Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:36x 
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Knižní klub, 2016
352 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-242-5395-4 (vázáno)
angličtina
Na obálce pod názvem: velké ideje jednoduše vysvětlené
Terminologický slovník
001451381
10 Úvod // ZÁKLADY SOCIOLOGIE // 20 Fyzická porážka nikdy neznamená zánik národa - Ibn Chaldún // 21 Lidé vždy putovali nebo se usazovali, rozuměli si nebo se přeli, ať už to byli vojáci, nebo obchodníci - Adam Ferguson // 22 S pomocí vědy lze vytvořit lepší svět - Auguste Comte // 26 Deklarace nezávislosti se nevztahuje na polovinu lidské rasy - Harriet Martineauová // 28 Pád buržoazie a vítězství proletariátu jsou stejnou měrou nevyhnutelné - Karl Marx // 32 Gemainschaft a Gesellschaft (Pospolitost a společnost) - Ferdinand Tönnies // 34 Společnost, stejně jako lidské tělo, má vzájemně propojené části, potřeby a funkce - Émile Durkheim // 38 Železná klec racionality - Max Weber // 46 Mnoho osobních potíží je potřeba chápat v kontextu problémů veřejných - Charles Wright Mills // 50 Pozornost věnovanou nejzvláštnějším situacím věnujte spíše těm nejvšednějším - Harold Garfinkel // 52 Kde je moc, tam je odpor - Michel Foucault // 56 Gender je tak trochu napodobenina, pro niž neexistuje originál - Judith Butlerová // SOCIÁLNÍ NEROVNOSTI // 66 Obviňuji buržoazii ze sociální vraždy - Friedrich Engels // 68 Problémem 20. století je rasová diskriminace - W. E. B. Du Bois // 74 Chudí lidé jsou vyloučeni z běžných životních modelů, zvyklostí a činností - Peter Townsend // 75 Na vlajce Union Jack není černá - Paul Gilroy // 76 Pocit vlastního místa - Pierre Bourdieu // 80 Orient je scénou, která vymezuje celý Východ - Edward Said // 82 Ghetto je místo, kde žijí lidé černé pleti - Elijah Anderson // 84 Nástroje k získání svobody nemusí vést k důstojnosti - Richard Sennett // 88 Zájem mužů o patriarchát ústí do hegemonní maskulinity - R. W. Connellová // 90 Bílé ženy nesou spoluvinu za tento imperialistický kapitalistický patriarchát s nadvládou bílých - Bell Hooks //
96 Pro analýzu genderové nerovnosti je nezbytná koncepce „patriarchátu“ - Sylvia Walbyová // MODERNÍ ŽIVOT // 104 Cizince nevnímáme jako jedince, ale jako příslušníky určitého typu - Georg Simmel // 106 Svoboda k přeměně našich měst a nás samotných - Henri Lefebvre // 108 Více očí na ulici - Jane Jacobsová // 110 Dorozumět se je možné jen prostřednictvím komunikace - Niklas Luhmann // 112 Společnost by měla formulovat, co je správné -Amitai Etzioni // 120 Mcdonaldizace ovlivňuje prakticky každou stránku společnosti - George Ritzer // 124 Pouta v našich komunitách slábnou - Robert D. Putnam // 126 Disneyzace nahrazuje všednost velkolepými zážitky - Alan Bryman // 128 Bydlet v loftu je jako bydlet ve výkladní skříni - Sharon Zukinová // ŽIVOT V GLOBÁLNÍM SVĚTE // 136 Při vstupu do světa tekuté modernity zapomeňte na naděje totality - Zygmunt Bauman // 144 Moderní světový systém - Immanuel Wallerstein // 146 Globální problémy, lokální perspektivy - Roland Robertson // 148 Změnu klimatu nechápeme jako důležitou - Anthony Giddens // 150 Sociální spravedlnost není možná bez globální kognitivní spravedlnosti - Boaventura de Sousa Santos // 152 Uvolnění produktivní výkonnosti silou vůle - Manuel Castells // 156 Žijeme ve světě, jenž se vymkl kontrole - Ulrich Beck // 162 Celý svět se někdy zdá být v pohybu - John Urry // 163 Národy si lze představit a vytvořit s poměrně malou oporou v historii - David McCrone // 164 Globální velkoměsta jsou strategickými místy pro nové typy činností - Saskia Sassenová // 166 Rozdílné společnosti si jevy provázející modernitu osvojují odlišně - Arjun Appadurai // 170 Procesy změny přetvářejí vztahy mezi národy a komunitami - David Held // KULTURA A IDENTITA // 176 Rozvoj sebe sama -„I“ a „Me“ - G. H. Mead //
178 Výzvou modernity je žít bez iluzí a nepodlehnout rozčarování - Antonio Gramsci // 180 Proces civilizace postupuje neustále „vpřed“ - Norbert Elias // 182 Masová kultura zesiluje politickou represi - Herbert Marcuse // 188 Nebezpečím budoucnosti je to, že se z lidí mohou stát roboti - Erich Fromm // 189 Kultura je obyčejná - Raymond Williams // 190 Stigma znamená vlastnost, která je velice znevažující - Erving Goffman // 196 Žijeme ve světě, kde je stále více informací a stále méně smyslu - Jean Baudrillard // 232 Automatizace zvyšuje kontrolu pracovníka nad jeho pracovním procesem - Robert Blauner // 200 Moderní identity tíhnou k decentralizaci - Stuart Hall // 202 Všechna společenství jsou v představách - Benedict Anderson // 204 Kultura se na celém světě tvrdošíjně tlačí do středu pozornosti - Jeffrey Alexander // 234 Romantická etika podporuje ducha konzumerismu - Colin Campbell // 236 Při ovlivňování lidí se produktem stává stav mysli - Arlie Russell Hochschildová // 244 Spontánní souhlas se kombinuje s nátlakem - Michael Burawoy // PRÁCE A KONZUMERISMUS // 214 Okázalou spotřebou hodnotného zboží si zahálčivý džentlmen buduje dobrou pověst - Thorstein Veblen // 220 Protestanti měli práci jako povolání, pro nás je nutností - Max Weber // 224 Technika, stejně jako umění, je povznášejícím cvičením lidské představivosti - Daniel Bell // 226 Čím propracovanější se stávají stroje, tím méně zručný je dělník - Harry Braverman // 246 Věci nás formují stejnou měrou jako my je - Daniel Miller // 248 Feminizace měla jen malý dopad na pokles genderové nerovnosti - Teri Lynn Carawayová // 254 Náboženství je povzdechem utlačeného tvora - Karl Marx // 260 Železný zákon oligarchie - Robert Michels // 261 Zdraví lidé nepotřebují byrokracii k tomu, aby se vzali, porodili děti a zemřeli - Ivan Illich //
262 Někteří lidé páchájí kriminalitu v reakci na sociální situaci - Robert K. Merton // 264 Totální instituce zbavují lidi systémů opory a jejich já - Erving Goffman // 270 Vládnutí je patřičná správa věcí - Michel Foucault // 278 Náboženství ztratilo věrohodnost a společenský význam - Bryan Wilson // 280 Naše identita a chování jsou určovány naším označením a zařazením - Howard S. Becker // 286 Ekonomická krize okamžitě přechází v krizi sociální - Jürgen Habermas // 288 Školní výuka je najednou něčím, co se dělá a je určeno pro chudé - Samuel Bowles a Herbert Gintis // 290 Společnosti čas od času procházejí obdobími morální paniky - Stanley Cohen // 291 Čas kmenů - Michel Maffesoli // 292 Jak děti z dělnické třídy přebírají dělnické profese - Paul Willis // RODINY A INTIMITA // 298 Rozdíly mezi pohlavími jsou kulturními výtvory - Margaret Meadová // 300 Rodiny jsou továrnami na výrobu lidských osobností - Talcott Parsons // 302 Člověk západní civilizace se stal zpovídajícím se tvorem - Michel Foucault // 304 Heterosexualitu je třeba chápat a studovat jako instituci - Adrienne Richová // 310 Uspořádání západní rodiny jsou různorodá, proměnlivá a nevyřešená - Judith Staceyová // 312 Manželská smlouva je smlouvou pracovní - Christine Delphyová // 318 Domácí práce jsou v přímém protikladu k seberealizaci - Ann Oakleyová // 320 Když láska konečně zvítězí, musí čelit všem druhům porážek - Ulrich Beck a Elisabeth Becková-Gernsheimová // 324 Sexualita se týká stejnou měrou přesvědčení a ideologie jako fyzického těla - Jeffrey Weeks // 326 Queer teorie zpochybňuje samu podstatu identity - Steven Seidman // 332 DALŠÍ OSOBNOSTI SOCIOLOGIE // 340 VÝKLADOVÝ SLOVNÍK // 344 REJSTŘÍK // 351 PODĚKOVÁNÍ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC