Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2016
636 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile, genealogické tabulky ; 24 cm

objednat
ISBN 978-83-7467-260-3 (vázáno)
Nad názvem: Akademia Pomorska w Słupsku
Obsahuje bibliografii na stranách 573-634 a bibliografické odkazy
Částečně polský, anglický, český a slovenský text, polské a německé resumé
001451740
Słowo wstępne ...5 // PODRÓŻE WŁADCÓW // Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn - Podróże Karola Wielkiego ku wschodnim rubieżom Cesarstwa 9 // Agnieszka Teterycz-Puzio - Bolesław Wstydliwy a konflikt czesko-węgierski w II połowie XIII w. Podróże dyplomatyczne i wyprawy wojenne księcia ku ziemiom czeskim i węgierskim ...25 // Anna Obara-Pawłowska - Monarsze podróże Władysława Łokietka ...45 // Anna Kołodziejczyk - Podróże ostatnich Jagiellonów na Litwę a kształtowanie się sieci komunikacyjnej i osadniczej Podlasia w pierwszej połowie XVI w. 65 // Teresa Banaś-Korniak - Dwie staropolskie pieśni o Stefanie Batorym na tle literackiej tradycji wierszy o władcach i bohaterach 77 // KUPIEC I MIESZCZANIN W PODRÓŻY // Marta Bloch-Pogodzińska, Adam Ostasz, Paweł Marek Pogodziński - Szlak bursztynowy w okresie wpływów rzymskich w świetle najnowszych badań na Pomorzu ...93 // Dominika Burdzy - Podróże mieszczan sandomierskich w XVI wieku ...103 // Katarzyna Justyniarska-Chojak - Mieszczanin w podróży (w świetle testamentów i inwentarzy pośmiertnych z terenu Małopolski w XVI-XVII wieku) ...115 // Małgorzata Międzobrodzka - Gospodarka i polityka solna wyznacznikiem szlaków handlowych i relacji społecznych ...125 // PODRÓŻE SZLACHTY I MAGNATÓW // Sobiesław Szybkowski - Migracje zamożnej szlachty i możnowładztwa z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej na koronnq Rus w XV w. 143 // Anna Penkała - „Nowiny ślę pewne i dobre”. Szlacheckie podróże w świetle wybranej małżeńskiej korespondencji XVII i XVIII wieku 167 // Jakub Rogulski - Podróże i mobilność magnata epoki saskiej w świetle księgi skarbowej Pawła Karola Sanguszki z 1726 roku 177 // Wanda Musialik - Z ziem czeskich, słowackich i węgierskich. Imigranckie rody szlacheckie na Śląsku do końca XVIII w. 197 //
Jiří Brňovják - Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry vybraných příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17. století a 1. polovině 18. století ...207 // Aneta A. Duda - Podróże ziemiaństwa i arystokracji polskiej w latach 1800-1939 jako forma konwenansu 231 // DYPLOMATA I POSEŁ W PODRÓŻY // Vladimír Liščák - Odorik z Pordenone De reverentia magni chanis ...257 // Marek Radoch - Piotra Suchenwirta opis rejzy na Żmudź w 1377 roku ...267 // Tomáš Krejčík - Heroldi na cestách aneb „potulní lidé“ ve středověké Evropě v příkladech z českých zemí 283 // Barbara Krysztopa-Czupryńska - Dyplomaci brytyjscy w podróżach przez ziemie Rzeczypospolitej w pierwszej pobwie XVIII w. - warunki peregrynacji 291 // IMIGRANCI I EMIGRANCI ZA LEPSZYM ŻYCIEM // Małgorzata Kołacz-Chmiel - Migracje kobiet z rodzin chłopskich i ich przyczyny w Polsce XV wieku (w świetle ksiąg oficjała lubelskiego) 303 // Justyna Żukowska - Kierunki migracji w Polsce w dobie reformacji ...317 // Magdalena Ujma - Pomiędzy Węgrami i Siedmiogrodem a Rzecząpospolitą. Migracje Węgrów i ich wizerunek w szesnastowiecznych relacjach 329 // Jerzy Kiełbik - Migracja służby pomiędzy Warmią a Prusami Książęcymi w XVI-XVIII w. w kontekście związków gospodarczo-społecznych 347 // Ewa Łuczyńska - Imigracja zarobkowa kapitanów morskich do Gdańska w XVIII wieku 353 // Patrik Kunec, Martina Kubealaková - Memoáre stredoeurópskeho dobrodruha Mórica Beňovského (1746-1786) ako obraz života emigranta a spoločenskej mobility v 2. polovici 18. storočia ...363 // Jan Pezda - A smallholder on the road: selected aspects of pilgrimages and travel in the second half of the 19th century, based on the example of Josef Stříž (1833-1905) ...379 // Paweł Popieliński - Migracje zarobkowe mniejszości niemieckiej w III RP ...399 //
W PODRÓŻY EMPIRYCZNEJ // Małgorzata Nossowska - Jak przełamać stereotypy? Podróże do Polski jako element budowy wizerunku II Rzeczypospolitej w oczach Francuzów ...413 // Beata Szubtarska - Literacki dziennik z podróży. Beata Obertyńska w drodze do Lizbony w 1936 roku 427 // Lech Kościelak - Poznawczy aspekt tułaczki Wincentego Witosa w Czechosłowacji (1933-1939) 437 // Zbigniew Ignacy Brzostowski - Dwaj Czesi w podróży - od Nagykanizsy do Gdańska, czyli Jaroslava Haška droga przez Węgry i Karla Kryla przez Polskę (studium jednostkowego doświadczenia) ...447 // PODRÓŻE MYŚLI I IDEI // Katarzyna Błoch - Zarys kontaktów klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie z Czechami ...459 // Robert Bubczyk - O podróżach gry w szachy w czasie i przestrzeni społecznej polskiego średniowiecza ...471 // Beata Wojciechowska - Przestrzeń i jej waloryzacja w średniowiecznej Małopolsce. Wybrane aspekty wyznaczania granic ...483 // Monika Jankiewicz-Brzostowska - Wizerunki Afrykanów w polskiej sztuce gotyckiej na tle podobnych wizerunków tworzonych w środkowej Europie . . . 491 // Michaela Závodná - Velká válka a městská kolejová doprava na Ostravsku (1914-1918) 517 // Janusz Czechowski - Ryby i rybołówstwo. Społeczno-ekonomiczny problem II Rzeczypospolitej ...539 // Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska - International migrations and the safety of European Union states ...563 // Bibliografia ...573

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC