Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:57x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
xxiii, 432 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3874-1 (vázáno)
ISBN 978-80-271-9223-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9224-3 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001450861
Seznam zkratek XIII // Seznam obrázků XIX // Seznam tabulek XXI // Úvodní slovo XXIII // OBECNÁ ČÁST 1 // 1 Vývoj a pojetí sotiální pediatrie v Česká republice (Lubomír Kukla) 3 // Literatura 7 // 2 Od biomedicínského k psychosociálnímu chápání nemoci a zdraví (František Schneiberg, // Lubomír Kukla) 9 // Literatura 10 // 3 Zdraví dětí a dospívajících - faktory ovlivňující zdraví (Lubomír Kukla, // Miloš Velemínský sen., Miloš Velemínský jun.) 11 // 3.1 Genetické aspekty 11 // 3.1.1 Dělení genetických poruch 11 // 3.1.2 Vrozené vývojové vady 18 // 3.1.3 Péče o těhotnou ženu a rodičku včetně prenatální diagnostiky 24 // 3.1.4 Faktory ohrožující život plodu 28 // 3.2 Prostředí života dětí a dospívajících 32 // 3.2.1 Životní prostředí 32 // 3.2.2 Společenské prostředí: rodina a škola 37 // 3.3 Systém zdravotní péče 57 // 3.3.1 Kvalita zdravotní péče 59 // 3.3.2 Dostupnost zdravotní péče 59 // 3.4 Životní styl 59 // 3.4.1 Výživa 60 // 3.4.2 Pohybové aktivity 68 // 3.4.3 Denní režim 72 // 3.4.4 Spánek 74 // 3.4.5 Hygiena tělesná i duševní 77 // 3.4.6 Úskalí životního stylu 80 // 3.5 Další faktory ovlivňující zdraví 81 // 3.5.1 Sociální odlišnosti a nerovnosti ve zdraví 81 // 3.5.2 Sociální znevýhodnění a kulturní odlišnosti 84 // 3.5.3 Nezaměstnanost 85 // 3.5.4 Chudoba 89 // 3.5.5 Konzumní společnost a mediální konzum 91 // Literatura 92 // VII // 4 Prevence a včasná detekce nemocí (Miloš Velemínský sen., Lubomír Kukla) 99 // 4.1 Definice prevence 99 // 4.2 Primární prevence 99 // 4.3 Sekundární prevence 102 // 4.4 Terciární prevence 103 // 4.5 Podpora zdraví 104 // 4.6 Zdravotní výchova a zdravotní gramotnost a jejich role v péči o zdraví 106 // Literatura 109 //
5 Základy demografie v sociální pediatrii (Lubomír Kukla) 111 // 5.1 Vývoj a stav populace 112 // 5.2 Procesy demografické reprodukce 115 // 5.2.1 Porodnost a plodnost 116 // 5.2.2 Potratovost a úmrtnost 116 // 5.2.3 Sňatečnost a rozvodovost 117 // 5.3 Současné demografické trendy ve vztahu k dětské a dorostové populaci 120 // Literatura 122 // 6 Sociálně-pediatrická epidemiologie (Lubomír Kukla) 123 // 6.1 Statistiky mortality 123 // 6.2 Statistiky morbidity 126 // 6.3 Analýzy zdravotního stavu (survey) 128 // 6.4 Data pro činnost a rozhodování 128 // Literatura 130 // 7 Potřeby, práva a povinnosti dětí (Lubomír Kukla) 131 // 7.1 Potřeby dítěte 131 // 7.2 Práva dítěte 133 // 7.2.1 Století práv dítěte 133 // 7.2.2 Základní právní normy ve vztahu k dítěti 134 // 7.2.3 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 138 // 7.2.4 Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb 139 // 7.3 Povinnosti dětí 140 // Literatura 141 // SPECIÁLNÍ ČÁST 143 // 8 Zdravotní charakteristika populace dětského věku (Miloš Velemínský sen., Lubomír Kukla) 145 // 8.1 Rozdělení dětského věku a stručná charakteristika jednotlivých období 145 // 8.2 Vývoj dítěte 147 // 8.2.1 Somatický vývoj 147 // 8.2.2 Psychomotorický vývoj 149 // 8.2.3 Smyslový vývoj dítěte 152 // 8.2.4 Sociální vývoj dítěte - vývoj komunikace s prostředím 153 // 8.3 Nejčastější onemocnění dětského a dorostového věku 154 // 8.4 Vzácná onemocnění dětského věku 159 // 8.5 Sexuální deviace a poruchy pohlavní identity u dětí a dospívajících 167 // 8.5.1 Sexuální deviace a jejich vývoj 167 // 8.5.2 Poruchy pohlavní identity u dětí a dospívajících 168 // Literatura 172 // 9 Rizikové skupiny v populaci z hlediska zdravotního stavu a péče o zdraví (Lubomír Kukla) 175 // Literatura 176 //
10 Děti vyžadující speciální péči (Lubomír Kukla, Miloš Velemínský sen., František Schneiberg, Miloš Velemínský jun., Petr Struk, Nora Straková) 177 // 10.1 Ohrožené dítě 177 // 10.2 Rizikové dítě 178 // 10.3 Dítě se zdravotním postižením a péče o ně 178 // 10.4 Sociálně maladaptované dítě 181 // 10.5 Nemocné dítě 182 // 10.5.1 Akutně nemocné dítě 182 // 10.5.2 Chronicky nemocné dítě 182 // 10.5.3 Péče o rodinu a děti závažně nemocné a umírající 190 // 10.6 Nezaopatřené dítě 193 // 10.7 Sociální aspekty v činnosti praktického lékaře pro děti a dorost 199 // 10.7.1 Obecná charakteristika primární péče o děti a dorost 199 // 10.7.2 Hlavní partneři lékaře v primární péči 201 // 10.7.3 Zvláštnosti péče o dítě 203 // 10.7.4 Druhy péče o děti 203 // 10.7.5 Aktuální problematika 204 // 10.7.6 Perspektivy primární péče o děti a dorost 205 // Literatura 206 // 11 Děti a mladiství s psychickými poruchami a vývojovými nápadnostmi: vybrané závažné problémy (Lubomír Kukla, Miloš Velemínský sen.) 207 // 11.1 Poruchy příjmu potravy v dětství a adolescenci a jejich terapie 207 // 11.1.1 Poruchy krmení v raném dětství 207 // 11.1.2 Poruchy příjmu potravy v dětství a adolescenci // (mentální anorexie a bulimie) 209 // 11.2 Pervazivní vývojové poruchy, autismus 214 // 11.3 ADHD syndrom 220 // 11.4 Tikové poruchy 224 // 11.5 Poruchy vyprazdňování: enuréza a enkopréza 225 // 11.6 Sebepoškozování a sebevražedné chování v dětství a adolescenci 232 // Literatura 239 //
12 Systém péče o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu (Lubomír Kukla, František Schneiberg) 241 // 12.1 Náhradní rodinná péče 242 // 12.1.1 Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče 244 // 12.1.2 Pěstounská péče 245 // 12.1.3 Adopce neboli osvojení dítěte 247 // 12.1.4 Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPP) 250 // 12.1.5 Mezinárodní adopce 251 // 12.2 Poručenství a opatrovnictví 252 // 12.3 Přehled statistických údajů sociálně-právní ochrany dětí // ve vztahu k NRP 253 // 12.4 Institucionální (ústavní) péče o dítě 255 // 12.4.1 Charakteristika systému ústavní péče o dítě v ČR 255 // 12.4.2 Zařízení v gesci MZ ČR 256 // 12.4.3 Zařízení v gesci MŠMT ČR 258 // 12.4.4 Zařízení v gesci MPSV ČR 262 // 12.4.5 ZDVOP - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 262 // 12.5 Přehled statistických údajů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu // k ústavní péči za rok 2014 263 // 12.6 Současný stav 264 // Literatura 265 // 13 Úrazy dětí a dospívajících (Lubomír Kukla, Miloš Velemínský sen., // Dominika Průchová) 267 // 13.1 Úrazy jako celospolečenský problém 267 // 13.2 Úrazy dětí a mládeže 268 // 13.3 Typy poranění 269 // 13.4 Místo úrazu 270 // 13.5 Rizikové faktory a aktivity 272 // 13.6 Věkové zvláštnosti 273 // 13.7 Péče o dítě po úrazu - role zdravotně-sociálního pracovníka 274 // Literatura 276 // 14 Romská problematika 281 // 14.1 Původ Romů 281 // 14.2 Příchod Romů do ČR 281 // 14.3 Charakteristiky a specifika romské populace 283 // 14.4 Zásadní problémy života romské populace 284 // 14.5 Romská rodina 289 // 14.6 Zdravotní problematika u Romů 291 // Literatura 294 //
15 Cizinci a národnostní menšiny (Lubomír Kukla) 297 // 15.1 Cizinci 297 // 15.1.1 Specifika cizinecké problematiky 298 // 15.1.2 Přístup cizinců ke zdravotní péči - čerpání zdravotní péče 301 // 15.2 Národnostní menšiny 308 // 15.2.1 Specifika národnostních menšin 309 // Literatura 312 // 16 Migrace a azylová problematika (Lubomír Kukla) 313 // 16.1 Mezinárodní migrace obyvatelstva - pohyb a pobyt 313 // 16.2 Migrační mobilita - tři základní síly 315 // 16.3 Definice uprchlíka a právo na azyl 315 // 16.4 Zákon o azylu, azylová procedura 316 // 16.5 Azylant 317 // 16.6 Dítě jako uprchlík 318 // 16.7 Psychosociální aspekty uprchlictví 319 // 16.8 Osoby žijící nelegálně na území ČR 320 // Literatura 323 // 17 Poruchy životního stylu-závislosti a možnosti prevence (Lubomír Kukla) 325 // 17.1 Rizikové chování 325 // 17.2 Kouření 328 // 17.3 Konzumace alkoholu 332 // 17.4 Užívání nelegálních drog 336 // 17.5 Sexuální chování 343 // 17.6 Patologické hráčství - gambling 347 // 17.7 Závislost na internetu 349 // 17.8 Rizikové a ochranné faktory úskalí životního stylu - problémového chování 357 // Literatura 359 // 18 Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (Lubomír Kukla, František Schneiberg) 363 // 18.1 Co je to syndrom CAN? 363 // 18.2 Historie násilí páchaného vůči dítěti 364 // 18.3 Charakteristika týrání 365 // 18.4 Rizikové faktory ve vztahu k syndromu CAN 365 // 18.4.1 Rizikové faktory ve vztahu k týrání a zanedbávání 365 // 18.4.2 Rizikové faktory ve vztahu k sexuálnímu zneužívání 366 // 18.5 Jednotlivé formy syndromu CAN 367 // 18.5.1 Zanedbávání 367 // 18.5.2 Týrání 368 // 18.5.3 Sexuální zneužívání 370 // 18.6 Zvláštní (neobvyklé) formy syndromu CAN 377 // 18.7 Nové formy syndromu CAN ve vztahu k informačním technologiím 378 // 18.8 Komplexní (vývojové) trauma 379 //
18.9 Diagnostika syndromu CAN 379 // 18.10 Terapie syndromu CAN 380 // 18.11 Prevence syndromu CAN 381 // Literatura 384 // 19 Současné sociálně-pediatrické aktuality (František Schneiberg, Lubomír Kukla) .385 // 19.1 Babyboxy 385 // 19.2 Utajený porod 387 // 19.3 „Diskrétní“ porod 388 // 19.4 Fiktivní otcovství 388 // 19.5 Náhradní mateřství (pronájem dělohy) 389 // 19.6 Generace dětí z ledu 394 // 19.7 Zkrášlující operace u dětí 396 // Literatura 398 // 20 Mezinárodní spolupráce v péči o děti (Lubomír Kukla) 399 // 20.1 Světová zdravotnická organizace - World Health Organization (WHO) . . 399 // XI // 20.1.1 Úloha WHO k ovlivnění zdraví populace v jednotlivých // členských státech 399 // 20.1.2 Nástroje WHO k prosazení přijatých strategií a doporučení 405 // 20.1.3 Vybrané významné projekty WHO s participací ČR 405 // 20.2 Nevládní organizace v péči o dítě: Dětský fond // Organizace spojených národů (UNICEF) 412 // 20.3 Sociální pediatrie dle mezinárodního pojetí 416 // 20.4 Mezinárodní organizace ve veřejném zdravotnictví a sociální pediatrii 417 // 20.4.1 ISSOP (ESSOP) 417 // 20.4.2 ISPCAN 418 // 20.4.3 ASPHER 418 // 20.4.4 Nordic School of Public Health 419 // Literatura 420 // Závěrem 421 // Rejstřík 423 // Souhrn 431 // Summary 432
(OCoLC)956488839
cnb002793103

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC