Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3. vydání
Liberec : Harry Putz, 2009
512 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-86727-16-5 (brožováno)
Česko-německo slovník
Obsahuje rejstřík
001418001
INHALT (OBSAH) // Vorwort ...5 // Lektion 1: Kam pojedeme?...9 // A: § 1 Nummer bei Substantiven - 12, Übungen für die Wiederholung der Deklination - 14, Grammatische Bemerkungen - 15, Lexikalische Bemerkungen - 17, Text 1 : Kam na víkend? - 18 ?: § 2 Reflexive Verben - 26, § 3 Deklination des Pronomens „se“ - 28, Text 2: Musíme zlepšit turistickou nabídku - 30, Wortfamilie: „brát“ - 33, § 4 Movierung - 37, Aussprache: „e", „a“ - 38 Konversationsthema: Cestování - 39 // Lektion 2: Zase jsme se setkali...48 // A: § 5 Unregelmäßige Deklination - 51, § 6 Verben mit Präposition „?“ - 52, Grammatische Bemerkungen - 55, Lexikalische Bemerkungen - 56, Text 1: V hotelovém baru - 58, Wortfamilie: „chodit“-68 ?: § 7 Deklination der Fremdsubstantive - 71, Text 2: K. Capek: Hovory s T. G. Masarykem - 74, // § 8 Einwohnernamen - 78, Aussprache: „c“ - 79 Konversationsthema: Rodina, clovek - 80 // Lektion 3: V nouzi poznáš prítele...87 // ?: § 9 Reflexives und zusammengesetztes Passiv - 90, Grammatische Bemerkungen - 96, // Lexikalische Bemerkungen - 98, Text 1 : Neuveritelné príhody doktora Bábka - 99 ?: § 10 Besonderheiten der Deklination der Substantive - 105, Text 2: Neuveritelné príhody doktora Bábka (pokracování) - 108, § 11 Konditional der Vergangenheit - 112, Redewendungen mit dem Verb „m/t“ - 113, § 12 Namen der Eigenschaften und deren Träger - 114, Aussprache: „p-b“ - 116 Konversationsthema: Cas, pocasí, príroda,
sport - 117 // Lektion 4: Pri dobrém jídle ...127 // A: § 13 Possessivadjektive - 130, § 14 Kurze Adjektivformen - 133, Grammatische Bemerkungen - 135, Lexikalische Bemerkungen - 138, Text 1: Jak to dopadlo? - 139, Wortfamilie: „myslet“ - 148 ?: § 15 Verbales Passivadjektiv - 150, § 16 Verben mit Präposition „na“ - 151, Text 2: O. Pavel: Nejdražší ve strední Evrope - 155, § 17 Bezeichnungen der Instrumente, der Mittel - 158, // Aussprache: „h - ch“ - 160 Konversationsthema: Hobby, konícky, záliby - ? // Lekce 5: Pracovní plány...167 // A: § 18 Bildung der Verben aus Adjektiven - 170, § 19 Aktives Verbaladjektiv - 172, Grammatische Bemerkungen - 174, Lexikalische Bemerkungen - 177, Text 1 : Pavla a Zdenek - 179 ?: § 20 Relativpronomen „jehož, jejíž, jejichž“ - 185, § 21 Funktion des Genitivs (bei Substantiven, Adjektiven und Verben) - 186, Text 2: Josef Hrabec - 191, Wortfamilie: „delat“ - 195, // § 22 Berufsnamen - 196, Aussprache: „t-d, t’-d“- 199 Konversationsthema: Práce, zamestnání, školní vzdelání - 200 // Lektion 6: O hospodárství ...207 // ?: § 23 Verbales Substantiv - 210, § 24 Deklination der Numeralien, Bruchzahlen - 212, // Grammatische Bemerkungen - 214, Lexikalische Bemerkungen - 217, Text 1: Znacka kvality Czech Made-219, §25 „as/“-223 // ?: § 26 Sekundäre imperfektive Verben - 225, § 27 Benennungen der Resultate der Tätigkeit - 228, // Text 2: Ekozemedelství v zacátcích - 231, Wortfamilie: „být“
- 234, Aussprache: „r-r“ - 236 Konversationsthema: Prumysl, zemedelství - 237 // Lektion 7: Není nad profesionální služby ...245 // A: § 28 Präpositionen mit Dativ - 248, § 29 Dativ bei Verben und Adjektiven - 251, § 30 Bildung der Adjektive aus Verben und Adverbien - 255, Grammatische Bemerkungen - 256, Lexikalische // 506 // Bemerkungen - 258, Text 1 : Není nad odborníka, jen ho najít - 261, Výchova ke spolecenskému odevu - 264 // B: § 31 Benennungen der Plätze - 270, § 32 Wortzusammensetzung - 271, Text 2: Peníze nemusí jen ležet v bance - 273, Wortfamilie: H/c/ásr“- 277, Aussprache: „k-g, v-f“-279 Konversationsthema: Služby, peníze - 280 // Lektion 8: Už jsi cetl dnešní noviny? ...287 // A: § 33 Konstruktionen „es kommt zur Änderung“ - 290, § 34 Relativpronomen „jenž“ - 292, // § 35 Bildung der Adjektive aus Substantiven - 294, Grammatische Bemerkungen - 296, Lexikalische Bemerkungen - 300, Text 1 : Ceská republika - 304 // ?: § 36 Präpositionen mit Lokativ „o, po, pri, v“-309, § 37 Verben mit Lokativ - 312, Text 2: Ceské baroko na seznamu památek UNESCO - 316, Don Quijote z Antarktidy - 317, // Wortfamilie: „psár“- 321, Aussprache: „s - z“ - 323 // Konversationsthema: Tisk, soudnictví a kriminalita, politický život, mezinárodní organizace, armáda - 324 // Lektion 9: Z kultury ...333 // A: § 38 Präpositionen mit Instrumental - 336, § 39 Instrumental bei Adjektiven und Verben - 338, Grammatische Bemerkungen
- 343, Lexikalische Bemerkungen - 346, Text 1: I život bez televize je životem - 348 // ?: § 40 Unbestimmte und negative Pronomina und Adverbien - 355, § 41 Pronomen „rýž, tentýž“-357, Text 2: Zlodejská prítelkyne - 359, Wortfamilie: „mluvit“ - 362, § 42 Verkleinerungsform und Vergrößerungsform der Substantive - 365, Aussprache: „š - ž“ - 368 Konversationsthema: Umení - 369 // Lektion 10: Nejen véda, ale i povesti ...378 // A: § 43 Konjunktionen - 381, Grammatische Bemerkungen - 384, Lexikalische Bemerkungen - 386, // Text 1 : Co to deláme se Zemí? - 388, Trochu matematiky a fyziky - 392, § 44 Präfixe bei Substantiven und Adjektiven - 395 // ?: § 45 Präpositionen mit Genitiv - 396, Text 2: Nobelovská tradice ceské polarografie pokracuje - 402, Pražský Golem - 404, Partikel - 406, Wortfamilie: „dávat/ dát“ - 407, § 46 Partizipien - 409, Aussprache: Konsonantengruppen, stimmhafte und stimmlose Konsonanten, kurze und lange Vokale - 411 Konversationsthema: Obecná ceština - 412 // Ablaut ...414 // Übersicht der tschechischen Deklination der Adjektive und Substantive...416 // Deklination der Numeralien...423 // Deklination der Pronomina ...424 // Adjektive - Komparation...426 // Adverbien - Komparation ...427 // Übersicht der Verbalwortfügungen ...428 // Verbpräfixe - alphabetische Übersicht ...441 // Präpositionen - alphabetische Übersicht ...449 // Konjunktionen - alphabetische Übersicht ...459 // Großschreibung...462 // Schlüssel
...463 // Kurze Biographien...500 // Verzeichnis der angewandten Literatur...502 // Register des grammatikalischen Stoffes ...504 // Inhalt ...506 // Abkürzungen ...510 // 507 // CONTENTS (OBSAH) // Preface ...6 // Lesson 1: Kam pojedeme?...9 // A: § 1 Singular and plural nouns - 12, Exercises to revise the declension - 14, Grammatical remarks - 15, Lexicographic remarks - 17, Text 1 : Kam na víkend? - 18 ?: § 2 Reflexive verbs - 26, § 3 Declension of the pronoun „se“ - 28, Text 2: Musíme zlepšit turistickou nabídku - 30, Word family: „brát - 33, § 4 Motion - 37, Pronunciation: „e“ „a“ - 38 Conversation topic: Cestování - 39 // Lesson 2: Zase jsme se setkali ...48 // A: § 5 Irregular declension - 51, § 6 Verbs with the preposition „o“ - 52, Grammatical remarks - 55, // Lexicographic remarks - 56, Text 1 : V hotelovém baru - 58, Word family: „chodit - 68 // ?: § 7 Declension of nouns of foreign origin - 71., Text 2: K. Capek: Hovory s T. G. Masarykem - 74, // § 8 Names of inhabitants - 78, Pronunciation: „c“-79 Conversation topic: Rodina, clovek - 80 // Lesson 3: V nouzi poznáš prítele ...87 // A: § 9 Reflexive and compound passive - 90, Grammatical remarks - 96, Lexicographic remarks - 98, Text 1: Neuveritelné príhody doktora Bábka - 99 // ?: § 10 Peculiarities of the declension of nouns - 105, Text 2: Neuveritelné príhody doktora Bábka (pokracováno - 108, § 11 Past conditional - 112, Idioms with the verb „mit“ - 113, §
12 Names of properties and of thejr bearers - 114, Pronunciation: „p - b“ - 116 Conversation topic: Cas, pocasí, príroda, sport - 117 // Lesson 4: Pri dobrém jídle...127 // A: § 13 Possessive adjectives - 130, § 14 Short adjectival forms - 133, Grammatical remarks - 135, Lexicographic remarks - 138, Text 1: Jak to dopadlo? - 139, Word family: „myslet“ - 148 B: § 15 Passive verbal adjectives - 150, § 16 Verbs with the preposition „na“ - 151 .Text 2: O. Pavel: Nejdražší ve strední Evrope - 155, § 17 Names of tools and means - 158, Pronunciation: „h - ch“ - 160 Conversation topic: Hobby, konícky, záliby - 161 // Lesson 5: Pracovní plány ... // A: § 18 Formation of verbs from adjectives - 170, § 19 Active verbal adjective - 172, Grammatical // remarks - 174, Lexicographic remarks - 177, Text 1 : Pavla a Zdenek - 179 // ?: § 20 Relative pronouns ,,/ehož, jejíž, jejichž“ - 185, § 21 Function of the genitive (with nouns, // adjectives and verbs) - 186, Text 2: Josef Hrabec -191, Word family: „delat“ - 195, § 22 Names // of professions - 196, Pronunciation: „t -d, t- du - 199 // Conversation topic: Práce, zamestnání, školní vzdelání - 200 // 167 // Lesson 6: O hospodárství ...207 // ?: § 23 Nouns formed from verbs - 210, § 24 Declension of the numerals, fractions - 212, Grammatical remarks - 214, Lexicographic remarks - 217, Text 1 : Znacka kvality Czech Made - 219, // § 25 „asi“ - 223 // ?: § 26 Secondary imperfective
verbs - 225, § 27 Names of the results of various activities - 228, // Text 2: Ekozemedelství v zacátcích - 231, Word family: „být“ - 234, Pronunciation: „r - r“ - 236 Conversation topic: Prumysl, zemedelství - 237 // Lesson 7: Není nad profesionální služby ...245 // A: § 28 Prepositions with the dative - 248, § 29 Dative with verbs and adjectives - 251, § 30 Formation of adjectives from verbs and adverbs - 255, Grammatical remarks - 256, Lexicographic remarks - 258, Text 1: Není nad odborníka, jen ho najít - 261, Výchova ke spolecenskému odevu - 264 // 508 // ?: § 31 Denotation of places - 270, § 32 Compound words - 271, Text 2: Peníze nemusí jen ležet v bance - 273, Word family: „klást - 277, Pronunciation: „k-g, v- f“ - 279 Conversation topic: Služby, peníze - 280 // Lesson 8: Už jsi cetl dnešní noviny? ...287 // A: § 33 Verbal sentential constructions - 290, § 34 Relative pronoun „/enž" - 292, § 35 Formation of adjectives from nouns - 294, Grammatical remarks - 296, Lexicographic remarks - 300, // Text 1 : Ceská republika - 304 // B: § 36 Prepositions with the locative „o, po, pri, v“ - 309, § 37 Verbs with the locative - 312, // Text 2: Ceské baroko na seznamu památek UNESCO - 316, Don Quijote z Antarktidy - 317, // Word family: „psát - 321, Pronunciation: „s-z" - 323 // Conversation topic: Tisk, soudnictví a kriminalita, politický život, mezinárodní organizace, armáda - 324 // Lesson 9: Z kultury...333
// A: § 38 Prepositions with the instrumental - 336, § 39 The instrumental with adjectives and verbs - 338, Grammatical remarks - 343, Lexicographic remarks - 346, Text 1:1 život bez televize je životem - 348 ?: § 40 Definite and indefinite pronouns and adverbs - 355, § 41 The pronoun „týž, tentýž“ - 357, // Text 2: Zlodejská prítelkyne - 359, Word family: „mluvit- 362, § 42 Diminutive and augmentative form of nouns - 365, Pronunciation: „š - ž“ - 368 Conversation topic: Umení - 369 // Lesson 10: Nejen veda, ale i povesti...378 // A: § 43 Conjunctions - 381, Grammatical remarks - 384, Lexicographic remarks - 386, Text 1 : // Co to deláme se Zemí? - 388, Trochu matematiky a fyziky - 392, § 44 Prefixes of nouns and adjectives - 395 // ?: § 45 Prepositions with the genitive - 396, Text 2: Nobelovská tradice ceské polarografie pokracuje - 402, Pražský Golem - 404, Particles - 406, Word family: „dávat/dát - 407, // § 46 Participles - 409, Pronunciation: consonant groups, voiced and voiceless consonants, short // and long vowels - 411 // Conversation topic: Obecná ceština - 412 // Change of vowel sounds...414 // Summary of the declension of Czech adjectives and nouns ...416 // Declension of the numerals...423 // Declension of the pronouns ...424 // Adjectives - comparison...426 // Adverbs - comparison...427 // Summary of verbal phrases...428 // Verbal prefixes - alphabetical summary ...441 // Prepositions - alphabetical summary ...449 // Conjunctions
- alphabetical summary...459 // Use of capital letters...462 // Key...463 // Short biographies...500 // Bibliography...502 // Index of grammatical phenomena ...504 // Contents ...508 // Abbreviations...510 // 509 // ZKRATKY: ABKÜRZUNGEN: ABBREVIATIONS: // M maskulinum, mužský rod Maskulinum masculine // Mž maskulinum životné Maskulinum belebt (Mb) masculine animate (Ila) // Mn maskulinum neživotné Maskulinum unbelebt (Mu) masculine inanimateci) // F femininum, ženský rod Femininum feminine // N neutrum, strední rod Neutrum neuter // Nom, N nominativ, 1. pád Nominativ, 1. Fall nominative, 1st case // Gen, G genitiv, 2. pád Genitiv, 2. Fall genitive, 2nd case // Dat, D dativ, 3. pád Dativ, 3. Fall dative, 3rd case // Ak akuzativ, 4. pád Akkusativ, 4. Fall accusative, 4th case // Lok, L lokál, 6. pád Lokativ, 6. Fall locative, 6th case // Instr, I instrumentál, 7. pád Instrumental, 7. Fall instrumental, 7th case // sg. singulár, jednotné císlo Singular, Einzahl singular // pl. plurál, množné císlo Plural, Mehrzahl plural // 3. os. pl. 3. osoba plurálu 3. Person Plural (Mehrzahl) 3rd person plural // Pf- perfektivní, dokonavé sloveso perfektives - vollendetes Verb perfective verb // impf. imperfektivní, nedokonavé sloveso imperfektives - unvollendetes Verb imperfective verb // inf. infinitiv Infinitiv - Nennform infinitive // subst. substantivum, podstatné jméno Substantivum noun // adj. adjektivum, prídavné jméno Adjektivum adjective // adv. adverbium,
príslovce Adverbium adverb // Cv cvicení Übungen exercises // Gr gramatika Grammatik grammar // Pr. príklad Beispiel example // napr. napríklad zum Beispiel for instance, for exarrple // atd. a tak dále und so weiter etc., and so on // apod. a podobne und ähnlich and similarly // tj. to je das ist i. e. // aj- a jiné und anderes and others // ?? SKA // BRNO // áariHoYS // 510

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC