Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Příručka
První vvdání
Voznice : Leda, 2009
208, 107 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7335-222-6 (brožováno)
angličtina
Částečně přeloženo z angličtiny
Terminologický slovník
Obsahuje rejstříky
001451517
Obsah 5 // Obsah // Předmluva pro učitele 11 // Předmluva pro studenty 12 // Glosář gramatických výrazů 15 // PODSTATNÁ JMÉNA 29 // Rod 30 // 1 Obecné zásady ( 1 Podstatná jména pojmenovávající osoby, 2 Podstatná jména pojmenovávající zvířata, // 3 Podstatná jména pojmenovávající věci) 30 // 2 Nejčastější zakončení podstatných jmen muž. rodu 31 // 3 Nejěastější zakončení podstatných jmen ženského rodu 32 // 4 Přechylování 35 // Množné číslo 37 // 1 Množné číslo s koncovkou -s 37 // 2 Množné číslo s koncovkou -x 38 // ČLENY 40 // Člen určitý: le, la, ľ a les 40 // 1 Tvary 40 // 2 Člen určitý a předložka a 41 // 3 Člen určitý a předložka de 42 // 4 Užití 42 // Člen neurčitý: un, une a des 44 // 1 Tvary 44 // 2 Užití 46 // Člen délivý: du, de la, de l’a des 48 // 1 Tvary 49 // 2 Užití 50 // PŘÍDAVNÁ JMÉNA 52 // Tvary 52 // 1 Tvoření ženského rodu 52 // 2 Nepravidelné tvary přídavných jmen 54 // 3 Tvoření množného čísla 55 // 4 Neměnná přídavná jména 56 // 6 Obsah // Postavení přídavných jmen ve větě 57 // 1 Obecné zásady 57 // 2 Postavení v několikanásobném přívlastku 58 // Stupňování přídavných jmen 59 // ZÁJMENA 62 // Osobní zájmena 63 // I. Osobní zájmena nesamostatná 63 // 1 Podmětová zájmena (1 Tvary, 2 Užití) 63 // 2 Předmětová zájmena 66 // A. Osobní zájmena ve funkci přímého předmětu 66 // (1 Tvary a užití, 2 Postavení
ve větě) // B. Osobní zájmena ve funkci nepřímého předmětu 68 // (1 Tvary a užití, 2 Postavení ve větě) // II. Osobní zájmena samostatná 70 // 1 Tvary 70 // 2 Užití 71 // Přivlastňovací zájmena 73 // Ukazovací zájmena 76 // Neurčitá zájmena 80 // 1 Neurčitá zájmena samostatná 80 // 2 Neurčitá zájmena nesamostatná 82 // Vztažná zájmena 83 // Zájmenná příslovce 85 // 1 Y a en 85 // 2 Postavení ? a en ve větě 87 // Postavení zájmen ve větě 88 // SLOVESA 90 // Přítomný čas 91 // 1 Časování sloves 1. třídy 91 // 2 Časování sloves 2. třídy 92 // 3 Časování sloves 3. třídy 93 // 4 Pravopisné změny sloves 1. třídy 93 // 5 Časování nepravidelných sloves 96 // Rozkazovací způsob 98 // 1 Tvary 98 // 2 Postavení zájmenného předmětu v rozkazovací větě 98 // 3 Rozkazovací způsob nepravidelných, sloves 100 // Zvratná slovesa 100 // 1 Časování zvratných, sloves 101 // 2 Postavení zvratných zájmen ve větě 102 // 3 Zvratná zájmena pro vyjádření vzájemnosti 103 // \ // Obsah 7 // Futur simple / Budoucí čas jednoduchý 104 // 1 Tvoření 104 // 2 Pravopisné změny sloves 1. třídy 105 // 3 Časování zvratných sloves 106 // 4 Časování nepravidelných sloves 107 // Imparfait / Souminulý čas 108 // 1 Užití 108 // 2 Časování 109 // 3 Pravopisné změny sloves 1. třídy 111 // Passé composé / Minulý čas složený 112 // 1 Tvoření 112 // 2 Pomocné sloveso avoir, nebo etre? 115
// 3 Srovnání imparfait a passé composé 118 // Passé simple / Minulý čas jednoduchý 119 // Plus-que-parfait / Předminulý čas 121 // 1 Tvoření 121 // 2 Časování s pomocným slovesem avoir 122 // 3 Časování s pomocným slovesem etre 122 // 4 Časování zvratných sloves 123 // 5 Časování nepravidelných sloves 123 // Podmiňovací způsob 124 // 1 Užití 124 // 2 Tvoření 124 // 3 Pravopisné změny sloves 1. třídy 125 // 4 Podmiňovací způsob zvratných sloves 126 // 5 Podmiňovací způsob nepravidelných sloves 127 // Trpný rod 128 // 1 Užití 128 // 2 Tvoření 128 // Příčestí přítomné 131 // 1 Užití 131 // 2 Tvoření 132 // Neosobní slovesa 133 // Infinitiv 135 // Infinitivní vazby 136 // 1 Infinitivní vazby bez předložky 136 // 2 Infinitivní vazby s předložkou a 138 // 3 Infinitivní vazby s předložkou de 138 // Subjunktiv 140 // 1 Užití 140 // 2 Tvoření přítomného subjunktivu 141 // 8 Obsah // VĚTNÝ ZÁPOR, ZÁPORKY A ZÁPORNÉ VÝRAZY 143 // 1 Větný zápor 143 // 2 Slovosled v záporné větě 144 // 3 Záporky non a pas 145 // OTÁZKA 146 // Otázka zjišťovací 146 // 1 Otázka pomocí stoupavé intonace 146 // 2 Otázka pomocí est-ce-que 146 // 3 Otázka změnou slovosledu 147 // Otázka doplňovací 149 // Tázací výrazy 151 // 1 Nejběžnější tázací příslovce 151 // 2 Samostatná tázací zájmena qui, que, quoi 152 // 3 Nesamostatná tázací zájmena quel, quelle, quels, quelles 153 // 4 Samostatná
tázací zájmena lequel, laquelle, lesquels, lesquelles 154 // PŘEDLOŽKY 155 // 1 Předložka a 155 // 2 Předložka de 159 // 3 Předložka en 161 // 4 Další předložky 163 // 5 Předložková sousloví 168 // Slovesné předložkové vazby 169 // 1 Sloveso + á + předmět 169 // 2 Sloveso + de + předmět 170 // 3 Sloveso + přímý předmět 171 // Předložkové vazby přídavných jmen 172 // PŘÍSLOVCE 173 // 1 Užití 173 // 2 Tvary 173 // 3 Druhy příslovcí 176 // Stupňování příslovcí 179 // Postavení příslovcí ve větě 180 // 1 Příslovce rozvíjející sloveso 180 // 2 Příslovce rozvíjející přídavné jméno nebo jiné příslovce 181 // SPOJKY 183 // 1 Nejčastější jednoslovné spojky 183 // 2 Spojka que 185 // 3 Víceslovné spojky 186 // Obsah 9 // UVÁDĚCÍ VÝRAZY 187 // ČÍSLOVKY 189 // 1 Číslovky základní 189 // 2 Číslovky řadové 191 // 3 Zlomky, desetinná čísla, procenta 193 // 4 Hodiny, čas a datum 194 // ZÁLUDNOSTI A CHYTÁKY 197 // 1 Zrádná slova 197 // 2 Zrádné rody 198 // 3 Chytáky 200 // Abeceda 201 // Rejstřík 202 // TABULKY ČASOVÁNÍ SLOVES 1-94 // Rejstřík sloves 95-107 // Poznámky 107
(OCoLC)607528540
cnb002033793

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC