Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
340 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-976-0 (brož.)
Řízení školy
"Právní stav publikace k 30.11.2012"--Tit. s.
Na rubu tit. s. jako autoři uvedeni: Vladimíra Hornáčková ... et al.
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000252459
OBSAH // O autorech...13 // Úvod...16 // Seznam zkratek...18 // Seznam právních předpisů citovaných v knize...20 // Hlavní zákonné normy ve školství...25 // I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER...37 // 1. Práva a povinnosti ředitele, jeho zodpovědnost...39 // 1.1 Postavení statutárního orgánu příspěvkové // organizace...39 // 1.2 Práva a povinnosti ředitele podle školského zákona // a prováděcích předpisů ? němu...41 // 1.2.1 Základní práva a povinnosti...42 // 1.2.2 Další povinnosti ředitele...44 // 2. Vedení zaměstnanců...46 // 2.1 Vedení lidí (leadership)...46 // 2.2 Stimulace a motivace zaměstnanců...49 // 2.2.1 Komunikace, informační systém...50 // 2.3 Řídící styly - styly vedení lidí...52 // 2.3.1 Manažerská mřížka...53 // 2.3.2 Situační model (příkazový styl, koučování, // podporování, delegování)...55 // 2.4 Personalistika ... // 2.4.1 Vzdělávání zaměstnanců... // 3. Strategické plánování... // 3.1 Strategické řízení školy a strategické plánování // 3.2 Analýza...62 // 3.3 Formulace cílů školy ...62 // 3.4 Stanovení a realizace strategie...64 // 3.5 Kontrola...66 // 5 // 8 8 ss // Jak úspěšně řídit materskou školu // 4. Kontrolní činnost...68 // 4.1 Kontrolní činnost ...68 // 4.2 Funkce kontroly...69 // 4.3 Druhy kontrolní činnosti...70 // 4.4 Plán řízení a kontroly v mateřské škole...72 // II. PRÄVNÍ OBLAST... 73 // 1. Zápis do školského rejstříku a zřizovací
listina...75 // 1.1 Právní vymezení zápisu mateřské školy do rejstříku...75 // 1.2 Postup a náležitosti zápisu do rejstříku // a provádění změn...76 // 1.3 Vztah mezi zápisem do rejstříku a zřizovací listinou...80 // 1.4 Stanovení pravidel zřizovatelem ? fungování organizací, // náležitosti a obsah zřizovací listiny a jejich význam...80 // 2. Přijímání a propouštění zaměstnanců ...84 // 2.1 Vznik pracovního poměru...84 // 2.1.1 Pracovní smlouva a její náležitosti...84 // 2.1.2 Jmenování...88 // 2.2 Ukončování pracovních poměrů...88 // 2.2.1 Dohoda...89 // 2.2.2 Výpověď ...89 // 2.2.3 Okamžité zrušení...92 // 2.2.4 Skončení pracovního poměru na dobu určitou...93 // 2.2.5 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době...93 // 2.2.6 Odstupné...94 // 2.3 Dohody mimo pracovní poměr...95 // 2.3.1 Dohoda o provedení práce...96 // 2.3.2 Dohoda o pracovní činnosti...96 // 3. Přijímání dětí...97 // 3.1 Právní předpisy pro přijímání dětí do mateřské školy...97 // 3.2 Postup ředitele při přijímání dětí ? předškolnímu // vzdělávání... 100 // 4. Vedení školní matriky... 105 // 4.1 Právní východiska pro vedení školní matriky...105 // 4.2 školní matrika v mateřské škole... 107 // 6 // Obsah // 5. Požární ochrana...109 // 5.1 Právní východiska...109 // 5.2 Povinnosti právnických osob...110 // 5.3 Dokumentace na úseku požární ochrany...114 // 5.4 Podmínky požární
ochrany v objektech mateřské školy...118 // 6. Bezpečnost a ochrana zdraví... 120 // 6.1 Vysvetlení pojmú spojených s bezpečností // a ochranou zdraví...121 // 6.2 Vymezení základních právních předpisů...123 // 6.3 Zákoník práce...127 // 6.3.1 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.141 // 6.3.2 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb...144 // III. EKONOMICKÁ OBLAST...147 // 1. Mzdy a personalistika...149 // 1.1 Měsíc ve mzdové účtárně...149 // 1.2 Rok ve mzdové účtárně...151 // 2. Platový předpis... // 2.1 Obecná ustanovení o platu... // 2.2 Smluvní plat... // 2.3 Platový výměr... // 2.3.1 Stanovení platové třídy... // 2.3.2 Stanovení platového stupně... // 2.3.3 Zvláštní způsob určení platového tarifu // 2.3.4 Další složky platu stanovené platovým // vymerem... // 2.4 Další složky platu podle evidence odpracované doby // 2.4.1 Příplatek za práci v noci... // 2.4.2 Příplatek za práci přesčas... // 2.4.3 Příplatek za práci v sobotu a v neděli... // 2.4.4 Příplatek za práci ve svátek... // 2.4.5 Příplatek za větší rozsah přímé pedagogické // činnosti // • ••••••••••••••• // 2.4.6 Dělená směna... // 2.4.7 Pracovní pohotovost // 2.5 Odměna a cílová odměna. // 154 // 154 // 154 // 155 // 155 // 156 // 158 // 159 162 163 163 163 // 163 // 164 // 164 // 165 165 // 7 // Jak úspěšné řídit materskou školu // 3. Vedení účetnictví...167
// 3.1 Podstata, předmět a regulace účetnictví v ČR // u vybraných organizací...167 // 3.1.1 Zajištění věcného obsahu, čitelnosti, // srozumitelnosti a prúkaznosti účetnictví...169 // 3.1.2 Požadavky na sestavení účetní závěrky...170 // 3.2 Povinnosti ředitele/vedoucího organizace vyplývající // z prováděcí vyhlášky...172 // 3.2.1 Zachování povinnosti v užití předepsaných // účetních metod ve smyslu prováděcí vyhlášky...172 // 3.2.2 Zachování předepsané struktur)’ účetních výkazů...174 // 3.3 Organizace odpovídající informační základny ...175 // 3.3.1 Sběr prvotních informací...175 // 3.3.2 Třídění, zpracování informací do přehledných výstupů ve formě výkazů, komentářů // a vysvětlivek...179 // 3.3.3 Kontrola informací...179 // 3.3.4 Předání účetních informací jejich uživatelům // v potřebné struktuře a agregaci... 180 // 4. Veřejnosprávní kontrola...183 // 4.1 Předmět a zaměření veřejnosprávní kontroly...183 // 4.2 Závazné ukazatele... 186 // 4.3 Kontrola účinnosti vnitřního kontrolního systému... 189 // 5. Inventarizace...193 // 5.1 Povinnost provedení inventarizací...194 // 5.2 Pravidla pro provádění inventarizací... 194 // 5.3 Požadavky na provádění inventarizací stanovené // prováděcí vyhláškou...196 // 5.3.1 Obsahové vymezení používaných výrazů // spojených s inventarizací...197 // 5.3.2 Dokumentace (obsah, uspořádání, archivace)...198
// 5.4 Vnitřní směrnice o provedení inventarizace...200 // 5.4.1 Obsah a rozsah vnitřní směrnice...200 // 5.4.2 Kontrola dodržování ustanovení...203 // 5.4.3 Využití výsledků z provedené inventarizace...204 // 8 // Obsah // IV. PEDAGOGIČKA OBLAST // 205 // 1. Změny v koncepci a projektování kurikula...207 // 1.1 Teoretická východiska...207 // 1.2 Charakter a systém kurikulárních dokumentu...210 // 1.3 Pojetí a obsah RVP PV...213 // 2. Tvorba školního vzdělávacího programu...217 // 2.1 Význam ŠVP pro fungování školy...217 // 2.2 Požadavky na formální stránku ŠVP PV...219 // 2.3 Analýza vnějších a vnitřních podmínek školy...223 // 2.4 Stanovení cílů ŠVP PV...226 // 2.5 Tvorba vzdělávacího obsahu ŠVP PV...227 // 2.6 Realizace vzdělávacího obsahu...229 // 2.7 Evaluace ŠVP...231 // 3. Spolupráce s rodiči... // 3.1 Změny v rodinách, jejich vliv na vývoj dítěte // a jeho socializaci... // 3.2 Zákonné požadavky na vztahy mezi rodinou // a mateřskou školou ... // 3.3 Formy spolupráce mateřské školy s rodinou... // 4. Hospitace jako podpora profesního růstu pedagoga .. // 4.1 Východiska hospitací, jejich význam a funkce__ // 4.2 Proces hospitační činnosti, její etapy... // 4.3 Pohospitační rozhovor a podpora profesního růstu // 5. Autoevaluace mateřské školy jako nástroj // zabezpečování kvality... // 5.1 Vymezení pojmů hodnocení, autoevaluace, // kvalita... // 5.2 Vztah interního a externího
hodnocení... // 5.3 Charakteristiky kvalitní školy... // 5.4 Cíle a kritéria autoevaluace... // 5.5 Autoevaluační proces... // 5.6 Metody a nástroje hodnocení... // 233 // 234 // 235 // 236 // 242 // 242 // 244 // 246 // 250 // 250 // 252 // 253 // 255 // 256 // 257 // 9 // Jak úspěšné řídit mateřskou školu // 6. Česká školní inspekce jako vnější hodnotitel kvality...261 // 6.1 Právní vymezení, kompetence // a základní dokumenty ČŠI...262 // 6.2 Čšl v systému pedagogické evaluace...267 // 6.3 Inspekční činnost v mateřské škole...268 // V.ORGANIZAČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ OBLAST...273 // 1. Princip organizace školy...275 // 1.1 Mateřská škola jako organizační jednotka...275 // 1.2 Organizační struktura mateřské školy, kompetenční vztahy mezi jednotlivými úseky // a delegování pravomocí...276 // 1.3 Současné požadavky na organizaci mateřské školy...280 // 1.4 Význam organizace pro fungování mateřské školy...284 // 2. Povinná dokumentace školy...286 // 2.1 Pedagogická dokumentace...287 // 2.2 Povinná dokumentace (§ 28 školského zákona)...288 // 2.3 Dokumentace v systému evaluace // mateřské školy a hodnocení práce ředitele...290 // 2.4 Dokumentace v pracovněprávní oblasti...291 // 2.5 Technická stránka vytváření a vedení dokumentace ...294 // 2.5.1 Podpis...294 // 2.5.2 Razítko...296 // 2.5.3 Opravy chyb...299 // 2.5.4 Zveřejňování dokumentace a prokazatelnost...299 // 2.5.5 Vzhled
dokumentů...300 // 2.5.6 Některá pravidla pro úpravu písemností...301 // 2.6 Ochrana dokumentů a dat...303 // 2.7 Nejčastější problémy ve vedení dokumentace škol...306 // 3. Tvorba vnitřních směrnic...308 // 3.1 Formální stránka zpracování směrnic...308 // 3.2 Formální náležitosti...310 // 3.3 Vytváření směrnic ...313 // 3.4 Druhy směrnic ...314 // 10 // Obsah // 4. Spolupráce se zřizovatelem...328 // 4.1 Právní vymezení kompetend zřizovatele...328 // 4.2 Význam vzájemné spolupráce mateřské školy a zřizovatele .. 331 // 4.3 Oblasti spolupráce...332 // Závěr...337 // Rejstřík...338 // // 11
(OCoLC)827260664
cnb002415269

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC