Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Banská Bystrica : Belianum, 2014
109 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-557-0759-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 106-108
Vydavatel: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
000253201
ÚVOD 6 // 1 ÚVOD DO MORFOLOGIE 8 // 1.1 Podstata a predmet morfológie 8 // 1.2 Gramatický tvar 8 // 1.3 Morfémy, morfematicka štruktúra 9 // 1.3.1 Morfémy 9 // 1.3.2 Submorfémy 11 // 2 MORFOLOGICKÁ TYPOLÓGIA V MEDZIACH TYPOLOGICKEJ // KLASIFIKÁCIE JAZYKOV 13 // 2.1 Charakteristika jazykových typov 13 // 2.1.1 Analytický (izolačný) typ 14 // 2.1.2 Syntetický aglutinačný typ - syntetický flcktívny typ 15 // 2.1.3 Introflektívny typ 17 // 2.1.4 Polysyntetický typ 18 // 2.2 Morfologický typ slovenčiny 18 // 3 SLOVNÉ DRUHY A ICH MORFOLOGICKÉ KATEGÓRIE 21 // 3.1 Slovné druh y 21 // 3.2 Morfologické kategórie (v rámci gramatických kategórií) 22 // 3.3 Substantiva 23 // 3.3.1 Lexikálno-gramatické delenie substantiv 23 // 3.3.2 Gramatické kategórie substantiv 25 // 3.3.3 Skloňovanie substantiv 27 // 3.3.3.1 Skloňovanie substantiv mužského rodu 27 // 3.3.3.2 Skloňovanie substantiv ženského rodu 34 // 3.3.3.3 Skloňovanie substantiv stredného rodu 39 // 3.3.3.4 Skloňovanie cudzích substantiv 42 // 3.4 Adjektíva 44 // 3.4.1 Klasifikácia adjektiv a charakteristika jednotlivých skupín 44 // 3.4.1.1 Vlastnostné adjektíva 44 // 3.4.1.2 Privlastňovacie adjektíva 45 // 3.4.2 Stupňovanie adjektiv 46 // 3.4.3 Skloňovanie adjektiv 47 // 3.5 Pronomina 51 // 3.5.1 Osobné pronominá 52 // 3.5.1.1 Základné osobné pronominá 52 // 3.5.1.2 Osobné privlastňovacie pronominá 53 // 3.5.2 Zvratné pronominá 54 // 3.5.2.1 Základné zvratné pronominum seba/sa 54 // 3.5.2.2 Zvratné privlastňovacie pronominum svoj 55 // 3.5.3 Ukazovacie pronominá 55 // 3.5.4 Opytovacie pronominá 56 // 3.5.5 Neurčité pronominá 57 // 3.5.6 Vymedzovacie pronominá 57 // 3.6 NUMERÁLIÁ 59 // 3.6.1 Základné a skupinové numeráliá (kardináliá a kolektíva) 60 // 3.6.1.1 Základné numeráliá (kardináliá) 60 //
3.6.1.2 Skupinové numeráliá (kolektíva) 65 // 3.6.2 Násobné numeráliá (multiplikatíva) 66 // 3.6.3 Radové numeráliá (ordináliá) 66 // 3.6.4 Druhové numeráliá (speciáliá) 68 // 3.7 Verbá 69 // 3.7.1 Delenie verb z významovej stránky 70 // 3.7.1.1 Autosémantické verbá 70 // 3.7.1.2 Synsémantické verbá 70 // 3.7.2 Delenie verb z formálnej stránky 72 // 3.7.2.1 Reflexívne a nereflexívne verbá 72 // 3.7.2.2 Personáliá a impersonáliá 73 // 3.7.3 Lexikálno-gramatické kategórie verb 73 // 3.7.3.1 Slovesná intencia 73 // 3.7.3.2 Slovesný vid (Aspekt) 74 // 3.7.4 Gramatické kategórie verb 76 // 3.7.4.1 Gramatická kategória zhody (Kongruencia) 76 // 3.7.4.2 Gramatická kategória slovesného spôsobu (Modus) 76 // 3.7.4.3 Gramatická kategória slovesného času (Tempus) 77 // 3.7.4.4 Gramatická kategória slovesného rodu (Genus verbi) 79 // 3.7.5 Slovesné tvary 80 // 3.7.5.1 Určité slovesné tvary - tvary indikativu 81 // 3.7.5.2 Určité slovesné tvary - tvary kondicionálu 83 // 3.7.5.3 Určité slovesné tvary - tvary imperativu 84 // 3.7.5.4 Neurčité slovesné tvary - funkcia, význam a spôsob tvorenia 85 // 3.7.6 Slovesné triedy a slovesné vzory 91 // 3.8 Adverbiá 93 // 3.9 Prepozície 95 // 3.10 Konjunkcie 99 // 3.11 Partikuly 103 // 3.12 INTERJEKCIE 105 // LITERATÚRA 106

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC