Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Leges, 2013
368 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87576-57-1 (brož.)
Student
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001416945
Obsah // PŘEDMLUVA... ? // 1. ÚSTAVNÍ PRÁVO... 13 // 1.1. Předmět ústavního práva... 13 // 1.2. Subjekty ústavního práva... 15 // 1.3. Prameny ústavního práva ... 16 // 1.4. Právní principy... 24 // 1.5. Ústavní obyčej a ústavní zvyklost... 25 // 1.6. Ústavněprávní odpovědnost a ústavní sankce ... 27 // 2. ÚSTAVNÍ POMĚRY ČESKOSLOVENSKA... 32 // 3. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY... 51 // 3.1. Systematika Ústavy České republiky ... 51 // 3.1.1. Preambule ... 52 // 3.2. Ústavní charakteristika státu... 54 // 3.2.1. Demokratický právní stát ... 56 // 4. STÁTNÍ SYMBOLY... 68 // 4.1. Užívání státních symbolů... 71 // 4.2. Hlavní město... 73 // 4.3. Území státu a státní hranice ... 75 // 5. STÁTNÍ OBČANSTVÍ... 81 // 5.1. Znaky státního občanství... 83 // 5.2. Způsoby nabývání a pozbývání státního // občanství ... 85 // 5.3. Občanství EU a jeho důsledky ... 90 // 5.3.1. Volby do Evropského parlamentu ... 91 // 5.4. Ústavněprávní postavení cizinců ... 94 // 5.5. Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech // státního občanství... 98 // 3 // // ÚS TAVNÍ základy organizace státu // 6. VZTAH VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA // ? PRÁVU MEZINÁRODNÍMU A EVROPSKÉMU ... 101 // 6.1. Vnitrostátní, mezinárodní a evropské právo... 103 // 6.2. Mezinárodní smlouvy a vnitrostátní právo... 105 // 6.2.1. Klasifikace mezinárodních smluv... 105 // 6.2.2. Generální inkorporace... 105 // 6.2.3. Souhlas Parlamentu
s ratifikací // a vyhlášení... 106 // 6.3. Ústavní aspekty členství ČR v Evropské unii .. 107 // 6.3.1. Ústavní aspekty vstupu ČR do EU... 107 // 6.3.2. Působení evropského práva... 109 // 6.4. Role obecných soudů a Ústavního soudu // při aplikaci evropského a mezinárodního práva- 112 // 7. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK // 7.1. // 7.2. // 7.3. // 7.4. // 7.5. // Základní východiska... // Definice ústavního pořádku ... // Podmnožiny ústavního pořádku ... // Otázka vhodnosti použití pojmu ústavní // pořádek ... // Nálezy Ústavního soudu ČR úzce se týkající ústavního pořádku ... // 7.5.1. Nález ÚS č. 403/2002 Sb. - výklad pojmu ústavní pořádek ... // 7.5.2. Nález ÚS č. 318/2009 Sb. - zrušení ústavního zákona Ústavním soudem // 115 // 115 // 118 // 119 // 123 // 124 // 125 // 126 // 8. MOC ZÁKONODÁRNÁ... 128 // 8.1. Ústavní vymezení ... 130 // 8.2. Dvoukomorový parlament (bikameralismus)... 132 // 8.3. Volby do komor Parlamentu ČR... 139 // 8.3.1. Ústavní základy... 139 // 8.3.2. Volby do Poslanecké sněmovny ... 143 // 8.3.3. Volby do Senátu ... 146 // 8.4. Působnost Parlamentu... 147 // 8.4.1. Jednání o návrzích zákonů ... 147 // 8.4.2. Zkrácení legislativního procesu ... 150 // 4 // OBSAH // 8.4.3. Schvalování státního rozpočtu ... 151 // 8.4.4. Schvalování mezinárodních smluv... 151 // 8.4.5. Zákonná opatření Senátu... 153 // 8.4.6. Ustavování do funkcí (kreační funkce)__ 153
// 8.4.7. Kontrolní funkce... 155 // 8.4.8. Parlament jedná a rozhoduje o důležitých otázkách vnitřní // a zahraniční politiky... 156 // 8.4.9. Samosprávná (autonomní) funkce... 157 // 8.4.10. Další oprávnění... 158 // 8.5. Vnitřní organizace komor a způsob jednání // v nich ... 158 // 8.6. Postavení členů Parlamentu... 164 // 9. PREZIDENT REPUBLIKY... 173 // 9.1. Volby prezidenta republiky... 174 // 9.2. Zánik funkce prezidenta republiky... 185 // 9.3. Imunita prezidenta republiky... 187 // 9.4. Pravomoci prezidenta republiky... 188 // 9.4.1. Delegace pravomocí... 191 // 9.5. Kompetence spojené s fungováním Parlamentu ... 194 // 9.5.1. Právo vrátit přijatý zákon (veto)... 195 // 9.5.2. Podepisování zákonů... 195 // 9.5.3. Vyhlašování voleb... 196 // 9.5.4. Účast na schůzích Parlamentu ... 197 // 9.6. Kompetence spojené s fungováním vlády... 197 // 9.6.1. Ustavování vlády... 197 // 9.6.2. Přijímání demise... 198 // 9.6.3. Odvolávání vlády ... 198 // 9.6.4. Účast na schůzích vlády... 199 // 9.7. Vrchní velení ozbrojených sil ... 199 // 9.8. Pravomoci prezidenta v oblasti zahraničních // vztahů... 200 // 9.8.1. Pravomoc sjednávat a ratifikovat // mezinárodní smlouvy ... 200 // 9.8.2. Přijímání, jmenování a odvolávání // vedoucích zastupitelských misí... 202 // 5 // OBSAH // 9.9. Kompetence spojené s fungováním // soudní moci... 202 // 9.10. Vztahy prezidenta republiky k ostatním // ústavním
orgánům ... 205 // 9.11. Další pravomoci prezidenta republiky... 205 // 9.12. Kancelář prezidenta republiky ... 206 // 9.13. Vlajka a sídlo prezidenta ... 207 // 9.14. Soudní přezkum rozhodnutí prezidenta... 208 // 10. VLÁDA... 212 // 10.1. Vztah vlády a parlamentu ... 215 // 10.1.1. Účast vlády na zákonodárném procesu___ 216 // 10.2. Složení vlády ... 220 // 10.2.1. Ustavování vlády... 220 // 10.2.2. Nedůvěra ... 224 // 10.2.3. Demise vlády... 225 // 10.2.4. Odvolání člena vlády... 227 // 10.3. Způsob jednání vlády... 227 // 10.4. Úřad vlády... 228 // 10.5. Poradní a pracovní orgány vlády ... 228 // 10.6. Neslučitelnost funkcí ... 229 // 10.7. Normotvorná činnost vlády ... 231 // 10.8. Vztah vlády ? moci soudní ... 233 // 10.9. Ministerstva a jiné .správní úřady... 233 // 11. STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ... 238 // 11.1. Soustava státního zastupitelsh’í... 240 // 11.1.1. Ustavování státních zástupců ... 241 // 11.1.2. Zánik funkce státního zástupce ... 242 // 11.1.3. Funkcionáři státního zastupitelství ... 243 // 11.1.4. Neslučitelnost funkcí... 244 // 11.2. Působnost státního zastupitelství... 246 // 11.3. Principy organizace a činnosti ... 248 // 12. SOUDY... 253 // 12.1. Nezávislost soudů, nezávislost a nestrannost // soudců ... 256 // 6 // OBSAH // 12.1.1. Politická práva soudce... 264 // 12.2. Soustava soudů ... 264 // 12.3. Jmenování soudců... 265 // 12.3.1. Funkcionáři soudů... 267
// 12.3.2. Kárné řízení... 268 // 12.3.3. Zánik funkce soudce ... 270 // 12.4. Soudcovské rady... 271 // 12.5. Ústavní principy ... 272 // 13. ÚSTAVNÍ SOUD ... 276 // 13.1. Koncepce ústavního soudnictví v ČR ... 277 // 13.2. Soudci Ústavního soudu ... 278 // 13.2.1. Ustavení do funkce... 278 // 13.2.2. Záruky nezávislosti a nestrannosti // soudců ... 280 // 13.2.2.1. Imunita... 280 // 13.2.2.2. Neslučitelnost funkcí ... 281 // 13.2.2.3. Vyloučení soudců // z rozhodování věci ... 282 // 13.2.3.4 Kárná odpovědnost... 284 // 13.3. Vnitřní organizace Ústavního soudu... 285 // 13.4. Průbéh řízení... 285 // 13.5. Publikace rozhodnutí, závaznost rozhodnutí... 287 // 13.6. Působnost Ústavního soudu - přehled // jednotlivých druhů řízení ... 291 // 13.6.1. Řízení o zrušení zákonů... 291 // 13.6.2. Řízení o zrušení podzákonných // předpisů a obecně závazných vyhlášek___ 295 // 13.6.3. Předběžná kontrola mezinárodních // smluv ... 297 // 13.6.4. Obecná ústavní stížnost... 299 // 13.6.5. Komunální ústavní stížnost... 304 // 13.6.6. Návrh politické strany... 305 // 13.6.7. Řízení ve věcech mandátu poslance // nebo senátora ... 305 // 13.6.8. Řízení ve věcech týkajících se prezidenta republiky (velezrada či // 7 // i // OBSAH // jiné hrubé porušení Ústavy nebo jiné // součásti ústavního pořádku, řízení // dle čl. 66 Ústavy)... 307 // 13.6.9. Kompetenční spory ... 308
// 13.6.10. Řízení o opatřeních nezbytných // ? provedení rozhodnutí... 310 // 14. NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD... 312 // 14.1. Vývoj kontrolních institucí na území ČR ... 312 // 14.2. Právní zakotvení NKÜ... 313 // 14.3. Záruky nezávislosti NKÚ... 314 // 14.4. Organizace NKÚ... 315 // 14.5. Působnost NKÚ ... 317 // 14.6. Základní principy kontroly prováděné NKÚ... 318 // 15. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA... 321 // 15.1. Vývoj ústředních bankovních institucí // na území ČR ... 321 // 15.2. Právní zakotvení ČN? ... 322 // 15.3. Postavení ČNB v ústavním systému ČR ... 324 // 15.4. Organizace ČNB... 327 // 15.5. Působnost a pravomoc ČNB... 328 // 16. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA... 331 // 16.1. Pojem samospráva, ústavní zakotvení... 332 // 16.2. Územní samosprávné celky... 334 // 16.3. Orgány územních samosprávných celků... 336 // 16.4. Volby do zastupitelstev obcí // a do zastupitelstev krajů... 337 // 16.5. Samostatná a přenesená působnost územních // samosprávných celků... 34O // 16.6. Normotvorba územních samosprávných celků ___ 342 // 16.6.1. Ústavní zmocnění... 342 // 16.6.2. Míra autonomie normotvorby // samosprávných celků... 343 // 16.7. Ochrana práva na samosprávu, komunální // stížnost... 348 // S // OBSAH // 17. BEZPEČNOST ČR A MIMOŘÁDNÉ STAVY... 350 // 17.1. Bezpečnost České republiky... 351 // 17.2. Mimořádné stavy dle ÚZB... 356 // 17.2.1. Vyhlášení mimořádného stavu...
356 // 17.2.2. Nouzový stav... 357 // 17.2.3. Stav ohrožení státu... 359 // 17.2.4. Válečný stav-? ... 359 // 17.3. Stav nebezpečí a krizový stav ... 360 // 17.4. Omezování práv a ukládání povinností... 361 // 17.5. Modifikace zákonodárného procesu a prodloužení volebního období // v mimořádných stavech... 364 // VĚCNÝ REJSTŘÍK... 367 // 9 // i
(OCoLC)867819321
cnb002483437

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC