Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.9) Půjčeno:189x 
BK
EB
2., rozšířené a aktualizované vydání
Praha : Grada Publishing, 2014
231 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5046-0 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9416-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9417-4 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 215-226, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001418576
Obsah // Úvod 11 // TEORETICKÁ VÝCHODISKA // 1. Základní pojmy sociální patologie a deviace 15 // 1.1 Sociální deviace a sociální patologie 15 // 1.2 Sociální patologie z pohledu vědních disciplín 17 // Pohled absolutistický 18 // Pohled moralizující 18 // Medicínský pohled 18 // Statistický pohled 18 // Relativistický pohled 19 // 1.3 Shrnutí 19 // 2. Normalita a abnormalita 21 // 2.1 Norma a konformita 21 // 2.2 Vymezení normality, vybraná pojetí 22 // Statistické pojetí normality 23 // Sociokultumí pojetí normality 24 // Norma skupiny 25 // Mediální norma 26 // Funkční pojetí 26 // 2.3 Shrnutí 27 // 3. Zdroje a příčiny sociálně patologických jevů a deviace 29 // 3.1 Etiologie sociálně patologických jevů a chování 29 // 3.2 Teorie zdrojů sociální patologie 31 // Biologicko-psychologické teorie 31 // Sociálně psychologické teorie 34 // Sociologické teorie 37 // 3.3 Shrnutí 43 // PROBLEMATIKA ZÁVAŽNÝCH SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ // 4. Agresivita a násilí // 4.1 Vymezení agresivity a násilí z pohledu sociální patologie // 4.2 Druhy agresivity // 47 // 47 // 48 // Zlostná agresivita 49 // Instrumentální agresivita 49 // Spontánní agresivita 49 // 4.3 Příčiny agresivity a násilí 51 // Biologické dispozice 51 // Sociokulturní dispozice 52 // 4.4 Sociální aspekty spojené s agresivitou a násilím 53 // Sledování násilí 54 // Vandalismus 56 // 4.5 Prevence a možnosti eliminace agresivity 57
// Ovlivňování veřejnosti 57 // Psychoterapie 57 // Farmakologická léčba 58 // 4.6 Shrnutí 58 // 5. Suicidiálníjednání 59 // 5.1 Úvod do problematiky suicidiality 59 // 5.2 Motivace suicidiálního jednám 63 // 5.3 Způsoby provedení suicidia 64 // 5.4 Příčiny suicidiálního jednání 68 // Faktory obecně medicínské 69 // Faktory psychické 69 // Faktory demografické 71 // Faktory sociální 72 // Biologické predispozice 73 // 5.5 Postoj společnosti, možnosti řešení a prevence suicidiality 74 // Asistovaná sebevražda 76 // 5.6 Sebepoškozování 77 // 5.7 Shrnutí 79 // 6. Zneužívání psychoaktivních látek 81 // 6.1 Psychoaktivní látky 81 // 6.2 Poruchy vyvolané v souvislosti se zneužíváním psychoaktivních látek 84 // 6.3 Faktory zvyšující pravděpodobnost rozvoje závislosti na psychoaktivních látkách 88 // Genetické predispozice 88 // Biologické predispozice 89 // Psychické faktory 89 // Sociální faktory 90 // 6.4 Závislost a škodlivé užívání alkoholu 91 // Vznik a rozvoj závislosti 93 // Vliv alkoholové závislosti na organismus 94 // 6.5 Závislost a škodlivé užívání vybraných nealkoholových látek 95 // Vznik a rozvoj závislosti 95 // Závislost na nikotinu 96 // Závislost na opioidech 97 // Závislost na kanabinoidech 100 // Závislost na sedativech a hypnotikách 101 // Závislost na stimulanciích 102 // Závislost na organických rozpouštědlech 104 // Závislost na halucinogenech 105 // 6.6 Sociální
důsledky, možnosti léčby a prevence 107 // Sociální důsledky alkoholové závislosti 108 // Léčení alkoholové závislosti 108 // Sociální důsledky závislosti na nealkoholových psychoaktivních // látkách (drogách) 110 // Nefarmakologická léčba závislosti na nealkoholových psychoaktivních // látkách (drogách) 111 // 6.7 Shrnutí 112 // 7. Návykové a impulzivní poruchy 113 // 7.1 Společné charakteristiky návykových a impulzivních poruch 113 // 7.2 Příčiny vzniku návykových a impulzivních poruch 115 // 7.3 Jednotlivé návykové a impulzivní poruchy 115 // Patologické hráčství 115 // Patologické zakládám požárů (pyromanie) 117 // Patologické kradení (kleptomanie) 119 // Trichotillomanie 120 // Jiné návykové a impulzivní poruchy 121 // 7.4 Důsledky návykových a impulzivních poruch 122 // 7.5 Možnosti léčby návykových a impulzivních poruch 122 // 7.6 Shrnutí 123 // 8. Novodobé nelátkové závislosti 125 // 8.1 Netholismus — závislost na internetu 127 // 8.2 Oniomanie — závislost na nakupování 131 // 8.3 Nomofobie - závislost na mobilních telefonech 133 // 8.4 Workoholismus 137 // 8.5 Dysmorfofobie, bigorexie 139 // 8.6 Shrnutí 141 // 9. Body image a její sociálně patologické projevy 143 // 9.1 Vymezení základních pojmů 144 // Sebesystém (self-system) 144 // Sebepojetí (self-concept) 144 // 9.2 Tělesné sebepojetí (physical self-concept, body image) 145 // 9.3 Body image a poruchy příjmu
potravy 146 // 9.4 Body image a obezita 148 // 9.5 Body image a BMI 149 // 9.6 Výsměch a body image 150 // 9.7 Shrnutí 152 // 10. Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny 155 // 10.1 Rodina jako zdroj vzniku a rozvoje sociálně patologických jevů 155 // 10.2 Poruchy ve výchově a funkcích rodinného prostředí 156 // Poruchy rodičovské role 156 // Dysfunkční a afunkční rodina 158 // Základní problémy ústavní péče 159 // 10.3 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) 160 // Vymezení pojmu 160 // Epidemiologie 161 // Fyzické týrání a jeho formy 161 // Psychické týrání a jeho formy 161 // Sexuální zneužívání a jeho formy 162 // Zanedbávání a jeho formy 162 // Sekundární viktimizace 163 // Miinchhausenův syndrom by proxy 163 // 10.4 Psychická deprivace v dětství 163 // 10.5 Rizikové faktory a sociální důsledky nevhodného působení rodiny 164 // Rizikové faktory a důsledky psychické deprivace 164 // Rizikové faktory a důsledky týrání 165 // Rizikové faktory a zneužívání 165 // 10.6 Shrnutí 167 // 11. Kriminalita a delikvence 169 // 11.1 Vymezení pojmů kriminalita a delikvence 169 // 11.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje kriminálního // a delikventního chování 170 // Biologické faktory 171 // Psychické faktory 172 // Sociální faktory 172 // 11.3 Osobnostní charakteristiky delikventů 176 // 11.4 Riziko nebezpečnosti a motivace к
nápravě 179 // Mírarizikanebezpečnosti 179 // Sofistikovanost, úroveň morální vyspělosti 179 // Možnost léčby, motivace a ochota к nápravě 180 // 11.5 Antisociální chování v důsledku negativního vývoje v dětství a adolescenci 181 // 11.6 Typologie delikventní subkultury 183 // Socializovaný typ 183 // Neurotický typ 184 // Nesocializovaný typ (defektne socializovaný, psychopatický) 184 // Mentálne insuficientní typ (nedostačivý) 185 // Deviantně socializovaný typ 186 // Typ s masivní psychickou poruchou (psychotický) 186 // 11.7 Penitenciární proces a jeho zvláštnosti 187 // Psychosociální problémy spojené s obvinením 187 // Psychosociální problémy spojené s vazebním uvězněním 188 // Reakce na vazební uvěznění 192 // Výkon trestu odnětí svobody 196 // Prizonizace 197 // Sociální specifika výkonu trestu odnětí svobody 200 // 11.8 Možnosti práce s delikventními jedinci 202 // Působení na obviněné 202 // Zacházení s odsouzenými 203 // Pracovní aktivity a programy 204 // Vzdělávání 205 // Speciálně výchovné aktivity 205 // Zájmové aktivity 206 // Utváření vnějších vztahů 207 // 11.9 Práce se specifickými skupinami odsouzených 208 // 11.10 Účinnost terapie a práce s odsouzenými 211 // Probace a mediace 212 // 11.11 Shrnutí 213 // Použitá literatura 215 // Jmenný rejstřík 227 // Věcný rejstřík 229
(OCoLC)894845331
cnb002616516

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC