Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Publikace z konference
1. vydání
Brno : Regiograph, 2003
122 stran : il., mapy, plány : 29 cm

objednat
ISBN 80-86377-07-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
Část. slovenský text, anglická resumé
001451666
OBSAH // CONTENT // Predmluva...4 // Foreword...8 // Tomáš BEDNÁRIK // Drogová závislost ako fenomén sociálnej patológie: regionálne aspekty výskytu na Slovensku...12 // Drug addiction as a socio-pathological phenomenon: regional aspects of spatial distribution in Slovakia // Vladimir IRA // Územná diferenciácia vybavenosti bytov v SR ako jednej z dimenzií kvality života ... 20 // Territorial differentiation in standard of dwelling amenities in the Slovak Republic as one of the quality-of-life dimensions // Daniel KOLLÁR // Euroregion Pomoravie - inštitucionálny rámec a geografické východiská...27 // Euroregion Morava Land - institutional framework and geographical starting points // Peter MARIOT // Hlavné centrá volebnej podpory vedúcich politických subjektov na Slovensku...36 // The principal centres of electoral support to the leading political subjects in Slovakia // Anton MICHÁLEK // Identifikácia regiónov s nízkym priemerným vekom zomierajúceho obyvatelstva v SR a ich etiológia...46 // Identification of regions with populations low average life expectancy in the Slovak Republic and their etiology // Daniel MICHNIAK // Niektoré možnosti aplikácie dostupnosti okresných miest pri reforme územnosprávneho clenenia v Banskobystrickom kraji...52 // Some possibilities of application district town accessibility to the territorial-administrative division reform in the region of Banská Bystrica // František PODHORSKÝ // Regióny maximálnej
nezamestnanosti a volebné preferencie...61 // Regions of maximum unemployment and electoral preferences // Peter PODOLÁK // Analýza sídelného a populacného vývoja na regionálnej úrovni...70 // Analysis of the settlement and demographic development at the regional level // Vladimir SZÉKELY // Vedecko-technologický park - potenciálny stimulátor lokálneho (regionálneho) rozvoja.. 78 // Science park - potential stimulator of local (regional) development // Eva KALLABOVÁ // Príciny problému sídlišt a podnety pro efektivní rozvoj bydlení v nich na príkladu Ostravska...86 // Causes of problems in housing quarters and suggestions for effective development of dwelling in them on an example in the Ostrava region // Barbora KOUBOVÁ // Vliv útlumu hornictví na zmeny v sociálním klimatu v regionu Ostravska...96 // Downscaling of coal mining industry and its impact on changes in social climate of the Ostrava region // Antonín VAISHAR // Geografěe malých oblastí...100 // Geography of small regions // Jana ZAPLETALOVÁ // Doprava z pohledu ovlivnování kvality životního prostredí ve mestech // Traffic from the viewpoint of impact on environment quality in towns // 110
(OCoLC)53268824
cnb001199916

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC