Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2009
437 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1639-1 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Jazykový zákon (č. 122/1920 Sb. z. a n. Zákon ze dne 29. února 1920 podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v Republice československé)
Německé resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
001416818
I. VZNIK A VÝVOJ MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ OCHRANY MENŠIN -- 1.1 Pařížská mírová konference a problém ochrany menšin První světová válka a národnostní otázka -- Pařížská mírová konference -- ČSR na konferenci a problém hranic -- Sliby ČSR týkající se Němců a tzv. švýcarizace -- Statut Společnosti národů a ochrana menšin -- Komise pro nové státy -- Odpor států nucených přijmout menšinové smlouvy -- Poražené státy a ochrana menšin -- Zájmy židovských organizací, cíle ochrany menšin -- 1.2 Vývoj mezinárodněprávní ochrany ve dvacátých letech -- Počátky fungování SN a rozšiřování ochrany menšin do dalších států -- Zahraniční politika ČSR a problémy s ochranou menšin a Maďarskem -- Případ z praxe SN prof. Rauchberg v Ženevě -- Spory v SN o procesní otázky ochrany menšin -- Tragédie menšin v Turecku a lausannská smlouva -- Zájem o menšiny na počátku dvacátých let a nevládní organizace -- Uklidnění menšinové otázky v polovině dvacátých let -- Problémy ČSR s menšinami a Rothermerova kampaň -- Snahy Německa rozšířit ochranu menšin -- 1.3 Vývoj mezinárodněprávní ochrany ve třicátých letech Hospodářská krize a nacistický útlak menšin -- Přelom roku 1934 a polské vypovězení menšinových závazků Zneužívání menšinové otázky proti ČSR v letech 1934-1936 -- Ústupky ČSR v letech 1936-1937 Rumunská snaha o vypovězení menšinových závazků Obejití systému
ochrany menšin v době Mnichova Mezinárodněprávní ochrana menšin po druhé světové válce -- II. MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ OCHRANA MENŠIN II. 1 Menšinové smlouvy -- Přehled menšinových smluv i jiných forem závazků Obsah menšinových závazků na příkladu smlouvy s ČSR Procesní úprava v menšinových smlouvách Dvoustranné smlouvy ČSR týkající se menšin Mezinárodní právo a menšinové smlouvy Terminologie ve smlouvách a pojem menšina -- II. 2 Problémy mezinárodněprávní ochrany v praxi -- Stížnosti petice menšin k SN Petice menšin proti ČSR -- Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti (SDMS) a menšiny Případ menšinových škol v Horním Slezsku Propaganda a menšinové stížnosti -- III. MENŠINY V EVROPĚ -- III. 1 Státy s mezinárodněprávními závazky na ochranu menšin -- Srovnání přístupu jednotlivých zemí k menšinám -- Polsko -- Rakousko -- Maďarsko -- Baltské státy (Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva) Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (SHS) Jugoslávie Rumunsko a Bulharsko Řecko a Turecko III.2 Státy ovlivňující menšinovou otázku Německo -- Menšiny na území vítězných velmocí (Itálie, Francie, Británie, USA) -- Švýcarsko -- Sovětský Svaz -- IV. VÝVOJ PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MENŠIN V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU -- IV1 Situace na konci monarchie -- Vztahy Čechů a Němců v novověku -- Národní otázka v monarchii po roce 1867 Úvahy o reformě správy a národní otázka Zhoršování
vztahu Čechů a Němců koncem 19. století Moravský pakt a Perkův zákon z roku 1905 Pokusy o česko-německé usmíření před první světovou válkou Češi a Němci za první světové války IV.2 Od zániku monarchie až do přijetí ústavy (říjen 1918 únor 1920) Plány protirakouského odboje na řešení otázky menšin Postoj Němců k vznikající ČSR Začleňování Slovenska do ČSR a odpor Maďarů Menšinová politika nového státu a neúčast menšin v parlamentu Úvahy o reformě veřejné správy po vzniku ČSR Slovensko, menšiny a reforma správy Příprava správní reformy župního zákona Snahy českých Němců jednat s vládou na konci roku 1919 Příprava základních zákonů včetně ústavy, jazykového a župního zákona -- Základní zákony v ústavním výboru parlamentu -- Projednávání základních zákonů v plénu parlamentu -- Zhodnocení menšinové otázky při přijímání základních zákonů IV. 3 Vývoj ve dvacátých letech -- Šance na kompromis s menšinami -- Snaha o smíření s menšinami v letech 1920-1921 -- Odkládání správní župní reformy -- Provedení župní reformy na Slovensku -- Reforma správy a situace na Podkarpatské Rusi -- Cesta ke smíření s Němci v letech 1922-1925 -- Jazykové nařízení z roku 1926 a vstup Němců do vlády -- Zrušení župní reformy v letech 1927-1928 -- Dotvoření právního statusu menšin v ČSR IV.4 Vývoj ve druhém desetiletí republiky 1929-1938 -- Problémy
vztahů mezi národy v ČSR a příchod krizových let -- Jazykové právo a vývoj judikatury Nejvyššího správního soudu (NSS) -- Hospodářská krize a Němci -- Změny v právní úpravě ekonomiky -- Změny v právní úpravě politické sféry zejména stran a vznik SdP Zhoršení mezinárodní situace ČSR a spor s Polskem Otázka autonomie Podkarpatské Rusi Tzv. insigniáda a sílící šovinismus v ČSR Přelomové volby v roce 1935 a krize ČSR -- Právní úprava branné moci -- Tzv. Machníkův výnos a problém objektivního přidělování státních zakázek -- Právní aspekty tzv. Machníkova výnosu a mezinárodněprávní ochrana menšin -- Zákon o obraně státu z roku 1936 -- Snahy ČSR jednat s menšinami v letech 1936-1937 -- Úsilí vlády o kompromis s SdP a ústavněprávní návrhy této strany -- Příprava autonomie Podkarpatské Rusi v roce 1937 -- Ústupky menšinám v roce 1938 -- Příprava národnostního statutu i dalších změn práva -- Benešovy návrhy SdP v létě 1938 a rozklad ČSR -- V. PRÁVNÍ POSTAVENÍ MENŠIN V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU V. 1 Statistika menšin v ČSR -- Sčítání lidu a některé teoretické obtíže -- Problém čechoslovakismu a státu národního či národnostního -- Vývoj metod sčítání lidu v českých zemích -- Výsledky sčítání v roce 1921 a spory o úbytek menšin -- Úvahy o asimilaci menšin -- Němci v ČSR a jejich geografické rozmístění -- Maďaři v nové ČSR a maďarizace
Slováků za monarchie -- Rusíni, Židé, Cikáni / Romové V2 Obecné otázky právního postavení menšin -- Menšinové či národnostní právo a jeho vývoj do roku 1867 -- Právní úprava národní otázky na konci monarchie -- Problém systematiky národnostního menšinového práva v ČSR -- Problém právní definice národa a menšiny -- Ústava jako základ právního postavení menšin -- Rozbor hlavy VI. ústavy -- Vztah ústavního práva ČSR k menšinové smlouvě Právní ochrana menšin a občanství -- Právní normy preferující národ československý a jeho tradice Předpisy týkající se postavení menšin nepřímo Menšiny a zásahy státu do ekonomiky po roce 1918 V. 3 Jazykové právo -- Jazykové právo za monarchie -- Problémy jazykového práva v prvním roce republiky -- Koncepce jazykového práva v ČSR a jazykový zákon -- Rozbor jazykového zákona z roku 1920 Jazyková nařízení a jejich aplikace v praxi Slabiny jazykového práva a jeho hodnocení V.4 Školské a kulturní právo národnostní Školství a kultura za monarchie Roztříštěná úprava menšinového školství v ČSR Problém tzv. menšinových škol zejména pro české děti v pohraničí -- Další právní předpisy týkající se jazyka ve školách -- Fungování školství v ČSR z hlediska menšin -- Právní úprava kultury, zejména veřejných knihoven V.5 Problém autonomie -- Nevyhraněnost pojmu a význam pro ČSR -- Národní, kulturní či personální
autonomie a její slabiny -- Národnostní samospráva či autonomie za monarchie -- Drobné prvky kulturní autonomie v právu ČSR -- Snahy zavést kulturní autonomii v ČSR a problém jejího vymezení -- Autonomie Podkarpatské Rusi -- Územní samospráva a neúspěch župní reformy V.6 Specifické menšiny Židé, Cikáni (Romové) -- Právní postavení menšin bez vyhraněného jazyka -- Národní, náboženská i hospodářská specifika Židů -- Židé na konci monarchie a úsilí o asimilaci -- Židé po vzniku ČSR -- Právní úprava a praxe židovských náboženských obcí -- Cikáni (Romové) před rokem 1918 -- Cikáni (Romové) v ČSR a zákon o potulných cikánech -- ZÁVĚR -- Příloha č. 4. Zákon o veřejných knihovnách (č. 430/1919 Sb. z. a n -- Zákon ze dne 22. července 1919 o veřejných knihovnách obecných) 401 -- PRAMENY 403 -- LITERATURA 407 -- RESUMÉ 429
cnb002012024

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC