Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.9) Půjčeno:48x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2015
382 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4295-3 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9850-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9851-6 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 354-368 a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001419175
Předmluva 9 // 1. Verbální komunikace jako psychologický problém 10 // 1.1 Fyziologické procesy, chování a činnost 10 // 1.2 Společnost a kultura 12 // 1.3 Základní psychické procesy a jejich funkce ve verbální komunikaci 16 // 1.4 Verbální komunikační akt 21 // 1.5 Lidský hlas jako nositel verbální komunikace 23 // 1.6 J. Habermas a filozoficko-sociologické základy verbální komunikace 25 // 1.7 Ch. Morris a sémiotické základy verbální komunikace 31 // 1.8 H. Grice a logicko-pragmatické základy verbální komunikace 40 // 2. Verbální komunikace jako výzkumný problém 44 // 2.1 Postup od abstraktna ke konkrétnu při výzkumu významové dynamiky // a struktury verbální komunikace 44 // 2.2 Různé koncepce významových jednotek 47 // 2.2.1 Významová jednotka podle L. S. Vygotského 47 // 2.2.2 Činnostní jednotka podle A. N. Leontjeva 48 // 2.2.3 Koncepce C. Ogdena a I. Richardse 49 // 2.2.4 Koncepce Fodora 50 // 2.3 Koncepce komunikačního aktu jako metodologické východisko k postupnému výzkumu významové dynamiky a struktury verbální komunikace 51 // 2.4 Kooperace a komunikace 57 // 2.5 Metodologické závěry 63 // 3. Problém vztahu jazyka a psychiky jako východisko ? analýze významové // dynamiky a struktury verbální komunikace 64 // 3.1 Koncepce N. Chomského 65 // 3.1.1 Užívání jazyka 66 // 3.1.2 Hloubková a povrchová struktura 68 // 3.1.3 „Minimalistický program" 72 // 3.1.4 Význam koncepce N. Chomského pro výklad psychologických // základů verbální komunikace 74 // 3.2 Výklad porozumění a tvoření vět podle Ch. Osgooda 82 // 3.3 Koncepce R. Rommetveita 87 // 3.4 Inferenční výklad D. Sperbera a D. Wilsonové 91 // 3.5 M. Tomasello o kooperaci a komunikaci 108 // 3.6 Tvořivost kooperace, verbální komunikace a myšlení 112 //
4. Individuálnost, interpersonálnost, skupinovost a hromadnost ve významové dynamice a struktuře verbální komunikace 115 // 4.1 Komunikace a roviny společné činnosti 115 // 4.2 Interpersonální komunikace 119 // 4.3 Intrapersonální komunikace 124 // 4.4 Skupinová komunikace 124 // 4.5 Hromadná komunikace 131 // 4.6 Vnitřní vazba mezi verbální komunikací a kooperací 134 // 5. Intrapersonální komunikace, vnitřní řeč, hloubková struktura a smysl 137 // 5.1 Intrapersonální komunikace 137 // 5.2 Vnitřní řeč 139 // 5.3 Hloubková struktura, vnitřní kooperace a vnitřní řeč 146 // 5.4 Pojetí smyslu ve verbální komunikaci a jejích vnitřních procesech 148 // 6. Psaná řeč a písemná komunikace 153 // 6.1 Začátky výzkumu vnitřní řeči a první experimenty týkající se její úlohy při tichém čtení podle R. Pintnera 153 // 6.2 Vztah psané řeči, čtení a psychiky v pojetí L. S. Vygotského a A. R. Luriji 154 // 6.3 Jiná pojetí čtení a psaní 159 // 6.4 Žinkinův výzkum psaní 162 // 6.5 Náš výklad 170 // 7. Specifičnost ženské a mužské komunikace 178 // 7.1 O ženské a mužské psychologii 178 // 7.2 Začátky psychologického rozboru ženské a mužské komunikace 179 // 7.3 Biologické předpoklady sexuálních rozdílů v komunikaci mezi ženami a muži 180 // 7.4 Sociální předpoklady rodových rozdílů v komunikaci mezi // ženami a muži 181 // 7.5 Specifičnost ženské a mužské komunikace z psychologického hlediska 184 // 7.6 Komunikační styly žen a mužů 186 // 7.7 Jazykové shody a rozdíly mezi ženami a muži 189 // 7.8 Komunikace emocí 193 // 7.9 Komunikace, atraktivita a intimní vztahy 194 // 7.10 Ženská a mužská komunikace v pracovních vztazích a důsledky změny postavení žen a mužů ve společnosti pro další vývoj komunikace 196 //
8. Komunikační významy ve virtuální realitě 198 // 8.1 Počítače jako prostředky pro komunikaci mezi lidmi 198 // 8.2 Psychologické aspekty počítačově zprostředkované komunikace 200 // 8.3 Technologická specifičnost počítačově zprostředkované komunikace 205 // 8.4 Přednosti a úskalí počítačově zprostředkované komunikace 206 // 8.5 Identita účastníků počítačově zprostředkované komunikace 208 // 8.6 Základní typy komunikačního aktu v podmínkách počítačově // zprostředkované komunikace 211 // 9. Naše dřívější výzkumy dyadické a triadické komunikace 213 // 9.1 První experiment 213 // 9.2 Druhý experiment 220 // 9.2.1 Funkční struktura úkolového dialogu jako celku 225 // 9.2.2 Modifikace funkční struktury úkolového dialogu v závislosti // na podmínkách výchozí informovanosti 226 // 9.3 Třetí experiment 230 // 9.4 Čtvrtý experiment 237 // 9.5 Pátý experiment 244 // 10. Experimentální výzkum psychických procesů a jevů v psané řeči a písemné // komunikaci při řešení problému 250 // 10.1 Brainwriting jako psané produkování nápadů individuálně a ve skupině 250 // 10.2 Cíl a hypotézy výzkumu 252 // 10.3 Podmínky experimentu, účastníci a jejich úkoly 253 // 10.4 Projekt experimentu 255 // 10.4.1 Slovní analýza 256 // 10.4.2 Syntaktická analýza 257 // 10.4.3 Obsahová analýza 260 // 10.5 Výsledky slovní analýzy 261 // 10.6 Výsledky syntaktické analýzy 263 // 10.7 Výsledky obsahové analýzy 266 // 10.7.1 Závěrem ? dosavadním analýzám 268 // 10.8 Analýza mezivětných a mezisouvětných souvislostí v textu 269 // 10.8.1 Syntaktická analýza mezivětných a mezisouvětných souvislostí 269 // 10.8.2 Syntakticko-sémantická analýza mezivětných a mezisouvětných // souvislostí 270 // 10.9 Srovnání repliky v jednosměrné komunikaci s následným textem 277 //
10.10 Přehled a zhodnocení odpovědí řešitelů na otázku dotazníku, // týkající se jejich prožitků při různých způsobech tohoto řešení 288 // 10.10.1 TypS-1 289 // 10.10.2 Typl-S 290 // 11. Souvislost některých základních psychologických metod s významovou // dynamikou a strukturou verbální komunikace 292 // 11.1 Pozorování 293 // 11.2 Sebepozorování čili introspekce 299 // 11.3 Vztah sebepozorování a verbální výpovědi 301 // 11.4 Experiment 304 // 11.5 Dotazování 313 // 11.6 Rozhovor 317 // 11.7 Dotazník 320 // 11.8 Analýza produktů 321 // 12. O udržitelnosti verbální komunikace jako prostředku dorozumění // a porozumění mezi lidmi 323 // 12.1 Dorozumění a porozumění 323 // 12.2 Informační a vztahová funkce verbální komunikace 325 // 12.3 Možnosti kultivování komunikace 326 // Závěr 331 // Summary 346 // Literatura 354 // Rejstřík věcný 369 // Rejstřík jmenný 377
cnb002720361

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC