Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.5) Půjčeno:29x 
BK
Druhé, nezměněné vydání
Praha : Informatorium, 2015
341 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7333-119-1 (brožováno)
001420873
Obsah // I.Obecná teorie státu a práva... 13 // 1.1 Právo a morálka ... 13 // 1.2 Pojem státu a práva... 13 // 1.3 Právní stát... I3 4 // 1.4 Dělení státní moci... 13 // 1.5 Systém práva ... 16 // 1.6 Prameny práva ... 19 // 1.7 Tvorba práva - legislativní proces... 20 // 1.8 Právní normy ... 21 // 1.8.1 Struktura právní normy ... 22 // 1.8.2 Působnost právních norem... 23 // 1.8.3 Druhy právních norem podle způsobu // vymezení chování ... 23 // 1.9 Publikace a forma právních předpisů... 24 // 1.9.1 Platnost a účinnost právního předpisu ... 24 // 1.10 Právní skutečnosti... 25 // 1.10.1 Právní jednání... 26 // 1.11 Právní vztah ... 27 // 1.11.1 Subjekt právního vztahu ... 27 // 1.11.2 Objekt právního vztahu... 30 // 1.11.3 Obsah právního vztahu ... 30 // 1.12 Právní vědomí... 31 // 2. Ústavní právo... 33 // 2.1 Ústava České republiky... 33 // 2.2 Listina základních práv a svobod ... 41 // 2.3 Veřejný ochránce práv... 44 // 3. Občanské právo hmotné... 47 // 3.1 Pojem občanského práva hmotného... 47 // 3.2 Systém občanského práva hmotného... 48 // 3.3 Zásady občanského práva... 49 // 3.4 Občanskoprávní skutečnosti ... 50 // 5 // ZÄKLADY PRAVA PRO NEPRÁVNlKY // 3.4.1 Právní jednání... 50 // 3.4.2 Protiprávní jednání ... 53 // 3.5 Zánik práva uplynutím lhůty... 54 // 3.6 Soukromá a veřejná listina ... 55 // 3.7 Zastoupení ... 55 // 3.8 Občanskoprávní vztah... 60 // 3.8.1 Struktura
občanskoprávního vztahu... 61 // 3.9 Pojem práv věcných a práva závazkového... 62 // 3.9.1 Práva věcná... 62 // 3.9.2 Práva závazková ... 65 // 3.10 Vlastnické právo... 65 // 3.10.1 Omezení vlastnického práva ... 66 // 3.10.2 Nabývaní vlastnického práva ... 67 // 3.10.3 Zánik vlastnického práva... 68 // 3.11 Spoluvlastnictví ... 69 // 3.11.1 Podílové spoluvlastnictví... 69 // 3.11.2 Bytové spoluvlastnictví... 71 // 3.11.3 Přídatné spoluvlastnictví... 72 // 3.12 Držba... 73 // 3.13 Věcná práva ? věci cizí... 74 // 3.13.1 Právo stavby ... 74 // 3.13.2 Věcná břemena ... 74 // 3.13.3 Zástavní právo... 76 // 3.13.4 Zadržovací právo... 78 // 3.14 Správa cizího majetku... 78 // 3.15 Dědické právo...79 // 3.15.1 Předpoklady dědění... 79 // 3.15.2 Dědická smlouva... 81 // 3.15.3 Dědění ze závěti ... 82 // 3.15.4 Dědění ze zákona // - zákonná dědická posloupnost... 83 // 3.15.5 Nepominutelní dědicové ... 85 // 3.15.6 Vydědění... 85 // 3.15.7 Náhradní dědic ... 86 // 3.16 Relativní majetková práva... 87 // 3.16.1 Vznik závazkových vztahů ... 88 // 3.16.2 Změny závazků... 89 // 3.16.3 Zajištění a utvrzení dluhů ... 90 // 3.16.4 Zánik závazků... 9I // 6 // Obsah // 3.17 Vybrané typy smluv... 93 // 3.17.1 Koupě (§ 2079-§2183)... 93 // 3.17.2 Darování (§ 2055 - § 2078)... 98 // 3.17.3 Zápůjčka (§ 2390-§ 2394)... 100 // 3.17.4 Smlouva o úvěru (§ 2395-§ 2400)... 101 // 3.17.5 Smlouva
o výpůjčce (§ 2193 - § 2200)... 102 // 3.17.6 Výprosa (§2189-§2192) ... 104 // 3.17.7 Nájem (§ 2201 -§ 2234)... 104 // 3.17.8 Nájem bytu (§ 2235-§ 2301)... 108 // 3.17.9 Podnájem bytu (§ 2274 - § 2278)... 113 // 3.17.10 Smlouva o nájmu dopravního prostředku // (§ 2321 -§ 2325) ... 115 // 3.17.11 Pacht (§ 2332-§ 2357) ... 119 // 3.17.12 Pracovní poměr (§ 2401)... 119 // 3.17.13 Příkazní smlouva (§ 2430 - 2444)... 120 // 3.17.14 Zprostředkování (§ 2445-§ 2454) ... 123 // 3.17.15 Komise (§ 2455-§ 2470)... 126 // 3.17.16 Zasílatelství (§ 2471 - § 2482) ... 129 // 3.17.17 Obchodní zastoupení (§ 2483 - § 2520) ... 132 // 3.17.18 Zájezd (§ 2521 -§ 2549) ... 136 // 3.17.19 Přeprava osob a věcí (§ 2550 - § 2581)... 137 // 3.17.20 Smlouva o dílo (§ 2586 - § 2636)... 140 // 3.17.21 Společnost (§2716-§ 2746) ... 144 // 3.17.22 Tichá společnost (§ 2747 - § 2755)... 148 // 3.18 Spotřebitelské smlouvy... 151 // 3.19 Odpovědnost za škodu ... 152 // 3.20 Bezdůvodné obohacení... 154 // 3.21 Hospodářská soutěž ... 155 // 3.21.1 Nekalá soutěž ... 156 // 3.21.2 Právo proti omezování hospodářské soutěže .. 157 // 4. Občanské právo procesní... 160 // 4.1 Prameny občanského práva procesního... 160 // 4.2 Příslušnost soudů ... 160 // 4.3 Zásady řízení ... 161 // 4.4 Činnost soudu před zahájením řízení... 162 // 4.5 Průběh řízení ... 163 // 4.5.1 Zkrácené soudní řízení ... 164 // 4.5.2 Právní
moc a vykonatelnost rozhodnutí... 164 // 7 // ZÁKLADY PRÁVA PRO NEPRÁVNÍKY // 4.6 Opravné prostředky... 165 // 4.7 Výkon rozhodnutí... 167 // 4.8 Správní soudnictví ... 168 // 5. Rodinné právo ... 170 // 5.1 Vznik manželství ... 170 // 5.2 Neplatné a zdanlivé manželství... 172 // 5.3 Práva a povinnosti manželů... 173 // 5.4 Zánik manželství ... 174 // 5.4.1 Rozvod manželství s nezletilými détmi ... 175 // 5.4.2 Rozvod manželství se zjišťováním příčin // rozvratu manželství... 176 // 5.4.3 Rozvod manželství bez zjišťování příčin // rozvratu manželství... 176 // 5.5 Určení rodičovství ... I77 // 5.5.1 Popření otcovství... I79 // 5.6 Vztahy mezi rodiči a détmi... 180 // 5.7 Vyživovací povinnost... 183 // 5.7.1 Vyživovací povinnost dětí ? rodičům... 183 // 5.7.2 Vyživovací povinnost mezi předky a potomky .. 184 // 5.7.3 Výživné a zajištění úhrady nákladů // neprovdané matky... 184 // 5.7.4 Vyživovací povinnost mezi manžely ... 184 // 5.7.5 Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely . 184 // 5.8 Náhradní výchova... 185 // 5.8.1 Osvojení ... 185 // 5.8.2 Svěření do péče jiné osoby ... 189 // 5.8.3 Pěstounství ... 189 // 5.8.4 Poručenství... I90 // 5.8.5 Opatrovnictví ... 191 // 5.8.6 Ústavní výchova ... 191 // 5.9 Sociálněprávní ochrana dětí ... 192 // 5.10 Registrované partnerství... I94 // 5.11 Manželské majetkové právo ... I95 // 5.11.1 Zákonný režim ... I95
// 5.11.2 Smluvený režim... 196 // 5.11.3 Režim založený rozhodnutím soudu ... 197 // 5.11.4 Zánik společného jmění manželů... 197 // 5.11.5 Vypořádání společného jmění manželů... 197 // 8 // Obsah // --- // 6. Živnostenské právo... 200 // 6.1 Pojem živnosti ... 200 // 6.2 Subjekty živnostenského oprávnění... 201 // 6.3 Druhy živností ... 201 // 6.3.1 Živnosti koncesované ... 202 // 6.3.2 Živnosti ohlašovací ... 202 // 6.4 Podmínky podnikaní podie živnostenského zákona--- 203 // 6.5 Odpovědný zástupce... 204 // 6.6 Živnostenská provozovna ... 205 // 6.7 Živnostenské oprávnění... 205 // 6.8 Živnostenský rejstřík... 207 // 6.9 Živnostenská kontrola... 208 // 7. Korporační právo...  // 7.1 Předmět a prameny práva obchodních korporací... 209 // 7.2 Základní pojmy... 211 // 7.3 Práva na označení... 215 // 7.4 Charakteristika a třídění obchodních společností... 216 // 7.4.1 Základní kapitál obchodní korporace... 217 // 7.4.2 Založení a vznik obchodní korporace... 218 // 7.4.3 Zrušení a zánik obchodní korporace ... 219 // 7.5 Veřejná obchodní společnost... 220 // 7.5.1 Náležitosti společenské smlouvy... 220 // 7.5.2 Zrušení a zánik společnosti ... 221 // 7.6 Komanditní společnost ... 222 // 7.6.1 Náležitosti společenské smlouvy... 222 // 7.6.2 Zrušení a zánik společnosti ... 223 // 7.7 Společnost s ručením omezeným ... 224 // 7.7.1 Náležitosti společenské smlouvy...
224 // 7.7.2 Základní kapitál... 225 // 7.7.3 Kmenový list... 225 // 7.7.4 Orgány společnosti ... 226 // 7.7.5 Smlouva o výkonu funkce... 227 // 7.7.6 Obchodní podíl ... 227 // 7.7.7 Zrušení a zánik společnosti ... 228 // 7.8 Akciová společnost... 229 // 7.8.1 Akcie... 229 // 7.8.2 Práva akcionáře... 231 // 7.8.3 Založení akciové společnosti... 231 // 9 // ZÁKLADY PRÁVA PRO NEPRÁVNÍKY // 7.8.4 Orgány akciové společnosti... 232 // 7.8.5 Zrušení a zánik společnosti ... 235 // 7.9 Družstvo... 235 // 7.9.1 Založení družstva ... 235 // 7.9.2 Základní kapitál družstva... 236 // 7.9.3 Práva a povinnosti členů družstva ... 236 // 7.9.4 Družstevní podíl ... 237 // 7.9.5 Orgány družstva ... 237 // 7.9.6 Bytové družstvo... 239 // 7.9.7 Sociálni družstvo... 239 // 8.Trestní právo hmotné ... 241 // 8.1 Působnost trestního zákoníku ... 241 // 8.2 Trestný čin ... 242 // 8.3 Skutková podstata trestného činu ... 243 // 8.3.1 Subjekt trestného činu... 243 // 8.3.2 Subjektivní stránka trestného činu... 246 // 8.3.3 Objekt trestného činu... 247 // 8.3.4 Objektivní stránka trestného činu... 248 // 8.4 Okolnosti vylučující protiprávnost ... 248 // 8.4.1 Nutná obrana... 249 // 8.4.2 Krajní nouze ... 250 // 8.4.3 Přípustné riziko... 250 // 8.4.4 Oprávněné použití zbraně ... 250 // 8.4.5 Svolení poškozeného... 251 // 8.5 Vývojová stadia trestného činu... 251 // 8.6 Účastenství... 253 // 8.7 Zánik trestnosti...
253 // 8.8 Trestní sankce... 254 // 8.8.1 Druhy trestů ... 255 // 8.8.2 Ochranná opatření... 259 // 8.9 Trestní odpovědnost právnických osob ... 261 // 8.10 Trestné činy ... 262 // 9. Trestní právo procesní... 266 // 9.1 Pojem trestního práva procesního... 266 // 9.2 Zásady trestního řízení ... 266 // 9.3 Subjekty trestního řízení... 268 // 9.4 Zajištění obviněného a podezřelého ... 272 // 10 // Obsah // 9.5 Stadia trestního řízení... 274 // 9.5.1 Přípravné řízení ... 274 // 9.5.2 Předběžné projednání obžaloby ... 276 // 9.5.3 Hlavní líčení... 276 // 9.5.4 Přezkoumání rozhodnutí... 277 // 9.5.5 Vykonávací řízení... 280 // 9.6 Rozhodnutí v trestním řízení... 280 // 9.7 Zvláštní způsoby řízení... 281 // 9.7.1 Řízení ve věcech mladistvých... 281 // 9.7.2 Řízení proti uprchlému... 283 // 9.7.3 Podmíněné zastavení trestního stíhání... 283 // 9.7.4 Narovnání ... 283 // 9.7.5 Řízení před samosoudcem ... 284 // 10. Pracovní právo... 285 // 10.1 Pojem a prameny pracovního práva... 285 // 10.1.1 Prameny pracovního práva... 286 // 10.2 Subjekty pracovněprávních vztahů ... 287 // 10.3 Vznik pracovního poměru... 288 // 10.3.1 Jmenování ... 289 // 10.3.2 Pracovní smlouva... 289 // 10.4 Změny pracovního poměru... 293 // 10.5 Skončení pracovního poměru ... 294 // 10.6 Nároky z neplatného rozvázání // pracovního poměru... 297 // 10.7 Odstupné ... 299 // 10.8 Pracovní
posudek... 299 // 10.9 Dohody o pracích konaných // mimo pracovní poměr... 300 // 10.10 Pracovní doba... 301 // 10.11 Dovolená ... 304 // 10.12 Mzda, plat ... 305 // 10.13 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci... 307 // 10.14 Pracovní podmínky žen a mladistvých ... 308 // 10.14.1 Pracovní podmínky žen ... 308 // 10.14.2 Pracovní podmínky mladistvých... 309 // 10.15 Překážky v práci... 310 // 10.15.1 Překážky v práci na straně zaměstnavatele ... 310 // 10.15.2 Překážky v práci na straně zaměstnance... 310 // 11 // ZÄKLADY PRÁVA PRO NEPRÁVNÍKY // 10.16 Odpovědnost za škodu ... 311 // 10.16.1 Odpovědnost zaměstnance za škodu... 311 // 10.16.2 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu... 313 // 11. Správní právo... 317 // 11.1 Prameny správního práva ... 318 // 11.2 Organizace veřejné správy ... 318 // 11.3 Formy činnosti veřejné správy ... 319 // 11.4 Organizace územní samosprávy ... 320 // 11.4.1 Obce... 321 // 11.4.2 Kraje... 324 // 11.5 Přestupky... 326 // 11.5.1 Sankce za přestupky ... 327 // 11.5.2 Přestupkové řízení... 328 // 11.6 Správní řízení... 329 // 12. Právo Evropské unie ... 332 // 12.1 Evropská unie... 332 // 12.2 Orgány Evropské unie... 333 // 12.2.1 Evropská rada... 333 // 12.2.2 Evropský parlament... 334 // 12.2.3 Rada Evropské unie... 334 // 12.2.4 Evropská komise... 335 // 12.2.5 Soudní dvůr Evropské unie ... 335 // 12.2.6 Evropský účetní dvůr... 337 // 12.3 Práva občanů
Evropské unie... 337 // 12.4 Prameny práva Evropské unie... 338 // 12.5 Česká republika a Evropská unie ... 339 // 12.6 Lisabonská smlouva... 34O // 12
(OCoLC)928739499
cnb002728589

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC