Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Liberec : Harry Putz, 2012
416 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-86727-26-4 (brožováno)
Česko-čínský slovník
Obsahuje rejstřík
001418002
gf: (obsah) // úř& // ąĆ Ř // m // • m o? • «˙ <io) • ififtMtt noi // tam n // mum »mm // »ß’/ËßÍ«»®č • // ď ft é-ta. í “setu? «é«? ’ • // í -ififiAW ň - ňă •• • // řňň® • // ß? ‘834 . 36 é // (25) • éé -ÜóĂ • ftlg/AW (26) • ĚéééÉÉĚé) (27) • ÄÎÍÍ (28) • ňňů --len «a to" (30) • ««ňéŘŘ • 1ŘË (3!) ¦ ąß: ą\\i ( - Ă ) // ’/«tt’UMt (“•Ă) (32) • fti») - ¦ (33é) // mm. ftmmi ňňě // 39 // mtfm nt- • -e»? - —ňň’řâćë «i> • // • : • • «AiSAoSimfiW«: •• <m- - uj«T 3ą (45) • // a«wfl- ingff.’»i«iziA • m~u- «ŕ • mtfumm (47) • // řâű . ňňí’ëę • ft**-" (so) • // u m u m • m.m (sn // ßŐ —3152÷ ČÉ // řň ň)ř řňřăéî // 59 // Řąď,& ňí’ëňęőë // ąąąą$ąą*’Ŕ’- // ěř\\;, • // *8éÍ»1;é • éé n // ßŐ *871. 72 É // ÉČ 1-100 (61) • íŕ -ftr.8iK? ft(I Y.B}(-J? - // • • // ÉÉßÔŘé! “4*" - “jet- Aft - jit" (64) • «*Ř)é)Í*?Ë— “-t" (65) • // Ram -se siM (66) • řűňú’Ćúë (69) • // ÉĘÉŘ/ăČ (69) // řň -ćňě-ü˙. mnxmj řňřë // ¦AWLVtk • // Éâ«éň»ŇÉŐÉĂŘĘĎ // «•ŕęč • // mnsiffsew’i» // ßŐ -3I94. 95 É // ?.»)’!’ÉÜË (81) • ňň- ňňěőň ň ¦ ň “i-ttimm m) • ?ěňňňű (so • // -m- (86. 89) • // ŐÄĘ---etm?" (93) • 8FP-fe)f- (93) // 79 // (Č?) á1Ď((Ď/É <- -ÉĘ )ř ÷ň— ć // • (Ol?.)
- ă«- Va č÷ňú  // • (âĺă) iwvm- Ř) ňŕ ňćňúúňň // • m) w&mwm // ¦ Ř) jo! 1!đăý1 ’jif - Öđîöý,, // • <Ń�á) Ř ÉÉČĎ • 7#«+Č* // • (ĺăă) 6MroraH8«HrXiir • (ęă) «tfx»t • vtiuHl«- ŢŘČÓÔ» // uz ŘÚ&ÚŐ °?tu1?- °ŘÂ1ą& ň% // WZ ’91ĎÉ- ć // (CIZ) Óą ň˙ć :Ó1Í’!čă) // ¦ (čă) ňňřřěň • v-mummm // • (80ă> â4!»(éé«[1( • úň -ú-ňňň // • ymmmn • ň˙ň˙ // ?îă ivmm l Ó/ŘŘŘ *x/S Ć6Ř // («î »i&o «t!«K<i9W»ai ÉŘ ’681% ć // • (98D wMWiimm- <980 űňňř mr-mt-tm // • (eso űňćňřŕ* • am !m rt // • «so ó˙ňňě˙ňřň • >•• •óŕřç’ęř) :&ňö // • uso ňňňúňú • W aiSSS» // • «»î ňúţřň* (eit) » // ii\\ ëň -ň // <990 -t mmmm* »Oil ’691% Ć // • (ăîď ň*ř • (oso áé čŕí»« » // • (eso óňřňňňň ňňň-řú // • (sso ó˙ňňňú • mumm // • (9S0 • řčúéř&ňňř // • (eso óçřěëčě˙ó • ňóň // SSI čőň uv/vmm ňř // <ŔŢ ą¦ -Â2. HJ/ »ńč ×’Č%—ő» // • <ăţ č»1âé- ’ň-~ ęňň 41/(0-li JP // • (eco ˙ňňňň?!.* • (sso // -m- • (sci) őňňňwf«řňň • • vnmw // <ńď) ăňňňňúňňűňň -ňëň • m\\iwwą. // • (ăĺî jnAs.MJUbi • uso TKioooit"!« . *äîí!Ę ‘Y4 mm // 6ZI  öřčň îňňú °ň ćýř // (íî úň%*úą:ąŰą »Kl ’021%— x# // • (ĎÎ ąm«h ’ -i - KS // • (ĎÎ -Ř- • Ë* ĂËŘ1 »É
// • (600 éé0/4 • (800 wttwiwym •  IIWWAila®» // • (900 ą‘ • (eoo 0001 - \\zm • řřňű*?é{ę // tot î Ř ćăäů // (Hvsao) // 8 // OlV // eee // eze // ĺýĺ // 09C // C8C // um mimrt ¦ m) km // • (á10 ’ĐŘŘ .řďýăďř ‘iuniiu0O..e60to>), // • mi // ...1&3 é // mm—ř .5é // ...ćňň // ...ňř // ...ňň // ...ň%ň // Řę ’Ř’&—x* // ’ňíúň :ň .ň*. ř • éŕřŕ«é» • őřű <t* // zee // řň "űřň °óň ňř // ň) ňň // • ň) ň-ň ww»&uWi-a // • UZt) i’ĺ‘ă×- // • uzt) // ňă ’Ř x* // • ¦ wii±w«a -wfe- wam • ˙řř÷ m • ňňňřěú // eie // ňňňú *m »č® // (no .-eupirsuuep. fn feiri • (m) „J<t ÷ň- — .Aoe-r!J! • (ńîĺ) ůňíéířú: • (coo mm x ňňü • (ţĺ> vmnmm // ms ÷ň- ő» // • ú˙őř ’irawK ‘teim?r • ˙ňňň • äîýňîäćçäăě // ááĺ // 6LZ // řó˙ňňň awm%m ňň // ň> mmmmv? • ň) »ćóňňćň • m) ęňćňň (ň \\čňň‘ń • ř) ňňňň // ňă ÷ň—ő* ¦ ňňňň ’ňîň // • ňňňúě, // • űň simm // • ňňň // -ŕä** -ř -řó / ň® // <č*ă) â/ // • (8«) ň ‘linfe—»fa • (192) (‘).»)ééŕę*éó: tt- - (i- .»V) i—fl // • d«) wmm • ň) úň // ňă ’ýň- x* // Ř*Ř!Řą?7ß×|Ř // • (Ë ßÔĚÓÉŘ» // • Óŕ40*««9Č1/» // ZSC // ňú -ňňň °ň // (HVS80) 1:@

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC