Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vydání první
V Praze : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014
659 stran : ilustrace ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF (EBSCO) 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2168-5 (brožováno)
ISBN 9788024627243 (ebook)
ISBN 978-80-246-2724-3 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001421971
Obsah // Autori ... U // Poděkováni... 13 // Úvod {Z. Slembera) ...?... 15 // 1. ZNALOSTI ? PERINATÄLNÍ MORBIDITĚ // DO DOBY PUBLIKACE LITTLEOVY HYPOTÉZY (Z. Slembera)... 19 // 1.1 Lilde- „o«ec“ pcrinatálnf morbidity... 19 // 1.2 Znalosti o asfyxii... 19 // 1.2.1 Kardiovaskulární systém ... 20 // 1.2.2 Respirační systém... 22 // 1.3 Bunééná teorie... 23 // 1.3.1 Bunécný metabolismus... 24 // 1.3.2 Kvaicní...24 // 1.4 Placenta ... 25 // 1.5 Krev ... 25 // 1.6 Centrální nervový systém... 25 // 1.7 PHnos porodníka ke znalostem o asfysii ... 26 // 1.7.1 VývojvEvropé... 26 // 1.7.2 Vývoj v českých zemích ...;... 28 // 1.8 Znalosti o začátku vývoje dítéte... 28 // 1.8.1 Vznik a vývoj pediatrie ve svété... 29 // 1.8.2 Začátky pediatrie v českých zemích... 30 // Souhrn... 30 // Literatura... 3I // 2. OBDOBÍ OD PUBLIKACE LITTLEOVY HYPOTÉZY ? 1. SVĚTOVÉ VÁLCE... 32 // 2.1 Poznatky o asfyxii (Z. Slembera)... 32 // 2.1.1 Kardiovaskulární systém ... 32 // 2.1.2 Respirační systém... 33 // 2.1.3 Bunéčný metabolismus... 34 // 2.1.4 Centrální nervový systém... 36 // 2.2 Poznatky o raném psychickém vývoji dítéte (/. Dillrichowf)... 36 // 2.2.1 Začátky studií... 36 // 2.2.2 Vliv Littlcovy hypotézy o vzniku ncuropsychických poruch vývoje dítéte // v souvislosti s téhotenskými a pôrodníckymi komplikacemi matky... 36 // 2.2.3 Přínos pediatrie... 37 // Souhrn... 40 // Literatura... 40 // 5 // 3. MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ
// 42 // 3.1 Poznatky o pcriiiatalnich komplikacích potenciálne ohrožujících plod a novorozence. // převážné vznikem asfyxie, v jeho daliím vývoji (Z. Slembera)... 42 // 3-1.1 Rcipiraéní systém... 42 // 3.1.2 Kardiovaskulární systém ... 47 // 3.1.3 Metabolismus... 49 // 3.1.4 Placenta ... 55 // 3.1.5 Přežívání plodu v anoxii... 56 // 3.1.6 Centrální nervový systém... 56 // 3.1.7 Vývoj v Českosloslovcnsku z pohledu porodníka, pediatra a patolog«... 58 // 3.2 Poznatky o dlouhodobé perinatální ncuropsychické morbidité... 60 // 3-2.1 Vývoj ve svété J. Dillritbonf) ... 60 // 3.2.2 Vývoj v Československu (2. Slembera)... 63 // Souhrn... 65 // Literatura... 66 // 4. PRVNÍCH DVACET LET PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE... 69 // 4.1 Nové poznatky o poslední fázi intrauterinního a začátcích extrauterinního života // plodu a novorozence zdravého a asfyktického (Z. Slembera)... // 4.1.1 Systém kardiovaskulární... // Souhrn ... // Literatura... // 4.1.2 Respirační systém... // Souhrn ... // Literatura... // 4.1.3 Metabolismus... // Souhrn ... // Literatura... // 4.1.4 Centrální nervový systém... // Souhrn ... // Literatura... // 4.1.5 Placenta ... // Souhrn ... // Literatura... // 4.1.6 Aplikace poznatků o hypoxii plodu a asfyxii novorozence v klinické praxi // v souvislosti s časnou a pozdní morbiditou dítéte... // Souhrn... // Literatura... // 4.1.7 Vzájemná vazba cirkulace, respirate a metabolismu... // Souhrn... // Literatura...
// 4.2 Vztah mezi perinatální morbiditou plodu a novorozence a dalším ncuropsychickým // vývojem dítéte... // - ’ 4.2.1 jednotlivé psychologické studie (/. DiHrithovd)... // 4.2.2 Vztah hypoxie plodu, asfyxie novorozence a prematurity ? výskytu détské // mozkové obrny {Z. Slembera)... // 4.2.3 Prospcktivní epidemiologické projekty o perinatální morbidité dítéte (Z. Slembera) // Souhrn ... // Literatura... // 4.3 Podíl ČR na studiích o hypoxii plodu, asfyxii novorozence // a jeho časné morbidité {Z. Slembera)... // 4.3.1 Výchozí poválečný stav... // 4.3.2 Období let 1946-1947 ... // 69 // 70 87 87 91 106 107 110 // 137 // 138 142 // 149 // 150 152 161 161 // 164 // 175 // 175 // 178 // 183 // 184 // 184 // 184 // 190 // 192 // 197 // 197 // 200 // 200 // 200 // 6 // 4.3.3 Období Ici 1948-1956 ... 201 // 4.3.4 Olxlobí let 1957-1968 ... 206 // Souhrn... 218 // I.iicraiura... 220 // 4.4 Studie o vlivu porodnických a nconatilních komplikací // na ncuropsychický vývoj dítéte v ČR (Z. Slembera) ... 224 // 4.4.1 Výchozí stav... 224 // 4.4.2 Vývoj nedonoiených détf... 224 // 4.4.3 Vliv některých daliích porodnických a neonaiologických komplikací // na ncuropsychický vývoj dítéte ... 226 // Souhrn... 226 // Literatura... 227 // Zivércéné shrnutí ncjdůlcžitéjších poznatků o vývoji zdravého, asfyktického a předčasné narozeného dítéte a o jeho časné morbidité z výsledků studií // v prvních 20 poválečných
letech (Z. Slembera)... 227 // 5. NÁSLEDUJÍCÍCH DVACET LET - OBDOBÍ 1969-1989 ... 230 // 5.1 Vliv hypoxie plodu a asfyxie novorozence na vznik poruchy // neuropsychického vývoje dítéte (Z. Slembera)... 230 // 5.1.1 Výchozí stav na konci 60. let ... 230 // 5.1.2 Klasifikace a definice WHO... 237 // 5.1.3 Vybrané konference a monografie jako zdroj nejduIciitéjiích studií daného problému... 240 // 5.1.4 Rizikové faktory - stavy ohrožující ncuropsychický vývoj dítéte... 242 // Souhrn... 257 // Literatura... 259 // 5.2 Vliv nízké porodní hmotnosti na vznik poruchy // neuropsychického vývoje dítéte (Z. Slembera)... 262 // 5.2.1 Nízká porodní hmotnost představující jak nežádoucí výstup, tak rizikový faktor... 262 // 5.2.2 Národní projekty hodnotící souvislost neuropsychického vývoje dítéte // s jeho nízkou porodní hmotností... 270 // 5.2.3 Vliv socioekonomických faktorů na prematuritu s jejími důsledky // na ncuropsychický vývoj dítéte ... 278 // Souhrn... 279 // Literatura... 280 // 5.3 Vztah mezi časnou perinatální morbiditou a daliím // ncuropsychickým vývojem dítéte (/. DillrúbovJ)... 283 // 5.3.1 Charakteristika studií... 283 // 5.3.2 Hlavní otázky, které se analyzovaly ... 284 // Souhrn... 289 // Literatura... 290 // 5.4 Perinatální prevence vzniku poruchy neuropsychického vývoje dítéte (Z. Slembera)... 292 // 5.4.1 Porodnická primární prevence... 292 // 5-4.2 Porodnická sekundární prevence ...
303 // 5.4.3 Neonatální primární prevence... 309 // 5.4.4 Neonatální sekundární prevence ... 312 // Souhrn... 314 // Literatura... 315 // 5.5 Podíl ČR na studiích o vlivu asfyxie a prematurity na ncuropsychický vývoj dítéte // a prevenci jeho poruch (Z. Slembera. J. Ditlriehovd. I). Sobotkova)... 320 // 5.5.1 Výchozí stav na konci 60. let ... 321 // 5.5.2 Studie experimentální... 322 // 5.5.3 Rizikový princip v perinatální péči ... 322 // 5.5.4 Studie o vlivu perinatálních komplikaci jako rizikového faktoru // na ncuropsychický vývoj dítéte ... 323 // 7 // 325 // 5.5.5 Podíl českých «udii přednesených na 4. kongresu EAPM konaném v Praze v roce 1974 // 5.5.6 Prospeklivní scudie o vlivu pcrinaiálních komplikací jako rizikového fakioru // na ncuropsychický vývoj dilčce ... // 5.5.7 Hodnocení rizika a jeho skórovaní... // 5.5.8 Evidence handicapovaných děrí. jejich diferenciace a výskyt v české populaci... // 5.5.9 Perinatální prevence vzniku poruchy neuropsychického vývoje dítéte... // 5.5.10 Perinatální informační systém ... // Souhrn ... // Literatura... // 5.6 Vliv klesající perinatální úmrtnosti na výskyt handicapovaných deli // z perinatálních příčin {/.. Slembera)... // 5.6.1 Problémy související s hledáním odpovédi na danou otázku ... // 5.6.2 Časové hledisko probíhajícího poklesu perinatální úmrtnosti... // 5.6.3 Časové hledisko probíhající incidence dětí » DMO a détí handicapovaných...
// 5.6.4 Vzájemné srovnáni poklesu perinatální úmrtnosti s výskytem deli s DMO // a détí handicapovaných ... // 5.6.5 Vliv porodní hmotnosti novorozence na vzájemný vztah jeho úmrtnosti // a výskytu handicapovaného dítéte... // 5.6.6 Dalli vlivy působící na prevalenci handicapovaných détí v populaci... // Souhrn... // Literatura... // 5.7 Fetal behaviour (Z. Slembera)... // 5.7.1 Behaviorálni stav novorozence... // 5.7.2 Behaviorálni stav vyvíjejícího se plodu... // 5.7.3 Behaviorálni stav plodu pH různých perinatálních komplikacích a léčebných postupech // Souhrn... // I iteratura... // Shrnutí nejzávainéjiích poznatku ze studií 5. kapitoly {Z. Slembera) ... // 326 // 328 // 334 // 335 344 344 346 // 352 // 352 // 353 // 355 // 356 360 // 363 // 364 // 367 // 368 // 369 369 // 372 // 373 // 374 // 375 // 6. KONEC 20. A ZAČÁTEK 21. STOLETÍ // 378 // 6.1 // 6.2 // Souvislost asfyxie a prematurity s ncuropsychickým vývojem dítéte (Z. Slembera) ... // 6.1.1 Souvislost asfyxie s neonatálními komplikacemi a ncuropsychickým vývojem dítéte... // 6.1.2 Souvislost prematurity s neonatálními komplikacemi a ncuropsychickým vývojem dítéte ... // Souhrn... // Literatura... // Porodnické rizikové faktory související se vznikem časné // a pozdní morbidity dítéte (Z. Slembera)... // 6.2.1 Vicečctné tčhotcnství jako rizikový faktor poruch neuropsychického vývoje dítčic ... // 6.2.2 Perinatální infekce jako rizikový
faktor výskytu poruchy neuropsychického vývoje dítéte- // 6.2.3 Dalli vybrané rizikové faktory... // Souhrn ... // Literatura... // Prevence, léčba a organizační opatření v oblasti porodnické péče // ke snížení výskytu poruch neuropsychického vývoje dítéte (Z. Slembera)... // 6.3.1 Eiiopatogcnczc mozkového poškozeni vedoucího ? poruchám neuropsychického vývoje dítéte // 6.3.2 Tokolytika ... // 6.3.3 Progesteron... // 6.3.4 Kortikostcroidy... // 6.3.5 Antibiotika... // 6.3.6 Císařský řez ... // 6.3.7 Prevence a léčba méné častých porodnických komplikací... // 6.3.8 Opatření organizační... // Souhrn... // Literatura... // 378 // 379 388 398 400 // 403 // 404 407 410 // 415 // 417 // 419 // 420 420 423 423 // 425 // 426 // 427 // 428 // 429 431 // 8 // 6.4 Podíl ČR na řešení tlmat uvedených v kapitolách 6.1-6.3 (/?.  /ŕroŕŕ/u)... 433 // 6.4.1 /.ména podmínek pro studie ? danému tomatu... 433 // 6.4.2 Vlastni studie o souvislosti porodnických komplikací s rizikem poruchy // neuropsychického vývoje dítéte ... 435 // Souhrn... 455 // Literatura... 457 // 6.5 Vztah mezi perinatální morbiditou a dalším ncuropsychickým // vývojem dítéte (D. Sobotkovd. J. Ditlriehovd) ... 461 // 6.5.1 Charakteristika studií... 461 // 6.5.2 Néktcré ze studovaných otázek... 462 // Souhrn... 474 // Literatura... 475 // 6.6 České studie vztahu mezi perinatální morbiditou a dalším // ncuropsychickým vývojem dítéte (/? Soboitová)
... 481 // 6.6.1 Charakteristika studii... 481 // 6.6.2 Hlavni otázky, které se studovaly... 482 // 6.6.3 Néktcré další otázky... 487 // Souhrn... 489 // Literatura... 49O // 6.7 Neurologické následky perinatálních komplikací (/:’. ľrotbdzkovd) ... 492 // 6.7.1 Klinická charakteristika a definice DMO ... 492 // 6.7.2 Klasifikace DMO... 493 // 6.7.3 Enologie a patofyziologie DMO... 494 // 6.7.4 Epidemiologie DMO ... 498 // 6.7.5 Neurologické vyšetřeni a jeho hodnocení... 499 // 6.7.6 Klinické příznaky DMO ... 500 // 6.7.7 Stanovení diagnózy DMO... 500 // 6.7.8 Terapie DMO... 5OI // 6.7.9 Prevence DMO... 503 // 6.7.10 Predikce DMO... 504 // 6.7.11 Studie o DMO v české literatuře ... 504 // Souhrn... 505 // Literatura... 5O6 // 6.8 Poruchy intelektu v souvislosti s perinatal nimi komplikacemi (/.. Slembera) ... 509 // 6.8.1 Historie... 509 // 6.8.2 Definice a klasifikace ... 509 // 6.8.3 Prevalence a incidence jedinců se sníícným IQ... 5II // 6.8.4 Ftiologic sníženého IQ... 512 // 6.8.5 Zdravotní indikátory ID ... 514 // 6.8.6 Zdroje pro získání údajů o ID a MR ... 515 // 6.8.7 Dotace na pééi o jedince s ID... 515 // Souhrn... 516 // Literatura... 517 // 6.9 Výskyt dlouhodobé morbidity u rizikových skupin détské populace (P. Zoban)... 518 // 6.9.1 Zahraniční studie... 5)8 // 6.9.2 české studie... 521 // Souhrn... 528 // Literatura... 529 // 6.10 Podíl genetiky na ncuropsychickém vývoji dítéte (V. Gregor, A. Šipek)... 532
6.10.1 Historie lékařské genetiky ve svété a v českých zemích ... 532 // Literatura... 535 // 6.10.2 Chromosomální aberace... 536 // Literatura... 541 // 6.10.3 Ncurovývojováonemocnéní z |K>hlcdu genetiky ... 541 // Literatura... 547 // 9 // 6.4 Podíl ČR na řcicní témat uvedených v kapitolách 6.1-6.3 (/?. Slembera)... // 6.4.1 Změna pinlminck pro studie ? danému témaiii... // 6.4.2 Vlastní studie o souvislosti porodnických komplikací s ri/ikem poruchy // neuropsychického vývoje dítěte... // Souhrn ... // Literatura... // 6.5 Vztah mezi perinatální morbiditou a daliím ncuropsychickým // vývojem dítěte (/> Sobotkovd. J. Ditlriehovd) ... // 6.5.1 Charakteristika studií... // 6.5.2 Některé ze studovaných otázek... // Souhrn... // Literatura... // 6.6 České studie vztahu mezi perinatální morbiditou a daliím // ncuropsychickým vývojem dítéte (? Sobotkovd) ... // 6.6.1 (’harakteristika studii... // 6.6.2 Hlavní otázky, které se studovaly... // 6.6.3 Néktcré další otázky... // Souhrn... // Literatura... // 6.7 Neurologické následky perinatálních komplikací (L. Procházkoví) ... // 6.7.1 Klinická charakteristika a definice DMO ... // 6.7.2 Klasifikace DMO... // 6.7.3 Enologie a patofyziologie DMO... // 6.7.4 Epidemiologie DMO... // 6.7.5 Neurologické vyšetření a jeho hodnocení... // 6.7.6 Klinické příznaky DMO ... // 6.7.7 Stanovení diagnózy DMO... // 6.7.8 Terapie DMO... // 6.7.9 Prevence DMO ... !... // 6.7.10 Predikce
DMO... // 6.7.11 Studie o DMO v éeské literatuře ... // Souhrn ... // Literatura... // 6.8 Poruchy intelektu v souvislosti s perinatálními komplikacemi (Z Slembera) . // 6.8.1 Historie... // 6.8.2 Definice a klasifikace... // 6.8.3 Prevalence a incidence jedinců se sníženým IQ... // 6.8.4 Etiologic sníženého IQ... // 6.8.5 Zdravotní indikátory ID ... // 6.8.6 Zdroje pro získáni údajů o IDa MR ... // 6.8.7 Dotace na péci o jedince s ID... // Souhrn... // Literatura... // 6.9 Výskyt dlouhodobé morbidity u rizikových skupin détské populace (/’. Zoban) // 6.9.1 Zahraniční studie... // 6.9.2 České studie... // Souhrn ... // Literatura... // 6.10 Podíl genetiky na ncuropsychickém vývoji dítéte (K Gregor, A. Šipek)... // 6. IO. 1 Historie lékařské genetiky ve světí a v českých zemích ... // Literatura... // 6.10.2 Chromosomální aberace... // Literatura... // 6.10.3 Neurovývojová onemocnění z pohledu genetiky ... // Literatura...-... // 433 // 433 // 435 // 455 // 457 // 461 // 461 // 462 // 474 // 475 // 481 // 481 // 482 487 // 489 // 490 492 // 492 // 493 // 494 // 498 // 499 // 500 // 500 // 501 // 503 // 504 // 504 // 505 // 506 509 509 509 // 511 // 512 // 514 // 515 // 515 // 516 // 517 // 518 518 521 // 528 // 529 532 532 // 535 // 536 541 541 547 // 9 // 6.10.4 Prenatální screening, diagnostika a prevalence vrozených vad... // Literatura... // 6.11 Náklady/pří no* (cošt/bcnefit) v perinatální ptíi a péči o handicapovaného
jedince (Z We«). // 6.11.1 Zdroje... // 6.11.2 Náklady-cost... // 6.11.3 Přinos - benefit... // 6.11.4 Modely analýzy cost/bencfit ve zdravotnictví... // 6.11.5 Kombinace nékterých uvedených způsobů ekonomické analýzy... // 6.11.6 Rozdílné názory na ekonomické problémy ve zdravotnictví ... // 6.11.7 Uplatním přístupu cost/bencfit v perinatální péči v ČR ... // Souhrn... // Literatura...*... // Shrnuti nejdú lezi tc ji ich poznatku 6. kapitoly (X. ... // 7 OD LITTLEOVY HYPOTÉZY ? DNEŠKU - A JAK DÁL?... // 550 // 557 // 561 // 562 // 562 // 563 566 566 // 570 // 571 // 572 // 574 // 575 577 // 582 // 7.1 Východisko pro tvorbu prognózy vývoje v perinatální péci // ? hlediska vzniku nového jedince (Z Slembera)... // 7.1.1 Současný stav - výbér ze zahraničních studii... // 7.1.2 Metody použité pro včdccké řcicní otevřených otázek... // 7.1.3 Vývojová biologie... // 7.1.4 Současný stav - výbír z českých studii...‘ ‘ // 7.1.5 Tvorba prognózy vývoje perinatální péče v ČR z hlediska vzniku nového jedince // 7.1.6 Vlastni prognóza ... // 7.1.7 Některé údaje /. let 2011 a 2012 o plnění prognózy ... // 7.2 Současný stav jako východisko pro výhledy v péči o ncuropsychický vývoj dětí s perinatálními riziky z pohledu dětského psychologa (/>. Sobotková)... // 7.2.1 Důležitost mezioborové spolupráce a prevence... // 7.2.2 Důraz na podporu zdraví... // 7.2.3 Péče o děti s perinatálními riziky
a o jejich rodiče... // 7.2.4 Situace v České republice...’ ’ ’ \... // 7.2.5 Péče o děti s perinatálními riziky a jejich rodiče po propuštění domu. // 7.2.6 Diagnostika vývojových poruch, jejich časný záchyt a následná pčče ... // 7.2.7 Návrh na prevenci a péči o děti s perinatální zátěží a jejich rodiče v CR ... // Literatura... // 582 // 583 589 // 592 // 593 597 604 610 612 // 614 // 614 // 615 // 616 621 621 627 // 629 // 630 // Slovo závěrem (Z Slembera) // 637 // ... 639 // Seznam použitých zkratek... // ... 645 // Rejstřík ... // Summary // 659 // 10
(OCoLC)879564633
cnb002565213

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC