Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:15x 
BK
EB
Příručka
První vydání
Praha : Galén, [2015]
135 stran ; 19 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7492-218-3 (brožováno)
ISBN 978-80-7492-344-9 (online ; pdf)
Theatrum medico-iuridicum
Obsahuje bibliografii na straně 126 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001421392
Předmluva - Lepší než přítel na telefonuje „právnik do kapsy“ ... 9 // Úvod ...11 // 1. LEGE ARTIS A ZNALECKÉ POSOUZENÍ // POSTUPU LÉKAŘE ...14 // Rady pro praxi ...15 // V případě stížnosti, žaloby nebo trestního oznámení ...15 // Má-li být případ odborně nebo znalecky posuzován ...16 // Je-li podáno trestní oznámení pro postup non lege artis // a ublížení na zdraví nebo usmrcení z nedbalosti ...16 // Kdy případně objednat soukromý znalecký posudek ...16 // Jak objednat soukromý znalecký posudek a kde sehnat znalce ... 17 // Na co se zaměřit u znaleckých posudků ...17 // Co dělat, nesouhlasím-li se závěry znaleckého posudku.18 // 2. INFORMOVANÝ SOUHLAS ...20 // Jen stručně, co o této problematice stanoví zákon ...20 // Nový občanský zákoník některá tato pravidla doplňuje takto .. 21 // Rady pro praxi ...22 // Některé specifické situace ...23 // Pacient zvolil jinou alternativu léčby, než mu navrhl lékař.23 // Pacient žádá o léčbu, která není indikována ...23 // Pacient je v bezvědomí a nelze získat informovaný souhlas ...24 // Pacient je cizinec a nelze se s ním domluvit ...24 // Pacient je hendikepován a nelze se s ním domluvit ...25 // 3. HOSPITALIZACE A POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ // PÉČE BEZ SOUHLASU PACIENTA ...27 // Co stanoví zákon ...27 // Hlášení soudu ...27 // Některé typické situace ...28 // 4. REVERS-INFORMOVANÝ NESOUHLAS ...32 // Co stanoví zákon ...32 // Rady pro praxi ...32 // // Některé specifické situace ...33 // 5. NEZLETILÝ A OMEZENĚ SVÉPRÁVNÝ PACIENT ...36 // Co stanoví zákon ...36 // Některé situace z praxe a jejich řešení ...38 // Závěry pro praxi ...41 // 6. DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ PACIENTA ...43 // Co stanoví zákon ...43 // Kdy nelze nebo není třeba respektovat dříve vyslovené přání ... 43 // Rady pro praxi ...44 //
7. ZADRŽENÍ NEPŘÍZNIVÉ INFORMACE ...47 // Co stanoví zákon ...47 // Rady pro praxi ...48 // 8. ÚTĚK PACIENTA Z NEMOCNICE ...50 // Co stanoví zákon ...50 // Rady pro praxi ...50 // 9. ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE ...53 // Co stanoví zákon ...53 // Kdo může nahh’žet do zdravotnické dokumentace ...54 // Rady pro praxi ...55 // Je lékař povinen někomu předat originál zdravotnické // dokumentace? ...56 // Doba uchovávání zdravotnické dokumentace ...56 // 10. POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNÍKŮ ...59 // Co stanoví zákon ...59 // Výjimky z povinné mlčenlivosti zdravotnického pracovníka // obecně ...59 // Rady pro praxi ...60 // Telefonické informace o pacientech ...61 // Policie ČR požaduje informace o pacientovi // a jeho zdravotním stavu ...62 // Informace o léčbě nezletilého pacienta požaduje orgán sociálně-právní ochrany dětí ...63 // 6 // Informace požaduje soud v občanském soudním řízení ...64 // Soud, Policie ČR nebo jiný orgán žádají lékaře o předání originálu či kopie zdravotnické dokumentace Někdo tvrdí, že má na informace o pacientovi právo. // 11. ŘÍZENÍ NEMOCNICE A SOUKROMÉ PRAXE ...66 // Na co pamatovat při řízení nemocnice nebo jiného // lůžkového zařízení ...67 // Vnitřní řád poskytovatele lůžkových zdravotních služeb // pro pacienty ...68 // Soukromý lékař a řízení soukromé praxe ...70 // Na co dát zvláště pozor při řízení zdravotnického zařízení.71 // 12. LÉKAŘ A MÉDIA ...74 // Prezentace lékaře v médiích, popřípadě inzerce na nabídku // lékařských služeb ...74 // Prezentace odborných názorů v médiích ...74 // Procesy s lékaři a média ...75 // Hospitalizace celebrit a informace novinářům ...76 // Obrana před útoky na profesní čest a dobrou pověst ...76 //
13. NÁHRADA ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY ...79 // Podmínky pro občanskoprávní odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb ...79 // V případě škody způsobené použitou věcí - přístrojem, // nástrojem, lékem ...80 // Rady pro praxi ...81 // Mimosoudní jednám, mimosoudní dohody a jejich úskalí ...82 // Je-li podána žaloba o náhradu škody a nemajetkové újmy proti poskytovateli zdravotních služeb ...83 // 14. TRESTNÍ OZNÁMENÍ ATRESTNÍ STÍHÁNÍ ...86 // Rady pro praxi ...86 // V případě trestního oznámení a podávání vysvětlení ...86 // Postup při zahájení trestního stíhání proti lékaři ...88 // Co dělat v případech, kdy lékař skutečně pochybil // a nedbalostního trestného činu se dopustil ...91 // 15. AGRESIVNÍ PACIENT A KVERULANT ...94 // Rady v případě agresivního pacienta ...95 // Agresivní příbuzní či návštěvníci pacienta ...96 // Pacient kverulant ...97 // 3 3 // 16. VYHROŽOVÁNÍ, OHROŽOVÁNÍ // A PRONÁSLEDOVÁNÍ ...100 // Je-li lékaři vyhrožováno ...100 // Cítí-li se lékař ohrožen na životě, zdraví neboje ohrožována // jeho rodina ...101 // Nebezpečné pronásledování ...103 // 17. NUTNÁ OBRANA A KRAJNÍ NOUZE ...105 // Právo na nutnou obranu - sebeobranu ...105 // Institut krajní nouze ...106 // Rady pro praxi ...108 // 18. LÉKAŘ A ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY ...110 // Rady pro praxi ...112 // 19. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY - REVIZE, REGULACE, // SMLOUVY ...114 // Revize zdravotní pojišťovny u poskytovatele zdravotních // služeb ...114 // Regulace úhrad zdravotních služeb ...115 // Smlouva o poskytování hrazených služeb mezi poskytovatelem // zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou ...116 // Smlouvy o poskytování dohodnutých služeb a sponzorské dary ...118 // 20. LÉKAŘ-ZAMĚSTNANEC, PRÁVA A POVINNOSTI, // ODBORNÝ DOHLED ...121 // Závěrem ...125 // Literatura ...126 // Přílohy // Rejstřík
cnb002770151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC