Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Praha : Historický ústav, 2014
619 s., xx s obr. příl. : portréty, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7286-245-0 (váz.)
Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; sv. 56
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. slovenský text, anglické a polské resumé
001416903
ÚVODEM 5 // Kapitola I. // TRADICE A VÝZVY ČESKÝCH POLONISTICKÝCH STUDIÍ // 1. K tradicím českých polonistických studií 9 // 2. Česká literární polonistika v kontextu výzev současnosti 30 // 3. České bádání o dějinách Polska na prahu třetího tisíciletí 48 // Kapitola II. // SOUČASNÁ ČESKÁ JAZYKOVĚDNÁ A LITERÁRNĚVĚDNÁ POLONISTIKA // 1. Polský fenomén v českých a jiných souvislostech 65 // 2. Srovnávací studium české a polské frazeologie - na příkladu lexému pes. 70 // 2.1 Frazeologizmy jako odraz jazykového obrazu světa 70 // 2.2 Pes, jeho význam pro člověka a symbolika 72 // 2.3 Jazykový obraz psa v polštině a češtině 73 // 3. Hry s žánry řeči v díle Wislawy Szymborské 76 // 3.1 Básnický jazyk W. Szymborské 76 // 3.2 Primární a sekundární žánry řeči 78 // 3.3 Zapojení dialogu do básnického textu 80 // 3.4 Poezie jako metajazykový komentář 85 // 4. Jak účinně motivovat (české a slovenské) studenty polonistiky k učení se polskému jazyku? 88 // 4.1 Nejlepší student 88 // 4.2 Proč se cizinci učí polštině? 89 // 4.3 Z jakého důvodu je třeba motivovat polonisty při výuce polštiny?. 90 // 4.4 Dobrá komunikace = dobrá motivace 90 // 4.5 Co je to motivace? 91 // 4.6 Rozdílné národní heterostereotypy a otázka motivace 92 // 4.7 Jak utvářet pozitívni přístup k výuce polštiny? 93 // 4.8 Zdání klame 94 // 4.9 Motivaci podmiňuje činnost 96 // 5. Polský jazyk v koncentračním táboře Osvětim a vznik lagersprache 96 // 5.1 Okolnosti vzniku/fl ersprac/te 96 // 5.2 Stav dosavadního bádání 98614 // ČESKA POLONISTICKA STUDIA: TRADICE A SOUČASNOST // 5.3 Charakteristika slovní zásoby Jägersprache 99 // 5.4 Nepopolštěné německé výrazy 100 // 5.5 Německé a polské vulgarismy 101 // 5.6 Popolštěné německé výrazy 102 //
5.7 Polské neologismy a neosémantismy 109 // 5.8 Německé zkratky 110 // 5.9 Shrnutí 110 // 6. Polské překlady Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války // aneb Švejkova proměnlivá povaha 111 // 6.1 Otázka identity vypravěče 111 // 6.2 Identita Švejka 112 // 6.3 Proměna identity vypravěče v překladech 115 // 6.4 Polský Švejk 116 // 7. Česko-polské literární vztahy ve druhé polovině 20. stol. Polští básníci // a jejich čeští překladatelé 122 // 7.1 Poezie v kontextu doby 122 // 7.2 Po 2. světové válce 124 // 7.3 Po roce 1956 130 // 7.4 Po roce 1968 133 // 8. Vzbouřené vody chaosu: Czeslaw Milosz a Witold Gombrowicz k výzvám // emigrace 137 // 8.1 Odkaz „Velké emigrace“ 138 // 8.2 Souboj Milosze s Gombrowiczem? 139 // 8.3 Ego v rozbouřených vodách chaosu 144 // 9. Jazyková politika versus pedagogická praxe 147 // 9.1 Značka „Polský jazyk“ 147 // 9.2 Zahraniční politika a síla jazyka 149 // 9.3 Nástroje propagace značky „Polský jazyk“ 151 // Kapitola III. // SOUČASNÁ ČESKÁ HISTORIOGRAFIE A DĚJINY POLSKA // 1. Česká syntéza polských dějin (poznámky ke koncepci vznikajícího díla) 155 // 1.1 Adresát díla 157 // 1.2 Obsahové zaměření a kánon informací 158 // 1.3 Chronologický rozsah, teritoriální kontinuita; Čí dějiny? 159 // 1.4 Paměť a historická tradice 162 // 2. Česko-polské vědecké kontakty v 19. a 20. století (stav výzkumu v posledních dvou dekádách a výhledy do dalších let) 163 // 2.1 Institucionální zajištění výzkumu dějin vědy: výchozí situace a měnící se podmínky přelomu 80. a 90. let 164 // 2.2 Formy výzkumů mezinárodních kontaktů na poli dějin vědy: typologie 165 // 2.3 Edice pramenů k dějinám česko-polských vědeckých kontaktů 169 // 2.4 Zhodnocení a výhledy do budoucna 170 //
3. Československo-polské vztahy za druhé světové války (historiografická rekapitulace posledního desetiletí) 171 // 3.1 Témata a profilující osobnosti 171 // 3.2 Edice a memoáry 173 // 3.3 Válečná témata na konferencích 175 // 3.4 Československo-polská konfederace 178 // 4. „Dobrý večer po dvaceti letech.“ Festival československé nezávislé kultury v polské Vratislavi v listopadu 1989 181 // 4.1 Stav výzkumu spolupráce českých a polských disidentů 181 // 4.2 Pozvání do Polska 184 // 4.3 Setkání uvnitř sovětského bloku 185 // 4.4 Přípravy festivalu 187 // 4.5 Středoevropský seminář 191 // 4.6 Přehlídka nezávislé československé kultury 192 // 4.7 „Malá pohraniční válka“ 197 // 4.8 Služební pobyt 200 // 4.9 Tradice 204 // 5. Česká literatura o Češích v Polsku 206 // 5.1 Kladsko 206 // 5.2 Ratibořsko a Hlubčicko 209 // 5.3 Protestantští exulanti 210 // 5.4 Halič 212 // 5.5 Volyň 213 // 6. Poláci na Těšínsku do roku 1938 (k názorům české historiografie a publicistiky) 214 // 6.1 Syntézy 215 // 6.2 Obecné a metodologické problémy 216 // 6.3 Jazyk a národnost 218 // 6.4 Období převažující česko-polské spolupráce (1848-1880) 223 // 6.5 Od spolupráce ke konfrontaci a animozitě (1880-1914) 225 // 6.6 Světová válka a spor o hranice (1914-1920) 227 // 6.7 Mezi světovými válkami ( 1920-1938) 228 // 6.8 Směřování výzkumu 232 // 7. Nástin českých kašubistických zájmů po roce 1945 233 // 7.1 K počátkům českého zájmu o Kašuby 233 // 7.2 Jan Petr (1931-1989) 233 // 7.3 Petr Lozoviuk, Miloš Řezník, Petr Kaleta 235 // 7.4 Vladislav Knoll 237 // 7.5 České časopisy a sborníky 238 // 7.6 Společnost přátel Lužice a Kušubové 238 // 7.7 Stav výzkumu a badatelské úkoly 239 //
ČESKÁ POLONISTICKÁ STUDIA: TRADICE A SOUČASNOST // 8. Polské aspekty v programu středoevropských studií Slezské univerzity v Opavě 240 // 8.1 Od Slezského ústavu k univerzitě 240 // 8.2 Z programu středoevropských studií 241 // 8.3 Polské aspekty výzkumu 242 // SOUČASNÁ SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE A DĚJINY POLSKA // 9. K výskumu polských dejín v slovenskej historiografii v rokoch 1993-2013 244 // 9.1 Kontakty Slovenska a Polska v období stredoveku, novoveku a na regionálnej úrovni 245 // 9.2 Obraz bilaterálnych vzťahov Polska a Slovenska v 20. storočí 247 // 9.3 Slovensko-poľské odborové komisie a ich aktivity 253 // 9.4 Hodnotenie súčasného stavu 254 // Kapitola IV. // SOUČASNÁ ČESKO POLSKÁ KOMPARATIVNÍ POLITOLOGIE A PRÁVNÍ VĚDA VE VZTAHU K POLSKU // ČESKÁ POLITOLOGIE A POLSKÁ TÉMATA // 1. Polsko jako předmět výzkumu české komparativní politologie 257 // 1.1 „Polské téma“ v české komparativní politologii 258 // 1.2 Proměna postavení „polského tématu“ 259 // 1.3 Proč tato proměna nastala? 260 // 1.4 Rekapitulace a závěry 263 // 2. Polsko v kontextu střední Evropy na stránkách českých odborných // politologických periodik 264 // 2.1 Východiska 264 // 2.2 Přehled zkoumaných periodik 268 // 2.3 Struktura zkoumaných jednotek (čísel) 269 // 2.4 Přítomnost jednotlivých témat v analyzovaných periodikách 272 // 2.5 Místo Polska ve výzkumech české politologie 274 // 3. Čtvrtstoletí přímé volby prezidenta v Polsku 288 // 3.1 Obnova prezidentského úřadu v roce 1989 288 // 3.2 Omezování kompetencí v ústavě 289 // 3.3 Bitvy přímých voleb a jejich politické důsledky 291 // 3.4 Obtíže s klasifikací 297 // 3.5 České (ne)poučení 298 // ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PRÁVNI VĚDY // 4. Česko-polské kontakty na poli právní historie 299 //
4.1 Slovanské právní dějiny 299 // 4.2 Středoevropské právní dějiny 302 // 4.3 Právní dějiny po roce 1948 306 // 4.4 Právní dějiny po roce 1989 308 // 4.5 Jiné iniciativy v oblasti právních dějin 312 // 4.6 Perspektivy česko-polské právní historiografie 313 // 5. Vztahy českých a polských právníků romanistů 313 // 5.1 Římské právo na právnických fakultách v České republice ve srovnání s Polskem 314 // 5.2 Vědecké zaměření v Česku a Polsku 316 // 5.3 Publikační činnost a konference 317 // 5.4 Možnosti další spolupráce a inspirace 319 // 6. O česko-polské spolupráci ve věcech rodinného práva 320 // 6.1 Spolupráce v rámci rekodifikace 320 // 6.2 Rozcházení a sbližování rodinného práva po roce 1989 323 // 6.3 Společné působení v mezinárodních projektech 324 // 7. České a polské mezinárodní právo soukromé na cesté k evropskému mezinárodnímu právu soukromému 324 // 7.1 Vymezení pojmů 324 // 7.2 K legislativní historii 326 // 7.3 Vnitrostátní normy mezinárodního práva soukromého v Polsku 328 // 7.4 Vnitrostátní normy mezinárodního práva soukromého v České republice 333 // 7.5 Společná evropská cesta 335 // 7.6 Mezinárodní úmluvy 336 // 8. Role polské vědy finančního práva při formování brněnské školy finančního práva 337 // 8.1 Význam a postavení finančního práva 337 // 8.2 Současná determinace finančního práva 340 // 8.3 Centrum 346 // 8.4 Daňové právo a jeho pískoviště 347 // 8.5 Systém finančního práva 349 // 8.6 Význam česko-polských kontaktů 351 // 9. K reformě místní, resp. územní správy v České republice 351 // 9.1 Místní správa v poslední dekádě 20. století - obnova samosprávy 351 // 9.2 Vyšší územní samosprávné celky 352 // 9.3 Reforma územní samosprávy nejen obnova tradičního pojetí veřejné správy 353 //
ČESKÁ POLONISTICKÁ STUDIA: TRADICE A SOUČASNOST // 9.4 Obce a kraje v České republice po roce 2000 v polském i evropském srovnání 356 // 10. K významu česko-polské spolupráce v oblasti práva životního prostředí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 360 // 10.1 K česko-polské spolupráci 361 // 10.2 Aktuální otázky ochrany dřevin rostoucích mimo les z pohledu práva 362 // 10.3 Výhled do budoucna 366 // 11. Brněnské Centrum polského práva (akademická iniciativa vzájemného poznání) 367 // 11.1 Vznik Centra polského práva v Brně 367 // 11.2 První fáze fungování CPP 368 // 11.3 Konferenční aktivity 369 // 11.4 Partneři a další společné projekty 370 // Kapitola V. // MEDAILONY VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH SLAVISTŮ A POLONISTŮ // 1. BARTOŠ Otakar (1928-1995) 373 // 2. BEČKA Jiří (1930-2014) 376 // 3. BEŠTA Theodor (1920-1996) 380 // 4. BIDLO Jaroslav (1868-1937) 383 // 5. BURIAN Václav (1959-2014) 389 // 6. ČERNÝ Adolf (1864-1952) 392 // 7. DAMBORSKÝ Jiří (1927-2013) 398 // 8. COLL Jaroslav (1846-1929) 403 // 9. GROBELNÝ Andělín (1922-1992) 408 // 10. KOLAJA Maxmilán (1883-1966) 414 // 11. KREJČÍ Karel (1904-1979) 419 // 12. KRYSTÝNEK Jiří (1913-1991) 427 // 13. KUDĚLKA Milan (1922-2005) 429 // 14. LOTKO Edvard (1932-2011) 432 // 15. MACŮREK Josef (1901-1992) 435 // 16. MĚŠŤAN Antonín (1930-2004) 440 // 17. PETR Jan (1931-1989) 446 // 18. ŘEHÁČEK Luboš (1929-1996) 455 // 19. SZYJKOWSKI Marian (1883-1952) 458 // 20. ŠAUNOVÁ Iza (1896-1960) 464 // 21. ŠTĚPÁN Ludvík (1943-2009) 466 // 22. VALENTA Jaroslav (1930-2004) 469 // 23. ŽÁČEK Václav (1905-1986) 473OBSAH // 619 // STRESZCZENIE 477 // SUMMARY 483 // SEZNAM ZKRATEK 489 // PRAMENY A LITERATURA 491 // JMENNÝ REJSTŘÍK 591 // AUTOŘI KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE 609 //
Autorství kapitol: Úvodem: Roman Baron - Roman Madecki; kap. I.: 1. Roman Baron - Roman Madecki, 2. Krystyna Kardyni-Pelikánová, 3. Jaroslav Pánek; kap. II.: 1. Ivo Pospíšil, 2. Jana Raclavská, 3. Roman Madecki, 4. Katarzyna Barna Krawczyk, 5. Markéta Páralová Tardy, 6. Monika Válková Maciejewska, 7. Renata Putzlacher-Buchtová, 8. Lucie Zakopalová, 9. Ivana Dobrotová; kap. III.: 1. Miloš Řezník, 2. Marek Ďurčanský, 3. Jan Němeček, 4. Petr Blažek, 5. Jaroslav Vaculík, 6. Dan Gawrecki, 7. Petr Kaleta, 8. Mečislav Borák, 9. Ľubica Harbuľová; kар. IV: 1. Michal Kubát, 2. Jakub Hornek; 3. Josef Mlejnek, 4. Ladislav Vojáček, 5. Pavel Salákjr., 6. Zdeňka Králičková, 7. Naděžda Rozehnalová, 8. Petr Mrkývka, 9. Petr Průcha, 10. Ivana Průchová, 11. Damian Czudek - Michal Koziel; kар. V.: 1. Lucie Zakopalová, 2. Marcel Černý, 3. Renata Rusin Dybalska, 4. Marek Ďurčanský, 5. Lucie Zakopalová, 6. Jan Chodějovský, 7. Roman Madecki, 8. Milan Řepa, 9. Nina Pavelčíková, 10. Roman Madecki, 11. Veronika Matějková, 12. Krystyna Kardyni-Pelikánová - Roman Madecki, 13. Radomír Vlček, 14. Roman Madecki, 15. Marek Ďurčanský, 16. Marcel Černý, 17. Marel Černý, 18. Renata Rusin Dybalska, 19. Roman Baron, 20. Michala Benešová, 21. Roman Madecki, 22. Jindřich Dejmek, 23. Marek Ďurčanský. Jmenný rejstřík: Roman Baron - Roman Madecki Prameny a literatura: Roman Baron Překlady do angličtiny: Melinda Reidinger Překlady do češtiny: Roman Madecki Překlady do polštiny: Elžbieta J. Baron Streszczenie: Roman Baron - Roman Madecki Summary: Roman Baron - Roman Madecki
(OCoLC)907527538
cnb002663888

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC