Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. v této podobě 1.
Praha : Vyšehrad, 2014
175 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7429-433-4 (brož.)
Moderní myšlení
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Latinské resumé
000252277
OBSAH // Předmluva ... 11 // ČÁST I // KOSMOLOGICKÝ DŮKAZ ? ŽIVOTĚ I... 17 // Kapitola 1 // Svět dítěte a svět dospělého... 19 // 1. Slovo „svět66 a jeho dva významy... 20 // 2. Lidské mládě a jeho svět... 22 // 3. Dospělost jako zhroucení dětského světa... 26 // 3.1 Neopětovaná láska... 26 // 3.2 Smrt... 28 // 4. Vzpomínka na Máchův Máj... 31 // 5. Druhá vzpomínka: Babička Boženy Němcové... 36 // v Kapitola 2 // Člověk tváří v tvář úzkosti... 38 // 1. Zoufalý postoj... 38 // 1.1 Potlačení úzkosti a s ní spojených otázek: // Voltaire a Pascal... 39 // 1.2 Přijetí úzkosti a zoufalství... 43 // 2. Postoj hledající... 46 // 2.1 Co je „jsoucno tří podmínek66?... 46 // 2.2 Exkurs: Heideggerova přednáška // Co je metafyzika?... 48 // 3. Existuje jsoucno tří podmínek?... 50 // 3.1 Odpověď náboženství... 51 // 3.2 Odpovědi filosofie... 53 // 3.2.1 Odpovědi založené na primátu subjektu... 55 // 3.2.2 Odpověď založená na primátu objektu... 63 // ČÁST II // KOSMOLOGICKÝ DŮKAZ Y MYŠLENÍ... 67 // ODDÍL I // PŘEDPOKLADY KOSMOLOGICKÉHO DŮKAZU 69 // Kapitola 1 // Existence jako predikát prvního řádu // (G. Frege)... 69 // 1. Abstraktní a konkrétní vlastnosti... 69 // 2. Existence jako abstraktní a konkrétní vlastnost... 71 // 3. Dialog s Piinjerem o existenci... 73 // 4. Poznámky ? Fregeho pojetí existence... 76 // Kapitola 2 // Existence jako nástroj charakterizace... 78 // 1. Úvod...
78 // 2. O intencionálních („fiktivních66) individuích... 79 // 2.1 Několik historických informací... 79 // 2.2 Existují vskutku nějaká intencionálni individua? . 81 // 2.3 O absolutní existenci intencionálních individuí. . . 86 // 2.4 O povaze intencionálních individuí... 87 // 2.5 Popis... 88 // 2.6 Intencionálni individuum a jeho vnitřní vlastnosti 92 // 2.7 Intencionálni individuum a jeho vnější // a vnitřní vlastnosti... 93 // 2.8 Vnější a vnitřní existence // intencionálních individuí... 94 // 2.9 Modálni vlastnosti intencionálních individuí ... 96 // 2.10 Konstitutivní ěásti a vlastnosti // intencionálního individua... 98 // 2.11 Několik logických poznámek // o intencionálních individuích... 99 // 2.12 Reprezentant...102 // 3. Závěr...103 // Kapitola 3 // Existence a podvojná konstituce // světských jsoucen...104 // 1. Úvod...104 // 2. Světská individua a jejich konkrétní existence...105 // 3. Konkrétní obsah světského individua // a jeho konkrétní existence...108 // 4. O podvojné konstituci světských jsoucen...109 // 5. Transcendentálni vztahy a podvojná konstituce // světských jsoucen (individuí)...113 // Kapitola 4 // Nahodilost, nutnost a existence // reálných individuí...118 // ODDÍL II // KOSMOLOGICKÝ DŮKAZ...127 // První krok: důkaz nutného jsoucna...127 // 1. Výchozí sylogismus...127 // 2. ? druhé premise výchozího sylogismu // (některé světské jsoucno je nahodilé)...128
// 2.1 Druhá premisa z hlediska přirozeného jazyka . . . 128 // 2.2 Teoretické námitky proti předchozímu...130 // 2.2.1 Proti sukcesivní nahodilosti...131 // 2.2.2 Proti simultánní nahodilosti . .  ...131 // 2.3 Odpověď na předchozí námitky...132 // 3. ? první premise výchozího sylogismu (Pl)...134 // 3.1 ? námitkám všeobecně...138 // 3.2 Námitka Davida Huma...138 // 3.2.1 Exkurs...139 // 3.3 Pokraěování výkladu...141 // 3.4 Námitka Bertranda Russella...143 // Druhý krok: nutné jsoucno je Bůh...147 // 1. Úvod...147 // 2. Kantova kritika kosmologického důkazu // v Kritice čistého rozumu (KCR)...148 // 3. Absolutně (logicky) nutné jsoucno...152 // 4. Subsistující existence (bytí) existuje // je analytická věta...154 // 5. Existence jako dokonalost světského jsoucna...155 // 6. Existence světských jsoucen a její omezení...156 // 7. Subsistující existence („bytí46) a její bezmeznost // (nekonečnost)...158 // 7.1 Exkurs o vlastnostech subsistující existence ... 159 // 8. Jednoduchost a jedinost subsistující existence...161 // 9. Bůh je svobodný stvořitel...161 // 10. Modálni důsledek Boží svobody...162 // ČÁST III // KOSMOLOGICKÝ DŮKAZ V ŽIVOTĚ II ... 165 // Summarium...171 // Jmenný rejstřík...173 // Věcný rejstřík...174
(OCoLC)883373167
cnb002591109

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC