Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Třetí opravené a doplněné vydání
Praha : Šolc a Šimáček, 1938
426 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm

objednat
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
001418943
! ? 1 // OBSAH: // Strana // Úvod...1 // A) Roztřídění jazyku. I. Jazyky indoevropské. II. Československý jazyk // a jeho nářečí...1 // B) Spisovná čeština a spisovná slovenština. Jejich jednota. Prameny ... 5 // Rozvrh dějin československé literatury...11 // A) Doba stará. // 1. Literárni počátky: a) Literatura doby pohanské, b) Literatura staroslověnská, c) Literatura psaná latinsky, d) Literatura // psaná česky...11 // 2. Rozkvět staročeského básnictví: a) Poesie rytířská, b) Epické // a lyrické básně duchovní, c) Drama, d) Básně tendenční...16 // 3. Rozkvět staročeské prózy: a) Karel IV., dějepis a cestopis, // kroniky; b) Počátky literatury reformační ...25 // B) Doba střední. // 1. Husitství...30 // 2. Bratrství v svých počátcích... . 38 // 3. Ostatní literatura z doby reformace...41 // 4. Renaissance, humanismus...43 // 5. Písemnictví za prvních Habsburků...45 // 6. Doba veleslavínská a předbělohorská...50 // 7. Rozštěpení literatury: a) Literatura exulantská, b) Literatura // domácí (protireformační)...54 // 8. Vítězství protireformace...61 // 9. Písemnictví střední doby na Slovensku...63 // C) Doba nová. / // 1. Osvícenství. Nové názory a směry západoevropské. Josefinství . . 64 // 2. Počátky českého obrození...67 // 3. Josef Dobrovský...69 // 4. Další práce buditelská: Spisování pro lid, básnictví, české divadlo ... ... 71 // 5. Národní obrození na Slovensku:
a) Katolická odluka, b) Evangelíci ...76 // 6. Romantismus. První zástupci novočeské vědy. Josef Jungmanr. // a jeho doba... . . 78 // 7. Vlastenecký romantismus. Rukopis Královédvorský a Zelenohorský ...84 // 8. Rozkvět dějepisectví doby romantické... . 90 // 9. Slovanský romantismus. Básníci myšlenky slovanské...97 // 10. Lidový romantismus. Vliv lidové poesie, Čelakovský, Erben a j. . . ?2 // 11. Básníci směru didaktického... . ?9 // 12. Cbrozenské drama a novelistika... . lil // 13. Byronismus cizí a československý...117 // 14. Období Boženy Němcové a Karla Havlíčka...125 // 15. Karel Havlíček Borovský...132 // 16. Slovenské písemnictví za doby české vlastenecké romantiky. // Vznik spisovné slovenštiny. Básníci z družiny štúrovské ... 138 // 17. Literární, politický a umělecký ruch v letech šedesátých minulého století... . 143 // 18. Jan Neruda a další básníci kruhu Májového... . 151 // 19. Román a novela za doby Hálkovy a Nerudovy...159 // 20. Slovensko v době memoranda a Matice slovenské...166 // 21. Směr národní. Almanach »Ruch«. Revue »Osvěta« a spisovatelé // kolem ní. Svatopluk Čech a jiní básníci směru národního ... 167 // // Strana // 22. Směr kosmopolitický. Julius Zeyer. Jaroslav Vrchlický a básníci jeho školy... 178 // 23. Dramatické básnictví od doby Nerudovy...190 // 24. Román historický od doby Nerudovy...195 // 25. Povídka a román ze života venkovského
•...206 // 26. Genrové obrázky, román společenský a konvenční... . 221 // 27. Literatura na Slovensku v letech osmdesátých XIX. století ... 225 // 28. Román realistický a naturalistický v literaturách cizích...232 // 29. Román realistický a naturalistický v literatuře české ... 238 // 30. Politický a literární realismus na Slovensku... . 249 // 31. Realismus v básnictví...• • 253 // 32. Moderní proudy v československém básnictví: a) Impresionis- . . 258 // té a symbolikové 260, b) Dekadenti 267, c) Ostatní sméry; nacionalismus, Sensualismus a vitalismus, civilisační poesie a // ohlasy sociální...268 // 33. Katolická moderna... . 275 // 34. Novější beletrie...277 // 35. Spisovatelky naší doby...281 // 36. Československá literatura za války a po válce...286 // A) Československý odboj a jeho písemnictví...• . . . 287 // B) Poesie sociální...297 // C) Další směry poesie poválečné...301 // a) Expresionismus a jiné směry...301 // b) Poesie nejmladších básníků...306 // D) Próza poválečná...307 // 1. Romanopisci cizí...307 // 2. Romanopisci českoslovenští...312 // 37. Nový literární život na Slovensku... . . . 320 // 38. Moderní drama. Herci Národního divadla v Praze. Dramatur- // gové. Režie. Moderní divadelnictví. Opera po Smetanovi. České kvarteto. Česká filharmonie. Sborový zpěv... . . 327 // 39. NAUKOVÁ LITERATURA: // A) Dějepis: a) Dějiny v užším smyslu, b) Český dějepis
práv- // ní, c) Prehistorie, d) Národopis (lidopis, folklor), e) Dějiny výtvarných umění, f) Kritika výtvarných umění...342 // B) Literární historie a moderní kritika literární: a) Literární // historie, b) Zástupci moderní kritiky literární...350 // C) Jazykověda: a) Československá slovanská jazykověda, b) Germanistika, c) Romantika, d) Orientální filologie, // e) Klasická filologie...355 // D) Filosofické nauky: a) Filosofie, b) Pedagogika, c) Sociolo- // gie, d) Literatura mravně výchovná (etická), e) Filosofie katolická, f ) Evangeličtí pracovníci a myslitelé, g) Estetika (krasověda)... 357 // E) Vlastivěda, zeměpis, cestopis...363 // F) Vědy matematické (matematika, geometrie, fysika, astronomie, geodesie)...366 // G) Védy přírodní: a) Přírodopis, b) Česká literatura chemická . . 367 // H) Literatura lékařská... . 371 // J) Z literatury právnické...372 // K) Živnostenské a obchodní nauky...372 // L) Národní hospodářství...373 // M) Politika...375 // N) Strojnictví, letectví, elektrotechnika, radiofonie: a) Česká literatura strojnická, b) Letectví, c) Elektrotechnika, // d) Radiofonie . . .’...378 // O) Stavitelství, inženýrství, pomocné vědy, architektura ... 380 // P) Textilní průmysl... // R) Zemědělská literatura...’... // S) Lesnická literatura... // Četba z československé i cizí literatury na vyšší škole průmyslové . // Abecední seznam osobní a věcný... // Seznam vyobrazení...
// Strana . 382 . 382 . 391 . 395 . 399 . 425 // PŘIPOMENUTI. // Dějiny československé literatury vycházejí v III. opraveném a doplněném vydání jako pomůcka ? četbě, systematicky upravené.*) Autor je doplnil údaji až do doby nejnovější, rozmnožil je o přehledy významných autorů cizích literatur, zvláště pokud měly vliv na literaturu čsl. a přidal stručné přehledy naukové literatury, které napomáhají studentům ? orientaci po literatuře jejich odborů v příštím jejich povolání, jakož i odborů jiných, humanitních, v praktickém životě neméně důležitých (viz celou stať 39, jakož i články o čsl. hudbě; mimo to vloženo do tekstu 109 obrazů). // Kniha — poměrně obsáhlejší -— jest určena především žákům vyšších průmyslových a odborných škol, jimž chce býti nejen praktickou příručkou školní, nýbrž i spolehlivým rádcem a průvodcem v dalším životě. Takovou knihu, která by obsahovala více, nežli může podati škola při menším počtu hodin, potřebují často naši absolventi. Jako inteligenti na venkově přednášívají v osvětových sborech a v jiných spolcích i mimo svůj vlastní obor. Kniha je také psána se zřetelem ke knihovníkům našich škol, aby jim byla pomůckou při výběru vhodných knih. // Učitel si ve škole látku sám upraví a — podle potřeby příslušné školy — vybere to, co je třeba ukládat paměti žáků, dobře věda, že teprve četba
plní vlastní úkol vzdělávací.**) // Petitu bylo mnohdy použito pro úsporu místa! Učitel si z něho vybere, co pokládá za důležité pro poučení žáka. // ? OBRAZŮM. ? reprodukci svých prací dali autorovi těchto dějin laskavé svolení výtvarní umělci: Vratislav Hlava, Adolf Kašpar, Josef Mařatka, Josef Pekárek, Josef Šejnost, Max Švabinský. ? reprodukci obrazů Alšových svolil laskavě dr. Em. Svoboda, obrazů Myslbekových prof. V. Dlabač, jiných obrazů P. T. pánové: Jos. Klik, Jaroslav Kvapil, Boh. Ryba, Boh. Vavroušek, nakladatelé Fr. Borový, L. Mazáč, V. Petr, Státní nakladatelství, F. Topič; mimo to Melan-trich, Museum památníku národního osvobození, Národní museum v Praze. Ostatní obrazy jsou ze sbírek nakladatelství Šolc a Šimáček. // * • * ’ // PRAMENY. Autor použil ? této knize — mimo své vlastní záznamy — knih, uvedených pod záhlavím Literární historie a moderní kritika literární v Naukové literatuře této knihy. Byly to hlavně »Dějiny literatury česiké«, napsal Jan Jakubec; »Přehledné dějiny literatury české«, napsali J. V. Novák a Arne Novák; »Katechismus dějin české literatury«, napsali Pavel Váša a AI. Gregor; »Rukoväť dejín slovenskej literatúry«, sosta vil Dobroslav Chrobák; »Slovenská poetika«, napsali P. Bujnák a Jan Menšík; »Kulturní adresář ČSR.«, vydal Ant. Dolenský; Masarykův Slovník naučný; Ottův Slovník naučný s dodatky.
Předkládaje veřejnosti třetí vydání Dějin literatury československé, vyslovuje autor srdečné díky všem, kdož přispěli jakýmkoliv způsobem ? jejich zdokonalení. Především děkuje svému kolegovi, prof, a odb. inspektoru v. v. Hynkovi Hrubému za všecky cenné rady. opravy, doplňky a za pomoc // *) Viz na straně 395 seznam schválené četby z čsl. a cizí literatury na vyšších školách průmyslových. // **) Autor těchto Dějin literatury československé připravuje čítanku i slovesnost pro školy shora uvedené.
(OCoLC)85604210
cnb000749221

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC