Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
EB
Vydání druhé, v Karolinu první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016
194 stran : ilustrace ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2267-5 (brožováno)
ISBN 9788024633206 (ebook)
ISBN 8024633205 (ebook)
Obsahuje bibliografické odkazy
Částečně anglický text, anglické a ruské resumé
Popsáno podle tištěné verze
001422458
OBSAH // PŘEDMLUVA 9 // Úvod: o vědeckém studiu jazyka 13 // 1. Směry jazykozpytného bádání 13 // 2. Plán našeho rozboru 16 // 3. O jazykové stylizaci 18 // A. NAUKA O JAZYKOVÉM POJMENOVANÍ (FUNKČNÍ ONOMATOLOGIE) 21 // I. Význam jazykového pojmenování 22 // 1. podstata a povaha jazykového pojmenování 22 // 2. složky jazykového pojmenování 23 // II. Forma jazykového pojmenování 27 // 1. Pojmenování značková a popisná 27 // 2. Obecně o slově 28 // 3. Slova jednoduchá 29 // 4. Slova složená 32 // a) Definice slov složených 32 // b) Typy slov složených 32 // c) Znaky kompozičních sdruženin 34 // d) Slovesná kompozita a spřežky v angličtině 36 // 5. zkracování slov a tvoření nových pojmenování 37 // III. Klasifikace jazykových pojmenování 40 // 1. Problém slovních druhů (slovních kategorií) 40 // 2. Formální rozdíly mezi slovními kategoriemi v angličtině 41 // 3. Poměr substantiv a adjektiv v angličtině 42 // 4. Poměr substantiv a sloves v angličtině 44 // 5. Poměr adjektiv a adverbii v angličtině 44 // IV. Klasifikace uvnitř jednotlivých slovních kategorií 46 // 1. Klasifikace formální, aspektové modifikace a přechody kategoriální 46 // 2. Formální klasifikace a aspektové modifikace u substantiv 47 // a) Rod substantiv 47 // b) Aspektová modifikace řísla 48 // c) Aspektová modifikace určenosti (užívám členů) 51 // Kategoriální přechody u substantiv 53 // 4. Formální klasifikace a aspektové modifikace u adjektiv 54 // 5. Kategoriální přechody u adjektiv 56 // 6. Formální kategorie a aspektové modifikace u sloves 57 // a) Formální kategorie u sloves 57 // b) Aspektové modifikace u sloves 58 // a) Všeobecný přehled 58 // Slovesný čas 60 // Poznámky k problémům slovesného času v angličtině 62 // S) Slovesný vid 64 // e) Slovesný způsob 68 //
7 Kategoriální přechody u anglických sloves 69 // a) Vztah dění k podmětu 69 // b) Vztah dění k předmětu 70 // a) Slovesa subjektivní a objektivní 71 // ß) Slovesa reflexivní 72 // B. NAUKA O USOUVZTAŽNĚNÍ (FUNKČNÍ SYNTAX) 73 // I. Definice věty 74 // II. Aktuální členění věty 76 // 1. Základ a jádro výpovědi 76 // 2. Věty jednočlenné a dvojčlenné z hlediska aktuálního členění větného // 3. Větné členění aktuální a formální 78 // III. Formální členění věty jednoduché 80 // 1. Obecné poznámky 80 // 2. Jednočlenné neslovesné věty thetické_81 // 3. Jednočlenné neslovesné věty predikativní 82 // 4 Dvojčlenné věty neslovesné 83 // 5 Apozice 83 // 6. Konstrukce absolutní 87 // 7 Věty slovesné 88 // a) Obecné poznámky 88 // b) Gramatická osoba 90 // 8. Funkce podmětu v angličtině 91 // 9 O predikaci v angličtině 94 // a) Predikace dějová po stránce formální 94 // b) Dějová predikace po stránce významové: predikace aktivní _97 // c) Druhy pasivní dějové predikace 97 // d) Predikace kvalifikující 103 // e) Jiné typy predikace 107 // 10. O předmětu v angličtině 108 // a) Obecné poznámky 108 // b) Předmět typu akuzativního 110 // c) Předmět typu dativního 113 // d) Předmět typu genitivního 114 // e) Jiné typy předmětu 115 // 11.O atribuci v angličtině 119 // a) Přívlastek povahy adjektivní 119 // b) Přívlastek povahy substantívni 121 // 12. O příslovečném určení v angličtině 124 // a) Obecné poznámky 124 // b) Vyjadřování příslovečného určení v angličtině 126 // IV. O anglické větě jako celku 130 // 1. Prostředky komplexní kondenzace 130 // a) Obecné poznámky 130 // b) Anglická participia 132 // c) Anglický infinitiv a podstatné jméno slovesné (gerund) 133 // d) Vazby komplexní 135 // 2. Pořádek slov v anglické větě 136 //
a) Zásady určující pořádek slov v jazycích 136 // b) Jiné problémy anglického slovosledu 141 // 3. Zesílení a emfáze 143 // 4. Poznámky o negaci 145 // V. Poznámky o jiných otázkách funkční syntaxe 150 // 1. O souvětí 150 // 2. O užívání způsobů a časů 151 // POZNÁMKY VYDAVATELOVY I53 // Seznam méně běžných zkratek 170 // SUMMARY I7I // A Functional Analysis of Present Day English on a General Linguistic Basis 172 // Introduction: On the Scientific Study of Language 172 // A. Functional Onomatology 173 I. The meaning of the naming unit 173 // II. The form of the naming unit 173 // III. The classification of naming units 174 // IV. Classification within individual word categories 174 // B. Functional Syntax 175 // II. The definition of the sentence 175 // II. Functional sentence perspective 175 // III. The formal analysis of a simple sentence 176 // IV. On the English sentence considered as a whole 178 // V. Notes on other problems of functional syntax 179 // DOSLOV VYDAVATELŮV 191
cnb002786192

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC