Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Vydání druhé
[V Praze] : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, [2015]
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2834-9 (e-kniha)
ISBN 978-80-246-2812-7 (print)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Předkládaná Mluvnice současné češtiny autorů působících na různých ústavech Univerzity Karlovy je po téměř patnácti letech novým pokusem o stručný a srozumitelný popis našeho mateřského jazyka. Mluvnice je koncipována jako dvoudílná, přičemž první díl zahrnuje poučení mj. o zvukové stránce jazyka, slovní zásobě, slovotvorbě, tvarosloví, stylistice a psací soustavě (druhý díl pak bude věnován větné skladbě). Jako vůbec první popis svého druhu se mluvnice pokouší systematicky zachycovat rozdíl mezi mluvenou a psanou češtinou, a to na základě rozsáhlých dat z Českého národního korpusu (www.korpus.cz). Výsledkem je materiálově založená moderní publikace, která nepodává obraz o tom, jak by jazyk vypadat měl, ale o tom, jak skutečně mluvíme a píšeme. Čtenář si tak může sám udělat obrázek o tom, jaké způsoby vyjadřování jsou obvyklé a vhodné pro určitou situaci a které prostředky jsou naopak nevšední či v daném kontextu nepreferované. Ve druhém vydání doznal text Mluvnice současné češtiny 1 jen minimum změn. Nejpodstatnější odlišností oproti edici předchozí je inovovaná grafická podoba celé knihy. Vedle toho bylo provedeno několik spíše drobnějších korekcí v textu samotném (opravy některých formulací).
Vendor-supplied metadata
001421563
Předmluva // Poznámka k druhému vydání // 1 OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE // 1.1 Jazyk jako prostředek komunikace // 1.2 Jazykové roviny a jednotky; jazykovědné disciplíny // 1.3 Jazyk v rámci společnosti // 1.4 Jazyk a jazykovědci // 1.5 Jazykový korpus jako zdroj dat // 2 OBECNÉ POUČENÍ O ČEŠTINĚ // 2.1 Čeština jako národní jazyk a její variety // 2.1.1 Mluvená a psaná čeština // 2.2 Definice jazykového standardu a jeho varianty v češtině // 2.2.1 Spisovná a standardní čeština // 2.2.2 Standardní a obecná čeština // 2.3 Sozrůzněnost češtiny v závislosti na žánru a stylu // 3 VÝVOJ ČEŠTINY // 3.1 Čeština mezi ostatními jazyky. Genetická příbuznost a typologická podobnost // 3.2 Vývoj jazyka // 3.3 Periodizace vývoje češtiny // 3.3.1 Praslovanština // 3.3.2 Počáteční fáze vývoje českého jazyka // 3.3.3 Raná (stará) čeština // 3.3.4 Čeština 14. století // 3.3.5 Čeština 15. století // 3.3.6 Čeština humanistická // 3.3.7 Barokní čeština // 3.3.8 Čeština v době národního obrození a v 2. polovině 19. století // 3.3.9 Čeština 1. poloviny 20. století a čeština současná // 4 FONETIKA A FONOLOGIE // 4.1 Vztah mluvené a psané formy jazyka // 4.2 Fonetický popis jazyka a řeči // 4.3 Řečové orgány // 4.4 Akustické vlastnosti řeči a percepce // 4.5 Jednotky zvukového plánu češtiny // 4.6 Mluvní styly // 4.7 Řečové poruchy, řečové vady a řečové chyby // 5 LEXIKOLOGIE // 5.1 Vymezení lexikologie a základní pojmy // 5.1.1 Související disciplíny // 5.1.2 Slovo // 5.1.3 Lexém // 5.1.4 Kolokabilita a kolokace // 5.1.5 Pojmenování // 5.1.6 Motivace (motivovanost) // 5.2 Lexikální sémantika // 5.2.1 Význam // 5.2.2 Metafora // 5.2.3 Autosémantika // 5.2.4 Synsémantika // 5.2.5 Propria // 5.2.6 Apelativa // 5.2.7 Abstrakta a konkréta // 5.2.8 Polysémie // 5.2.9 Homonymie //
5.3 Základní sémantické vztahy // 5.3.1 Synonymie // 5.3.2 Opozitnost // 5.3.3 Hyperonymie a hyponymie // 5.4 Frazeologie // 5.4.1 Frazém // 5.4.2 Typy frazémů // 5.5 Slovní zásoba češtiny // 5.5.1 Vrstvy slovní zásoby // 5.5.2 Způsoby obohacování slovní zásoby // 5.5.3 Současné způsoby obohacování slovní zásoby // 5.5.4 Statistické aspekty lexikonu. zipfův zákon // 6 TVOŘENÍ SLOV // 6.0.1 Hledisko slovotvorné // 6.0.1.1 Tvoření odvozováním // 6.0.1.2 Rozšiřování a hromadění přípon // 6.0.1.3 Slovotvorné typy // 6.0.1.4 Slovotvorné kategorie // 6.0.1.5 Tvoření skládáním // 6.0.1.6 Tvoření zkracováním // 6.0.2 Hledisko pojmenovací (onomaziologické) // 6.0.3 Slovotvorná stavba slova – tvar slovního základu, tvar afixu // 6.0.3.1 Odvozování předponou // 6.0.3.2 Odvozování příponou // 6.0.3.3 Skládání // 6.1 Odvozování (derivace) – odvozeniny (deriváty) // 6.1.1 Mění se význam slova nebo slovní druh (mutace nebo transpozice) // 6.1.2 Význam slova ani jeho druh se nemění, přidává se zpřesňující rys (modifikace) // 6.2 Skládání (kompozice) – složeniny (kompozita) // 6.2.1 Vlastní skládání // 6.2.2 Smíšený způsob skládání // 6.2.3 Zvláštní případy skládání // 6.2.4 Spřahování (juxtapozice) – spřežky (juxtapozita). nevlastní skládání // 6.3 Zkracování – zkrácená slova // 6.4 Zkratky a slova zkratková // 6.4.1 Zkratky hláskované // 6.4.2 Zkratky plynule čtené // 6.4.3 Slova zkratková – akronyma // 6.5 Přejaté části slov //
7 MORFOLOGIE // 7.0 Úvod do morfologie // 7.0.1 Stavba slovního tvaru – morfematika // 7.0.2 Morfém a jeho kombinace – morfonologické alternace // 7.0.3 Slovní druhy // 7.0.4 Víceslovné ekvivalenty slovních druhů // 7.1 Podstatná jména (substantiva) // 7.1.1 Obecná charakteristika podstatných jmen // 7.1.2 Jmenný rod // 7.1.3 Číslo // 7.1.4 Pád (casus) // 7.1.5 Určenost a neurčenost substantiv. determinátory určitosti // 7.1.6 Typy skloňování (deklinace) // 7.1.7 Vzory substantiv // 7.2 Přídavná jména (adjektiva) // 7.2.0 Obecná charakteristika přídavných jmen // 7.2.1 Gramatické kategorie přídavných jmen: jmenný rod, číslo, pád; stupňování // 7.2.2 Druhy skloňování // 7.2.3 Stupňování (komparace, gradace) // 7.3 Zájmena (pronomina) // 7.3.1 Význam zájmen // 7.3.2 Dělení zájmen // 7.4 Číslovky (numeralia) // 7.4.1 Číslovky základní // 7.4.2 Číslovky řadové // 7.4.3 Číslovky násobné // 7.4.4 Číslovky druhové // 7.4.5 Ostatní výrazy s kvantifikačním významem // 7.5 Slovesa (verba) // 7.5.1 Gramatické kategorie sloves // 7.5.2 Tvary sloves: jednoduché a složené, kmeny // 7.5.3 Tvary sloves: určité a neurčité // 7.5.4 Časování (konjugace) // 7.6 Příslovce (adverbia) // 7.6.1 Zájmenná příslovce // 7.6.2 Skupiny příslovcí podle významu // 7.6.3 Adverbia modální a stavová // 7.6.4 Stupňování příslovcí // 7.6.5 Zařazení do slovního druhu podle kontextu // 7.7 Předložky (prepozice) // 7.7.1 Předložky podle původu // 7.7.2 Skupiny předložek podle spojitelnosti s pády // 7.7.3 Vokalizace předložek // 7.8 Spojky (konjunkce) // 7.8.1 Struktura spojek // 7.8.2 Souřadicí spojky // 7.8.3 Podřadicí spojky //
7.9 Částice (partikule) // 7.9.1 Částice postojové (modální) // 7.9.2 Částice pocitové (emocionální) // 7.9.3 Částice hodnotící (evaluativní) // 7.9.4 Částice zesilovací (intenzifikační) // 7.9.5 Částice členící text // 7.10 Citoslovce (interjekce) // 7.10.1 Citoslovce faktuální // 7.10.2 Citoslovce volní (voluntativní) // 7.10.3 Citoslovce emocionální // 7.10.4 Citoslovce kontaktová // 7.10.5 Citoslovce onomatopoická (zvukomalebná, imitativní) // 8 UVEDENÍ DO SYNTAXE (VĚTNÁ STAVBA) // 8.1 Úvodní poznámky // 8.2 Základní pojmy závislostní syntaxe // 8.3 Syntaktické jevy netypické // 8.4 Souřadnost a další vztahy // 8.5 Aktuální členění věty // 9 NAUKA O TEXTU A STYLU (STYLISTIKA) // 9.1 Styl a stylistika // 9.2 Stylový potenciál jazyka (funkční spektrum jazyka) // 9.3 Zákonitosti výběru jazykových prostředků // 9.4 Stylová hodnota výrazových prostředků // 9.5 Styly češtiny // 9.5.1 Styl prostě sdělovací // 9.5.2 Styl odborný // 9.5.3 Styl umělecký // 9.5.4 Styl publicistický // 10 PSACÍ SOUSTAVA (PRAVOPIS, ORTOGRAFIE) // 10.1 Psací soustava a jazyk // 10.2 Inventář znaků // 10.3 Principy české psací soustavy // 10.3.1 Psaní písmene ch a písmen q, w, x // 10.3.2 Psaní hlásek podléhajících spodobě znělosti (p, b, t, d, s, z apod.) // 10.3.3 Psaní skupin di, ti, ni; dě, tě, ně // 10.3.4 Psaní i/í a y/ý // 10.3.5 Psaní písmene ě (skupiny dě, tě, ně; bě/bje, vě/vje, pě/pje; mě/mně) // 10.3.6 Psaní písmen ú/ů // 10.3.7 Psaní souhláskových skupin na hranicích slov a částí slov // 10.3.8 Psaní rozdělovacích značek // 10.3.9 Vlastnosti, které se projevují v rámci psaného textu // 10.3.10 Psaní cizích slov // 10.3.11 Zkratky // 10.3.12 Tradiční a historický princip (odchylky a nepravidelnosti) // 10.4 Zvládání psací soustavy // Seznam zkratek // Literatura // Rejstřík
(OCoLC)922698185

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC