kinek van igaza? . . . 114 // Feladat...115 // 18. OSMNÁCTÁ // LEKCE ... 118 // Minulý čas oznamovacího // způsobu...; 119 // Minulý čas nepravidelných sloves...120 // Dopis...121 // A quincum...121 // Feladat...122 // 19. DEVATENÁCTÁ LEKCE ... 124 // iVéhány szó a népmiíve- // lésrol...124 // Názvy číslic...124 // Podmiňovací způsob . . 126 Zvratné zájmeno magam . 127 // Feladat...130 // 20. DVACÁTÁ LEKCE ... 133 // Ki szeret engem? . . . . 133 Osobní zájmena v 4. pádě 133 Přípona 2. osoby -lak, // -lek...134 // Neosobní sloveso kell . . 135 Infinitivy s přivlastňovacími příponami. . . . 135 // Feladat...136 // 21. DVACÁTÁ PRVNf LEKCE 140 // Rozkazovací způsob
. . 140 // Nagy újság...144 // Feladat...145 // 22. DVACÁTÁ // DRUHÁ LEKCE 147 // Rozkazovací způsob nepravidelných sloves. . 147 // Přípona -i...149 // Složená slova...149 // Přípona-s...150 // Přípona -tlan, -tlen, -talan, -telen, -atlan, -etlen. . 150 // Feladat...152 // 23. DVACÁTÁ // TÍtETl LEKCE 155 // A mágy ar sport sikerei . 155 Slovesa potenciální ... 155 Slovesa faktitivní ... 155 // A király és fia...157 // Feladat...158 // 24. DVACÁTÁ // ČTVRTÁ LEKCE 160 // A király és fia (pokraČ.) 160 Slovesná přídavná jména // na -ó, -6, -t, -tt ... 161 // 202 // Slovesné příslovce stavu // a způsobu...162 // Feladat...162 // 25. DVACÁTÁ // PÁTÁ LEKCE . 164 // Přípona -ú, -fi...164 // Přípona -ért...164 // Záložky számára, részére, // miatt...165 // Magyarország tegnap és // ma...166 // Feladat...167 // 26. DVACÁTÁ ŠESTÁ LEKCE // Idegenforgalom...168 // Deák Ferenc kalapja . .168 // Puhára fózik!...169 // Kovér ember panasza . . 169 // Oszinteség...169 // Hogy lehet az?...169 // Jó megoldás...169 // Feladat. (Na hranici. Na nádraží. V městě. V hotelu) ...170 // 27. DVACÁTÁ // SEDMÁ LEKCE 17S // Záložky nélkiil, szerint, helyett, -n át, -n keresz-tiil, -n kíviil, -val egy-iitt, -val szemben, iránt 173 // Ismerkedjiink meg Ma-gyarországgal . . . . 175 // Prohlídka města . . . . 177 // Přehled přípon a znaků 179 // Gramatické tabulky . . 180 // Rejstřík...19G // Vyklápěcí příloha
Klíc ? úlohám . . . 1—57 Slovníček...58 // Část madarsko-česká . 58 // Část česko-madarská . 89
(OCoLC)42109987
cnb000126521

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC