Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Knižní klub, 2011
432 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim., geneal. tabulky ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-242-3205-8 (váz.)
Kniha vznikla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha
Chronologický přehled
Obsahuje rejstřík
000251452
8 Předmluva // Vrcholný středověk // (1197-1378) // Na prahu novověku // (1526-1620) // Pravěk // (po příchod Slovanů) // 12 První lidé na našem území 14 Nejstarší zemědělci 16 Pravěké umění 18 Svět nejstarších oráčů 20 První kovový svět 22 Labe v pravěku 24 Železo a doba knížecích hrobů 26 Keltové. Keltové? // 28 Naše nejstarší města 30 V sousedství Římské říše 32 Nejstarší dějiny našeho území -Marobudova říše 34 Období velkého třesku 36 Pravěk z letadla // 66 Království posledních Přemyslovců 70 Dokument: Zlatá bula sicilská 72 Markrabství moravské ve 13. století 74 Čechy a Říše ve 13. století 76 Středověká kolonizace 78 Osobnost: Václav I. // 80 Přemyslovská expanze 82 Osobnost: Přemysl Otakar II. // 84 Vymření Přemyslovců 86 Čechy za prvních Lucemburků 90 Osobnost: Karel IV. // 92 Zakladatelská činnost Karla IV. // 94 Dědictví Karla IV. a Václav IV. // 96 Předhusitská lucemburská Morava 98 Gotická kultura // 128 Politický systém a stavovská opozice 130 Šlechta na prahu novověku 132 Neprivilegované stavy 134 Náboženské a církevní poměry 136 Ekonomický vývoj českých zemí v 16. století 138 Humanismus 140 Umění a kultura renesance 142 Turecké nebezpečí 144 Poznáváme svět 146 Rudolfínská Praha 148 Židé v českých zemích 150 Osobnost: Petr Vok z Rožmberka 152 Dokument: Majestát Rudolfa II. 154 Stavovské povstání 156 Událost: Bitva na Bílé hoře // Raný středověk // (600- 1197) // 40 Počátky slovanského osídlení českých zemí a Sámova říše 42 Velkomoravská říše 44 Událost: Cyrilometodějská misie 46 První Přemyslovci 48 Osobnost: Svatý Václav 50 Čechy v době knížecí 52 Vznik pražského biskupství a počátky církevní správy // 54 Událost: Vyvraždění Slavníkovců
56 Morava v epoše údělné 58 První přemyslovská království 60 Románská kultura // Pozdní středověk // (1378-1526) // 104 Česká města ve středověku 106 Osobnost: Jan Hus 108 Husitství a husitská revoluce 110 Husitské válečnictví a křížové výpravy proti českým kacířům 112 Morava v časech husitské revoluce 114 Událost: Bitva u Lipan 116 Země koruny české v pohusitské době 118 Osobnost: Jiří z Poděbrad 120 Jagellonský věk v českých zemích 122 Pozdní gotika 124 Událost: Bitva u Moháče // Absolutistická monarchie // (1620-1800) // 160 Důsledky Bílé hory 162 Dokument: Obnovené zřízení zemské 164 Morava v 16.-18. století 166 Třicetiletá válka 168 Rekatolizace a náboženský život barokní doby // 170 Osobnost: Jan Amos Komenský 172 Panovnický dvůr a česká šlechta 174 Barokní kultura 176 Poddanská otázka a selská povstání 178 Ekonomický vývoj v 17. a 18. století 180 Ztráta Slezska 182 Osvícenství a klasicismus 184 Osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II. // 186 Osobnost: Leopold II. // 188 Kde je země česká, domov můj...? // 190 Kramerius a Česká expedice // Dlouhé století // (1800-1918) // 194 Napoleonské války a české prostředí 196 Událost: Bitva u Slavkova 198 Lidové prostředí na přelomu věků 200 V Metternichově stínu 202 Biedermeier 204 Lid mírný, holubicí povahy 206 Vymýšlení národních dějin 208 Vlastenec, Slovan a Čech v době předbřeznové 210 Je Morava česká? // 212 Přichází věk strojů a páry 214 Česká revoluce 1848/49 216 Co dělat v revoluci // aneb všední den roku 1848 218 Osobnost: František Palacký 220 Čas zaživa pohřbených 222 Prusko-rakouská válka 1866 224 Politický vývoj v 60.-90. letech 19. století // 226 Česká šlechta v 19. století 228 Sokol aneb zbroj v každé pěsti
230 Česká země — český prostor? // 232 Spor o rukopisy // 234 Vznik českých politických stran // 236 Češi a Němci v 19. století // 238 Dělnické hnutí // 240 Postavení a role žen v 19. století // 242 Židé v českých zemích v 19. století // 244 Událost: Hilsneriáda // 246 Umění v 2. polovině 19. století // 248 Průmyslové jádro monarchie // 250 Osobnost: Liebiegové // 252 Morava na cestě k Čechám // 254 Na sklonku epochy // 256 Česká společnost a Velká válka // 258 Zahraniční akce // 260 Zborov - událost i symbol // Mezi světovými válkami // (1918-1945) // 264 Vznik samostatného Československa 266 Osobnost: Tomáš Garrigue Masaryk 268 Hospodářské obtíže mladé republiky // 270 Češi a Slováci, nebo československý národ? // 272 Role německého obyvatelstva v Československé republice 274 Podkarpatská Rus 276 Politika všudypřítomná -politické strany a stranictví 278 Pětka, Hrad a něco navíc 280 Osobnost: Edvard Beneš 282 Malá dohoda a naši sousedé -spojenci a nepřátelé 284 Politické uspořádání státu -župy, kraje, země // 286 Co daly české země Evropě a světu -kultura // 288 Co daly české země Evropě a světu -věda i technika 290 Hospodářská krize 292 Československá armáda a koncepce obrany republiky 294 Cestou k Mnichovu 296 Druhá republika - epilog demokracie, nebo prolog totality? // 298 Protektorát Čechy a Morava a Slovenský stát // 300 Každodenní život v protektorátu 302 Osobnost: Alois Eliáš 304 Československý odboj za 2. světové války - politický a vojenský 306 Událost: Atentát na Heydricha 308 Konec druhé světové války na českém území, nebo osvobození? // 310 Válečné ztráty Československa // Po druhé světové válce // (od roku 1945) // 314 Takzvané Benešovy dekrety 316 Národní fronta Čechů a Slováků
318 Odsun Němců 320 Poválečné proměny 322 Volby 1946 // 324 Znárodnění a pozemkové reformy 326 Únorový převrat // 328 Mocenský a ideologický monopol KSČ 330 Zánik občanské společnosti 332 Událost: XI. Všesokolský slet // 334 Výstavba socialistického hospodářství // 336 Kolektivizace zemědělství // 338 Sovětizace // 340 Proticírkevní kampaně // 342 Politické procesy // 344 Osobnost: Milada Horáková // 346 Měnová reforma roku 1953 // 348 Kult osobnosti // 350 Masové oslavy režimu // 352 Expo 58 // 354 Osobnost: Jaroslav Heyrovský 356 Postupné uvolňování 60. let 358 Pražské jaro 360 Událost: 21. srpen 1968 362 Odpor proti okupaci a počátku normalizace // 364 Nástup normalizace 366 Emigrace // 368 Událost: ČSSR-SSSR 28. 3. 1969 // 370 Každodenní život // 372 Charta 77 // 374 Osobnost: Jaroslav Seifert // 376 Pokusy o reformy // 378 Filmová tvorba // 380 Sílící protesty // 382 Událost: 17. listopad 1989 // 384 Sametová revoluce // 386 Obnova občanské společnosti // 388 Otevření státních hranic // 390 Nové cesty hospodářství // 392 Rozpad Československa // 394 Povodně 1997 // 396 Vstup České republiky do NATO // 398 Vstup České republiky do Evropské unie // 400 Vnitřní politika // 402 Romové // 404 Imigrace // 406 Kultura ve druhé polovině 20. století // Dodatky // 411 Chronologický přehled českých panovníků a jiných představitelů státu // 412 Rodokmeny panovnických rodů 418 Chronologický přehled českých dějin 422 Rejstřík // 431 Zdroje obrázků
(OCoLC)780138043
cnb002221173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC