Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014
671 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-333-4 (vázáno)
Česká historie ; sv. 29
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001420930
Obsah // 666 // krAiovstI // V P0K»8U // Co říci na úvod?...5 // I. ČASOPROSTOROVÁ INVENTURA // /. Střední Evropo jako objekt výzkumu...11 // „Revoluce" hýbou středověkem (II) Co je střední Evropa? (12) Mezi-Evropa ( 12) Raný stát ( 13) Palackého vklad ( 13) Vaněčkovo pojetí ( 14) Shodný vyroj Cech. Polska, I her (li) Oponentní názory ( 16) Služebná organizace (17) Stav diskuse (17) Role christianizace ( 18) Konec „středoevropské cesty" ( 19) Torzovitost písemnosti ( 19) Edice (20) Formuláře (20) // 2. Majetky jako půda. alod, benefícium, léno...21 // Středověký majetek (21) Svoboda a majetek (21) Raná šlechta (23) // Růdní regál a jeho deriváty (24) l/n-ectví a lesy (25) Beneftciáři (27) Pestrost beneficii (27) „Privatizace" (29) Počátky soukromých majetků (30) Imunizování (32) Výsluhy (34) Dědické zvyklosti (35) Souhlas příbuzných (36) \edil (36) Miles, milites (38) Polské analogie (40) // Pojem feudalismus (41) Říšská ministerialita (42) Letmí řády (43) // České diskuse (43) Vznik pozemkové vrchnosti (45) // 3. Na pokraji dostatečnosti...45 // Těžké chvíle střední Evropy (46) Přírodní a válečné pohromy (47) // Hladomory (49) Důsledky ..zlých let" (50) Rezeny středověké společnosti (50) Oblastní rozdíly (51) Obilní sklady za Karla IV. (51) // Pražská populace (52) Demografické odhady (52) Pozvolný nárůst (53) // 4. Proč poločas „změny“?...53 // Proměny společnosti (53)
Dynamizace vývoje (54) Tlak na zisk (54) Podnikatelé (55) Důsledky vnitrozemské kolonizace (56) L sazová ni // .. \ěmců" (56) Směr ? dělbě státní moci (57) // II. NA ROZCESTÍ // 5. Kolon izace jako fenomén...61 // \ěmecká kolonizace (61) Problémy s pojmem (62) Antikolonizační teorie (62) Sídelní postup ? výrhodu (64) Jeho příčiny (65) Výzvy (66) Smlouva o kultivaci při ústí I esery (66) Nejen Němci kolonizuji (68) // Germania Slavica (68) Sachsenspiegel (72) Sěmecké právo (73) Městská zakládáni (74) Slezsko jako modelový příklad (76) // 6. Lokace před lokací? Role trhů...76 // \ově aktivity (76) Města na polském právu (77) Argumentační východiska (77) Co je město (79) Funkce trhá (82) Výnosy z nich (84) Libeňský trh (86) Spojení trh - hrad - město (87) Rozrůznění spádových center (87) Knížecí dvorce (88) \arušování distribuční autarkic (88) // 7. (??? byla Lhota...89 // Dalimil o získávání nové půdy (89) Fri ni doklady o lhotách (91) Co říká jejich výskyt (92) tjezdy (92) Poddaný mladšího středověku (93) // 667 // OBSAH // 8. Krajiny polní, lesní... a nové...93 // Fokusy o sídelní rekonstrukce Čech (93) Lippert, Friedrich (94) // Vymezování sídelního jádra (94) Šmilauer (94) Osídlení ve 12. století (93) Morava (96) Vástup 13. století (98) ... a jeho závěrečná polovina (98) Pomezní končiny (100) // III. JAK VYLEPŠOVAT ZEMI // 9. Agrotechnické inovace...103 // Lokační
smlouvy ( 103) Výnosnost agrární produkce (104) Zemědělské náčiní (105) Mlýny (107) Typy a údržba mlýnů (108) Ráz osídlení, villa (110) Proměny vesnice (l 11) Záhumenice a kolonizace (112) Čím pomáhá Stabilní katastr (113) Meitzen (114) Kartografický materiál (115) Alternativy vývoje plužiny (115) // 10. Právně organizační nástroje...116 // Lokace, německé právo (116) Knížecí prám (119) \ěmecké právo -purkrecht - emfyteuze (121 Příklady z Loketská (122) Vloha lokátorů (125) Laneus, mansus (128) ... a jinde dědiny, popluží. země (130) // Velikost lánu (130) Plošný a výsevkový lán (131) Léta svobody (134) // Podací (135) // 11. Zakládání na německém a lenním právu...136 // Proměna Rroumovska (137) Zřizování vesnic (138) Poličko (141) // Usazování místních názvů ( 142) Srovnáni s mladší situací (143) // Dramatické chvíle Rroumovska a Polička (144) Měšťané a rychtáři kolonizují (146) Smlouva Vyšehradu s mincmistrem Jindřichem (148) Trutnovsko, Zdár nad Sázavou (148) Pruno ze Schauenburku (150) // Léna a lenníprávo (153) Práva ministeriálů magdeburského kostela (154) ... a jejich obsah ( 157) Shody mezi lenním a německým právem (158) Hiickeswagenové (160) Německé právo a města (162) // Typologická blízkost lokace města a vesnice (163) Založení /Horního/ // Benešova (163) Opakovaná lokace Hranic na Moravě (164) Bonov mul Doubravou ( 165) „t\ěineckoprávní město“
ve Slezsku ( 167) Informační bohatství Sachsenspiegel ? (167) // 668 // KRÁLOVSTVÍ V POHYBU // 12...a v domácích tradicích...168 // Problémy první zmínky ( 168) Listina z roku 1224 pro Břevnov ( 169) \eemfyteuticka cesta ( 169) Místní jména ( 170) Hirzův újezd ( 170) Vyšehradské vesnice (170) „ \oviny“ a desátkové spory o ně (171) // Osazování Českého středohoří (172) Ostrovská kolonizace (173) // Černo kostělecko a Drahanská vrchovina (173) Jižní Pražsko (174) // IV. NA HRANE DVOU STREDOVEKU // 13. Vstup nových řádů do „polních66 krajin...177 // Dva středověky (177) Šířeni lokační reformy ( 177) Emfyteutizace „polních" oblastí (178) Mury (178) Proměny Litoměřická, přestavby plužin (180) Obilní export (181) Brzda: prostředky směny ( 182) // Ujímání německého práva v sídelním jádru ( 183) Libkovice ( 183) // Vysazení Příbrami (183) Reorganizace větších celků: lysá. Budyňsko (186) Úpravy tamních polností (189) Vlivy majetkových poměrů (190) Rychty ( 191) Jenišův Újezd (193) Právní pozice emfyteuly ( 194) // Vysazování se blíží nájmu (194) Vsetínsko (195) Více tváří německého práva a emfyteuze ( 196) Potence ..polních" krajin ( 196) // 14. Proměny vesnice a venkovského osídlení...197 // Pustnutí jako problém (197) Osídlení celistvé a rozptýlené ( 197) Opět // villa ( 198) Svědectví místních jmen (198) Nestabilita původního názvosloví (200) „KraŠe“
na Vidnavsku (201) Více poloh pod jedním názvem (203) Ves a její ..vesnicky" (204) Formování ..katastrů" (205) Vesnická obec (206) Rychtář a konšelé (207) Varní obec (208) // Důsledky sídelní koncentrace (209) Vývojové varianty (209) Lidnatost vesnice (210) Přínosy archeologie (210) Možnosti ikonografického materiálu (212) Shrnutí (213) // 15. Dynamizace městského života...214 // Urbanizovaná Evropa (214) Nejstarší města v českých zemích: Bruntál. Uničov (215) Nárůst královských měst za Přemysla Otakara II. (217) // Civitas a oppidum (218) Královská a nekrálovská města (218) // 0 potřebě a smyslu měst (220) Městský areál ex i ?? ván (221) Krčmy (222) Trhová místa (222) Jejich zřizováni (223) Pojem městečko (225) Sekanka jako typ (226) Města a privilegia (227) Brněnská iura originaria (228) Barvitost městských výsad (230) Kolektivní privilegium z roku 1285 (231) Magdeburské právo (233) Další okruhy městských práv (234) Právní kniha brněnského písaře Jana (235) // Možnost změnit odvolací místo (235) Každé město jedinečné (236) // 16. Společné a rozdílné v areálech mést...236 // Ráz městské zástavby (236) Městský dunt a /mrčela (237) Proměny pražské aglomerace (237) Hradba: užitek i prestiž (239) Města při ochraně zemské hranice (239) Obezdění Pražského Města (240) // Pevnostní motivy na obrazech pečetí (241) Symbolický význam městského opevnění (243) Další
úlevy pro města (244) Horní vrstvy (245) Městský rychtář a přísežní (246) Výbaty městských rychet (247) // Rychty jako předmět transakcí (248) Církev ve městech (249) Rozsah a lidnatost měst (250) Rynek (252) // V. TRANSFORMAČNÍ EFEKTY // 17. Potřeby a starosti města...255 // Centralita (255) Síť trhů střídána městy (256) Právo skladu (257) // Mílové právo (257) Zákazy krčem (260) Postihy vaření piva a řemesel (261) Postranní práva (262) Vymahatelnost mílového práva (264) // Předměstí (265) Lány přiměřené ? městu (266) Městské pastviny (268) Středověký Beroun (269) Pražské contado (271) Městské translace (272) Kraj pod Bezdězy (273) Vom Plzeň (274) Pelhřimov (276) // Trutnov (277) Moramkotřebovsko (278) Hrabišici na Moravě (279) Nezdařené městské lokace (280) // 669 // obsah // 18. Civitas cum villis adiacentibus...281 // „Svoboda městské vzduchu" jen omezená (281) Městské vsi (282) // Vikbildy (282) Jejich historie (283) Benešov. Brušperk, Štíty (284) l’ulna va (285) Jevíčko (286) Polička (288) Dále spíše náznaky (291) // Méně zřetelný vývin vikbildních forem v českých zemích (292) Městské soudy jako právní autorita (293) // 19. Neklidné majetky...294 // Vymezování majetku (294) Přírodní mezníky (294) Popisy hraničení (295) Objezdy (296) Pertinenčníformule (300) Prodeje a koupě (302) Výměna (302) Odevzdání majetku (303) Svěření v doživotní péči (304)
Pronájem (306) Půjčky (308) Ručení a ručitel (309) Koupě platu (310) // Plat jako odškodnění (310) Cenové relace (311) Pozemková držba jako forma zajištění (315) // 20. Hřivny, denáry, feniky a jak dál?...315 // Škála majetkových transakcí (315) Ražená mince (317) Český denár (318) Brakteáty (319) Reformní úpravy Přemysla Otakara II. (320) // Marka čili hřivna (320) Podíl cizích mincí (321) Rozptýlení mincoven (321) Mincmistři (323) Pronájmy mince (323) Falšování a krácení mince (325) Problém oběhu neraženého stříbra (326) Vážení (329) // Kupní síla denáru a groše (338) Protokol opata Bavora (331) \ejnižší nominály (332) Využití zlata (332) Stav měny v rozporu s možnostmi (334) // 670 // KRÁLOVSTVÍ V POHYBU // VI. MINCE PEVNÁ A STÁLÁ // 21. Dobrodiní skryté v „horách“...337 // Hornictví jako průvodní jev modernizace (337) Odkud pocházelo bohatství českých knížat? (338) Stopy po rýžování a dolováni (339) // Odkryvy na Českomoravské vrchovině (340) Jihlavské počátky (341) // Velké jihlavské privilégiám (341) ... a jeho exempláře (342) Zásady jihlavského horního práva (343) Dlouhá cesta ? jeho zformulování // (344) Tridentská ustanovení (344) Německé horní právo jihlavské // (345) Šířeni jihlavských zásad (346) Hrod Smilúv. \émecký, Havlíčkův (347) Pozice Lichtenburků v regionu (348) Obchod s olovem (350) Prospekce (351) Pokračováni hornického burnii
(351) Štépánovsko (352) Zájmy církve (353) Přechod na hlubinné dolování (355) Zpracovatelské areály (356) Dělby zisků z případných nalezišť (357) Brněnské privilegium z roku 1297 (359) // 22. Kutnohorské objevy...359 // Oblast mezi Kolínem a Čáslavi (360) Hora neboli Kutna (361) // Svědectví pramenů (361) Sedlecký klášter (362) Koupě opata Heidenreicha (363) Kutnohorská rudná pásma (364) Kutnohorský půdorys (36>5) Zrod města Kutné Hory (366) Otazníky kolem výnosů českomoravských dolů (367) // 23. Horní zákoník a pražský groš...369 // Výdaje královského dvora (369) \edostatek hotovosti (370) Pokusy o vylepšení mince (371) Pražští zlatníci (371) Freiberg dočasně v českých rukách (372) lus regale montanorum (373) Nejasné autorství (374) Obsah Václavova horního zákoníku (375) Dochování (378) Organizace horního podnikání (379) Kverkové a erckauféři (379) // Monetární reforma očima Petra Žitavského (380) Udě ..okolo reformy" (381) Florenlané Apard, Binier a Cyno (382) Jejich kariéry (383) // Zaražení pražského groše (385) Zákaz oběhu a vývozu neraženého kovu (385) Vzhled groše (387) Jeho rychlé prosazení (388) Vlašský dvůr (389) Ohlas v zahraničí (390) // 24. Stříbro a obchod přes hranice...391 // Směna se zahraničím (391) Labský obchod (391) Celní sazebníky z Litoměřic a Pinty (392) Skladba zboží (392) Domažlice. Zlatá stezka (394) Exportní oblasti latinské Evropy
(395) Vývoz českého stříbra (396) Stykv s italským bankovnictvím (396) Import luxusních výrobků (398) Poptávka při dvorských slavnostech (399) Smlouvy o pronájmu urburya mince (400) ...a jejich doprovodné položky (400) // Klenotnictví (401) Kupci domácí a zahraniční (402) Ungelt v Týně (403) Tresty pro řezenské kupce (403) Celní bariéry (404) Stříbro dlouhodobě ovlivňuje zemskou ekonomiku (405) // VII. CENA ZA POKROK // 25. Úbytky lesu a změny v ochraně hranice...409 // Proměny krajiny (409) Proč chránil les (409) Spotřeba dřeva městy (411) Dary lesa (412) ... a jejich dramatické úbytky (413) Vegetační skladba (414) Krajina na nejdolejši Ohři (415) /úpisy o lesích (416) // Mýcení ..osvobozuje" (417) Zemské hraničení (418) Rozsah Čech a Moravy (419) Těžké putování Ibrahima ihn Jakuba do Prahy (420) // Síť zemských cest (421) Orientace v prostoru (422) Proměny ve způsobu ochrany hranice (423) Hrady, města, manské obvody (424) // Lesy v Maiestas Carolina (424) // 26. Narušení ekorovnováhy...425 // Úbytky lesa mění krajinu (425) Povodně (425) Důsledky lidských zásahů (426) Klima (426) Mlýny a jezy (426) Majetkové spory ? Doksan (427) Počátky rybnikářství (428) Lomy na kámen (429) // Hradba Pražského Města (430) Plavení po Vltavě (431) Oblast Prahy (431) Kutnohorsko (433) Exhalace, struska (433) Zbraslavsko: náběh ke kulturní krajině (434) // 671 // OBSAH // Bilance: Dědictví „velké změny“...436
// Význam 13. století (436) Osazování vnitrozemí (437) Majetková emancipace šlechty (437) Regionální modifikace střední Evropy (438) Kontakty s okolím (438) Vstup měst na historickou scénu (439) Vnitřní život městských obcí (441) Privilegia (441) Venkov (442) Německé právo (442) Trh propojuje urbánní a agrární sektor (443) Rozmach hornictví (443) Zásahy do přírodního prostředí (444) Horní zákoník a pražský groš (444) Výhledy (444) // Poznámky... // Prameny a literatura... // Seznam vyobrazení... // Resumé: The Kingdom in Motion. // Colonisation, Towns and Silver at the End // of the Přemyslid Epoch... // Rejstřík... // 446 // 520 // 617
(OCoLC)904580172
cnb002657936

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC