Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
2., rozš. a přeprac. vyd.
Brno : Paido, 2006
302 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7315-134-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 283-302 a rejstříky
Anglické a německé resumé
001417272
OBSAH // Úvod // 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 11 // 1.1 Pojetí oboru 11 // 1.2 Základní terminologické pojmy 13 // 1.3 Sociální dimenze télesného postižení 23 // 1.4 Vývojové tendence a současnost 25 // 1.5 Okruhy problému v somatopedii 36 // 2 MEDICÍNSKÁ HLEDISKA V SOMATOPEDII 39 // 2.1 Vymezení kategorie télesného postižení 39 // 2.2 Obrny centrální a periferní 41 // 2.3 Charakteristika nejčastějších forem DMO z vývojového hlediska 50 // 2.4 Deformace, malfomiace a amputace 58 // 2.5 Mobilita jako předpoklad sociální integrace 66 // 3 EPILEPSIE V DĚTSKÉM VĚKU (Jih Vítek) 69 // 3.1 Epidemiologie a etiopatogeneze 69 // 3.2 Klasifikace epileptických záchvatů, // epileptické syndromy a jejich projevy 70 // 3.3 Diagnostika, diferenciální diagnostika 77 // 3.4 Farmakologická léčba, prognóza 80 // 3.5 První epileptický záchvat u détí a otázka zahájení léčby - // prospektivní studie 83 // 4 PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY // 4.1 Hledání nových cest // 4.2 Překonání problému postižení jako podmínka vývoje // 4.3 Diagnostika dětí s hybným postižením // 4.4 Vnímání a mozkové hybné poruchy // 4.5 Rehabilitační program // pro jedince se získaným poškozením mozku // 97 // 97 // 100 // 101 // 108 // 110 // 5 PORUCHY ŘEČI A KOMUNIKACE 115 // 5.1 Souvislost mezi narušením motoriky a poruchou řeči 115 // 5.2 Dysartrie, anartrie 118 // 5.3 Možnosti terapie řeči u dětí s DMO 120 // 5.4 Nonv’erbální komunikační
systémy 121 // 5.5 Technické komunikační prostředky 124 // 5 // 6 EDUKACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 127 // 6.1 Význam včasné intervence u dětí s vývojovými poruchami 127 // 6.2 Empowerment, kooperace a poradenství // pro rodinu s postiženým dítětem 135 // 6.3 Charakteristika podpory v raném a předškolním věku 139 // 6.4 Předškolní vzdělání se zřetelem na děti s tělesným postižením 146 // 6.5 Dítě s pohybovým postižením v mateřské škole 149 // 7 INTEGRATTVNÍ/INKLUZIVNÍ NEBO SEGREGATTVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM // 7.1 Integrativní/inkluzivní vzdělávání // 7.2 Současné trendy v edukaci žáků // se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR // 7.3 Specifika a úskalí ve výuce žáků s tělesným postižením // 7.4 Podmínky integrace žáků s tělesným postižením v základní škole // 7.5 Význam, úkoly a organizace školy při zdravotnických zařízeních // 155 // 155 // 158 // 162 // 178 // 189 // 8 VYUŽITÍ TERAPIE U ŽÁKŮ S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM // V V // A SOUBĚŽNÝM POSTIŽENÍM VICE VADAMI // 8.1 Okruh osob s těžkým postižením // a souběžným postižením více vadami // 8.2 Těžké postižení jako trvalé ohrožení vývoje a života // 8.3 Model „vnímání - představy - myšlení“ // jako základ terapií ve speciálněpedagogické intervenci // 8.4 Základní myšlenky konceptu bazálni stimulace // 8.5 Rehabilitační vzdělávací program základní
školy speciální // 193 // 193 // 195 // 198 // 203 // 211 // 9 EDUKATIVNI PROCES DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH // SE ZŘETELEM NA TĚLESNÉ POSTIŽENÍ 225 // 9.1 Výběr profese s ohledem na tělesné postižení 225 // 9.2 Přechod škola - povolání v kontextu výzkumných aktivit 238 // 9.3 Tělesné postižení, stárnutí a kvalita života 251 // 9.4 Specifika rehabilitace u seniorů 253 // 9.5 Výsledky dosavadních přístupů ? jednotlivým skupinám 257 // Shrnutí 263 // Summary 264 // Zusammenfassung 265 // Seznam obrázků, tabulek a grafů 267 // Jmenný rejstřík 271 // Věcný rejstřík 275 // Literatura 283 // 6
(OCoLC)137329679
cnb001701657

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC