Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.6) Půjčeno:53x 
BK
Příručka
Páté, rozšířené vydání
Praha : Portál, 2015
734 stran : ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0981-2 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 719-725 a rejstřík
001422912
Předmluva ...17 // 1 Úvod ...21 // 1.1 Empirický výzkum a jeho etapy ...23 // 1.2 Význam teorie pro výzkum ...27 // 1.2.1 Konstrukty a jejich operacionalizace ...27 // 1.2.2 Role teorie ve výzkumu ...28 // 1.2.3 Proces ověření hypotéz a teorií ...30 // 1.3 Etika vědecké práce ...33 // 1.4 Návrh výzkumného projektu ...35 // Souhrn ...40 // 2 Základy statistiky ...41 // 2.1 Populace, výběr a statistické usuzování ...41 // 2.2 Typy proměnných ...43 // 2.2.1 Závisle a nezávisle proměnné, rušivé proměnné ...44 // 2.2.2 Proměnné podle typu použitého měřítka ...47 // 2.2.3 Diskrétní a spojité proměnné ...48 // 2.3 Kvalita měření ...50 // 2.3.1 Přesnost, správnost, nejistota ...52 // 2.3.2 Objektivita, reliabilita, validita ...52 // 2.4 Výzkumný plán ...55 // 2.4.1 Cenzus ...56 // 2.4.2 Výběrové šetření ...56 // 2.4.3 Experiment ...65 // 2.4.4 Kategorizace výzkumných plánů ...79 // 2.5 Organizace dat a jejich kontrola, scházející údaje ...81 // 2.6 Statistika a modelování ...85 // Souhrn ...89 // 3 Grafický a číselný popis rozložení dat ...91 // 3.1 Způsoby zobrazení dat ...92 // 3.1.1 Metody zobrazení kvalitativních a ordinálních dat ...93 // 3.1.2 Metody zobrazení kvantitativních dat ...93 // 3.2 Míry centrální tendence ...99 // 3.2.1 Aritmetický průměr ...99 // 3.2.2 Medián a modus ...100 // 3.2.3 Použití měr centrální tendence ...101 // 3.3 Míry rozptýlenosti ...101 // 3.3.1 Variační rozpětí ...102 // 3.3.2 Rozptyl a směrodatná odchylka ...102 // 3.3.3 Míry rozptýlenosti založené na empirických kvantilech 104 // 3.4 Míry špičatosti a šikmosti ...105 // 3.5 Popis dat pomocí pěti hodnot a krabicový graf s anténami ...107 // 3.6 Zkoumání přítomnosti odlehlých hodnot a rezistentní odhady . 107 // 3.7 Transformace dat, standardizace ...110 // 3.8 Explorační analýza dat ...113 // Souhrn ...119 //
4 Počet pravděpodobnosti jako základ statistického usuzování ...121 // 4.1 Základní pojmy a výpočty ...122 // 4.1.1 Náhodné jevy, pravděpodobnost ...122 // 4.1.2 Podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta ...126 // 4.1.3 Šance ...128 // 4.1.4 Využití simulace pro odhad pravděpodobností ...130 // 4.2 Náhodná proměnná, rozdělení náhodné proměnné ...132 // 4.3 Parametry rozdělení náhodné proměnné ...134 // 4.4 Distribuční funkce ...137 // 4.5 Základní pravděpodobnostní rozdělení ...140 // 4.5.1 Binomické rozdělení ...140 // 4.5.2 Poissonovo rozdělení ...143 // 4.5.3 Normální rozdělení ...145 // 4.5.4 Standardizované normální rozdělení ...148 // 4.5.5 Centrální limitní teorém ...152 // 4.5.6 Log-normální rozdělení ...154 // 4.6 Pojem výběrového rozdělení ...156 // 4.6.1 Výběrové rozdělení aritmetického průměru // při známém cr ...156 // 4.6.2 Výběrové rozdělení aritmetického průměru // při neznámém cr ...160 // 4.6.3 Výběrové rozdělení relativní četnosti ...162 // 4.6.4 Výběrové rozdělení rozdílů dvou průměrů a dvou relativních četností ...163 // 4.6.5 Výběrové rozdělení rozptylu ...165 // 4.6.6 Výběrové rozdělení poměru rozptylů ...166 // Souhrn ...167 // 5 Úvod do statistického usuzování ...171 // 5.1 Základní koncepty statistického usuzování ...172 // 5.2 Spolehlivé odhadování ...174 // 5.2.1 Kvalita bodových odhadů ...175 // 5.2.2 Interval spolehlivosti pro/? ...176 // 5.2.3 Potřebný počet pozorování ...179 // 5.2.4 Vlastnosti intervalů spolehlivosti ...180 // 5.3 Testy významnosti ...181 // 5.3.1 Kroky při testování hypotézy ...182 // 5.3.2 Testování průměru jednostranným z-testem ...185 // 5.3.3 Testování průměru dvoustranným z-testem ...187 // 5.3.4 Chybné interpretace testů nulové hypotézy ...189 //
5.3.5 Vztah testování hypotéz a intervalů spolehlivosti . . . 190 // 5.3.6 Test jako rozhodování ...191 // 5.3.7 Vztah mezi charakteristikami testu ...193 // 5.3.8 Hodnocení velikosti účinku ...195 // 5.3.9 Přesné a asymptotické testy ...196 // 5.4 Neparametrické postupy statistického usuzování ...197 // 5.4.1 Přesný znaménkový test hodnoty mediánu ...199 // 5.4.2 Permutační testy ...200 // 5.4.3 Eficience neparametrických testů ...203 // 5.5 Problém simultánního statistického usuzování ...204 // 5.6 Odhad a testování hypotéz pomocí funkce věrohodnosti ...206 // Souhrn ...210 // 6 Základní situace statistického usuzování ...213 // 6.1 Hodnocení průměru v jednom výběru ...214 // 6.2 Porovnání průměrů ve dvou výběrech ...217 // 6.2.1 Metoda 1 - Dva velké nezávislé výběry ...220 // 6.2.2 Metoda 2 - Dva nezávislé výběry se stejným rozptylem 220 // 6.2.3 Metoda 3 - Dva nezávislé výběry, nestejné rozptyly ...221 // 6.2.4 Párová data - dva závislé výběry ...224 // 6.3 Hodnocení rozptylu ...226 // 6.3.1 Hodnocení rozptylu v jednom výběru ...227 // 6.3.2 Porovnání rozptylů ve dvou nezávislých výběrech ...229 // 6.4 Neparametrické posouzení středních hodnot a test normality dat 230 // 6.4.1 Znaménkový test střední hodnoty pro jeden výběr ..231 // 6.4.2 Wilcoxonův test střední hodnoty pro jeden výběr ...233 // 6.4.3 Znaménkový a Wilcoxonův test pro dva závislé výběry 234 // 6.4.4 Konstrukce neparametrických intervalů spolehlivosti ...236 // 6.4.5 Mediánový test pro dva nezávislé výběry ...237 // 6.4.6 Wilcoxonův test pro dva nezávislé výběry ...239 // 6.4.7 Kolmogorovův-Smirnovův test normality // a Lillieforsův test ...243 // Souhrn ...244 //
7 Analýza závislostí ...247 // 7.1 Zobrazení dvojrozměrných dat ...248 // 7.2 Korelační analýza ...250 // 7.2.1 Pearsonův korelační koeficient ...253 // 7.2.2 Pravděpodobnostní rozdělení // dvou náhodných proměnných ...257 // 7.2.3 Odhad a testování korelačního koeficientu ...262 // 7.2.4 Problém třetí proměnné v korelační analýze ...264 // 7.2.5 Vliv dvou nezávisle proměnných na závisle proměnnou 266 // 7.2.6 Spearmanův korelační koeficient pořadí ...268 // 7.2.7 Kendallův koeficient pořadové korelace ...271 // 7.2.8 Bodově biseriální korelační koeficient a koeficient ? . 273 // 7.2.9 Korelační koeficient v klasickém modelu teorie měření 274 // 7.3 Regresní analýza ...277 // 7.3.1 Prokládání dat přímkou a metoda nejmenších čtverců . 279 // 7.3.2 Grafická analýza reziduálních hodnot ...282 // 7.3.3 Statistické usuzování v lineárním regresním modelu . 282 // 7.3.4 Ověřování předpokladů regresní analýzy ...287 // 7.3.5 Test náhodnosti ...290 // 7.3.6 Nelineární regresní analýza ...291 // 7.3.7 Porovnání metod měření a Blandův-Altmanův graf ...294 // 7.4 Regrese k průměru ...302 // Souhrn ...306 // 8 Analýza kategoriálních dat ...307 // 8.1 Jednoduché hodnocení četností ...308 // 8.1.1 Porovnání relativní četnosti s teoretickou hodnotou .. 309 // 8.1.2 Porovnání dvou relativních četností ...311 // 8.1.3 Porovnání četností majících Poissonovo rozdělení . . 313 // 8.2  -2-test dobré shody ...314 //
8.3 Závislost kategoriálních proměnných ...315 // 8.3.1 Posuzování závislosti v kontingenčních tabulkách . . . 321 // 8.3.2 Analýza párových dichotomických proměnných ...328 // 8.3.3 Cochranův test a test podle Bowkera ...331 // 8.3.4 Kappa koeficient shody ...332 // 8.4 Ordinální kategoriální data ...334 // 8.5 Problém třetí proměnné a Simpsonův paradox ...339 // Souhrn ...345 // 9 Analýza rozptylu: porovnání více průměrů ...347 // 9.1 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění ...349 // 9.1.1 Ověření předpokladů analýzy rozptylu ...353 // 9.1.2 Simultánní porovnávání ...354 // 9.1.3 Velikost účinku ...356 // 9.1.4 Kruskalův-Wallisův test ...357 // 9.1.5 Jonckheerův-Terpstrův test ...358 // 9.2 Analýza rozptylu dvojného třídění ...361 // 9.3 Analýza rozptylu s opakováním měření ...367 // 9.3.1 Friedmanův test ...370 // 9.3.2 Vnitrotřídní koeficient korelace ...372 // 9.3.3 Konkordance ...375 // 9.3.4 Další přístupy k analýze opakovaných měření ...377 // 9.4 Náhodný výběr, randomizace a analýza rozptylu ...378 // Souhrn ...381 // 10 Mnohonásobná lineární regrese ...383 // 10.1 Mnohonásobná regrese a metoda nejmenších čtverců ...384 // 10.2 Lineární model, statistické testy a intervalové odhady ...389 // 10.3 Hledání optimální množiny prediktorů ...392 // 10.4 Předpoklady lineárního modelu ...393 // 10.5 Aplikační problémy v regresní analýze ...394 // 10.6 Mnohonásobná regrese a analýza rozptylu ...395 // 10.7 Analýza kovariance a analýza dat typu pretest-posttest ...399 // 10.8 Porovnávání vnořených modelů ...410 // 10.9 Neparametrické a robustní postupy v lineárním modelu ...411 // Souhrn ...415 //
11 Rozsah výběru, síla a velikost účinku ...417 // 11.1 Odhad průměru nebo rozdílu průměrů ...419 // 11.2 Odhad relativní četnosti a rozdílu relativních četností ...420 // 11.3 Testování průměrů ...421 // 11.4 Síla testu nulové hypotézy o průměrech ...421 // 11.5 Rozsahy výběru odvozené na základě velikosti účinku ...423 // 11.6 Typy analýzy síly testu ...426 // Souhrn ...428 // 12 Volba statistické metody ...429 // 12.1 Klasifikace statistických metod ...429 // 12.2 Problémy testů statistické významnosti ...434 // 12.2.1 Analýza chybných interpretací a nedostatků ...435 // 12.2.2 Obrana a metody odstranění nedostatků ...438 // 12.3 Bayesovský přístup ke statistickému usuzování ...441 // 12.4 Výpočetně intenzivní metody ...447 // 12.4.1 „Bootstrap“ ...448 // 12.4.2 „Jackknife“ ...448 // 12.4.3 Křížová validizace ...448 // 12.4.4 Grafická analýza ...449 // Souhrn ...449 // 13 Metody vícerozměrné analýzy ...451 // 13.1 Charakteristiky vícerozměrných metod ...451 // 13.1.1 Metody externální analýzy ...452 // 13.1.2 Metody internální analýzy ...453 // 13.1.3 Metody strukturální analýzy ...454 // 13.2 Logistická regresní analýza ...455 // 13.3 Modelování závislosti pomocí regresních stromů ...459 // 13.4 Víceúrovňové modelování závislosti ...464 // 13.4.1 Základní koncept analýzy víceúrovňových dat ...465 // 13.4.2 Analýza křivek růstu ...470 // 13.4.3 Plány výzkumu vhodné pro víceúrovňovou regresi ...473 // 13.4.4 Problémy víceúrovňového modelování ...473 // 13.5 Analýza historie události ...475 // 13.5.1 Funkce přežití ...478 // 13.5.2 Odhad funkce přežití S (ř) ...479 // 13.5.3 Tabulka přežití ...481 // 13.5.4 Testy shody funkcí přežití ...483 // 13.5.5 Coxův regresní model ...486 // 13.6 Shluková analýza ...491 // 13.7 Analýza hlavních komponent ...499 //
13.8 Explorační faktorová analýza ...505 // 13.9 Kanonická korelační analýza ...512 // 13.10 Diskriminační analýza a klasifikace ...518 // 13.11 Mnohorozměrné škálování ...529 // 13.12 Modelování pomocí latentních proměnných ...533 // 13.12.1 Grafické vyjádření modelů ...535 // 13.12.2 Analýza korelačních cest - úseková analýza ...535 // 13.12.3 Konfirmační faktorová analýza ...538 // 13.12.4 Metody odhadu a posuzování vhodnosti modelů . . . 545 // 13.12.5 Užití faktorové analýzy při vývoji škál ...549 // 13.12.6 Analýza pomocí modelu LISREL ...552 // 13.12.7 Sběr dat a chybějící hodnoty ...560 // 13.12.8 Problém identifikace modelů ...561 // 13.12.9 Formativní a efektové latentní proměnné ...562 // 13.12.10 Proces modelování latentními proměnnými ...565 // 13.12.11 Aplikace modelů s latentními proměnnými ...569 // 13.12.12 Problémy modelování pomocí latentních proměnných 572 // 13.13 Vícerozměrné kontingenční tabulky ...573 // 13.14 Analýza latentních tříd ...577 // 13.15 Analýza pomocí IRT modelů ...582 // 13.16 Korespondenční analýza ...588 // 13.17 Zobecněný lineární regresní model ...592 // 13.18 Korelační koeficient v analýze časových řad ...600 // Souhrn ...607 // 14 Metaanalýza ...609 // 14.1 Etapy metaanalýzy ...612 // 14.1.1 Definice problému ...613 // 14.1.2 Vyhledání a selekce primárních studií ...614 // 14.1.3 Vytváření matice dat kódováním ...615 // 14.1.4 Agregace výsledků jednotlivých studií ...616 // 14.1.5 Hledání moderujících proměnných, analýza citlivosti . 616 // 14.1.6 Interpretace výsledků ...617 // 14.1.7 Prezentace výsledků ...617 // 14.1.8 Alternativní schémata metaanalýzy ...618 //
14.2 Statistické metody metaanalýzy ...619 // 14.2.1 Jednoduché metody metaanalýzy ...619 // 14.2.2 Agregace velikosti účinku a test homogenity ...621 // 14.2.3 Základní modely variability velikostí účinku ...623 // 14.2.4 Varianty velikostí účinku ...624 // 14.2.5 Dopočítávání velikosti účinku ...629 // 14.2.6 Kódování informací o účinku ...631 // 14.2.7 Moderující proměnné a analýza citlivosti ...632 // 14.2.8 Publikační zkreslení ...633 // 14.2.9 Grafické metody metaanalýzy ...634 // 14.3 Příprava zprávy o výsledcích metaanalýzy ...639 // 14.3.1 Informace o procesu hledání ...639 // 14.3.2 Informace o základních výsledcích jednotlivých studií 639 // 14.3.3 Výsledky analýzy dat ...639 // 14.3.4 Diskuse výsledků ...640 // 14.4 Mnohorozměrné metody v metaanalýze ...643 // 14.5 Výhody a nevýhody metaanalýzy ...645 // Souhrn ...648 // 15 Závěrečná zpráva o výzkumu ...649 // 15.1 Struktura výzkumné zprávy ...651 // 15.2 O roli etiky ve statistice a při zpracování výzkumné zprávy . . 660 // Souhrn ...663 // 16 Statistické programové systémy ...665 // 16.1 Statistické systémy - charakteristiky a příklady ...665 // 16.2 Volné statistické systémy ...667 // 16.3 Statistický systém a jazyk R ...669 // Souhrn ...681 //
Přílohy ...683 // Příloha A Struktura závěrečné zprávy ...683 // Příloha B Statistické tabulky ...686 // Příloha C Základní pojmy a vztahy vektorového a maticového počtu 702 // Příloha D Jednodimenzionální faktorové modely měření ...709 // Příloha E Řecká abeceda ...711 // Příloha F Zápis speciálních symbolů ...711 // Příloha G Popis vybraných příkazů v jazyku R ...712 // Použitá literatura ...719 // Rejstřík ...726
(OCoLC)944217550
cnb002745322

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC