Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Ottovo nakladatelství, 2010
80 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7360-985-6 (brož.)
Na zadní s. obálky: průvodce matematikou v základní škole
001416961
OBSAH // ??? // 1.1 Sčítaní a odčítání 4 // 1.2 Násobení a dělení 10, // 100, 1 000 5 // 1.3 Násobení a dělení // desetinných čísel navzájem 6 // ??0?1?? // 2.1 Jednotky obsahu a jejich převody // 2.2 Síť kvádru a krychle // 2.3 Jednotky objemu, objem kvádru a krychle // 2.4 Objemy dalších těles // 1 // 8 // 9 // 10 // 3. IIHIY // 3.1 Velikost úhlu, typy úhlů // 3.2 Osa úhlu // 3.3 Sčítáni úhlů // 3.4 D\\’ojnásobek // a polovina úhlu // 3.5 Konstrukce některých velikostí úhlu kružítkem // li // 13 // 14 // 15 // 16 // 4. CEUCISU // 4.1 Prvočísla a rozklad na prvočinitele // 4.2 Společný dělitel // 4.3 Společný násobek // 4.4 Kladná a záporná čísla, absolutní hodnota // 4.5 Číselná osa // 5. ZOBRUIENIV ROVINE // 5.1 Osová souměrnost // 5.2 Středová souměrnost // 17 // 19 // 20 // 21 // 22 // 23 // 24 // 6.2E0MKY // 6.1 Pojem zlomku // 6.2 Kráceni a rozšiřování zlomků // 25 // 25 // 6.3 Sčítání a odčítání zlomků // 6.4 Násobení a dělení zlomků // 6.5 Smíšená čísla // 6.6 Převod zlomku na desetinné číslo // ??? // 7.1 Základní typy // 7.2 Vnitřní a vnější úhly // 7.3 Konstrukce trojúhelníků // 7.4 Pythagorova věta // 7.5 Goniometrické funkce // 8. POMĚR A PROCENTA // 8.1 Poměr a měřítko mapy // 8.2 Přímá a nepřímá úměrnost // 8.3 Graf úměrnosti // 8.4 Procenta // 8.5 Základy statistiky // 9. GEOMETRIE TELES // 9.1 Krychle a kvádr ve volném rovnoběžném
promítání // 9.2 Pravoúhlé promítání // 9.3 Kruh a válec // 10. MOCNINY // 10.1 Pojem mocniny a odmocniny // 10.2 Sčítáni a odčítání mocnin // 10.3 Násobení a dělení mocnin // 10.4 Mocnina zlomku, součinu, mocniny // 10.5 Zápis čísla pomocí mocniny 10 // H.VYRAZY // 11.1 Výraz s proměnnou, hodnota výrazu // 11.2 Sčítáni a odčítání mnohočlenů // 27 // 28 // 29 // 30 // 31 // 32 // 33 // 36 // 37 // 39 // 40 // 41 // 43 // 44 // 45 // 46 48 // 49 // 50 // 51 // 52 // 53 // 54 // 55 // 2 // PŘEDMLUVA // 11.3 Násobení mnohočlenu jednočlenem a mnohočlenem 56 // 11.4 Opravy výrazů // pomocí vzorců 57 // 11.5 Rozklad mnohočlenů // na součin 58 // 12. lOMENt VYRAZÍ // 12.1 Smysl výrazu, rozšiřování a krácení // 12.2 Sčítání a odčítání lomených výrazů // 12.3 Násobení a dělení lomených výrazů // 59 // 60 61 // 13. ROVNICE // 13.1 Řešeni lineárních rovnic // 13.2 Rovnice s neznámou ve jmenovateli // 13.3 Soustava dvou rovnic o dvou neznámých // 13.4 Funkce a její graf // 13.5 Kvadratické rovnice // 14. PŘEHLED VZORCU // 15. PRÍKLADY ? PROCVIČENI // 62 // 63 // 64 // 65 // 66 // 6ľ // 66 // Vydalo OTTOVO NAKLAmTELSTVl, s. r. a. KřiSťanova 675/3, 130 00 Praha 3, tel. 221 474 UI, // v roce 2010 jako 2167. publikaci. Odpovědný redaktor: // RNDr. Jaromír Zelenka, CSc. // Jazyková redakce: Václav Skála Grafická úprava: Jana Pohanková Tisk: Těšínské papírny, s. r. o., Český Těšín // Text,
graphs and illustrations © Radek Chajda // Všechna práva vyhrazena. // Czech edition © OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, 2010 // ISBN 978 7360-985-6 // Připadá vám, že se v matematice ztrácíte? Nerozumíte učivu, protože vám v minulosti některé celky unikly a led už se vám nedaří učivo dohnat? Tato kniha je určena právě pro ty kteří chtějí rychle zacelit své mezery v matematice. Zaměřena je na všechna zásadní témata z osnov základní školy. Na rozdíl od sbírek úloh nebo přehledli vzorců, kterými je přesycen trh, poskytuje ty nejpotřebnější informace -vysvětlení učiva. Protože je kniha určena jako rychlá „prvnípomoc“, snaží se // 0 stručné a jasné vysvětlení základů, bez nichž není možno budovat dál. // Každá kapitola odpovídá na několik nejtypičtějších dotazů k danému učivu. Jsou označeny symbolem šipky. // 1 I Za tímto symbolem je upozornění na // nejčastější úskalí, záludnosti a omyly, kterých se žáci dopouštějí. Poučte se z chyb druhých! // Každé téma je uzavřeno příklady. Nejprve je vše názorně předvedeno na jednom či dvou ukázkových příkladech. Následuje několik typických příkladů, na kterých si ověříte, zda jste učivo správně pochopili.
(OCoLC)768556106
cnb002184210

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC