Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
EB
Biografie
První vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
524 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2945-2 (brožováno)
ISBN 978-80-246-2947-6 (e-kniha)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Monograficky pojatá učebnice obsahově vychází z druhého dílu Dějin hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti, který vyšel téměř před deseti lety. Nová učebnice posunuje výklad do poloviny 18. století, aby se tak hospodářské, sociální, politické, právní a kulturní změny protnuly s podmínkami a vlastním průběhem klíčového období – industrializace. Současně se tak vychází vstříc didaktickému pojetí pro vysokoškolskou výuku. Učebnice pojednává o ekonomických, institucionálních, právních a sociálních základech vývoje, o jednotlivých sektorech ekonomiky a o hospodářské stránce první světové války. Autorský kolektiv tvoří přední odborníci na vývoj hospodářských dějin českých zemí v 18. a 19. století. Cílem knihy není poskytnout’jednotný’výklad, ale naopak prezentovat rozdílné přístupy ve výkladu jednotlivých autorů, dané jejich odbornou specializací, což neubírá výkladu na plastičnosti a nenarušuje celistvost díla.
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001419141
Předmluva // 1. Ekonomické, institucionální a právní základy // Základní pojmy a diskutované problémy // Hlavní rysy a hnací síly sociálně ekonomického vývoje českých zemí // Institucionální a právní rámec // Ústavní a správní vývoj // Hospodářská politika státu // Kodifikace občanského a obchodního práva // Vývoj živnostenského práva a povinného sdružování podnikatelů // Vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů, sociální zákonodárství // Daňová soustava // Přímé daně // Příklady nepřímých daní // Hospodářská a technická kultura // Technické (odborné) školství a další vzdělávací a vědecké instituce // Vědecká komunikace, inovace, výstavy // 2. Sociální základy // Demografický vývoj, vývoj sídelní struktury českých zemí // Období do roku 1848 // Období do první světové války // Česká města v období industrializace // Etnicko-jazykové složení obyvatel českých zemí // Proměny sociální struktury českých zemí // 3. Vývoj primárního sektoru: Vývoj zemědělství // Období do roku 1848 // Období do první světové války // Význam zrušení poddanství // Počátky kapitalistického zemědělství a jeho rozvoj // Zemědělská krize // Zemědělská výroba // Průmyslové zpracování zemědělských plodin // Technická základna zemědělství // Zemědělství v období 1900–1914 // Mechanizace zemědělství // Chemizace zemědělství a vývoj meliorací // Zemědělské družstevnictví // Zemědělská věda, osvěta a jiné aktivity // 4. Vývoj sekundárního sektoru: Živnostenská výroba a tovární průmysl od druhé poloviny 18. stol. do roku 1914 // Obecná charakteristika // Industrializace před industrializací // Úvodem // Periodizace // Regionální struktury protoindustriální výroby // „Specifická cesta“ nebo jiný model? // Hospodářský vývoj v období 1740–1815 //
Vývoj jednotlivých odvětví do roku 1848 // Textilní průmysl // Potravinářský průmysl // Báňský průmysl // Hutnictví (železářský průmysl) // Strojírenství // Sklářská výroba // Výroba stavebních hmot // Papírenská výroba // Vývoj jednotlivých odvětví do první světové války // Textilní průmysl // Potravinářský průmysl // Dřevoprůmysl a papírenský průmysl // Báňský průmysl // Hutnictví (železářský průmysl) // Strojírenství // Elektrotechnický průmysl // Chemický průmysl // Průmysl stavebních hmot a stavební výroba // Průmysl skla a porcelánu // 5. Vývoj terciárního sektoru // Vývoj dopravy a komunikací // Proměny dopravy // Vývoj silniční infrastruktury // Vývoj železniční infrastruktury // Vodní doprava // Městská doprava // Počátky letecké dopravy a nové komunikační prostředky // Vývoj obchodu // Vnitřní a zahraniční obchod v období merkantilismu // Vnitřní obchod v 19. století // Družstva // Burza v Praze // Emancipace českého obchodu // Hospodářský nacionalismus a obchod // Rakousko-uherský vzájemný obchod // Zahraniční obchod monarchie v 19. století // Organizace a podpora exportu // Vývoz a dovoz kapitálu // České země a zahraniční obchod // Vývoj peněžní a úvěrové soustavy // Od poloviny 18. století do r. 1850 // Od r. 1850 do konce 70. let 19. století // Od konce 70. let do přelomu století // Od přelomu století do r. 1914 // 6. České země v rakousko-uherském válečném hospodářství 1914–1918 // Hospodářské postavení českých zemí před první světovou válkou // Hospodářská situace monarchie při vstupu do světové války // Hospodářské přípravy na válku // Vznik, povaha a celkový vývoj válečného hospodářství // Mobilizační krize a přechod k válečnému hospodářství // Válečná konjunktura //
Situace v zemědělství a v zásobování obyvatelstva // Financování války a vývoj bankovnictví // 7. Místo závěru: Přípravy na hospodářské osamostatnění v ČSR // Výběrová bibliografie // Přehledy a obecně zaměřené práce // Institucionální a právní rámec // Demografický vývoj // Vývoj primárního sektoru – zemědělství // Vývoj sekundárního sektoru – průmyslu // Vývoj terciárního sektoru – dopravy a komunikací // Vývoj terciárního sektoru – obchodu // Vývoj terciárního sektoru – peněžnictví a úvěrové soustavy // Hospodářská a technická kultura // Statistické prameny a literatura // Přílohy // Mapa administrativního uspořádání Rakouska-Uherska // Mapa územního rozsahu obchodních a živnostenských komor na území českých zemí // Schéma vzniku předních strojírenských podniků v českých zemích // Původní názvy hlavních železničních tratí v českých zemích s udáním roku uvedení do provozu // Summary
(OCoLC)923583125
cnb002698552

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC