Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Brno : Tribun EU, 2015
118 stran : ilustrace, formuláře ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-263-1010-5 (brožováno)
Nad názvem: Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Obsahuje bibliografie
001422410
ÚVOD ...1 // ČÁST A: OBECNÁ DOPORUČENÍ ...3 // Doporučení týkající se spolupráce a komunikace ...4 // Doporučení týkající se práce s dítětem a rodinou ...4 // Specifická doporučení pro případy s mezinárodním prvkem ...5 // ČÁST ?: SPECIÁLNÍ DOPORUČENÍ PRO JEDNOTLIVÉ ZAPOJENÉ SUBJEKTY ...7 // 1. Kapitola Doporučení pro orgány sociálně-právní ochrany dětí ...8 // Postavení OSPOD při řešení rodičovského konfliktu ...8 // Nástroje OSPOD pro řešení rodičovského konfliktu ...9 // I. Před zahájením soudního řízení ...9 // 1. Poskytnutí poradenství dle § 11 odst. 1 písm. a) ZOSPOD ...9 // 2. Pohovor s oběma rodiči dle § 11 odst. 1 písm. a) a § 53 odst. 2 ZOSPOD ...10 // 3. Posouzení (zjištění) míry ohrožení dítěte dle § 10 odst. 3 ZOSPOD ...11 // 4. Postup po zjištění, že dítě je ohroženo ...16 // 5. Uložení sankcí dle §59a ZOSPOD ...22 // II. Úkony OSPOD po zahájení soudního řízení ...23 // 1. OSPOD jako kolizní opatrovník ...23 // 2. OSPOD jako orgán veřejné moci ...27 // Specifická doporučení pro případy s mezinárodním prvkem ...27 // 1. Kontaktování ÚMPOD ...27 // 2. Využití výhod mediace pro řešení rodičovských konfliktů s mezinárodním prvkem ...27 // 3. Zjišťování specifik různých národností a etnik, s nimiž OSPOD pracuje ...28 // 4. Sdílení zkušeností získaných při práci s případy s mezinárodním prvkem ...28 // Návrhy vzorů: ...28 // 2. Kapitola Doporučení pro advokáty ...32 // Postavení advokátů při řešení rodičovského konfliktu ...32 // Nástroje advokátů pro řešení rodičovského konfliktu ...32 // 1. Úzká spolupráce s OSPOD ...32 // 2. Usměrňování klientů ...32 // 3. Vyhýbání se „praní špinavého prádla" ...33 // 4. Poskytování právního poradenství pouze v oblasti, v níž advokát disponuje potřebnými znalostmi ...33 //
5. Jako právní zástupce advokát poskytuje jenom právní poradenství. // 6. Vysvětlování právních pojmů rodičům ...34 // 7. Vedení klienta k respektu k ostatním účastníkům řízení a pomáhajícím profesím ...34 // 8. Využívání alternativních metod řešení rodičovských sporů ...34 // 9. Podpora klientů ve využití mediace ...35 // 10. Zvážení nezbytnosti jednotlivých kroků v řízení ...36 // Specifická doporučení pro případy s mezinárodním prvkem ...37 // 1. Zdůrazňování faktu, že v různých zemích jsou platné různé právní předpisy ...37 // 2. Spolupráce s ÚMPOD ...38 // 3. Zvláštní požadavky klienta můžou plynout i z kulturních specifik ...38 // 3. Kapitola Doporučení pro pomáhající profese (poradny, mediátory, terapeuty) ...39 // Postavení pomáhajících profesí při řešení rodičovského konfliktu ...39 // I. Rozdílné zákonné normy a jejich principy ...40 // 11. Informační povinnost poskytovatelů sociálních služeb ...40 // III. Financování odborných služeb ...41 // Nástroje pomáhajících profesí pro řešení rodičovského konfliktu ...42 // 1. Sjednávání zakázky ...42 // 2. Vyjasnění zakázky a režimu spolupráce s OSPOD ...43 // 3. Vyjasnění zakázky a režimu spolupráce s rodiči ...44 // 4. Postupy pro práci s nemotivovanými nebo jinak náročnými klienty ...44 // 4.4. Klienti využívající velké množství služeb ...47 // 5. Dohody uzavřené ve spolupráci s pomáhajícími profesemi ...47 // Specifická doporučení pro případy s mezinárodním prvkem ...48 // 1. Spolupráce s odborníky z jiných profesí, kteří mají teoretické i praktické zkušenosti // s komunikací s cizinci ...48 // 2. Dohody mezi rezidenty různých států ...49 // 3. Mediace jako první varianta u mezinárodních únosů dětí ...49 //
4. Kapitola Doporučení pro soudce ...50 // Postavení soudců při řešení rodičovského konfliktu ...50 // 1. Vyhodnocování veškerých podnětů ...50 // 2. Respekt k participačním právům dítěte ...50 // 3. Posouzení příslušnosti ...51 // 4. Nařízení prvního jednání ...51 // 5. Vedení ke smírnému řešení ...52 // Nástroje soudců pro řešení rodičovského konfliktu ...52 // 1. Jmenování opatrovníka dle § 469 ZŘS a společné plánování postupu dle § 474 odst. 3 ZŘS ...52 // 2. Vedení rodičů ke smírnému řešení ...53 // 3. Řádné poučení a zohlednění přístupu rodičů dle § 888, § 889 a § 907 odst. 2 OZ ...56 // 4. Využití odborných vyjádření a znaleckých posudků dle § 114a a § 127 OSŘ ...57 // 5. Využití revizních znaleckých posudků ...62 // 6. Předběžná opatření ...62 // 7. Výkon rozhodnutí ...63 // Specifická doporučení pro případy s mezinárodním prvkem ...64 // 1. Využití pomoci specializovaných orgánů pro řešení sporů s mezinárodním prvkem ...64 // 5. Kapitola Doporučení pro soudní znalce ...65 // Postavení znalců při řešení rodičovského konfliktu ...65 // Soudně znalecká činnost ...65 // K otázce standardů pro znaleckou činnost ...66 // 1. Úvodní doporučení: účel posudku ...69 // 1.1 Hlavním účelem posudku je poskytnout podporu při hodnocení nejiepšího (psychologického) // zájmu dítěte ...69 // 1.2 Zájmy dítěte jsou prvořadé ...70 // 1.3 Posudek se zaměřuje na rodičovské kompetence, psychologické a vývojové potřeby dítěte a // výslednou shodu ...70 // 2. Obecné standardy: Příprava na posudek ...71 // 2.1 Znalec získává a udržuje si odbornou způsobilost ...71 // 2.2 Úloha znalce je být profesionálem, který usiluje o zachování objektivního a nestranného postoje ...71 //
2.3 Znalec si je vědom osobních a společenských předsudků a vykonává svou praxi nestranně a // nediskriminačně ...72 // 2.4 Znalec se vyhýbá vícečetným vztahům ...72 // 3. Procesní standardy: zpracování posudku ...72 // 3.1 Posudek je zaměřený na podstatu problému a položené otázky ...72 // 3.2 Znalec získává informovaný souhlas od dospělých účastníků a informuje dětské účastníky věku odpovídajícím způsobem ...72 // 3.3 Znalec používá několik metod sběru dat ...73 // 3.4 Znalec se drží věcné roviny a zdrží se přehánění nebo nevhodné interpretace dat..73 // 3.5 Uváděna doporučení a závěry musí vždy primárně sledovat nejlepší psychologický zájem dítěte ...73 // 3.6 Znalec vede písemné záznamy ...73 // 74 // 4. Konkrétní doporučení pro tvorbu znaleckých posudků // 4.1 Rodiče a rodičovské kompetence // 4.2 Dítě, jeho názor a přání // 4.3 Vztahy dítěte a rodičů // 4.4 Závěry a doporučení // Závěry // Zdroje // 6. Kapitola Doporučení pro rodiče // Postavení rodičů při řešení rodičovského konfliktu // Nástroje rodičů při řešení rodičovského konfliktu // 1. Vyhledat včas odborníka // 2. Pokud jsou rodiče OSPOD vyzvání, abyste se dostavili, mají podle § 53 odst. 2 ZOSPOD // povinnost tak učinit // 3. Řídit se doporučeními, která dává OSPOD // 4. Využití všech nabízených možností smírného řešení sporu // 5. Úplná dohoda nemusí být jediný výsledek mediace nebo případové konference // 6. Využití odborné poradenské pomoci doporučené OSPOD // 7. Respektování soudu a jeho rozhodnutí // 8. Nepoužívání právního zástupce jako zbraně // 9. Svěření dítěte do péče neznamená absolutní moc nad dítětem a v rozhodování o jeho životě // 10. Být i v případě rozpadu rodiny pro dítě nejen dobrým rodičem, ale i příkladem //
Specifická doporučení pro případy s mezinárodním prvkem // 1. Zjištění rozdílů plynoucích z odlišnosti kultur a respekt k rozdílnosti. // 2. Kontaktování ÚMPOD // ČÁST C: NAVRHOVANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY // 1. Vytvoření samostatné funkce opatrovníka dítěte // 2. Problematika výchovných opatření // 3. Povinné školení advokátů v problematice rodinného práva a řízení ve věcech péče soudu o // nezletilé // 4. Povinné zastoupení advokátem při řešení opatrovnických věcí s mezinárodním prvkem // 5. Důsledná specializace advokátů // 6. Zpoplatnění soudního řízení ve věcech péče soudu o nezletilé // 7. Zakotvení lhůt pro procesní úkony soudu v rámci soudního řízení (termín prvního jednání, eventuálně i maximální délka řízení) // 8. Každý opatrovnický soudce by měl mít k dispozici asistenta soudce // 9. Povinná školení pro opatrovnické soudce ...96 // 10. Co největší upřesnění práv a povinností rodičů v soudním rozhodnutí v těch nejvyhrocenějších případech ...97 // 11. Omezení počtu návrhů na předběžná opatření podaných v jednom řízení, resp. postihy za svévolné, účelově podávané návrhy ...97 // 12. Výslovně upravit, že o výkonu rozhodnutí by měl rozhodovat soudce, který vedl řízení ve věci samé ...98 // 13. Snaha o smírné řešení rodičovských sporů za využití pomáhajících profesí ...98 // 14. Založení profesního sdružení znalců a přijetí standardů pro znaleckou práci ...99 // 15. Výslovně upravit, v jaké nejdelší lhůtě musí znalec vypracovat znalecký posudek ...99 // 16. Umožnit znalcům vyšetřovat děti v neutrálním pro děti přívětivém prostředí ...99 // 17. Prolomení mlčenlivosti některých profesí ve prospěch soudních znalců ...100 // 18. Zvýšit odměnu znalců ...100 //
19. Odstranit výkladové problémy v zákoně o zvláštních řízeních soudních (zejména povinnost nařizovat jednání u výkonu rozhodnutí) ...101 // Seznam obrázků ...102 // VZORY ...103 // §12 odst. 1 ZOSPOD ...104 // § 13 odst. 1 písm. a) ZOSPOD ...106 // §13 odst. 1 písm. b) ZOSPOD ...107 // § 13 odst. 1 písm. d) ZOSPOD ...108 // § 13a odst. 1 / § 13a odst. 4 ZOSPOD ...110 // § 53 odst. 1 ZOSPOD ...112 // § 53 odst. 2 písm. b) ZOSPOD ...113 // § 59a odst. 1 písm. a) ZOSPOD ...114 // § 59i odst. 1 ZOSPOD ...116 // § 452 ZŘS ...117

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC