Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:17x 
BK
5. vydání
Praha : Triton, 2013
330 stran : ilustrace ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-713-2 (brožováno)
Chronologický přehled
Částečně tištěno napříč
Obsahuje bibliografii na stranách 319-320 a rejstřík
001419760
Seznam zkratek 15 // Předmluva k 3. vydání 21 // 1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému 23 // 1.1 Hlavní funkce imunitního systému 23 // 1.2 Antigény 23 // 1.3 Druhy imunitních mechanismů 24 // 1.3.1 Nespecifické mechanismy 24 // 1.3.2 Špecifické (adaptivní) mechanismy 25 // 1.4 Hlavní složky imunitního systému 25 // 1.4.1 Lymfatické tkáně a orgány 25 // 1.4.2 Buňky imunitního systému (imunocyty) 27 // 1.4.3 Molekuly imunitního systému 29 // 1.5 Principy fungování imunitního systému 29 // 1.5.1 Aktivace nespecifických mechanismů imunity 29 // 1.5.2 Aktivace specifických mechanismů imunity 30 // 1.5.3 Imunitní reakce jako souhra nespecifických a specifických // ni echa n ismu 31 // 1.5.4 Tolerance a redundance 32 // 2 Buněčné složky nespecifické imunity 33 // 2.1 Fagocyty a fagocytóza 33 // 2.1.1 Průnik fagocytů do poškozených a infikovaných tkání 34 // 2.1.2 Rozpoznávací mechanismy fagocytů 36 // 2.1.3 Proces fagocytózy 39 // 2.1.4 Likvidace pohlceného mikroorganismu 40 // 2.1.5 Sekreční produkty fagocytů 42 // 2.1.6 Ochrana vlastních buněk proti fagocytům 43 // 2.2 Dendritické buňky 43 // 2.3 Žírné buňky (mastocyty) 45 // 2.3.1 Receptory žírných buněk 46 // 2.3.2 Sekreční produkty žírných buněk 47 // 2.4 Bazofilní granulocyty 47 // 2.5 Další buňky 47 // 3 Humorální složky nespecifické imunity // 3.1 Komplement // 3.1.1 Alternativní cesta aktivace komplementu 50 // 3.1.2 Klasická cesta aktivace komplementu 52 // 3.1.3 Lektinová cesta aktivace komplementu 52 // 3.1.4 Terminální (lytická) fáze komplementové kaskády 52 // 3.1.5 Regulace komplementu a ochrana vlastních buněk // 3.2 Jiné systémy plazmatických proteinů // 3.3 Interferony // 4 Zánět // 4.1 Definice a druhy zánětu // 4.2 Proces zánětlivé reakce // 4.3 Systémová odpověď organismu na zánět //
4.4 Reparace poškozené tkáně 59 // 5 Antigenně specifické receptory // 5.1 Receptor lymfocytů (BCR) 61 // 5.2 Receptor lymfocytů T (TCR) 63 // 5.3 Rozpustné (sekretované) imunoglobuliny // 5.3.1 Struktura imunoglobulinů // 5.3.2 Typy (třídy) řetězců imunoglobulinů // ... 68 // 5.3.4 Povaha interakcí antigen-protilátka 69 // 6 MHC glykoproteiny - prezentace peptidových fragmentů 72 // 6.1 Struktura a exprese MHC glykoproteinů 72 // 6.2 Funkce MHC glykoproteinů 73 // 6.3 Polymorfismus MHC glykoproteinů 74 // 6.4 Vazba peptidů na MHC glykoproteiny 75 // 6.4.1 Vazba peptidů na MHC gp I 75 // 6.4.2 Vazba peptidů na MHC gp II 77 // 6.5 Genový komplex MHC 79 // 6.6„Neklasické" MHC molekuly I. třídy 80 // 7 Adhezivní molekuly, Fc receptory a další povrchové molekuly leukocytů // 7.1 Obecné vlastnosti adhezivních molekul // 7.2 Skupiny adhezivních molekul // 7.2.1 Integriny // 7.2.2 Adhezivní molekuly imunoglobulinové skupiny // 7.2.3 Selektiny a jiné lektiny // 7.2.4 Muciny // 7.2.5 Jiné adhezivní molekuly // 7.3 Fc receptory // 7.4 Komplementové receptory // 7.5 Jiné povrchové molekuly leukocytů // 7.5.1 Strukturní a funkční klasifikace povrchových molekul leukocytů // 7.5.2 Typy membránových proteinů // 7.5.3 CD názvosloví // 7.5.4 Povrchové enzymy // 7.5.5 Transportní proteiny // 7.6 Povrchové molekuly charakteristické pro jednotlivé subpopulace leukocytů („markéry") // 8 Cytokiny 102 // 8.1 Obecná charakteristika cytokinu 102 // 8.2 Klasifikace cytokinů 103 // 8.2.1 Klasifikace podle struktury 108 // 8.2.2 Klasifikace podle funkce 109 // 8.3 Receptory cytokinů 110 // 9 Signalizační mechanismy používané receptory buněk imunitního systému // 9.1 Základní typy receptorových signalizačních mechanismů - asociace s proteinkinázami a s G-proteiny 114 //
9.2 Signalizační dráhy používané receptorovými kinázami a receptory asociovanými s cytoplazmatickými proteinkinázami 117 // 9.3 Protein-tyrosin kinázy skupiny Src a jejich regulace 124 // 9.4 Signalizační mechanismy založené na receptorech spŕažených s G-proteiny 125 // 10 Vznik repertoáru antigenně specifických receptorů B lymfocytů 128 // 10.1 Přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců BCR (imunoglobulinů) 128 // 10.2 Proces rekombinace 129 // 10.3 Izotypový přesmyk 133 // 10.4 Eliminace autoreaktivních klonů B lymfocytů 134 // 10.5 Přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců TCR 135 // 10.6 Vývoj T lymfocytů 136 // 11 // Imunitní reakce založené na T lymfocytech a NK buňkách // 11.1 Klasifikace! lymfocytů // 11.1.1 Lymfocyty exprimujícíTCR aß nebo yó // 11.1.2 Intraepiteliální lymfocyty // 11.1.3 Invariantní NK! lymfocyty // 11.1.4 Lymfocyty exprimujíci koreceptory CD4 a CD8 // 11.2 Interakce T lymfocytů s APC // 11.3 Imunitní reakce typuThl -zánětlivá reakce // 11.4 Imunitní reakce typu!h2 // 11.5 Imunitní reakce typuThl7 // 11.6 Vzájemná regulace aktivit Th 1, Th2 a Th 17 // 11.7 Tfh - pomoc ? lymfocytům // 11.8 Regulační (tlumivé, supresorové)! lymfocyty // 11.9 Imunitní reakce založené na cytotoxických T lymfocytech // 11.10 Aktivace T lymfocytů spouštěná superantigeny // 11.11 NK buňky // 11.11.1 Receptory NK buněk // 11.11.2 Cytotoxické mechanismy a sekreční produkty NK buněk // 12 Imunitní reakce založené na protilátkách 158 // 12.1 Protilátková reakce vyvolaná antigény nezávislými na! lymfocytech 158 // 12.2 Protilátková reakce vyvolaná antigény závislými na T lymfocytech 159 // 12.2.1 Primární fáze protilátkové reakce 161 // 12.2.2 Sekundární fáze protilátkové reakce 163 //
12.3 Polyklonální a monoklonální protilátky 164 // 12.4 Efektorové mechanismy působení protilátek 167 // 13 Regulace imunitních reakcí // 13.1 Regulace antigenem 169 // 13.2 Antagonistické peptidy 170 // 13.3 Regulace protilátkami 170 // 13.4 Regulace cytokiny a mezibuněčným kontaktem 172 // 13.5 Negativní regulace (suprese) zprostředkovaná lymfocyty 172 // 13.6 Neuroendokrinní regulace 173 // 13.7 Faktory ovlivňující výsledek imunitní odpovědi (imunogenní vs. ...) 173 // 14 Slizniční a kožní imunitní systém 175 // 14.1 Hlavní funkce slizničního a kožního imunitního systému 175 // 14.2 Slizniční imunitní systém 175 // 14.2.1 Mikrobiální flóra sliznic 176 // 14.2.2 Struktura slizničního imunitního systému 177 // 14.2.3 Humorální mechanismy slizničního imunitního systému 178 // 14.2.4 Rovnováha mezi tolerogenní a zánětlivou odpovědí 180 // 14.2.5 Indukce slizniční imunitní reakce 181 // 14.2.6 Imunologický význam kojení 183 // 14.3 Struktura a funkce komponent kožního imunitního systému 184 // 15 Antiinfekcm imunita 186 // 15.1 Vztah mezi hostitelem a mikroorganismem 186 // 15.2 Obrana proti bakteriím 187 // 15.2.1 Obrana proti extracelulárním bakteriím 187 // 15.2.2 Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním 188 // 15.3 Obrana proti virům 189 // 15.4 Obrana proti protozoálním parazitům 190 // 15.5 Obrana proti mnohobuněčným parazitům 190 // 15.6 Mechanismy tkáňového poškození infekčními činiteli 191 // 15.7 Využití receptom hostitele jako vstupních bran infekce 191 // 15.8 Mechanismy úniku mikroorganismů před obrannými reakcemi // organismu 193 // 16 Protinádorová imunita 195 // 16.1 Nádorové antigény 195 // 16.1.1 Antigény specifické pro nádory (ISA) 195 // 16.1.2 Antigény asociované s nádory (TAA) 196 // 16.2 Protinádorové imunitní mechanismy 197 //
16.3 Mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému 198 // 16.4 Možnosti imunoterapie nádorů 200 // 16.4.1 Imunoterapie pomocí protilátek 200 // 16.4.2 Imunoterapie založená na buněčné zprostředkovaných // mechanismech 202 // 17 Transplantace // 17.1 Základní pojmy // 17.2 Aloimunitní reakce // 17.2.1 AloreaktivitaT lymfocytů // 17.2.2 Tvorba protilátek proti aloantigenům // 17.3 Orgánové transplantace // 17.3.1 Hyperakutní a akcelerovaná rejekce // 17.3.2 Akutní rejekce // 17.3.3 Chronická rejekce // 17.4 Transplantace hematopoetických kmenových bunék // 17.4.1 Reakce štěpu proti hostiteli (GvH) // 17.4.2 Reakce štěpu proti leukemickým buňkám // 17.5 Imunologicky privilegovaná místa a tkáně // 17.6 Možnosti potlačení transplantačních rejekcí a reakce štěpu proti hostiteli // 17.7 Xenotransplantace // 17.8 Imunologický vztah matky a plodu 214 // 18 Imunopatologické reakce // 18.1 Imunopatologické reakce humorální // 18.1.1 Imunopatologické reakce s účastí protilátek IgE - atopie / (reakce typu I) // 18.1.2 Imunopatologické reakce s účastí protilátek IgGa IgM (reakce typu II) // 18.1.3 Imunopatologické reakce s tvorbou imunokomplexů (reakce typu III) // 18.2 Imunopatologické reakce buněčně zprostředkované // 18.2.1 Imunopatologické reakce oddáleného typu (reakce typu IV) // 18.2.2 Imunopatologická reakce buněčná cytotoxická // 18.2.3 Reakce na cizí těleso // 18.2.4 Imunopatologická reakce při sepsi 225 // // 19 Alergie // 19.1 Alergie a atopie // 19.2 Alergeny // 19.3 Fáze alergické reakce // 19.3.1 Fáze senzibilizace // 19.3.2 Časná a pozdní fáze alergické reakce // 19.4 Genetické vlivy // 19.5 Faktory zevního prostredí // 19.6 Druhy alergických chorob // 19.7 Léčba alergií // 20 Autoimunitní onemocnění // 20.1 Autoimunitní reakce //
20.2 Mechanismy tolerance // 20.2.1 Centrální tolerance. // 20.2.2 Periferní tolerance. // 20.3 Příčiny vzniku autoimunity // 20.3.1 Faktory vnitřní // 20.3.2 Faktory vnější // 20.3.3 Fáze vzniku autoimunitního onemocnění // 20.4 Přehled autoimunitních onemocnění // 20.4.1 Systémová autoimunitní onemocnění // 20.4.2 Autoimunitní choroby orgánové lokalizované // 20.4.3 Orgánové specifické autoimunitní choroby // 20.5 Terapie autoimunitních onemocnění 254 // 21.1 Definice imunodeficiencí a jejich klasifikace 259 // 21.2 Primární imunodeficience 260 // 21.2.1 Imunodeficience protilátkové 260 // 21.2.2 Poruchy buněčně zprostředkované imunity 262 // 21.2.3 Další protilátkové a buněčné imunodeficience 266 // 21.2.4 Poruchy fagocytózy 267 // 21.2.5 Poruchy komplementu a dalších sérových opsoninů 269 // 21.2.6 Poruchy rezistence ke specifickým infekcím 270 // 21.2.7 Autoinflamatorní onemocnění 271 // 21.3 Získané imunodeficience 275 // 21.3.1 Sekundární protilátkové imunodeficience 275 // 21.3.2 Sekundární buněčné imunodeficience 276 // 21.3.3 Sekundární kombinované imunodeficience 277 // 21.3.4 Sekundární fagocytární poruchy 278 // 21.3.5 Sekundární poruchy komplementu 278 // 22 Možnosti terapeutických zásahů do imunitního systému 280 // 22.1 Kauzální léčba 280 // 22.1.1 Transplantace kmenových buněk krvetvorby 280 // 22.1.2 Transplantace thymu 281 // 22.1.3 Genová terapie 281 // 22.2 Substituční léčba 282 // 22.3 Nespecifická imunomodulační léčba 282 // 22.3.1 Nespecifická imunosupresivní léčba 283 // 22.3.2 Protizánětlivá a antialergická léčba 285 // 22.3.3 Biologická léčba 286 // 22.3.4 Nespecifická imunostimulační léčba 287 // 22.4 Antigenně specifická imunomodulační léčba 289 // 22.4.1 Aktivní imunizace (vakcinace) 289 //
22.4.2 Pasivní imunizace 292 // 22.4.3 Specifická imunosuprese 293 // Klasifikace CD molekul // Historický kalendář // Doporučená literatura 319 // Rejstřík
(OCoLC)864849718
cnb002510902

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC