Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
462 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3234-6 (brožováno)
ISBN 9788024632520 (ebook)
ISBN 8024632527 (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 411-425, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001422193
OBSAH // 1. Vybraná kritická místa matematiky - zkoumání žákovských obtíží // (Naďa Vondrová a Miroslav Rendl) ...11 // 1.1 Tři zdroje výzkumu prezentovaného v kapitolách knihy ...12 // 1.2 Cíl a metody výzkumu ...13 // 1.3 Metodologie ...15 // 1.3.1 Výběr témat a tvorba úloh ...15 // 1.3.2 Zaškolení tazatelů ...16 // 1.3.3 Výběr žáků ...17 // 1.3.4 Sběr dat ...19 // 1.3.5 Analýza dat ...20 // 1.4 Zpracování a struktura knihy ...21 // 1.5 Omezení výzkumu ...24 // 1.6 Shrnutí ...25 // 2. Slovní úlohy jako kritické místo matematiky 1. stupně základní školy // (Radka Havlíčková. Lenka Hříbková a Anna Páchová) ...27 // 2.1 Teoretický rámec a související výzkum ...28 // 2.1.1 Slovní úlohy: vymezení, fáze řešení a typologie ...28 // 2.1.2 Řešitelské strategie a chyby žáků při řešení slovních úloh ...31 // 2.1.3 Kognitivní charakteristiky žáků ...33 // 2.2 Slovní úlohy v české škole a obtíže českých žáků ...35 // 2.2.1 Slovní úlohy očima českých učitelů 1. stupně ZŠ ...36 // 2.2.2 Obtíže českých žáků 1. stupně se slovními úlohami v testování ...38 // 2.3 Metodologie ...42 // 2.3.1 Výběr úloh ...42 // 2.3.2 Účastníci výzkumu a analýza dat ...49 // 2.4 Výsledky pro úlohy z 1. až 3. ročníku a jejich diskuse ...52 // 2.4.1 Celkové výsledky — úspěšnost ...53 // 2.4.2 Porozumění textu a uchopení úlohy ...55 // 2.4.3 Slova ve funkci antisignálu ...68 // 2.4.4 Stavy a jejich transformace v zadání slovních úloh na porovnání ...73 // 2.4.5 Soubory a jejich části ...80 // 2.4.6 Matematické "řemeslo" ...83 // 2.5 Výsledky pro úlohy ze 4. a 5. ročníku a jejich diskuse ...87 // 2.5.1 Celkové výsledky ...87 // 2.5.2 Uchopování slovní úlohy a matematizace slovní úlohy ...88 // 2.5.3 Zápis úloh. obrázky a modelování ...93 // 2.5.4 Porozumění textu a jazykové překážky ...98 //
2.5.5 Úlohy s antisignálem ...104 // 2.5.6 „Řetězení" početních operací a informací v zadání ...108 // 2.5.7 Zlomek ve slovní úloze ...112 // 2.5.8 Numerické chyby a chyby v algoritmech (viz také oddíl 2.4.6) ...120 // 2.5.9 Převody jednotek ...124 // 2.6 Závěr ...127 // 3. Konstrukční úlohy v řešeních žáků napříč ročníky základní školy // (Naďa Vondrová a Radka Havlíčková) ...133 // 3.1 Teoretický rámec ...134 // 3.2 Konstrukční úlohy v české škole ...137 // 3.2.1 Konstrukční úlohy očima českých učitelů ...137 // 3.2.2 Obtíže českých žáků u konstrukčních úloh v testování ...139 // 3.3 Metodologie ...143 // 3.3.1 Účastníci výzkumu ...143 // 3.3.2 Výběr úloh pro žáky 4. a 5. ročníku ...144 // 3.3.3 Výběr úloh pro žáky 2. stupně základní školy ...147 // 3.3.4 Analýza dat ...148 // 3.4 Výsledky ...150 // 3.4.1 Celkové výsledky ...150 // 3.4.2 Teoretický prostor versus prostor reprezentací ...152 // 3.4.3 Uvažování v prototypech ...159 // 3.4.4 Znalost termínů versus chápání pojmů, čtení textu // s geometrickými značkami ...165 // 3.4.5 Role náčrtku a postupu konstrukce v řešení žáků ...173 // 3.4.6 Kvalita rýsování ...174 // 3.4.7 Učiteli očekávané obtíže u úlohy 2.3 ...175 // 3.5 Závěr a diskuse ...176 // 4. Zlomky — obtíže žáků 2. stupně a jejich možné příčiny // (Miroslav Rendl) ...181 // 4.1 Teoretický rámec a související výzkum ...181 // 4.1.1 Konceptuálni a procedurální znalosti ...183 // 4.1.2 Různé významy zlomků ...187 // 4.2 Zlomky v české škole ...188 // 4.2.1 Zlomky v kurikulu základní školy ...188 // 4.2.2 Zlomky očima českých učitelů ...189 // 4.2.3 Čeští žáci a zlomky ...192 // 4.3 Metodologie ...192 // 4.3.1 Účastníci výzkumu ...192 // 4.3.2 Výběr úloh a analýza dat ...194 // 4.4 Výsledky ...196 //
4.4.1 Slovní úlohy ...197 // 4.4.2 Úlohy na číselné ose ...213 // 4.5 Diskuse ...227 // 4.5.1 Subkoncepty zlomku - vymezení pojmů ...227 // 4.5.2 Chápání zlomku a jeho různých významů u našich žáků ...230 // 4.6 Závěr ...250 // 5. Obtíže žáků 2. stupně ve zjišťování obsahu útvarů a objemů těles // (Naďa Vondrová) ...253 // 5.1 Teoretický rámec ...254 // 5.2 Související výzkum ...259 // 5.2.1 Obtíže žáků v oblasti míry v geometrii ...259 // 5.2.2 Problémy vyučování míry v geometrii zmiňované ve výzkumech // z oddílu 5.2.1 ...262 // 5.3 Obsah a objem v české škole ...263 // 5.3.1 Problematika míry v geometrii očima učitelů ...263 // 5.3.2 Problémy českých žáků v oblasti míry v geometrii v testování...264 // 5.4 Metodologie ...268 // 5.4.1 Účastnící výzkumu ...268 // 5.4.2 Výběr úloh ...268 // 5.4.3 Průběh rozhovorů a analýza dat ...271 // 5.5 Výsledky a jejich diskuse ...272 // 5.5.1 Celkové výsledky - úspěšnost žáků v řešení jednotlivých úloh...273 // 5.5.2 Interpretace obrázku - narušení vazby mezi teoretickým // a prostorově-grafickým prostorem ...275 // 5.5.3 Pokrývání roviny a vyplňování prostoru ...276 // 5.5.4 Tendence k okamžitému použití vzorců pro míru ...282 // 5.5.5 Reakce na použití nesprávného vzorce - kalkulativní oprava vzorce...283 // 5.5.6 Formální znalost vzorců ...286 // 5.5.7 Úvaha versus použití vzorců ...288 // 5.5.8 Obsah obdélníku a trojúhelníku ...294 // 5.5.9 Porozumění pojmu objem a použití vzorců pro objem ...298 // 5.5.10 Převody jednotek ...303 // 5.5.11 Matematická terminologie ...307 // 5.6 Výzkumná sonda - úlohy na obsah zadané obrázkem ...310 // 5.7 Závěr ...316 // 6. Počátky algebraické činnosti: algebraizace a algebraické úpravy // v řešeních žáků 2. stupně (Jana Žalská) ...319 //
6.1 Teoretická východiska a související výzkum ...320 // 6.1.1 Prealgebraické základy ...323 // 6.1.2 Specifika algebraické činnosti ...324 // 6.2 Algebra v české škole ...328 // 6.2.1 Algebraické schopnosti a dovednosti českých žáků očima učitelů ...328 // 6.2.2 Algebraizace a práce s algebraickými výrazy u českých žáků // v mezinárodním testování TIMSS a PISA ...330 // 6.3 Metodologie algebraizace ...332 // 6.3.1 Účastníci výzkumu ...332 // 6.3.2 Výběr úloh, sběr a analýza dat ...332 // 6.4 Výsledky - Algebraizace ...338 // 6.4.1 Celková úspěšnost a jednotlivé úlohy ...338 // 6.4.2 Potřeba konkrétnosti, provedení výpočtu ...353 // 6.4.3 Dosazení konkrétních hodnot jako strategie řešení ...355 // 6.4.4 Jazyková reprezentace: pojmy, procesy a vztahy ...356 // 6.4.5 Algebraická reprezentace vztahu: reálný kontext ...358 // 6.4.6 Reprezentace vztahu: rozlišení proměnných ...362 // 6.4.7 Reprezentace vztahu: geometrický kontext ...364 // 6.5 Metodologie - Úpravy algebraických výrazů ...368 // 6.5.1 Úpravy algebraických výrazů: účastníci výzkumu ...368 // 6.5.2 Výběr úloh, sběr a analýza dat ...368 // 6.6 Výsledky - Úpravy algebraických výrazů ...372 // 6.6.1 Celková úspěšnost a jednotlivé úlohy ...372 // 6.6.2 Závorky ...379 // 6.6.3 Operace s proměnnými a jejich mocninami ...386 // 6.6.4 Záporná čísla a znaménko minus ...390 // 6.7 Diskuse ...391 // 6.7.1 Proměnná a algebraické vyjádření vztahů ...391 // 6.7.2 Úpravy algebraických a číselných výrazů ...394 // 6.8 Závěr ...397 // 7. Obtížná místa matematiky základní školy // (Miroslav Rendl a Naďa Vondrová) ...401 // 7.1 Uchopení textu ...402 // 7.2 Matematizace...403 // 7.3 Nové učivo jako přechod od konkrétních k abstraktním reprezentacím ...405 // 7.4 Zápisy, nákresy, náčrtky ...407 //
7.4.1 Žáci si dělají poznámky, nikoli zápisy ...407 // 7.4.2 Grafické znázornění je pro žáky nástroj pro vysvětlení, nikoli pro řešení ...408 // 7.5 Závěr ...410 // 8. Literatura ...411 // 9. Přílohy ...427 // 9.1 Konstrukční úlohy pro 2. stupeň ...427 // 9.2 Zlomky pro 2. stupeň ...429 // Úlohy s obrázky ...429 // Úlohy o cenách ...430 // Úlohy s koláči ...430 // Úlohy na číselné ose ...431 // Pokyny pro tazatele ...433 // 9.3 Úlohy z oblasti míra v geometrii pro 2. stupeň ...434 // 9.4 Úlohy z algebry ...435 // 9.4.1 Úlohy sady A (algebraizace pro 6. a 7. ročník) ...435 // 9.4.2 Úlohy sady B (algebraizace pro 8. a 9. ročník) ...437 // 9.4.3 Úlohy sady C (úpravy výrazů) ...439 // 9.5 Přehled žáků účastnících se rozhovorů ...441 // 9.5.1 Slovní úlohy pro 1. stupeň ...442 // 9.5.2 Konstrukční úlohy pro 1. stupeň ...445 // 9.5.3 Konstrukční úlohy pro 2. stupeň ...445 // 9.5.4 Zlomky pro 2. stupeň ...446 // 9.5.5 Míra v geometrii pro 2. stupeň ...447 // 9.5.6 Algebraizace pro 2. stupeň ...448 // 9.5.7 Úpravy algebraických výrazů pro 2. stupeň ...448 // Summary ...451 // Jmenný rejstřík ...453 // Věcný rejstřík ...459
(OCoLC)949215465
cnb002781128

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC