Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Vydání 1.
[Chomutov] : L. Marek, [2014]
314 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87127-69-8 (vázáno)
Pontes pragenses ; svazek 73
Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultu
Obsahuje bibliografii na stranách 284-297, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001422729
I. UVEDENÍ DO TEORIE KAZATELSTVÍ 15 // 1. Zvěstování Božího slova jako úkol církve 17 // 1.1 Úvod 17 // 1.2 Pojem zvěstování 17 // 1.3 Boží slovo 18 // 1.4 Pojem církev 19 // 1.5 Pojem úkol 20 // 1.6 Novozákonní řecké výrazy pro službu 21 // 1.7 Vznik víry a křesťanské církve 22 // 1.8 Pokračování naplňování Kristovy vůle ve světě 23 // 1.9 Odpovědnost věřících za společnost, národ a svět 23 // 1.10 Výchovně orientační význam kázání 24 // 1.11 Boží pomoc věřícím k vytrvalosti ve všech situacích skrze slovo 24 // 2. Homiletika a její vztah k jiným teologickým oborům 25 // 2.1 Vědecko-odborné dělení homiletiky 25 // 2.1.1 Principiální homiletika 25 // 2.1.2 Materiální homiletika 26 // 2.1.3 Formální homiletika 26 // 2.2 Poslání homiletiky v rámci jiných teologických oborů 27 // 2.2.1 Homiletika a její vztah k systematické teologii 27 // 2.2.2 Biblistika a exegeze 28 // 2.2.3 Církevní dějiny 29 // 2.3 Homiletika jako součást praktické teologie 29 // 2.3.1 Homiletika, etymologie pojmu, názvy a poslání v životě církve 30 // 2.3.2 Poslání liturgiky 31 // 2.3.3 Katechetika a její poslání 32 // 2.3.4 Duchovní péče 33 // 2.4 Evangelizace a misie 34 // 2.5 Teologická vzájemnost mezi kázáním a diakonií 36 // 2.6 Homiletika a její místo v rámci neteologických oborů 37 // 2.6.1 Homiletika a mezilidská komunikace 37 // 2.6.2 Homiletika a estetika 38 // 2.6.3 Homiletika a lingvistika 39 // 2.6.4 Homiletika a logika 39 // 2.6.5 Homiletika a psychologie 40 // 2.6.6 Homiletika a stylistika 41 // 3. Homiletika a rétorika 42 // 3.1 Antická rétorika a její hlavní představitelé 42 // 3.2 Rétorika a křesťanské kázání 44 //
4. Hermeneutika a její význam pro homiletiku 49 // 4.1 Etymologie a souvztažné disciplíny hermeneutiky 49 // 4.2 Kontexty porozumění Písmu 50 // 4.3 Konstituování poreformační hermeneutiky 50 // 4.3.1 Mathias Flacius Illyricus (1520-1575) 51 // 4.3.2 Johann Konrád Dannhauer (1603-1666) 51 // 4.4 Theologia regenitorum 53 // 4.5 Pokus o utvoření univerzální hermeneutiky 54 // 4.6 Strukturalismus 56 // 4.7 Hermeneutika dvou rovin 56 // II. BIBLICKO-TEOLOGICKÉ ZÁKLADY A DĚJINY 59 // 5. Zvěstování Božího slova podle svědectví Starého a Nového zákona 61 // 5.1 Biblické předpoklady a zdůvodnění zvěstování 61 // 5.1.1 Starý zákon 61 // 5.1.2 Prorok Jeremjáš 61 // 5.1.3 Povolání Izajáše 62 // 5.2 Starozákonní pojmy pro zvěstování 63 // 5.2.1 D-B-R (dábár) - mluvit, slovo, řeč 63 // 5.2.2 N-G-D (nagad) - sdělit, vyprávět, říkat, mluvit, volat 64 // 5.2.3 Q-R-A (qárá) - volat, hlasitě křičet, vyvolávat 65 // 5.3 Hlavní novozákonní řecké pojmy pro kázání 66 // 5.3.1 Kéryssein (zvěstovat, proklamovat, hlásat, kázat aj. ) 66 // 5.3.2 Řecké sloveso „aggellein (angellein)" a jeho slovesné komponenty 67 // 5.3.3 Euaggelizein, euaggelion - přinášet dobrou zprávu, radostné poselství 69 // 5.3.4 Kataggéllein - slavnostně zvěstovat, prohlašovat 70 // 5.3.5 Martyrein, mártys, martyria, martyriím 70 // 5.4 Shrnutí 71 // 5.5 Teologické předpoklady a zdůvodnění zvěstování v evangeliích 72 // 5.5.1 Kázání Jana Křtitele 72 // 5.5.2 Ježíšovo první kázání 73 // 5.5.3 Ježíšovo povolání a první vyslání učedníků 74 // 5.5.4 Druhé vyslání a poslání učedníků a jeho účely 75 // 5.5.5 Třetí vyslání učedníků 75 // 5.5.6 Sedm Ježíšových příkazů k misijní a zvěstovatelské činnosti 77 // 5.6 Hlavní důrazy zvěsti vzkříšeného Ježíše Krista 79 //
5.7 Kázání v prvotní církvi 81 // 5.7.1 Petrovo zvěstování - Exkurz 82 // 5.8 Souhrnný obsah novozákonního zvěstování 83 // 5.8.1 Ježíš Kristus inkarnovaný 84 // 5.8.2 Trpící a ukřižovaný 84 // 5.8.3 Ježíš Kristus vzkříšený 85 // 5.8.4 Ježíš Kristu oslavený Pán 86 // 5.8.5 Ježíš Kristus očekávaný 87 // 5.9 Biblicko-teologické zdůvodnění nutnosti zvěstování církve 89 // 5.9.1 Kázání je stále platná a svrchovaná vůle Ježíše Krista 89 // 5.9.2 Zvěstování jako naplňování odkazu vzkříšeného Ježíše Krista 89 // 5.9.3 Kázání jako jediný Boží prostředek spásy člověka 90 // 5.9.4 Kázání jako součást Boží péče o veškeré stvoření, // o všechny lidi a Boží lid 90 // 6. Stručný přehled dějin kázání od patristiky do reformace 92 // 6.1 Patristika 92 // 6.1.1 Órigenés 92 // 6.1.2 Jan Zlatoústý 93 // 6.1.3 Augustin 94 // 6.2 Kázání ve středověku 98 // 6.2.1 Kazatelská činnost františkánů a dominikánů 99 // 6.3 Reformace 103 // 6.3.1 Husovi předchůdci 103 // 6.3.2 Mistr Jan Hus 104 // 6.3.3 Kazatelské osobnosti doby husitské 107 // 6.4 Martin Luther 109 // 6.5 Jan Kalvín 112 // 6.6 Huldrych Zwingli 113 // 6.7 Jednota bratrská 114 // 7. Kázání v protestantismu 20. století 117 // 7.1 Teologie slova - Dialektická teologie 118 // 7.1.1 Karl Barth (1886-1968) 118 // 7.2 Další vývoj Teologie slova 121 // 7.2.1 R. Bultmann (1884-1976) a existenciální kázání 122 // 7.3 Kázání v letech 1933-1945 124 // 7.4 Kázání po druhé světové válce 125 // 7.5 Otto Weber a Hans loachim Iwand 127 // 7.6 Paul Tillich 127 // 7.7 Další vývoj ve zvěstování 128 // 7.8 Kázání v Československu po 2. světové válce 129 // 7.8.1 Otto Rutrle 129 // 7.8.2 Josef Lukl Hromádka 130 // 7.9 Zvěstování v bývalé NDR 131 // 7.10 Krize zvěstování 132 //
8. Kázání v Pravoslavné církvi 134 // 8.1 Teorie homiletiky: kázání ve starozákonním a novozákonním období 136 // 8.2 Z dějin kazatelství 140 // 8.3 Příprava kázání, téma, členění a forma přednesu 142 // 9. Kázání v Římskokatolické církvi 144 // 9.1 Historie 144 // 9.2 Koncil 145 // 9.3 Liturgie eucharistická 146 // 9.4 Homilie o nedělích a všedních dnech 147 // 9.5 Liturgie svátostí 148 // 9.6 Liturgie hodin 149 // 9.7 Samostatná kázání 149 // 9.8. Shrnutí 150 // 9.9 Epilog 151 // 10. Kázání v Církvi československé husitské 152 // 10.1 Modernistické a liberální přístupy v kazatelství CČS(H) 152 // 10.2 František Kovář 155 // 10.3 Od teologie Božího slova po současnost 158 // III. METODIKA A LITURGICKO-PASTORAČNÍ KONTEXT 163 // 11. Postup při přípravě kázání 165 // 11.1 Definice kázání 165 // 11.2 Místo, kde se děje kázání 166 // 11.3 Účely kázání 166 // 11.3.1 Účely kázání v teologii CČSH 167 // 11.4 Tématická kázání 167 // 11.4.1 Názorná ukázka postupů při zpracování tematického kázání 168 // 11.5 Kázání na určitý biblický verš 169 // 11.5.1 Ukázkový pokus pro kázání na biblický verš 169 // 11.6 Homilijní kázání 170 // 11.7 Věroučné kázání 171 // 11.8 Evangelizační kázání 172 // 11.9 Kázání na pokračování - lectio continua 173 // 11.10 Možnosti výběru biblického textu pro kázání 174 // 11.10.1 Určení biblických textů podle církevního lekcionáře 174 // 11.10.2 Vlastní volba textu 174 // 11.10.3 Hesla Jednoty bratrské 174 // 11.10.4 Výběr textu k určitému účelu 175 //
11.11 Konkrétní postupy při přípravě kázání 175 // 11.11.1 Exegeze 175 // 11.11.2 Vztah exegeze a meditace 176 // 11.11.3 Objevení sensus plenior 178 // 11.11.4 Objevení života v textu 178 // 11.11.5 Skopus 179 // 11.11.6 Invence 179 // 11.11.7 Život textu - 180 // 11.11.8 Ilustrace 180 // 11.11.9 Aplikace textu na život posluchačů 181 // 11.12 Postupy při písemném zpracování kázání 182 // 11.12.1 Sestavení osnovy kázání 182 // 11.12.2 Úvod 182 // 11.12.3 Další body osnovy 183 // 12. Prameny, příručky a literatura pro homiletickou práci 184 // 13. Kázání a mezilidská komunikace 188 // 13.1 Etymologie pojmu komunikace 188 // 13.2 Procesuální a funkční vztahy mezi komunikací a homiletikou 189 // 13.2.1 Kdo komunikuje Boží slovo? 190 // 13.2.2 Co má kazatel komunikovat? 191 // 13.3 Církev jako místo komunikace Božího slova 191 // 13.4 Jak komunikovat připravené kázání? 192 // 13.4.1 Verbální komunikace 192 // 13.4.2 Fonetické hledisko kázání 193 // 13.4.3 Neverbální komunikace v kázání 194 // 14. Kultura veřejného projevu 198 // 14.1 Sympaticky, fundovaně, spolehlivě 198 // 14.1.1 Vzhled 199 // 14.1.2 Řeč těla 202 // 14.1.3 Verbální komunikace 204 // 14.1.4 Zdvořilé vystupování 208 // 15. Typologie kázání 211 // 15.1 Tradiční a současné rozlišení kázání 211 // 15.2 Přehled typů kázání - tabulka 212 // 15.3. Kázání podle příležitosti 212 // 15.3.1 Nedělní a sváteční kázání 212 // 15.4 Kázání podle účelu 214 // 15.5 Kázání podle obsahu 216 // 15.5.1 Kázání na biblický text 216 // 15.5.2 Tématické kázání 218 // 15.6 Kázání podle posluchačů 219 // 15.7 Kázání podle užití sdělovacích prostředků 220 //
16. Kazuální kázání (křestní, svatební a pohřební) 222 // 16.1 Charakteristika kazuálního kázání 222 // 16.2 Křestní kázání 224 // 16.3 Svatební kázání 225 // 16.4 Pohřební kázání 226 // 17. Kázání v kontextu bohoslužebného slavení 228 // 17.1 Biblické základy vztahu mezi obecenstvím církve, // bohoslužebným slavením a službou slova 228 // 17.1.1 Tenak 229 // 17.1.2 Synagogální liturgie 230 // 17.1.3 Svědectví o Bohu jako christocentrická anamnesis 232 // 17.1.4 Svědectví o Bohu a jednota údů těla Kristova 235 // 17.2 Historická svědectví o místu kázání v liturgii 239 // 17.2.1 Bohoslužebná praxe raného křesťanství 239 // 17.2.2 Bohoslužebná praxe římského katolicismu a reformace // v období středověku a humanismu 245 // 17.3. Bohoslužebný kontext kázání v CČSH 254 // 17.3.1. Místo kázání v bohoslužebném řádu CČSH 255 // 17.3.2 Příhodný čas pro bohoslužebné shromáždění 258 // 17.3.3 Lekcionář - kazatelský plán CČSH 259 // 17.3.4 Pověření ke službě slovem 261 // 17.3.5 Slavení svátostí a svátostin, příležitostné a domácí pobožnosti, // denní modlitba církve 262 // 18. Kazatel a posluchači 264 // 18.1 Osobnost kazatele 264 // 18.2 Osobní studium Písma 264 // 18.3 Kontinuální sebevzdělávání kazatele 265 // 18.4 Kdo jsou posluchači komunikované zvěsti? 266 // 19. Specifika kázání pro dětské posluchače 269 // 19.1 Historie kázání pro děti 269 // 19.2 Problém homiletiky pro děti 272 // 19.3 Homiletika pro dětí 273 // 19.3.1 Kázání pro dětí - co je to? 273 // 19.3.2 Dětí jako posluchači - komu kážeme? 274 // 19.3.3 Osoba kazatele pro dětí - kdo káže? 276 // 19.3.4 Obsah kázání pro dětí - o čem kážeme? 277 // 19.3.5 Místo a příležitost jsou pro dětí důležité - kde kážeme? 278 // 19.3.6 Jak kážeme dětem? 280 // 19.4 Závěr 285 // Bibliografie // Summary // O autorech, Rejstřík
(OCoLC)904578589
cnb002589977

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC