Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0) Půjčeno:1x 
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, [2011]-
21 cm

2016-
[Roč.]1(2010)-
1x ročně
Jednotlivé svazky mají ISBN
Součástí názvu je označení pořadí konference, součástí podnázvu datum
Název se mírně mění
Editoři se mění: Tereza Bělicová (2016); Pavla Dřízgová (2017, 2018, 2020); Vendula Krčmářová (2020)
Český, anglický a slovenský text, částečně souběžný anglický text
Popsáno podle: [roč.]6(2016)
978-80-7464-818-2 (6/2016 ; brožováno) 978-80-7464-912-7 (7/2017 ; brožováno) 978-80-7464-483-2 (8/2018 ; brožováno) 978-80-7599-082-2 (9/2019 ; brožováno) 978-80-7599-209-3 (10/2020 ; brožováno) 978-80-7599-281-9 (11/2021 ; brožováno) 978-80-7599-308-3 (12/2022 ; brožováno) 978-80-7599-373-1 (13/2023 ; brožováno)
001450800
VI. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2016 :  Sekce „Medicínský výzkum” ...5 // Datová analýza indikačních kritériik aplikaci erytrocytových iranstuzních přípravků ti náhodně vybraných pacientů FN Ostrava ...5 // Úspěšnost endovaskulámi léčby aneurysmal mozkových tepen ...8 // Vplyv bondingu na kojenie ...9 // Akupunktura Meridián plic ...10 // Vliv intraoperačně podaných tekutin a vazoaktivnich látek na změny průtokových parametrů ... ...11 // Pozdni následky HEU.P syndromu ...? // Vliv adrenalinu na hemodynamiku během experimentální srdeční zástavy ...14 // I lypertrofie levé komory srdeční u pacientů s aortálni stenózou přesnost elektrokardiogranckých kritérii. I ft // Mikrobiologické vyšetrenie stolice ...18 // Využitie User Doppler ílowmetrie v rámci liečby ischemickej choroby dolných končatín ...19 // Farmakologická interrupce ...20 // Sekce „Ošetřovatelství Bc." ...22 // Cukrovka - Epidémia tretieho tisícročia ...23 // Výživa seniorů v Domě s pečovatelskou službou Bílovec ...24 // Informovanost veřejnosti v oblasti paliativní péče ...25 // Znalosti v oblasti prevence ...2ft // Strach z hypoglykémie a jeho klinické konzekvencie ...27 // Proplachování perifémiho žilniho katétru ...29 // Etické problémy umíráni a smrti ...30 // Znalosti studentů v oblasti základní kardiopulmonálni resuscitace ...31 // Zdravý životni styl jako prevence kardiovaskulárních chorob ...32 // Faktory ovplyvňujúce hodnoty krvného tlaku ...33 // Zájem žáků středních škol o studium nclékařských oborů ...34 // Sekce „Ošetřovatelství’ NMgr. + Ph.D." ...35 // Močová inkontmence u seniorů ...36 // Postoje seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči ...37 // Kvalita života klientů se sluchovou vadou ...38 // Výskyt flebitíd indukovaných chemoterapiou ...39 //
Problematika nepovinného očkováni u děti ...41 // Subjektivní prožíváni nemoci u děti s vybranými gastrocnterologickými onemocněními ...42 // Životni styl a nadváha děti školního věku ...44 // Riziko vzniku poruchy přijmu potravy u dětí ...45 // Sekce „Ochrana veřejného zdraví. Zdravotnický záchranář. Intenzivní péče" ...4? // Spinálni poraněni v rámci polytraumatu ...47 // Ověřeni účinnosti preventivních opatřeni u pracovníků v expozici kadmia ...48 // Hodnocení bolesti v intenzivní péči ...50 // Výživa pacienta v intenzivní péči ...52 // Efekivita ventilace při zajištění dýchacích cest koniopunkci ...54 // Monitorováni pooperační bolesti a analgezie u pacientů po totálních endoprotézáeh kloubů dolních končetin // Vztah karcinomu prsu a práce na noční smčny ...57 // Tvorba edukačního materiálu pro výuku TANR ...58 // Sekce „Ostatní Zdravotní laborant. Radiologický asistent. Fyziolerapie. Ergoterapie" ...60 // Skiaskopie gaslrointestinálniho traktu ...61 // Možnosti záchytu Orellaninu ...63 // Je fibromyalgia spôsobená syndrómom bakteriálneho prerastania? ...64 // Ankylozujúca spondylitida a bezškrobová diéta ...65 // Stanovení vybraných anliepileplik metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie ...66 // Využili terapie Gua Sha v léčebné rehabilitaci ...67 // Posouzeni vlivu lidského faktoru při hodnoceni nálezů elektroforézy bílkovin séra a moče a imunofixační elektroforézy ...68 // Eipoproteiny - význam, metabolismus, stanovení ...69 // Vývoj metody pro stanoveni donepezilu metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekci ...70 // Srovnániívýsledků testování posturální stability na DeskBalance a Imoove ...71 // Fyzioterapie u žen po císařském řezu ...75 // Možnosti canisterapie u seniorské populace v českých podmínkách ... 74 //
VIII. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2018 :   „Sekce - všeobecné lékařství" ...5 // Studium genetických změn u chordomů ...6 // Likvorové biomarkery tkáňového poškození u roztroušené sklerózy ...7 // Exomové sekvenování a odhalení mutačního profilu amyloidózy lehkých řetězců imunoglobulinů ...8 // Rezistence na proteazomové inhibitory u mnohočetného myelomu ...9 // Prognostické a prediktivní faktory karcinomu dutiny ústní a oropharyngu ...10 // Senzitivita zobrazovacích metod možných krčních metastáz u spinocelulárního karcinomu orofaciální oblasti ...11 // Diagnostika, léčba a následná péče o pacienty s retromarginální zlomeninou spodiny očnice. 12 // Epidemiologie zhoubných nádorů ledvin v ostravském regionu ...13 // Perineurální invaze spinocelulárního karcinomu hlavy a krku - není člověk jako člověk ...14 // Změny farmakokinetíky lamotriginu při kombinaci s kyselinou valproovou v průběhu těhotenství - kazuistika ...15 // „sekce - ošetřovatelství a porodní asistence" ...16 // Účinnost materiálů obsahujících med v léčbě nehojících se ran ...17 // Kvalita života seniorů s močovou inkontinencí ...18 // Život s hemofilií ...19 // Dodržování zásad hygieny rukou ...20 // Strach z pádu u seniorů v domácím prostředí ...21 // Efekt nefarmakologických metod na snížení intenzity bolesti u dětí ...22 // Sexualita seniorů ...23 // Aniball - metoda prevence porodního poranění ...24 // Potřeby rodičů dětí po ventrikuloperitoneální drenáži ...25 // Intervence při aplikaci nízkomolekulárního heparinu ...26 // Screening kognitivních poruch u starší populace ...27 // Souvislost vybraných faktorů a délky hospitalizace dětí s akutní gastroenteritidou ...28 // Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s gestačním diabetes mellitus ...29 //
Bezpečí pacientů hospitalizovaných na odděleních intenzivní péče ...30 // Skríning rizika pádu u pacientov s neurologickým ochorením ...31 // „Sekce - nelékařské obory - bakalářské" ...32 // Posouzení vlivu pravidelného běhu do zatáčky na atletickém ovále na atletovo držení těla ...33 // Porovnání hematologického analyzátoru beckman coulter dxh 800 a sysmex xn 9000 ...34 // Stanovení mitotanu a jeho aktivního metabolitu metodou kapalinové chromatografie ...35 // Stanovení citlivosti bakterií rodu ochrobactrum sp. na antibiotika pomocí diluční metody a e-testu ...36 // Identifikace grampozitivních tyček izolovaných z klinického materiálu metodou hmotnostní spektrometrie maldi-tof ...37 // Analytické charakteristiky detekce oligoklonálních igg pásů v likvoru a séru ...38 // Srovnání dvou metod stanovení inzulínu v lidském séru ...39 // Výskyt hypermobility u profesionálnych plavcov ...40 // Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky phh3 ...41 // Využití speciálních barvení a imunohistochemických metod v průkazu helicobacter pylori ...42 // „sekce - nelékařské obory - magisterské" ...43 // Biomechanické rizikové faktory chůze v barefoot obuvi ...44 // Sledování efektivity manuální měkké techniky v léčbě jizev v dutině břišní ...45 // Ročná surveillance nozokomiálných nákaz spósobených baktériou clostridium difficile na slovensku a v regióne turiec ...46 // Stravovací zvyklosti pacientů po bariatrických výkonech ...47 // Odhad zátěže kadmiem ze sóje a sójových výrobků u alternativního způsobu stravování ...48 // Stravovací zvyklosti u dialyzovaných pacientů ...49 // Peer program „hrou proti antibiotické rezistenci" ...50 // „Sekce - postgraduální studium" ...51 //
Vliv antidepresiva venlafaxine na genovou expresi biotransformačních enzymů u embryí danio rerio ...52 // Zkušenosti s balónkovou plastikou eustachovy tuby ...53 // Patofyziologie nosní neprůchodnosti - klinická praxe ...54 // Uzlinový syndrom u felinózy dětí a dospělých ...55 // Prevence komplikací u dm ii. typu v souvislosti s chováním pacienta ve vztahu k výživě ...56 // Hodnotenie vybraných rizikových faktorov u šičiek v automobilovom priemysle ...57 // Vedomostná úroveň a postoje dospelej populácie k soláriám ...58 // Vybrané rizikové faktory podporujúce vznik obezity u študentov všeobecného lekárstva ...59 // Analýza kadmia, chrómu a olova vo vybraných vzorkách ovocných destilátov určených pre vlastnú spotrebu-pilotná štúdia ...60 // Výsledky epidemiologické studie nových antikoagulancií ...61 // Validácia dotazníka teacher stress inventory ...62 // Zhodnocení farmakokinetické interakce mezi amiodaronem/desthylamiodaronem a metoprololem ...63 // Nebuď plýtvák-intervenční projekt ...64 // Chróm vo vzťahu k obezite ...65 // Anémia z nedostatku železa u dojčiat a batoliat ...66 // Inovace diagnostického algoritmu užitím nových biomarkerů u blíže nespecifikovaného renálního postižení v dětském věku - pilotní studie ...67 //
X. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2020 :   Sekce „všeobecné lékařství" ...4 // Porovnání mw_pharm 3:30 a mw_pharm++ - windows verze pro pk/pd modelování pro tdm vankomycinu aplikovaného kontinuální infúzí ...5 // Intrathekální syntéza igm u pacientů s roztroušenou sklerózou ...6 // Porovnání mw-pharm 3:30 a mw-pharm++ - windows verze pro pk/pd modelování pro tdm vankomycinu u dialyzovaných pacientů ...8 // 4d strain echokardiografická analýza - průběžné výsledky ...10 // Organoidní systémy pro modelaci mikroprostředí kostní dřeně ve vývoji // Mnohočetného myelomu ...11 // Sekce „nelékařské obory - magisterské studium" ...12 // Vyhodnocení vzdělávacího programu prevence hiv/aids u adolescentů ...13 // Hyperpronační syndrom u dětí - léčba a její objektivizace z pohledu // Fyzioterapeuta ...15 // Vnímanie pridelovanej ošetrovatelskej starostlivosti študentmi // Ošetrovatelstva - kvalitatívna štúdia ...17 // Vliv kineziotejpu na statickou valgozitu paty a dynamické parametry chůze u // Dětí předškolního věku ...19 // Možnost hodnocení svalové aktivity vybraných svalů horní končetiny při používání klasické a vertikální počítačové myši ...21 // Vliv walkaide na změnu vybraných parametrů chůze u pacienta po cévní // Mozkové příhodě ...23 // Vliv vitaminu d na progresi roztroušené sklerózy ...25 // Sekce „postgraduální doktorské studium" ...27 // Hodnocení funkce levé komory s využitím metody feature tracking u nosiček // Genů pro duchennovou muskulární dystrofii ...28 // Efekt snížených plicních funkcí ve vztahu mezi expozicí znečištěnému ovzduší a kardiopulmonální mortalitou u stárnoucích žen ...30 // Biomarkery tkáňového poškození u pacientů s roztroušenou sklerózou ...32 //
Nejnovější poznatky o kvalitě života pacientů se srdečním selháním ...34 // Stanovení alfa-defensinů v synoviální tekutině a séru u různých ortopedických infekcí ...36 // Porovnání dvou analytických metod stanovení neurodegenerativních markérů b-amyloidu 1-42, celkového tau-proteinu a fosforylovaného tau-proteinu 181 v mozkomíšním moku ...38 // Stanovení 17 antiepileptik pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí ...40 //
XI. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2021 :   Tělesná kompozice studentů Ostravské univerzity v souvislosti s jejich stravovacím režimem a mírou pohybové aktivity ...4 // Predikce odpovědi na imunoterapii u trojnásobně negativních pacientek s rakovinou prsu s novými potenciálními faktory potential factors ...5 // Význam protilátek proti kardiolipinu (ACLA) v těhotenství ...7 // Chirurgické řešení idiopatické makulární díry pomocí 27ga pars plana vitrektomie a vzduchové tamponády ...9 // Využití Pentraxinu 3 v diferenciální diagnostice aspergilového syndromu ...11 // Intrathekální syntéza oligoklonálního IgM jako možný prognostický faktor u pacientů s roztroušenou sklerózou ...13 // Používanie obmedzovacích prostriedkov v klinickej praxi ...15 // Prenatální screening, incidence a rizikové faktory vrozených srdečních vad ...17 // Vliv cílené fyzioterapie na biomechanické parametry stoje a chůze u probandů s hallux valgus a valgozitou paty ...19 // Dotazníkové epidemiologické šetření o vlivu pandemie Covidu-19 na pacienty s epilepsií - multicentrická studie ...21 // Cholinesterasy inhibované novičoky- výpočetní studie možností reaktivace ...23 // Nutriční změny v klíčených luštěninách zpracovaných sušením ...25 // Analýza vybraných léčiv pro léčbu roztroušené sklerózy pomocí kapalinové chromatogafie ve spojení s hmotnostní detekcí ...27 // Zlepšení kvality života včasným záchytem nedoslýchavosti pomocí vysokofrekvenční audiometrie ...29 // Hodnocení kognitivních funkcí u dětí ...31 // Vývoj metod pro stanovení vybraných léčiv používaných při léčbě roztroušené sklerózy pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí ...32 // První praktické výsledky terapeutického monitorování teriflunomidu u pacientů s roztroušenou sklerózou ...34 //
XII. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2022 :   Dynamika sérových biomarkerů při monitoraci efektivity léčby roztroušené sklerózy DMD preparáty ...5 // Efekt UF a MIF na růst a diferenciaci embryonálních neurálních kmenových buněk in vitro ...7 // Potenciální prediktory imunoterapie u malobuněčného karcinomu plic ...9 // Miniinvazivní chirurgie v léčbě endometriózy ...11 // Incidence pooperačních komplikací u pacientek s karcinomem prsu v závislosti na typu drénu ...13 // Hodnocení životní spokojenosti a sebeúcty u seniorů v komunitě ...15 // Hodnocení kvality života a rizikových faktorů pacientů podstupujících resekci plic - průběžné výsledky ...17 // Kvalita života dialyzovaných seniorov ...19 // Cholinesterasy inhibované novičoky - výpočetní studie možností reaktivace ...21 // Autoterapia nohy v online cvičebnom programe ...23 // Vyšetřování fibrin/fibrinogen degradačních produktů a jejich klinický význam ...24 // Evidence-Based Practice - kompetence studentů ošetřovatelství ...26 // Vyšetřování agregací krevních destiček na přístroji Multiplate ...28 // Sebehodnocení kompetencí studentů závěrečných ročníků bakalářských studijních programů ošetřovatelství v České republice ...30 // Sarkopenie jako významný faktor ovlivňující soběstačnost seniorů ...32 // Palatinálně dislokovaný Špičák a asociované dentální anomálie ...34 // Prognostický význam intrathekální syntézy IgM stanovené různými laboratorními metodami u pacientů s roztroušenou sklerózou - prospektivní observační studie ...36 // Studie imunitní odpovědi po očkování proti SARS-CoV-2 u seniorů v zařízeních sociálních služeb ...38 // Transnazální endoskopické operace adenomu hypofýzy - vliv resekce zadní části nosního septa na funkci nosu ...40 //
Vliv radioterapie na změnu slizniční cévní architektoniky u karcinomů hlasivek - pilotní studie ...42 // Metodika EEG monitorace dynamiky kortikální aktivity bezdrátovým headsetem při rehabilitaci horní končetiny se systémem Armeo Spring ...44 // Role epiglotopexe v léčbě obstrukční spánkové apnoe ...46 // Včasná diagnostika Parkinsonovy nemoci ...48 // Percepce rizika a mimořádných opatření zavedených v boji proti pandemii COVID-19 v České republice ...50 // Faktory životního stylu determinující zdravé stárnutí ...52 // Stomatodynie jako možný projev mimojícnového refluxu: pilotní výsledky ...54
(OCoLC)956489591
cnb002805113

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC