Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.9) Půjčeno:129x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2015
575 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0714-6 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 507-556, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001419588
Summary ...13 // Úvod ...15 // Obecná vývojová psychologie ...19 // Předmět a moderní principy vývojové psychologie ...19 // Interdisplinarita vývojové psychologie ...20 // Specializované obory vývojové psychologie ...20 // Aplikace vývojové psychologie ...21 // Témata vývojové psychologie ...21 // Principy současné vývojové psychologie ...22 // Základní pojmy z vývojové psychologie a zákonitosti vývoje ...27 // Procesy způsobující změny ve vývoji ...28 // Vývoj z časového hlediska ...29 // Vývojové úkoly a vývojové přechody ...32 // Psychický vývoj ...34 // Krize ...35 // Typy krizí ...37 // Resilience ...40 // Maladaptace (maladjustace) ...44 // Rizikové faktory a vývojové výhody ...44 // Standardní vývojové modely ...47 // Nestandardní typy a poruchy vývoje ...48 // Nestandardní typy vývoje ...48 // Poruchy vývoje ...50 // Biologické a sociálni determinační teorie týkající se psychického vývoje ...53 // Behaviorální genetika ...55 // Výzkumy v genetice ...57 // Epigenetika ...58 // Vývojová psychologie a evoluční teorie ...60 // Evoluční psychologie ...64 // Mechanismy a prostředí evolučních adaptací ...68 // Kritika evoluční psychologie ...72 // Z historie vývojové psychologie ...75 // Základní paradigmata pohledu na dítě, jeho vývoj a výchovu ...76 // Pesimistický nativismus, „dítě je od narození špatné, společnost ho musí vychovat“ ...77 // Optimistický nativismus, „dítě je od narození dobré, společnost ho kazí" ...78 // Empirismus, „dítě je čistý, nepopsaný list" ...78 // Behaviorální empirismus ...79 // Rané vědecké období ...80 // Interakční teorie ...84 // Psychoanalytická interakční teorie ...84 // Kulturní evoluce, genetická sociální psychologie a teorie sociálního učení ...85 // Vliv etologie na vývojovou psychologii ...87 //
Ruská a sovětská vývojová psychologie ...88 // Vídeňská vývojová psychologie ...89 // Ženevská vývojová psychologie ...89 // Pařížská vývojová psychologie ...90 // Americká vývojová psychologie ...90 // Historie přístupů k sexualitě ...94 // Vývojová psychologie v Československu a České republice ...95 // České výzkumy z oblasti vývojové psychologie ...99 // Metodologie, kritické myšlení a etické otázky ve vývojové psychologii ...103 // Vývojové metodologické strategie (designy) ...105 // Podélná, longitudinální studie (longitudinal method) ...105 // Příčně sekční, průřezová metoda (cross-sectional method) ...108 // Příčně sekvenční, semilongitudinální metoda (semilongitudinal, cross-sequential method) ...109 // Často užívané typy výzkumů ve vývojové psychologii ...110 // Orientační studie/výzkum (exploratory research) ...110 // Případový kvalitativní výzkum, kazuistika (case study) ...111 // Přístupy užívané v rámci kvalitativního výzkumu ...112 // Korelační kvantitativní výzkum (correlation research) ...113 // Regresní modely ...114 // O chybách, podvodech a mýtech ve vývojové psychologii ...115 // Metodické strategie zkoumající vliv prostředí a genetiky ...118 // Přínos nových technologií pro výzkum ...123 // Etické aspekty výzkumu ...125 // Příklady neetických výzkumů ve vývojové psychologii ...126 // Jazyková deprivační studie (13. století) ...126 // Výzkum příčin koktání (The Monster Study, 1939) ...126 // Výzkumy na zvířatech ...127 // Kritika vývojové psychologie ...127 // Teorie psychického vývoje ...131 // Raný proces socializace člověka ...131 // Reflexivní neonatální imitace podle Andrewa Meltzoffa ...132 // Zrcadlové neurony podle Giacoma Rizzolattiho ...134 // Teorie intersubjektivity podle Colwyna Trevarthena ...135 //
Primární intersubjektivita, protosociálni chování ...135 // Sekundární intersubjektivita, sdílení pozornosti a sociální reference ...139 // Terciární intersubjektivita: uvědomování si sebe a duševních stavů druhých lidí ...140 // Teorie mysli Davida Premarca a Guye Woodruffa ...142 // Význam raného sociálního pouta, teorie Reného Spitze a Johna Bowlbyho ...144 // René Spitz, emoční deprivace příčinou vzniku psychogennkh poruch ...144 // James Robertson, důsledky mateřské separace při pobytu v nemocnici ...147 // John Bowlby, evoluční teorie vazby (teorie attachmentu) a mateřská deprivace ...147 // Deprivace a privace, fyzický kontakt, výzkumy Harry Harlowa ...151 // Imprinting и primátů ...153 // Výzkum dopadu sociální izolace ...153 // Rehabilitace opic po izolaci ...154 // Výzkum deprese ...154 // Výzkum separace od vrstevnické skupiny ...155 // Význam fyzického kontaktu ...155 // Taktilni komunikace ...157 // Objímání může i ublížit ...158 // Důsledky deprivace a privace ...159 // Příklady extrémních forem privace ...161 // Biologický dopad privace ...164 // Poruchy sociálních vztahů vznikající v détství ...164 // Teorie bondingu ...167 // Připoutání matky k dítěti, teorie Mary Ainsworthové ...170 // Typ A: úzkostně vyhýbavý typ nejistého připoutání (zhruba u 10-20 % dětí) ...171 // Typ B: bezpečně připoutaný typ (zhruba u 65-70 % dětí) ...171 // Typ C: úzkostně vzdorující, rezistentní typ nejistého připoutání (zhrubau 10-20 % dětí) ...172 // Typ D: nejistý - dezorganizovaný/dezorientovaný, atypický (zhruba u 10-15 % dětí) ...172 // Interkulturní rozdíly ...173 // Typ připoutání jako prognostický faktor ...173 // Podíl rodičů na typu připoutání dítěte ...174 // Psychoanalytická vývojová teorie procesu separace a individuace Margaret Mahlerové ...176 //
Vývojová teorie spontánní reciproční interakce dítěte s rodičem Daniela Sterna ...179 // Činitelé socializace ...181 // Bronfenbrennerova teorie ekologických systémů ...182 // Sociokulturní teorie vývoje Lva Semjonoviče Vygotského ...184 // Vliv rodičovských faktorů na vývoj člověka ...186 // Styly rodičovské výchovy ...188 // Vliv sexuální orientace rodičů na vývoj dítěte ...192 // Vliv sourozeneckých faktorů na vývoj člověka ...194 // Vliv vrstevnických faktorů na vývoj člověka ...197 // Vliv institucionální výchovy a vzdělávání na vývoj člověka ...199 // Vliv institucionální péče (jeslí) na děti do 3 let ...199 // Vliv mateřské školy na vývoj dítěte ...201 // Vliv školy na vývoj dítěte ...202 // Sociálně-kognitivní teorie Alberta Bandury ...204 // Zvyšuje sledování agresivních scén ve filmech a hraní počítačových her s agresivní tematikou agresivitu? ...208 // Amselova teorie frustrace ...210 // Symbolický interakcionismus, efekt očekávání Roberta Rosenthala // a teorie nálepkování Howarda Beckera ...211 // Morální vývoj ...212 // Morální vývoj u dítěte ...213 // Teorie morálního vývoje ...214 // Kognitivistické pojetí mravního vývoje Jeana Piageta ...214 // Teorie morálního vývoje Lawrence Kohlberga ...216 // Vývoj ega v kontextu seberegulace podie Jane Loevingerové ...218 // Teorie péče podie Carol Gilliganové ...221 // Teorie sociální perspektivy podle Roberta Selmana ...222 // Vývoj řeči a komunikace ...224 // Vývoj řeči podle organizačních rovin jazyka ...224 // Fonematicko-fonologická rovina řeči ...224 // Předřeiová produkce ...225 // Vývoj prozódie ...225 // Vývoj mateřského jazyka ...226 // Vývoj výslovnosti ...227 // Morfologická (tvaroslovná) rovina ...228 // Syntaktická rovina (rovina skladby slov) ...228 // Lexikální rovina (rovina týkající se slovní zásoby) ...229 //
Sémantická (významová) rovina ...231 // Pragmatická rovina (rovina sociální komunikace) ...232 // Vývoj gestiky ...232 // Teorie vývoje řeči ...233 // Řeč jako důsledek sociálních a kulturních vlivů podle Lva Semjonoviče Vygotského ...234 // Verbální učení a chování, behaviorálni přístup Burrhuse Frederica Skinnera ...235 // Vrozený modul řeči, nativistický přistup Noama Chomského ...236 // Systemická funkční lingvistika Michaela Hallidaye ...239 // Teorie statistického učení Jenny Saffranové ...239 // Teorie jazykového neurálního závazku a jazykového magnetu Patricie Kuhlové ...240 // Kritická perioda ve vývoji řeči ...241 // Sociální a biologické vlivy na osvojení jazyka ...242 // Vícejazyčnost ...243 // Bilingvismus ...243 // Osvojení cizího jazyka ...244 // Vývoj myšlení, teorie kognitivního vývoje ...245 // Vliv dědičnosti a vliv prostředí na kognitivní funkce ...246 // Vliv gramotnosti na vývoj člověka, výzkumy Alexandere Luriji ...249 // Teorie vrozených kognitivních predispozic ...252 // Teorie kognitivního vývoje Jeana Piageta ...254 // Inteligence jako forma adaptace ...255 // Stadia kognitivního vývoje podle Piageta ...256 // Piagetovy testovací techniky a jejich pozdější nejznáméjši úpravy ...259 // Zhodnocení Piagetovy teorie ...263 // Teorie kognitivního vývoje podle způsobu reprezentací informací Jéróma Brunera ...264 // Vývoj osobnosti ...267 // Vztah normality a patologie ve vývoji osobnosti ...270 // Změny osobnosti ve stáří ...271 // Vývoj temperamentu ...272 // Vliv prostředí na temperament ...274 // Vývojová psychoanalytická teorie psychosexuálního vývoje osobnosti Sigmunda Freuda ...275 // Freudova stadia psychosexuálního vývoje (Freud, 1905/1958) ...275 // Freudův vývoj osobnosti ...279 // Teorie individuace Carla Gustava Junga ...280 //
Teorie psychosociálního vývoje osobnosti Erika Eriksona ...281 // Vývoj sebeuvědomování a sebepojetí, úrovně identity Jamese Marcii ...286 // Vývoj uvědomění si vlastní osoby a své identity ...286 // Vývoj identity v předškolním věku ...289 // Vývoj identity ve školním věku ...290 // Vývoj identity v adolescenci a dospělosti ...291 // Vývoj sebeúcty ...293 // Vývojové formy osobnosti podle Rolla Maye ...293 // Seberealizace podle Abrahama Maslowa ...294 // Rozdíly ve vývoji mezi pohlavími ...297 // Biologické vlivy na vývoj pohlaví ...298 // Vývoj psychického pohlaví (pohlavní, genderové identity) ...299 // Vývoj genderových rolí ...300 // Sociální vlivy na vývoj genderu, genderová socializace ...302 // Periodizace vývoje, popis charakteristik dílčích období ...307 // Početí ...313 // Existuje rozdíl ve vývoji dětí počatých přirozeně a uměle? ...315 // Etické otázky týkající se početí ...315 // Prenatální vývoj ...317 // Etapy prenatálního vývoje podle embryonálního věku ...318 // Etické otázky v období prenatálního vývoje ...323 // Vrozené vývojové vady ...324 // Teratogenní vlivy prostředí v těhotenství na vývoj dítěte ...327 // Terapie vycházející z prenatálních a porodních zážitků ...331 // Prenatální stimulace ...332 // Porod ...333 // Průběh porodu ...338 // Humanizace porodnictví ...340 // Novorozenec ...342 // Rizikový novorozenec ...348 // Přenášený novorozenec ...349 // Nedonošený novorozenec ...349 // Fyziologický vývoj nedonošených dětí ...354 // Vývoj kojence (1-12 měsíců) ...356 // Vývoj batolete (1-3 roky) ...367 // Vývoj předškolního dítěte (3-6 let) ...381 // Konec předškolního období, školní zralost ...396 // Školní zralost dílčích vývojových oblastí jako prognostický faktor ...401 //
Mladší školní věk (období středního dětství, 6-12 let) ...402 // Adolescence (období pozdního dětství, 12/13-19 let) ...414 // Směřování k autonomii, proměna vztahu k rodičům a dosavadním autoritám ...416 // Formující se identita a význam vrstevnického kolektivu ...419 // Fyzické změny a tělové schéma ...424 // První navazování partnerských vztahů ...426 // Vyspělejší myšlení ...427 // Vývoj morálního myšlení ...428 // Intenzivní emotivita, emoční labilita, snížená sebekontrola // a zvýšená náchylnost k rizikovému chování a psychopatologickým procesům ...430 // Začátek dospělosti ...433 // Nezralá dospělost ...435 // Vynořující se dospělost, přechod od dospívání k dospělosti ...437 // Krize rané dospělosti (tzv. krize 201etých, čtvrtživotní krize), 17-26 let ...438 // Mladá dospělost (20-35 let) ...440 // Krize třicátníků (krize Kristových let), 28-35 let ...443 // Střední dospělost (35-50 let) ...445 // Střední dospělost jako vrcholné životní období ...447 // Krize středního věku ...448 // Perspektivy, z jakých je nahlíženo na krizi středního věku ...450 // Pozdní dospělost (50-70 let) ...452 // Fyzické projevy stárnutí ...454 // Menopauzální syndrom ...457 // Androgenni nedostatečnost stárnoucích mužů ...458 // Vývojové úkoly přechodu pozdní dospělosti do stáří ...459 // Snížení výkonnosti, utlumení nebo ukončení pracovních aktivit ...459 // Chápání smyslu života v jeho celistvosti, duchovní aktivita .... 459 // Silnější konfrontace s vlastní smrti ...460 // Změna životního stylu a nalezeni smysluplné náplně života ...460 // Stáří a dlouhověkost (70 let +) ...462 // Biologický podklad stárnutí ...464 // Adaptační teorie stárnutí ...446 //
Stereotypní postoje ke stáří, ageismus ...467 // Negativní důsledky stáří ...468 // Odchod do důchodu ...470 // Úspěšné stárnutí ...471 // Faktory podílející se na dlouhověkosti ...472 // Umírání a smrt ...475 // Umírání ...477 // Strach ze smrti z vývojového hlediska ...482 // Jak se vyrovnáváme se smrtí: pohřební rituály ...485 // Jak se vyrovnáváme se smrtí a strachem z ní: humor ...487 // Smrt v životě dětí ...489 // Smrt v životě dospívajících ...492 // Smrt v životě dospělých ...493 // Smrt ve stáří ...495 // Doslov ...505 // Použitá literatura ...507 // Zdroje obrázků ...557 // Jmenný rejstřík ...559 // Rejstřík věcný ...563
(OCoLC)907519196
cnb002626525

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC