Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Brno : Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i., 2015
399 stran : barevné ilustrace, mapy ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-87902-11-0 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 349-395 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001419080
PŘEDMLUVA 9 // 1. ÚVOD 13 // 2. DOSAVADNÍ POZNATKY O SUCHU V ČESKÝCH ZEMÍCH 15 // 2.1 Sucho ve starých českých tiscích 15 // 2.2 Vědecké poznatky o suchu 19 // 2.2.1 Dopady sucha v zemědělství 26 // 2.2.2 Dopady sucha v lesnictví 29 // 2.2.3 Dopady sucha v hydrologii a vodním hospodářství 31 // 3. VÝCHOZÍ ÚDAJE A METODY PRO STUDIUM SUCHA 33 // 3.1 Přístrojová meteorologická pozorování 33 // 3.1.1 Indexy sucha založené na meteorologických měřeních 37 // 3.1.1.1 Standardizovaný srážkový index 37 // 3.1.1.2 Palmerův index intenzity sucha a Z-index 37 // 3.1.1.3 Standardizovaný srážkový evapotranspirační index 38 // 3.1.1.4 Souhrnný indikátor sucha 38 // 3.1.2 Modelování půdní vlhkosti a výskytu sucha 39 // 3.2 Přístrojová vodoměrná pozorování 42 // 3.2.1 Indexy hydrologického sucha 44 // 3.2.1.1 Prosté indexy založené na pozorování odtoku 45 // 3.2.1.1.1 Stanovení sucha podle Světové meteorologické organizace 45 // 3.2.1.1.2 Metoda prahové hodnoty (nedostatkových objemů) 46 // 3.2.1.1.3 Index regionálního nedostatku odtoku 46 // 3.2.1.1.4 Odtokový index sucha 47 // 3.2.1.1.5 Standardizovaný index odtoku 47 // 3.2.1.2 Prosté indexy založené na sledování zásob podzemní vody 47 // 3.2.1.2.1 Standardizovaný index úrovné hladiny 47 // 3.2.1.2.2 Index zdrojů podzemní vody 47 // 3.2.1.3 Komplexní indexy 48 // 3.2.1.3.1 Index dodávek povrchové vody 48 // 3.2.1.3.2 Index náhrad sucha 48 // 3.3 Dokumentární údaje 48 // 3.3.1 Informace o suchu z dokumentárních pramenů 48 // 3.3.2 Metody rekonstrukce teplot vzduchu a srážek z dokumentárních údajů 55 // 3.4 Dendrochronologické údaje 59 // 3.5 Monitorování sucha metodami dálkové detekce 61 // 3.5.1 Princip metody dálkové detekce 61 // 3.5.2 Metody dálkové detekce využívané pro studium sucha 61 // 3.5.3 Družicové systémy a parametry dat využívané ke studiu sucha 66 //
3.5.4 Příklady využití družicových systémů ke studiu sucha 67 // 4. ČASOPROSTOROVÁ VARIABILITA SUCHA V ČESKÝCH ZEMÍCH 71 // 4.1 Sucho v období přístrojových pozorování 71 // 4.1.1 Teplota vzduchu, srážky a sucho v období 1981-2010 71 // 4.1.2 Časoprostorová analýza sucha v období 1961-2012 74 // 4.1.2.1 Časoprostorová analýza půdní vlhkosti v období 1961-2012 80 // 4.1.2.2 Trendy půdní vlhkosti v období 1961-2012 84 // 4.1.2.3 Příčiny změn půdní vlhkosti a možné důsledky 89 // 4.1.3 Dlouhodobé kolísání a trendy indexů sucha 93 // 4.1.4 Časoprostorová analýza hydrologického sucha 96 // 4.1.4.1 Kolísání hydrologického sucha podle řad měsíčních průtoků 96 // 4.1.4.1.1 Řeka Labe v Děčíně v období 1887-2010 96 // 4.1.4.1.2 Řeky v českých zemích v období 1931 -2007 99 // 4.1.4.2 Kolísání hydrologického sucha podle řad denních průtoků 108 // 4.1.4.3 Analýza hydrologického sucha na horní Otavě a horní Lužnici 113 // 4.1.4.3.1 Horní Otava 113 // 4.1.4.3.2 Horní Lužnice 118 // 4.1.5 Vybrané extrémní suché epizody 119 // 4.1.5.1 Rok 1808 119 // 4.1.5.2 Rok 1809 121 // 4.1.5.3 Rok 1811 123 // 4.1.5.4 Rok 1826 126 // 4.1.5.5 Rok 1834 128 // 4.1.5.6 Rok 1842 131 // 4.1.5.7 Rok 1863 134 // 4.1.5.8 Rok 1868 137 // 4.1.5.9 Rok 1904 139 // 4.1.5.10 Rok 1911 141 // 4.1.5.11 Rok 1917 143 // 4.1.5.12 Rok 1921 144 // 4.1.5.13 Rok 1947 148 // 4.1.5.14 Rok 1953 (1954) 153 // 4.1.5.15 Rok 1959 156 // 4.1.5.16 Rok 1992 158 // 4.1.5.17 Rok 2000 159 // 4.1.5.18 Rok 2003 160 // 4.1.5.19 Rok 2007 162 // 4.2 Sucho podle dokumentárních pramenů 165 // 4.2.1 Teploty vzduchu a srážky v českých zemích od začátku 16. století 165 // 4.2.2 Sucha v českých zemích podle dokumentárních pramenů 168 // 4.2.3 Vybrané extrémní suché epizody 172 //
4.3 Sucha podle šířek letokruhů dubu 182 // 4.3.1 Použitá data 182 // 4.3.2 Definování negativních roků 182 // 4.3.3 Verifikace negativních roků na základě přístrojových měření a proxy údajů 184 // 4.3.3.1 Období přístrojových pozorování 184 // 4.3.3.2 Období před začátkem přístrojových pozorování 187 // 4.3.4 Charakter tlakového pole negativních roků z dubové chronologie 189 // 4.4 Dlouhodobá chronologie sucha v českých zemích 190 // 4.5 Středoevropský kontext kolísání sucha v českých zemích 190 // 5. SUCHO A JEHO PŘÍČINY 197 // 5.1 Synoptické příčiny výskytu sucha 197 // 5.1.1 Přízemní tlakové pole ve vztahu k suchu 197 // 5.1.2 Synoptické typy ve vztahu k suchu 200 // 5.2 Vliv klimatotvorných a cirkulačních faktorů na výskyt sucha 205 // 5.2.1 Statistická atribuční analýza — metodologie a data 205 // 5.2.2 Statistická atribuce sucha v českých zemích 210 // 5.2.3 Závěry z atribuční analýzy 213 // 5.3 Sucho a změny ve využívání krajiny 214 // 5.3.1 Základní informace o databázi LUCC Czechia 215 // 5.3.2 Trendy změn české krajiny od 19. století 215 // 5.3.3 Příklady lokalit s odlišným dopadem změn ve využití ploch na vodní režim v krajině 224 // 5.3.3.1 Kobylí 225 // 5.3.3.2 Abertamy 225 // 5.3.3.3 Mikroregion středního Polabí 227 // 5.3.4 Hlavní závěry ze studia využití ploch 230 // 6. DOPADY SUCHA NA VYBRANÉ SEKTORY NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 231 // 6.1 Zemědělství 231 // 6.1.1 Vliv sucha na rostliny 231 // 6.1.1.1 Vyhnutí se stresu 234 // 6.1.1.2 Tolerance k nedostatku vody 235 // 6.1.1.3 Mechanismy efektivního příjmu vody 236 // 6.1.2 Dopady sucha na výnosy zemědělských plodin 237 // 6.1.3 Dopady sucha na půdu 241 // 6.1.4 Půdní vlastnosti ovlivňující průběh a dopady sucha 249 //
6.2 Lesní hospodářství 253 // 6.2.1 Vodní provoz stromu a reakce na vodní stress 253 // 6.2.1 Vodní provoz stromu a reakce na vodní stress 253 // 6.2.2 Projevy vodního stresu u stromů 255 // 6.2.3 Růstové odezvy dřevin na sucho 257 // 6.2.3.1 Smrk ztepilý (Picea abies IL.I Karst.) 258 // 6.2.3.2 Borovice lesní (Pinus sylvestris L.) 260 // 6.2.3.3 Duby (Quercus spp.) 261 // 6.2.3.4 Buk lesní (Fagus sylvatica L.) 261 // 6.2.4 Současné dopady na lesní porosty a lesní hospodářství 262 // 6.2.5 Lesní požáry v důsledku sucha 265 // 6.3 Vodní hospodářství 269 // 6.3.1 Dopady hydrologického sucha na vodní toky a na dostupnost vodních zdrojů 269 // 6.3.2 Vliv nádrží na průběh hydrologického sucha 271 // 6.3.3 Dopady hydrologického sucha na zdroje podzemní vody 272 // 6.3.3.1 Dlouhodobá variabilita hladin podzemní vody 275 // 6.3.3.2 Předpověď hladin podzemní vody 276 // 6.3.3.3 Výskyt minimálních hladin podzemních vod a hodnocení výskytu sucha 278 // 6.3.4 Vysychání drobných vodních toků jako indikátor výskytu a potenciálních dopadů hydrologického sucha 280 // 6.3.4.1 Bioindikace vysychavých toků pomocí vodních organizmů a její metody 280 // 6.3.4.2 Vliv vysychání toků na vodní bezobratlé 283 // 6.3.4.3 Indikace vysychání pomocí kombinace metrik založených na makrozoobentosu 284 // 6.3.4.4 Očekávané dopady vysychání toků na jejich biotu 286 // 7. SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO SUCHA PRO ČESKOU REPUBLIKU A JEHO OČEKÁVANÉ DOPADY 288 // 7.1 Globální klimatická změna a emisní scénáře 288 // 7.2 Odhadované změny teploty vzduchu, srážek a intenzity sucha v Evropě v 21. století 292 // 7.3 Odhadované změny vybraných klimatologických charakteristik v České republice 302 // 7.3.1 Teplota vzduchu 303 // 7.3.2 Srážky 303 // 7.3.3 Vlhkost vzduchu, vítr a globální záření 305 // 7.3.4 Vodní balance 306 // 7.3.5 Indexy extremity 308 //
7.4 Očekávané dopady změny klimatu a sucha na zemědělství 310 // 7.4.1 Dopady změny klimatu na zemědělství v průběhu roku 314 // 7.4.1.1 Zima 314 // 7.4.1.2 Jaro 315 // 7.4.1.3 Léto 316 // 7.4.1.4 Podzim 317 // 7.4.2 Dopady změny klimatu na výnosy polních plodin 317 // 7.4.3 Dopady změny klimatu na půdu 318 // 7.5 Očekávané dopady změny klimatu a sucha na lesní porosty a lesní hospodářství 321 // 7.5.1 Rizika sucha pro stávající lesní porosty s převahou smrku ztepilého 323 // 7.5.2 Růst lesních porostů v současném a budoucím klimatu 324 // 7.6 Očekávané dopady změny klimatu a sucha na vodní hospodářství 326 // 7.6.1 Hydrologický režim a vodní zdroje 326 // 7.6.2 Vodní zdroje 329 // 7.6.3 Vodohospodářské soustavy a jejich ohrožení suchem 331 // 7.6.3.1 Povodí Vltavy 331 // 7.6.3.2 Povodí Ohře 332 // 7.6.3.3 Povodí Labe 332 // 7.6.3.4 Povodí Odry 332 // 7.6.3.5 Povodí Moravy 332 // 7.6.3.6 Kompenzace růstu nedostatkových objemů 333 // 7.6.4 Plánování aktivit v období nedostatku vody a sucha 334 // 7.7 Adaptace na bezpečnostní rizika sucha 337 // 7.7.1 Sucho a ekosystémové služby 338 // 7.7.2 Adaptivní kapacita v případě sucha 339 // 7.7.3 Definování území nejvíce zranitelných suchem 341 // 7.7.4 Adaptační opatření proti suchu a jejich percepce společností 341 // 8. ZÁVĚR 344 // LITERATURA 349 // ARCHIVNÍ PRAMENY 387 // INTERNETOVÉ ZDROJE 395 // SUMMARY 396

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC