Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.7) Půjčeno:53x 
BK
EB
2., přepracované vydání
Praha : Grada, 2014
508 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4172-7 (brožováno)
ISBN 978-80-247-8991-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8992-7 (online ; epub)
Pedagogika
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001422198
OBSAH // O autorech...13 // Úvodní slovo...16 // 1. Teoretický úvod...18 // (Oldřich Müller) // 1.1 Terapeutické přístupy a terapie - základní \7n1ezeni ... 18 // 1.2 Terapie ve speciální pedagogice ... 21 // 1.3 Zdroje terapií... 22 // 1.3.1 Psychoterapie - klíčový zdroj... 23 // (Michal Růžička) // 1.3.2 Fyzioterapie... 38 // (Oldřich Müller) // 1.3.3 Další zdroje... 39 // 1.4 Procesuálni stránka terapií ... 42 // 1.4.1 Průběh procesu... 42 // 1.4.2 Prostředí ... // 1.4.3 Terapeut a klient .. // (Petra Kříikovská) // 1.4.4 Obsah a cíle terapií... 48 // (Oldřich Müller) // 1.5 Prostředky terapií ... 49 // 1.5.1 Neverbální komunikace - základní vymezení... 49 // 1.5.2 Neverbální komunikace - obecné zásady aplikace... 52 // 1.5.3 Neverbální komunikace - prostředek rozvoje lidské osobnosti ... 54 // 1.5.4 Neverbální komunikace - prostředek terapie ... 56 // 1.6 Definování, klasifikace a základní popis terapií ve speciální pedagogice.. 56 // 1.6.1 Terapie hrou ... 57 // 1.6.2 činnostní a pracovní terapie ... 59 // 1.6.3 Psychomotorické terapie... 60 // 1.6.4 Terapie s účastí zvířete... 61 // 1.6.5 Expresívni terapie... 63 // 1.6.6 Další specializované fyzioterapeutické či edukační přístupy... 72 // Doporučená a použitá literatura... 74 // 2. Arteterapie ...77 // (Petra Potméiilová) // 2.1 Základní vymezení arteterapie... 77 // 2.1.1 Historické souvislosti arteterapie... 79 // 4“ 4* // 2.2 Základní
smčry a teoretické vymezení v artcterapii... 80 // 2.2.1 Psychoanalyticky smér ... 81 // 2.2.2 Kognitivnč-behaviorální směr... 81 // 2.2.3 Humanistický směr ... 82 // 2.2.4 Integrativo! smér ... 82 // 2.3 Arteterapie v kontextu dalších disciplín... 83 // 2.3.1 Artefiletika ... 83 // 2.3.2 Pedagogika ... 85 // 2.3.3 Psychologie... 86 // 2.3.4 Psychoterapie ... 87 // 2.3.5 Výtvarné uméní ... 87 // 2.4 Formy práce v artcterapii... 88 // 2.4.1 Individuálni arteterapie... 88 // 2.4.2 Skupinová arteterapie ... 88 // 2.5 Diagnostika v arteterapii ... 90 // 2.6 Arteterapeut... 96 // 2.6.1 Arteterapie a supervize... 98 // 2.7 Metody v arteterapii ... 100 // 2.7.1 Imaginace ... 100 // 2.7.2 Animace... 101 // 2.7.3 Koncentrace ... 102 // 2.7.4 Restrukturalizace... ?? // 2.7.5 Transformace ... 104 // 2.7.6 Rekonstrukce ... 104 // 2.8 Techniky v arteterapii... 105 // 2.8.1 Úvodní techniky... 105 // 2.8.2 Techniky zaměřené na práci s problémem... 112 // 2.8.3 Techniky zaměřené na postupné rozvíjení jednoho tématu... 117 // 2.8.4 Techniky zaměřené na rozvoj osobnosti... 119 // 2.8.5 Arteterapeutická práce s dětmi se speciálními vzdělávacími // potřebami ... 123 // 2.9 Současná arteterapie v České republice... 127 // Doporučená a použitá literatura... 130 // 3. Dramaterapie...132 // (Milan Valenta) // 3.1 Rozdílné tváře dramatu ... 132 // 3.1.1 Paradivadelní systémy edukační povahy... 133 // 3.1.2 Paradivadelní systémy terapeutické
povahy... 133 // 3.2 Co je dramaterapie ... 136 // 3.2.1 Definice dramaterapie... 136 // 3.2.2 Cíle dramaterapie... 137 // 3.2.3 Improvizace a další prostředky dramaterapie ... 139 // 3.2.4 Formy dramaterapie... 140 // 3.3 Struktura dramaterapeutického procesu... 141 // 3.3.1 Ujasnění cílů při plánování sezení (z pohledu dramaterapeuta)... 142 // 3.3.2 Struktura dramaterapeutického sezení... 143 // 3.3.3 Etapy terapeutického procesu... 145 // 3.4 Duální pojetí dramaterapie ... 146 // 3.4.1 Možnosti dramaterapeutické intervence u osob s poruchou // autistického spektra... 148 // 3.4.2 Možnosti dramaterapeutické intervence u osob s posttraumatickou // stresovou poruchou... 153 // 3.4.3 Relaxace a dramaterapie... 163 // Doporučená a použitá literatura... 165 // 4. Teatroterapie...167 // (Martin Dominik Polínek) // 4.1 Vymezení teatroterapie... 167 // 4.2 Historie teatroterapie ... 168 // 4.3 Tcatrologická východiska teatroterapie... 170 // 4.3.1 Teatroterapeutická východiska v kontextu historického vývoje // divadla... 170 // 4.3.2 Vybrané divadelní profese... 176 // 4.3.3 Základní teatrologické pojmy... 178 // 4.4 Psychoterapie jako zdroj teatroterapeutických přístupů ... 180 // 4.4.1 Hlubinná psychoterapie ... 181 // 4.4.2 Kognitivnč-behaviorální terapie ... 182 // 4.4.3 Gestalt terapie... 183 // 4.4.4 Skupinová terapie... 185 // 4.5 Paradoxní zacílení teatroterapie... 186 // 4.6 Účinné principy teatroterapie... 188 // 4.7 Kompetence
teatroterapeuta... 189 // 4.8 Struktura a metodika teatroterapeutické práce... 191 // 4.9 Vybrané metody a techniky využitelné v teatroterapii... 193 // 4.9.1 Hlasová průprava... 193 // 4.9.2 Práce s jevištním partnerem... 194 // 4.9.3 Práce s vnitřní technikou ... 194 // 4.9.4 Metody práce s jevištní postavou... 195 // 4.9.5 Improvizace a metody práce s námétem či motivem ... 195 // Doporučená a použitá literatura... 196 // 5. Biblioterapie...198 // (Pavel Svoboda) // 5.1 Obecné pojmy a vztahy, nástin historického vývoje ... 198 // 5.1.1 Terapie, umění a psaní... 199 // 5.1.2 Literární složky... 199 // 5.1.3 Biblioterapie v kontextu příbuzných terapií a véd... 200 // 5.1.4 Realizace biblioterapie... 201 // 5.2 Biblioterapie a ontogenetický vývoj dítěte... 203 // 5.3 Bibliotcrapeutické domény ... 208 // 5.3.1 Psychosomaticky a psychosociálně orientovaná biblioterapie... 209 // 5.3.2 Relaxační biblioterapie ... 213 // 5.3.3 Edukační biblioterapie... 216 // 5.3.4 Biblioterapeutické psaní deníku... 217 // 5.3.5 Biblioterapie jako tvůrčí psaní... 220 // 5.3.6 Narativní biblioterapie... 223 // 5.3.7 Biblioterapie lyrická... 225 // 5.3.8 Virtuální biblioterapie... 226 // 5.3.9 Polyestetická biblioterapie... 227 // Doporučená a použitá literatura... 228 // 5.4 Skazkoterapie... 230 // (Martin Dominik Polínek) // 5.4.1 Definice skazkoterapie, cíle a cílové skupiny... 230 // 5.4.2 Uplatňování skazkoterapie v psychoterapeutickém
procesu... 231 // 5.4.3 Ukázka konkrétní skazkoterapeutické lekce... 234 // Doporučená a použitá literatura... 235 // 6. Poetoterapie...237 // (Pavel Svoboda) // 6.1 Obecné pojmy a vztahy ... 237 // 6.1.1 Cíl, obsah a formy poetoterapie... 238 // 6.1.2 Poezie jako prostředek poetoterapie... 240 // 6.1.3 Poetoterapie, poetofiletika a jejich vztah ? básni... 242 // 6.1.4 Funkce poetického textu... 243 // 6.1.5 Jak lze užívat básnický text... 244 // 6.1.6 Poezie a ontogenetický vývoj díléte... 245 // 6.1.7 Charakteristiky klientů vzhledem ? jejich vztahu ? poezii ... 246 // 6.1.8 Výběr básní... 246 // 6.1.9 Psychosomatické aspekty poetoterapie... 247 // 6.2 Optimální využití prostředků poetoterapie... 248 // 6.2.1 Básnění jako hra... 248 // 6.2.2 Nonsens a jeho úloha v poetoterapii... 249 // 6.2.3 Neologismus a jeho úloha v poetoterapii... 250 // 6.2.4 Deminutivum a jeho užití... 253 // 6.3 Hledání inspirace ... 253 // 6.3.1 Poetický brainstorming... 253 // 6.3.2 Poetický brainwriting a kolektivní záznamník... 254 // 6.4 Terapeutické prolínání... 254 // 6.4.1 Poetoterapie a dramatická výchova... 254 // 6.4.2 Poetoterapie v kontextu s dalšími intervencemi ... 258 // 6.5 Přehled základních poetických technik... 263 // 6.6 Ukázky autopoetoterapeutického tvoření... 265 // Doporučená a použitá literatura... 267 // 7. Muzikoterapie ...269 // (Wolfgang Mastnak, Jiří Kantor) // 7.1 Celková charakteristika muzikoterapie...
269 // 7.1.1 Muzikoterapeutický proces... 270 // 7.1.2 Hudba a hudební prostředky... 271 // 7.1.3 Muzikoterapie jako disciplína a jako profese... 272 // 7.2 Česká muzikoterapie - proudy, organizace a vzdělávání... 273 // 7.2.1 Charakteristika muzikoterapeutických proudů... 273 // 7.2.2 Muzikoterapeutické organizace... 274 // 7.2.3 Vzdělávání v oblasti muzikoterapie... 275 // 7.3 Muzikoterapie v oblasti pedagogiky a speciální pedagogiky ... 275 // 7.3.1 Zamíření a cíle muzikoterapie... 277 // 7.3.2 Jak vytváříme terapii pro klienta? ... 278 // 7.3.3 Analogie hudebního projevu, télesných a psychických funkcí ... 279 // 7.3.4 Přehled muzikoterapeutických modelů a přístupů... 281 // 7.3.5 Muzikoterapie u jednotlivých skupin zdravotního postižení... 288 // 7.4 Muzikoterapie v psychoterapii, psychiatrii a dalších oblastech medicíny. 296 // 7.4.1 Obecná témata a historický pohled... 296 // 7.4.2 Empirická účinnost, důkazy a pokusy o výklad... 298 // 7.4.3 Pole aplikace a klinické oblasti... 300 // 7.4.4 Teoretické modely a nejdůležitéjší koncepce... 309 // 7.4.5 Metody, systémy a školy ... 314 // 7.4.6 Diagnostická témata ... 318 // 7.4.7 Výzkumné metody... 324 // 7.4.8 Zásadní téma a hypotéza třetího řádu... 328 // 7.4.9 Vzdělávání, legislativní rámec a profesionální znaky... 329 // Doporučená a použitá literatura... 330 // 8. Taneční terapie a terapeutický tanec...334 // (Jaroslava Dosedlová)
8.1 Vznik a vývoj... 334 // 8.2 Vymezeni tanečně-pohybové terapie... 336 // 8.2.1 Specifika taneční a pohybové terapie ... 337 // 8.3 Vybrané formy a techniky taneční terapie a jejich teoretické zázemí ... 338 // 8.3.1 Bazálni tanec (basic dance) Marian Chaceové... 338 // 8.3.2 Autentický pohyb Mary Starks Whitehouseové... 339 // 8.3.3 Body-ego technika Trudi Schoopové ... 339 // 8.3.4 Symbolická taneční terapie Laury Sheleenové... 340 // 8.3.5 Tanečné-pohybová terapie založená na Labanové analýze pohybu ... 342 // 8.3.6 Taneční terapie jako primitivní exprese ... 344 // 8.3.7 Psychobalet... 350 // 8.4 Indikace a kontraindikace TT... 353 // 8.5 Účinnost taneční terapie ... 353 // Doporučená a použitá literatura... 355 // 9. Bazálni stimulace...357 // (Marie Vilková) // 9.1 Terminologická Wchodiska... 357 // 9.2 Model „vnímání - představy - myšlení“ jako základ terapii ve speciální // pedagogice ... 357 // 9.2.1 Vnímání... 358 // 9.2.2 Představy... 359 // 9.2.3 Myšlení ... 360 // 9.3 Koncepce bazálni stimulace... 361 // 9.4 Teoretické základy bazálni stimulace... 362 // 9.4.1 Neurofyziologický vývojový model podle Pechsteina... 363 // 9.4.2 Vývojově-genetický přístup podle Piageta... 363 // 9.4.3 Fyzioterapeutický model vývoje podle Bobatha ... 364 // 9.5 Oblasti speciálnčpedagogické podpory... 365 // 9.5.1 Somatické podněty... 366 // 9.5.2 Vibrační podnety... 367 // 9.5.3 Vestibulárni podněty...
367 // 9.5.4 Čichové a chuťové podněty... 368 // 9.5.5 Sluchové a zrakové podněty... 368 // 9.5.6 Komunikativní a sociálně-emocionální podněty ... 369 // 9.6 Podpůrný program u žáků s těžkým postižením ... 369 // 9.6.1 Plánování pedagogických aktiv u žáků s těžkým postižením ... 370 // 9.6.2 Určeni cíle - stanovení priorit ... 371 // 9.6.3 Strukturování podpůrných opatření... 372 // 9.6.4 Resilience... 372 // 9.7 Soubor námětů pro edukaci dítěte s těžkým postižením... 373 // 9.7.1 Senzomotorika... 373 // 9.7.2 Psychomotorika... 374 // 9.7.3 Sociomotorika ... 379 // Doporučená a použitá literatura... 383 // 10. Terapie orořaciální oblasti...385 // (Renata Mlčáková) // 10.1 Myofunkční terapie... 385 // 10.1.1 Vymezeni základních pojmů myofunkční terapie... 385 // 10.1.2 Cíl myofunkční terapie... 387 // 10.1.3 Podpora fyziologického xtyvoje orofaciálního svalstva... 387 // 10.1.4 Klidová poloha jazyka... 389 // 10.1.5 Indikace myofunkční terapie... 389 // 10.1.6 Diagnostika myofunkční poruchy... 389 // 10.1.7 Průbéh myofunkční terapie podle Kittelové... 390 // 10.2 Orofaciální regulační terapie podle Castillo-Moralese ... 391 // 10.3 Rehabilitace orofaciální oblasti podle Debry C.angaleové... 392 // 10.4 Odborné vzdělávací kurzy, speciální pomůcky... 392 // Doporučená a použitá literatura... 393 // 11. Lingvistika ve speciální pedagogice...394 // (Radka Majerová) // 11.1 Lingvistické
interdisciplíny... 394 // 11.2 Výuka funkčního psaní ... 395 // 11.3 Výuka čteni s porozuměním... 395 // 11.4 Výuka českého jazyka jako cizího jazyka... 396 // 11.5 Individuální výuka předmětu český jazyk... 396 // 11.6 Jazykové zpracováni informací z ostatních předmětů... 397 // 11.7 Získání představy o jazyku jako systému... 398 // Doporučená a použitá literatura... 399 // 12. Rehabilitace, ty’zioterapie a ergoterapie...400 // (Jan Pfeiffer, Radmil Dvořák, jiři Kantor, Hana Pakoslová, Markéta Gerlichová, // Silvie Táborská, Barbora Palečková, Lucie Pospíšilová, Zuzana Rodová) // 12.1 Rehabilitace a jeji koordinace ... 400 // 12.2 Klasifikace funkčních schopností... 411 // 12.2.1 Důležité pojmy MKF... 413 // 12.2.2 Etické hodnoty rehabilitace ... 418 // 12.3 Léčebná rehabilitace a fyzioterapie... 418 // 12.3.1 Vývoj oboru léčebné rehabilitace, jeho zařazení a filozofie v kontextu // zdravotních véd, pracovníci oboru a jejich kompetence ... 419 // 12.3.2 Obsah a prostředky léčebné rehabilitace... 422 // 12.3.3 Fyzikální terapie - druhy, možnosti využití a aplikace... 425 // 12.3.4 Metodiky kinezioterapie... 427 // 12.3.5 Fyzioterapie u deli a mládeže v Jedličkově ústavu a školách v Praze .. 434 // 12.3.6 Fyzioterapie u dospělých pacientů po úrazech mozku na Klinice // rehabilitačního lékařství v Praze ... 438 // 12.4 Ergoterapie v rehabilitaci... 441 // 12.4.1 Co ergoterapie může nabídnout...
441 // 12.4.2 Ergoterapeutický proces ... 443 // 12.4.3 Základní oblasti ergoterapie... 445 // 12.4.4 Odborná příprava a profesionální zaštítění ergoterapie... 447 // Doporučená a použitá literatura... 448 // 13. Zooterapie (animoterapie) ...449 // (Pavel Klech) // 13.1 Úvod... 449 // 13.2 Definice a terminologie ... 450 // 13.3 Historické pozadí a současné zázemí... 451 // 13.4 Délení zooterapie ... 452 // 13.5 Hiporehabilitace ... 453 // 13.5.1 Historie hiporehabilitace... 453 // 13.5.2 Rozvoj hiporehabilitace ve světě ... 454 // 13.5.3 Rozvoj hiporehabilitace v Čechách ... 454 // 13.5.4 Symbolika koně ... 455 // 13.5.5 Základní pojmy a rozdělení hiporehabilitace... 456 // 13.5.6 Česká terminologie a její anglické ekvivalenty v hiporehabilitaci... 458 // 13.5.7 Hiporehabilitační tým... 458 // 13.5.8 Výběr koně pro hiporehabilitaci... 459 // 13.5.9 Hiporehabilitační středisko... 461 // 13.5.10 Hipoterapie... 462 // 13.5.11 Aktivity s využitím koní (AVK), terapie s využitím koní pomocí // psychologických prostředků (TVKPP)... 471 // 13.5.12 Parajezdectví... 475 // 13.6 Canisterapie... 475 // 13.6.1 Canisterapie - terminologické vymezení... 475 // 13.6.2 Historie canisterapie ... 476 // 13.6.3 Stručný vývoj canisterapie v ČR... 477 // 13.6.4 Metody a formy canisterapie ... 478 // 13.6.5 Účastníci canisterapie ... 480 // 13.6.6 Zkoušky canisterapeutického týmu... 483 // 13.6.7 Využití psa ve zdravotně-sociální
oblasti ... 483 // 13.6.8 Indikace a kontraindikace v canisterapii... 484 // 13.6.9 Využiti canisterapie u jednotlivých skupin postižení ... 484 // 13.6.10 Fáze canisterapie... 486 // 13.6.11 Části canisterapie... 486 // 13.6.12 Cíle canisterapie... 487 // 13.6.13 Zásady canisterapie ... 487 // 13.6.14 Techniky canisterapie ... 488 // 13.7 Felinoterapie ... 489 // 13.7.1 Terminologické vymezení... 489 // 13.7.2 Historie felinoterapie...:... 489 // 13.7.3 Felinoterapie ve svétě...’... 490 // 13.7.4 Felinoterapie v České republice... 490 // 13.7.5 Metody felinoterapie... 490 // 13.7.6 Účastníci felinoterapie... 491 // 13.7.7 Výběr koček pro felinoterapii... 491 // 13.7.8 Indikace a kontraindikace felinoterapie... 492 // 13.7.9 Cüe felinoterapie ... 492 // 13.7.10 Význam felinoterapie u seniorů... 492 // 13.8 Využití dalších zvířecích druhů v zooterapii... 493 // Doporučená a použitá literatura... 494 // Summary // 497 // Rejstřík jmenný // 498 // RejstHk věcný // 501 // / // /
(OCoLC)879564479
cnb002541909

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC