Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
EB
Třetí, přepracované vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
263 stan : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2794-6 (e-kniha)
ISBN 978-80-246-2780-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 255-257, bibliografické odkazy a rejstřík
Výrazně přepracované a rozšířené vydání textu publikovaného poprvé v roce 2005 reaguje na nejnovější vývoj v oboru, zejména pak na sérii normotvorných gramatických příruček vydaných španělskou Královskou akademií v letech 2009–2011. Text je primárně určen studentům španělské filologie a seznamuje je se základy fonetiky a fonologie španělštiny. Pozornost je věnována i vztahu mezi mluvenou a psanou podobou současné španělštiny. Popis fonetického a fonologického systému, vycházející z artikulačních i akustických výzkumů, přihlíží i ke zvláštnostem jednotlivých regionálních a sociálních variant španělštiny a důsledně odráží aktuální stav vědění v oboru..
Popsáno podle tištěné verze
001421625
1. ÚVOD // 2. GRAFICKÝ ZÁPIS ZVUKOVÉ PODOBY JAZYKA // 2.1 Písmo // 2.2 Pravopis // 2.3 Fonetická transkripce // 3. TVOŘENÍ, PŘENOS A PERCEPCE ŘEČI // 3.1. Tvoření řeči // 3.1.1 Oblast infraglotická // 3.1.2 Oblast glotická // 3.1.3 Dutiny supraglotické/nadhrtanové // 3.2 Zvuk a Jeho přenos // 3.3 Mluvení z akustického hlediska // 3.4 Vnímání zvuku // 4. HLÁSKY A JEJICH KLASIFIKACE // 4.1 Fonetická charakteristika samohlásek // 4.1.1 Klasifikace samohlásek // 4.1.2. Samohlásky neslabičné // 4.2 Fonetická charakteristika souhlásek // 4.2.1 Klasifikace souhlásek: // 4.3 Hláskové změny // 4.3.1 Kontaktní změny // 4.3.2 Distantní změny // 4.4 Systematizace procesů zasahujících španělské konsonanty // 5. ORTOEPIE SOUČASNÉ ŠPANĚLŠTINY // 5.1 Výslovnost samohlásek // 5.1.1 Otevřenost/zavřenost // 5.1.2 Nazalizace // 5.1.3 Labializovanost // 5.1.4 Přízvučnost/nepřízvučnost samohlásek, povolená artikulace // 5.1.5 Kvantita (délka) // 5.2 Výslovnostní charakteristika španělských samohlásek // 5.2.1 Samohlásky slabičné // 5.2.2 Samohlásky neslabičné // 5.3 Výslovnost skupin samohlásek // 5.3.1 Stejnoslabičné spojení samohlásek // 5.3.2 Různoslabičné spojení samohlásek // 5.3.3 Změny ve výslovnosti samohláskových skupin // 5.3.4 Frekvence španělských vokálů // 5.4 Výslovnost španělských souhlásek // 5.4.0 Obecná charakteristika výslovnosti španělských souhlásek // 5.4.1 Konsonanty bilabiální // 5.4.2 Konsonant labiodentální // 5.4.3 Konsonant interdentální // 5.4.4 Konsonanty dentální // 5.4.5 Konsonanty alveolární // 5.4.6 Konsonanty palatální // 5.4.7 Veláry // 5.5 Výslovnost skupin souhlásek // 5.5.1 Frekvence souhláskových fonémů // 5.6 Výslovnost vokálů a konsonantů na hranici slov (vázání) // 5.6.1 Typy vzájemného ovlivňování hlásek na hranici slov //
6. VÝSLOVNOSTNÍ ZVLÁŠTNOSTI AMERICKÉ ŠPANĚLŠTINY // 6.1 Vokalický systém // 6.1.1 Typy změn // 6.2 Konsonantický systém // 6.3 Suprasegmentální prostředky // 7. FONETICKÉ JEDNOTKY ŘEČI A JEJICH DĚLENÍ // 7.1 Slabika // 7.1.1 Slabika ve španělštině // 7.2 Přízvukový takt // 7.3 Promluvový úsek // 7.4 Melodická jednotka // 8. SUPRASEGMENTÁLNÍ (PROZODICKÉ) PROSTŘEDKY // 8.1 Přízvuk // 8.1.1 Přízvuk ve španělštině // 8.2 Rytmus // 8.3 Intonace // 8.3.1 Intonace v tradičních fonetických pracích // 8.3.2 Intonace v moderních pracích // 8.3.3 Základní intonační schémata současné španělštiny // 8.3.4 Intonace a funkční perspektiva výpovědi // 8.4 Změna rychlosti promluvy // 9. FONOLOGIE // 9.1 Fonetika a fonologie // 9.2 Základní fonologické pojmy // 9.3 Současná fonologie // 9.4 Fonologický systém španělských samohlásek // 9.4.1 Tradiční přístupy // 9.4.2 Vokalický systém dle RAE (2011a) // 9.4.3 Regionální a sociální odchylky // 9.4.4 Španělské diftongy z fonologického hlediska // 9.5 Fonologický systém španělských souhlásek // 9.5.1 Tradiční popis fonologického systému španělských souhlásek // 9.5.2 Fonologický systém španělských souhlásek dle RAE (2011a) // 9.6 Suprasegmentální prostředky a fonologie // 9.7 Fonologie diachronní //
10. PRAVOPIS // 10.1 Psaní jednotlivých písmen // 10.2 Přízvuk // 10.2.1 Obecná pravidla psaní přízvuku: // 10.2.2 Pravidla psaní přízvuku ve slovech obsahujících diftong nebo hiát // 10.2.3 Psaní přízvuku v jednoslabičných slovech // 10.2.4 Tilde diacrítica // 10.2.5 Psaní přízvuku ve složených slovech // 10.3 Interpunkce // 10.3.1 Tečka // 10.3.2 Čárka // 10.3.3 Středník // 10.3.4 Dvojtečka // 10.3.5 Tři tečky // 10.3.6 Otazník, vykřičník // 10.3.7 Pomlčka // 10.3.8 Spojovník // 10.3.9 Závorky kulaté, závorky hranaté // 10.3.10 Uvozovky // 10.3.11 Dieréze // 10.4 Dělení slov // 10.5 Velká písmena // Bibliografie // Rejstřík
(OCoLC)909894753
(OCoLC)908821173
cnb002662760

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC