Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Praha : Leges, 2014
368 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7502-038-3 (brož.)
Praktik
Obsahuje bibliografii na s. 365, bibliografické odkazy a rejstřík
000252765
Obsah // Přehled používaných právních předpisů...15 // Úvod...21 // I. Pracovněprávní vztahy jako součást soukromého práva // a podpůrná působnost občanského zákoníku...26 // A. Pracovněprávní vztahy jako součást soukromého práva...26 // B. Podpůrná (subsidiární) působnost občanského zákoníku...27 // II. Závislá práce a základní pracovněprávní vztahy...29 // A. Závislá práce...29 // B. Agenturní zaměstnávání a závislá práce...32 // C. Zákaz výkonu závislé práce...33 // D. Základní pracovněprávní vztahy...34 // III. Smluvnístrany v základních pracovněprávních vztazích...36 // A. Obecné vymezení...36 // B. Zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu...37 // C. Zaměstnavatel v základním pracovněprávním vztahu...39 // D. Zastoupení smluvních stran...43 // IV. Základní zásady soukromého práva a základní zásady // pracovněprávních vztahů...47 // A. Základní zásady soukromého práva...47 // B. Základní zásady pracovněprávních vztahů...48 // C. Veřejný pořádek a některé základní zásady pracovněprávních // vztahů...52 // V. Právní skutečnosti v základních pracovněprávních vztazích..55 // A. Obecné vymezení...55 // B. Úprava právních skutečností podle občanského zákoníku // se použije také v pracovněprávních vztazích...58 // C. Nevyvratitelné právní domněnky při vzniku, změnách // a rozvázání základních pracovněprávních
vztahů...62 // D. Právní fikce při vzniku, změnách a rozvázání základních // pracovněprávních vztahů...64 // E. Písemná forma právního jednání při vzniku, změnách // a rozvázání základních pracovněprávních vztahů...67 // 5 // OBSAH // F. Doručení právního jednání v základních pracovněprávních // vztazích...71 // VI. Jednostranná a dvoustranná právní jednání v základních // pracovněprávních vztazích...78 // A. Obecné vymezení...78 // B. Jednostranná právní jednání v základních pracovněprávních // vztazích...79 // C. Smlouvy v základních pracovněprávních vztazích...79 // D. Právní úprava závazků podle občanského zákoníku // a její užití v základních pracovněprávních vztazích...80 // E. Odstoupení od smlouvy (§ 2001 až 2005 OZ)...86 // VII. Odchylná úprava práv nebo povinností v základních // pracovněprávních vztazích...88 // A. Obecné vymezení...88 // B. Východisko odchylek v základních pracovněprávních vztazích // (§ 4a ZP)...88 // C. Podrobněji ? ustanovení $ 4a ZP...89 // VIII. Neplatnost právního jednání v základních pracovněprávních // vztazích nebo právní jednání, ke kterému se pro jeho vady nepřihlíží...96 // A. Obecné vymezení...96 // B. Neplatnost právních jednání...98 // C. Následky neplatnosti právního jednání...103 // D. Další důvody absolutní neplatnosti právního jednání // v pracovněprávních vztazích, neprojednání
s příslušným // orgánem a ochrana zaměstnance před neplatností // právního jednání...108 // E. Právní jednání, ke kterým se v pracovněprávních vztazích // pro jejich vadu nepřihlíží...109 // IX. Čas - důležitá právní skutečnost při založení, změnách, // rozvázání a ukončení základních pracovněprávních vztahů___114 // A. Obecné vymezení (§ 600 až 602 OZ)...114 // B. Doby...114 // C. Lhůty...116 // D. Promlčení...120 // E. Prekluze...126 // 6 // Obsah // X. Pracovní poměr...129 // A. Obecné vymezení...129 // B. Postup před vznikem pracovního poměru...130 // C. Způsoby založení pracovního poměru...136 // D. Pracovní smlouva...HO // E. Odstoupení od pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele // (§ 34 odst. 3 a 4 ZP)...H9 // F. Vyhotovení pracovní smlouvy pro každou smluvní stranu // (§ 34 odst. 5 ZP)...150 // G. Přidělování práce zaměstnanci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a zamezení obcházení práce přesčas (§ 34b ZP) . 150 // H. Zkušební doba...151 // I. Vznik pracovního poměru (§ 36 ZP)...154 // J. Informování zaměstnance o obsahu jeho pracovního poměru // (§ 37 ZP)...154 // K. Povinnost zaměstnavatele předkládat zprávy o nově vzniklých // pracovních poměrech (§ 38 odst. 3 ZP)...156 // L. Tzv. faktický pracovní poměr...156 // XI. Doba trvání pracovního poměru - pracovní poměr na dobu // určitou...158 // A. Obecné vymezení...158 // B. Účel ujednání
o době trvání pracovního poměru...158 // C. Charakteristika doby trvání pracovního poměru...159 // D. Obsah právní úpravy doby trvání pracovního poměru // na dobu určitou...159 // E. Právní úprava doby trvání pracovního poměru na dobu určitou // (§ 39 odst. 2 ZP, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.)...159 // F. Právní úprava doby trvání pracovního poměru na dobu určitou // (§ 39 odst. 3 ZP, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.)...162 // G. Právní úprava doby trvání pracovního poměru na dobu určitou // (§ 39 odst. 4 ZP, ve znění zákona č. 155/2013 Sb.)...162 // H. Blíže ? nevyvratitelné právní domněnce (§ 39 odst. 5 ZP).166 // I. Výjimka z právní úpravy právního poměru na dobu určitou // (§ 39 odst. 6 ZP)...167 // J. Z judikatury ? pracovnímu poměru na dobu určitou...167 // 7 // OBSAH // XII. Změny pracovního poměru... // A. Obecné vymezení... // B. Případy povinného převedení zaměstnance na jinou práci_170 // C. Možnost převést zaměstnance na jinou práci (§ 41 odst. 2 ZP) . 176 // D. Převedení zaměstnance na jinou práci, a to i proti jeho vůli // (§ 41 odst. 4 ZP)... // E. Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu prostoje nebo přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními // vlivy se souhlasem zaměstnance (§ 41 odst. 5 ZP)...178 // F. Pracovní cesta (§ 42 ZP)... // G. Přeložení (§ 43 ZP)... // H. Dočasné přidělení zaměstnance (§ 43a ZP)...182
I. Postup zaměstnavatele po tom, co důvod převedení zaměstnance na jinou práci nebo přeložení do jiného místa, // než bylo sjednáno, odpadl (§ 44 ZP)...186 // J. Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci, pracoviště // nebo o přeložení (§ 45 ZP)... // K. Součinnost zaměstnavatele s odborovou organizací // při převedení na jinou práci (§ 46 ZP)...187 // L. Návrat zaměstnance do práce po ukončení vyjmenované // překážky v práci na straně zaměstnance (§ 47 ZP)...187 // XIII. Rozvázání a skončení pracovního poměru...189 // A. Způsoby rozvázání pracovního poměru...189 // B. Dohoda o rozvázání pracovního poměru (§ 49 ZP)...189 // C. Výpověď z pracovního poměru... // XIV. Zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele v ochranné době // (§53 ZP)... // A. Obecné vymezení...221 // B. Jednotlivé případy zákazu výpovědi...221 // C. Společně ? případům zákazu výpovědi...223 // D. Nezapočítávání ochranné doby do výpovědní doby // (§ 53 odst. 2 ZP)... // E. Z judikatury ? ochranné době...224 // XV. Kdy se zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele neuplatní // 54 ZP>...225 // A. Obecné vymezení...225 // 8 // Obsah // B. Případy, kdy zákaz výpovědi neplatí...225 // XVI. Okamžité zrušení pracovního poměru...228 // A. Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany // zaměstnavatele (§ 55 ZP)...228 // B. Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany // zaměstnance (§
56 ZP)...231 // C. Z judikatury ? okamžitému zrušení pracovního poměru // ze strany zaměstnance...234 // D. Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným // zástupcem (§ 56a ZP)...234 // XVII. Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru // právním jednáním...237 // A. Ke lhůtám uvedeným v § 57, 58 a 59 ZP...237 // B. Lhůty uvedené v § 57 ZP...237 // C. Lhůty uvedené v § 58 ZP...238 // D. Lhůty uvedené v § 59 ZP...242 // E. Skutkové vymezení okamžitého zrušení pracovního // poměru (§ 60 ZP)...243 // XVIII. Ingerence odborové organizace při rozvázání pracovního // poměru...245 // A. Obecné vymezení...245 // B. Základní ustanovení o působnosti odborové organizace // v pracovněprávních vztazích (§ 286 ZP)...245 // C. Společně ? §61 ZP...246 // D. Projednání výpovědi z pracovního poměru a okamžitého zrušení pracovního poměru s odborovou organizací // (§ 61 odst. 1 ZP)...246 // E. Seznámení odborové organizace s jinými případy rozvázání // pracovního poměru (§ 61 odst. 5 ZP)...246 // F. Předchozí souhlas odborové organizace ? výpovědi nebo // ? okamžitému zrušení pracovního poměru v případě odborového funkcionáře (§ 61 odst. 2 až 4 ZP).247 // XIX. Hromadné propouštění (§ 62 až 64 ZP)...252 // A. Společně ? § 62 ZP...252 // B. Obecné vymezení...252 // 9 // OBSAH // C. Informovaní odborové organizace a rady zaměstnanců // (§ 62 odst. 2 ZP)...253
D. Obsah jednání zaměstnavatele s odborovou organizací // a radou zaměstnanců (§ 62 odst. 3 ZP)...254 // E. Informovaní krajské pobočky Úřadu práce ČR // (§ 62 odst. 4 ZP)...254 // F. Zpráva zaměstnavatele o hromadném propouštění a o výsledku jeho jednání s odborovou organizací // a radou zaměstnanců (§ 62 odst. 5 ZP)...255 // G. Doručování písemné informace a písemné zprávy...256 // H. Přímé informování zaměstnanců o hromadném // propouštění (§ 62 odst. 6 ZP)...256 // I. Povinnost zaměstnavatele sdělit zaměstnanci den doručení písemné zprávy podané krajské pobočce Úřadu práce ČR // (§ 62 odst. 7 ZP)...256 // J. Skončení pracovního poměru hromadně propouštěného // zaměstnance (§ 63 ZP)...257 // K. Společně ? hromadnému propouštění (§ 64 ZP)...257 // L. Z judikatury ? hromadnému propouštění...258 // XX. Skončení pracovního poměru na dobu určitou (§ 65 ZP)...259 // A. Obecné vymezení...259 // B. Změna pracovního poměru na dobu určitou na pracovní // poměr na dobu neurčitou...259 // C. Z judikatury ke skončení pracovního poměru // na dobu určitou...260 // XXI. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (§ 66 ZP)...261 // A. Důvod zrušení pracovního poměru ve zkušební době a omezení zrušit pracovní poměr na dobu určitou // ve zkušební době (§ 66 odst. 1 ZP)...261 // B. Forma zrušení pracovního poměru ve zkušební době a den // skončení pracovního
poměru (§ 66 odst. 2 ZP)...262 // C. Z judikatury ke zrušení pracovního poměru // ve zkušební době...262 // XXII. Odstupné při rozvázání pracovního poměru...264 // A. Obecné vymezení...264 // B. Odstupné podle § 67 ZP...264 // 10 // Obsah // C. Vrácení odstupného (§ 68 ZP)...267 // D. Odstupné v případech podie § 339a ZP...267 // E. Z judikatury k odstupnému...269 // XXIII. Jiné způsoby skončení pracovního poměru...272 // A. Skončení pracovního poměru cizince nebo fyzické osoby // bez státní příslušnosti (§ 48 odst. 3 ZP)...272 // B. Zánik pracovního poměru v důsledku smrti zaměstnance // (§ 48 odst. 4 ZP)...273 // C. Úmrtí zaměstnance a peněžitá práva ($ 328 ZP)...273 // D. Z judikatury ? jiným způsobům skončení pracovního // poměru...274 // XXIV. Neplatné rozvázání pracovního poměru...276 // A. Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem // (§ 69 ZP)...276 // B. Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnancem // (§ 70 ZP)...279 // C. Neplatná dohoda o rozvázání pracovního poměru (§ 71 ZP) . 281 // D. Z judikatury ? neplatnému rozvázání pracovního poměru... 281 // E. Žaloba na neplatné rozvázání pracovního poměru...284 // F. Z judikatury ? žalobě na neplatné rozvázání pracovního // poměru...286 // XXV. Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo // vzdání se tohoto místa (§ 73 a 73a ZP)...289 // A. Odvolání z pracovního místa
vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa v případech podle § 33 odst. 3 ZP // (§ 73 ZP)...289 // B. Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa u zaměstnavatele, kterým je jiná právnická osoba, než uvedená v § 33 odst. 3 ZP // nebo fyzická osoba (§ 73 odst. 2 a 3 ZP)...289 // C. Z judikatury ? odvolání z pracovního místa vedoucího // zaměstnance...291 // D. Forma a právní účinky odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa // a pracovní poměr založený nebo změněný jmenováním na dobu určitou (§ 73a ZP)...292 // 11 // OBSAH // XXVI. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr...297 // A. Obecné vymezení (§ 74 ZP)...297 // B. Dohoda o provedení práce (§ 75 ZP)...298 // C. Dohoda o pracovní činnosti (§ 76 ZP)...299 // D. Forma dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.. 301 // E. Použití ustanovení o pracovním poměru na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr // (§ 77 odst. 2 a 3 ZP)...302 // F’. Výpověď dohod o pracích konaných mimo pracovní // poměr a jejich okamžité zrušení (§ 77 odst. 4 ZP)...304 // G. Okamžité zrušení dohod o pracích konaných mimo // pracovní poměr zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance (§ 77 odst. 5 ? 6 ZP)...305 // H. Z judikatury k dohodám o pracích konaných mimo // pracovní poměr...305 // XXVII. Další základní pracovněprávní vztahy, které koná
jeden // a týž zaměstnanec u téhož nebo jiného zaměstnavatele...307 // A. Obecné vymezení...307 // B. Z judikatury ? dalšímu základnímu pracovněprávnímu // vztahu... // XXVIII. Agenturní zaměstnávání...309 // A. Obecné vymezení (§ 307a ZP)...309 // B. Dohoda zaměstnavatele - agentury práce s uživatelem // (§ 308 ZP)...309 // C. Společně ? § 309 ZP...311 // D. Organizace práce dočasně přiděleného zaměstnance // (§309 odst. 1 ZP)...311 // E. Přidělení zaměstnance agentury práce ? dočasnému // výkonu práce u uživatele (§ 309 odst. 2 ZP)...311 // F. Skončení dočasného přidělení zaměstnance agentury // práce (§ 309 odst. 3 ZP)...312 // G. Náhrada škody uplatňovaná vůči uživateli // (§ 309 odst. 4 ZP)...313 // H. Pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného // zaměstnance (§ 309 odst. 5 ZP)...313 // 12 // Obsah // I. Doba trvání dočasného přidělení zaměstnance agentury // práce (§ 309 odst. 6 ZP)...314 // J. Opatření ? vyšší ochraně majetku u uživatele // v agenturním zaměstnávání ($ 309 odst. 7 ZP)...314 // K. Omezení rozsahu agenturního zaměstnávání // u uživatele (§ 309 odst. 8 ZP)...315 // L. Z judikatury ? agenturnímu zaměstnávání...315 // XXIX. Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců a vyslání // zaměstnanců ? výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie...317 // A. Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců (§ 317
ZP).. 317 // B. Vyslání zaměstnanců ? výkonu práce na území jiného // členského státu Evropské unie (§ 319 ZP)...318 // XXX. Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající ze základních pracovněprávních vztahů, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců, výkon jiné výdělečné činnosti a pracovní řád . 321 // A. Základní povinnosti zaměstnanců (§ 301 ZP)...321 // B. Jiné povinnosti zaměstnanců (§ 301a ZP)...324 // C. Povinnosti vedoucích zaměstnanců ($ 302 ZP)...324 // D. Zvláštní povinnosti některých zaměstnanců (§ 303 ZP)-325 // E. Z judikatury ? povinnostem zaměstnanců...329 // F. Výkon jiné výdělečné činnosti (§ 304 ZP)...331 // G. Z judikatury ? § 303 a 304 ZP...333 // H. Pracovní řád (§ 306 ZP)...335 // XXXI. Osobní spis zaměstnance, potvrzení o zaměstnání // a pracovní posudek...338 // A. Osobní spis zaměstnance (§ 312 ZP)...338 // B. Potvrzení o zaměstnání (§ 313 ZP)...339 // C. Z judikatury ? potvrzení o zaměstnání...340 // D. Pracovní posudek (§ 314 ZP)...341 // XXXII. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů // a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů...345 // A. Obecné vymezení...345 // B. Přeměna právnické osoby podle občanského zákoníku---349 // C. Zánik zaměstnavatele rozdělením (§ 341 odst. 1 ZP)...350 // 13 // OBSAH // D. Zrušení zaměstnavatele (§ 341 odst.
2 ZP)...351 // E. Prevod zaměstnavatele uplynutím doby nebo dosažením účelu, // pro který byl ustaven (§ 341 odst. 3 ZP)...351 // F. Z judikatury ? přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zániku práv // a povinností z pracovněprávních vztahů...352 // XXXIII. Smrt fyzické osoby, která je zaměstnavatelem (§ 342 ZP)_353 // A. Obecné vymezení... // B. Z judikatury ? § 342 ZP... // XXXIV. Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních // vztahů // 356 // A. Obecné vymezení... // B. Zánik organizační složky ČR (státu) sloučením // nebo splynutím (§ 343 odst. 1 ZP)... // C. Zánik organizační složky ČR (státu) rozdělením // (§ 343 odst. 2 ZP)... // D. Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v případě zřízení organizační složky ČR (státu) // na určitou dobu (§ 343 odst. 3 ZP)...359 // E. Převod organizační složky ČR (státu) do jiné organizační // složky ČR (státu) (§ 344 ZP)... // F. Zrušení organizační složky ČR (státu) (§ 345 ZP)...360 // G. Společně ? přechodu výkonu práv a povinností // z pracovněprávních vztahů (§ 345a ZP)...351 // H. Z judikatury ? přechodu výkonu práv a povinností // z pracovněprávních vztahů // Literatura... // Věcný rejstřík... // 361 // 365 // 366 // 14

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC