Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Katalog
Druhé vydání
Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010
445 stran : barevné ilustrace, mapy ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-87457-02-3 (brožováno) ISBN !978-80-87457-03-0 (chyb.)
V tiráži: 2., upr. a rozš. vyd.
Obsahuje bibliografii na stranách 387-396, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001450832
Úvod (M. Chytrý) ...7 // Vysvětlivky k popisu biotopů (M. Chytrý) ...11 // V Vodní toky a nádrže // V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (K. Šumberová) ...15 // V2 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod (K. Šumberová) ...21 // V3 Makrofytní vegetace oligotrofnich jezírek a tůní (K. Šumberová) ...24 // V4 Makrofytní vegetace vodních toků (K. Šumberová) ...26 // V5 Vegetace parožnatek (Š. Husák & K. Šumberová] ...29 // V6 Vegetace šídlatek (Isoëtes) (K. Šumberová) ...32 // M Mokřady o pobřežní vegetace // M1 Rákosiny a vegetace vysokých ostřic (K. Šumberová, M. Chytrý & J. Sádlo) ...34 // M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod ... ...34 // M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty ... ...37 // M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátu ... ...39 // M1.4 Říční rákosiny ...42 // M1.5 Pobřežní vegetace potoků ...44 // M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů ...47 // M..7 Vegetace vysokých ostřic ... ...49 // M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) ...52 // M2 Vegetace jednoletých vlhkomilných bylin (K. Šumberová & M. Chytrý) ...54 // M2.1 Vegetace letněných rybníku ... ...55 // M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků ... ...58 // M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí ...6O // M2.4 Vegetace jednoletých slanomilných trav ...62 // M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin (K. Šumberová) 64 // M4 Štěrkové říční náplavy (M. Kočí & J. Sádlo) ...67 // M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace ...68 // M4.2 Štěrkové náplavy s židoviníkem německým (Myricaria germanica) ...70 // M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) ...72 // M5 Devětsilové lemy horských potoků (M. Kočí) ... ...74 // M6 Bahnité říční náplavy (K. Šumberová) ...76 //
M7 Bylinné lemy nížinných řek (K. Šumberová) ...79 // R Prameniště a rašeliniště // R1 Prameniště (M. Hájek) ...82 // R1.1 Luční pěnovcová prameniště ...82 // R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců ...85 // R1 3 Lesní pěnovcová prameniště ...87 // R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců ...90 // R1.55 Subalpínská prameniště ...92 // R2 Slatinná a přechodová rašeliniště (M. Hájek & K. Rybníček) ...94 // R2.I Vápnitá slatiniště ...95 // R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště ...98 // R2.3 Přechodová rašeliniště ...101 // R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchaspora alba) ...104 // R3 Vrchoviště (M. Hájek & K. Rybníček) ...106 // R3.1 Otevřená vrchoviště ...107 // R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) ...1 10 // R33 Vrchovištní šlenky ...1 1 2 // R3.4 Degradovaná vrchoviště ...1 14 // S Skály, sutě a jeskyně // 51 Skály a droliny (J. Sádlo) ...117 // S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin ...118 // S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin ...120 // S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek 123 // S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin ...125 // S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) ...127 // S2 Pohyblivé sutě (J. Sádlo) ...129 // S3 Jeskyně (J Sádlo) ...131 // A Alpínské bezlesí // A1 Alpínské trávníky (M. Kočí) ...134 // A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky ...134 // A1.2 Zapojené alpínské trávníky ...136 // A2 Alpínská a subalpínská keříčková vegetace (F. Krahulec & M. Kočí) ...138 // A2.1 Alpínská vřesoviště ...139 // A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace ...141 // A3 Sněhová vyležiska (M. Kočí) ...143 //
A4 Subalpínská vysokobylinná vegetace (M. Kočí) ...145 // A4.1 Subalpínská vysokostébelné trávníky ...145 // A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy ...148 // A4.3 Subalpínské kapradínové nivy ...151 // A5 Skalní vegetace sudetských karů (J. Sádlo) ...153 // A6 Acidofilni vegetace alpínských skal a drolin (M. Kočí & J. Sádlo) ...155 // A7 Kosodřevina (M. Kočí) ...158 // A8 Subalpínské listnaté křoviny (M. Kočí) ...160 // A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum) ...161 // A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny ...163 // T Sekundární trávníky a vřesoviště // T1 Louky a pastviny (T. Kučera & K. Šumberová) ...165 // T1.1 Mezofilní ovsíkové louky ...165 // T1.2 Horské trojštětové louky ...168 // T1.3 Pohánkové pastviny ...170 // T1.4 Aluviální psárkové louky ...173 // T1.5 Vlhké pcháčové louky ...175 // T1.6 Vlhká tužebníková lada ...178 // T1.7 Kontinentální zaplavované louky ...180 // T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace ...182 // T1.9 Střídavě vlhké bezkoJencové louky ...185 // T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd ...187 // T2 Smilkové trávníky (F. Krahulec) ...190 // T2.1 Subalpínské smilkové trávníky ...190 // T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy 1 93 // T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky ...195 // T3 Suché trávníky (M. Chytrý) ...198 // T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) ...199 // T3.2 Pěchavové trávníky ...202 // T3.3 Úzkolisté suché trávníky ...205 // T3.4 Širokolisté suché trávníky ...209 // T3.5 Acidofilní suché trávníky ...21 3 // T4 Lesní lemy (M. Chytrý) ...217 // T4.1 Suché bylinné lemy ...217 // T4.2 Mezofilní bylinné lemy ...220 //
T5 Trávníky písčin a mělkých půd (J. Sádlo & M. Chytrý) ...222 // T5.1 Jednoletá vegetace písčin ... ...223 // 15.2 Otevřené trávníky písčín s palíčkovcem šedavým (Cofynephorus canescens) ...225 // T5.3 Kostřavové trávníky písčin ... ...227 // T5.4 Panonské stepní trávníky na písku ... ...229 // T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd ... ...232 // T6 Vegetace efemér a sukulentů (J. Sádlo) ...234 // T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentů ...235 // T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů ...238 // 17 Slaniska (J. Sádlo) ...240 // T8 Nížinná až horská vřesoviště (M. Chytrý) ... ...243 // T8.1 Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin ... ...243 // T8.2 Sekundární podhorská o horská vřesoviště ...246 // T8.3 Brusnicová vegetace skal o drolin ... ...249 // K Křoviny // K1 Mokřadní vrbiny (Z. Neuhäuslová & M. Kočí) ...251 // K2 Vrbové křoviny podél vodních toků (Z. Neuhäuslová & M. Kočí) ...253 // K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů ...253 // K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů ... ...256 // K3 Vysoké mezofilni a xerofilní křoviny (J. Sádlo) ...258 // K4 Nízké xerofilní křoviny (M. Chytrý & J Sádlo) ... ...261 // L Lesy // L1 Mokřadní olšiny (Z. Neuhauslová & M. Chytrý) ...264 // L2 Lužní lesy (Z. Neuhauslová & M. Chytrý) ... ...266 // L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) ...267 // L2.2 Údolní jasonovo-olšové luhy ... ...270 // 12.3 Tvrdé luhy nížinných řek ... ...273 // L2.4 Měkké luhy nížínných řek ... ...276 // L3 Dubohabriny (M. Chytrý) ... ...278 // L3.1 Hercynské dubohabřiny ...279 // L3.2 Polonské dubohabřiny ... ...282 // L3.3 Karpatské dubohabřiny ...284 // L3.4 Panonské dubohabřiny ... ...287 // L4 Sutbvé lesy (M. Chytrý) ...290 //
L5 Bučiny (T. Kučera & M. Chytrý) ...293 // L5.1 Květnaté bučiny ...294 // L5.2 Horské klenové bučiny ...297 // L5.3 Vápnomilné bučiny ...299 // L.5.4 Acidofilní bučiny ...302 // L6 Teplomilné doubravy (M. Chytrý) ...305 // L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy ...306 // L6.2 Panonské teplomilné doubravy no spraši ...309 // L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku ...311 // L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy ...314 // L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy ...317 // L7 Acidofilní doubravy (Z. Neuhauslová & M. Chytrý) ...320 // L7.1 Suché acidofilní doubravy ...321 // L7.2 Vlhké acidofilní doubravy ...323 // L7.3 Subkontinentální borové doubravy ...326 // L7.4 Acidofilní doubravy na písku ...328 // L8 Suché bory (J. Kolbek & M. Chytrý] ...331 // L8.1 Boreokontinentální bory ...331 // L8.2 Lesostepní bory ...335 // L8.3 Perialpidské hadcové bory ...338 // L9 Smrčiny (T. Kučera) ...340 // L9.1 Horské třtinové smrčiny ...341 // L9.2 Rašelinné a podmáčené smrčiny ...343 // L9.3 Horské papratkové smrčiny ...347 // L10 Rašelinné lesy (A. Kučerová, T. Kučera, M. Hájek & K. Rybníček) ...349 // L10.1 Rašelinné březiny ...350 // L10.2 Rašelinné brusnicové bory ...352 // L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť ...355 // L10.4 Blatkové bory ...357 //
X Biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem (M. Chytrý) // X1 Urbanizovaná území ...360 // X2 Intenzivně obhospodařovaná pole ...360 // X3 Extenzivně obhospodařovaná pole ...360 // X4 Trvalé zemědělské kultury ...360 // X5 Intenzivně obhospodařované louky ...360 // X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla ...360 // X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla ...361 // X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy ...361 // X9 Lesní kultury s nepůvodními dřevinami ...361 // X10 Lesní paseky a holiny ...362 // X12 Nálety pionýrských dřevin ...362 // XI 3 Nelesní stromové výsadby mimo sídla ...363 // XI 4 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace ...363 // Převodní tabulky ...364 // English Summary ...385 // Literatura ...387 // Rejstřík ...397
(OCoLC)713791929
cnb002150750

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC