Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
Biografie
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016
614 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, faksimile ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-3203-2 (vázáno)
ISBN 978-80-246-3239-1 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 589-599, bibliografické odkazy a rejstřík
Český a částečně latinský text
001452313
PŘEDMLUVA 9 // PRAŽSKÉ OBECNÉ UČENÍ V DOBÉ LUCEMBURSKÉ 11 // I. Počátky pražského obecného učení 13 : Causa celebris: zakládací listiny pražské univerzity - Zpochybněné prvenství: Erfurt, nebo Praha? - Universitas juristarum in studio Pragensi - Univerzita bez profesorů a studentů? - Alma mater Pragensis a její „dcery“ - Středoevropské „vyzařování“ pražského obecného učení - Stručné shrnutí // II. Nejstarší statuta pražské univerzity 43 : Konstitutivní akty a Ordinationes Arnesti - 1360-1372: Rozdvojení pražského vysokého učení - Rukopisné dochovám nejstarších statut - Statuta Universitatis Lipsiensis 1410 - Revize statut v důsledku Dekretu kutnohorského - Revidované znění univerzitních statut (B) v rukopise NK Praha XIV A 4 - Stručné shrnutí // III. Záhada nejstarší pečeti pražské univerzity 62 : Univerzitní pečeť ve světle staršího bádání - Univerzitní pečeť v novém světle? -Ad fontes: Univerzitní pečeti ve svědectví pramenů - Záhada zůstává... - Shrnutí // IV. Dva drobné příspěvky k nejstarším dějinám Univerzity Karlovy 85 : Nejasnosti kolem mistra Waltra a jeho Týnské školy - Původ prvního známého kandidáta univerzitního diplomu - Shrnutí // V. Doplňky k dějinám mistrovských kolejí pražské univerzity do roku 1420 92 : „Školy“, koleje a bursy pražského obecného učení - Slova, významy a pojmy v lexiku pražských kolejí - Mistři kolegiáti Karlovy koleje - Spory o místa v mistrovských kolejích 1384-1390 - Příloha 1. Mistři kolegiáti Karlovy koleje 1366-1420 - Příloha 2. Probošti Karlovy koleje 1366-1420 - Příloha 3. Mistři kolegiáti koleje krále Václava 1381-1420 //
VI. Mistři a studenti pražské lékařské fakulty do roku 1419 126 : Úskalí a obtíže heuristiky - Lectores ordinarii, professores, magistri actu regentes -Frekvence a počty graduovaných - Příloha: Seznam profesorů a graduovaných i negraduovaných studentů pražské lékařské fakulty do roku 1420 // VII. Dekret kutnohorský a odchod německých studentů z Prahy v roce 1409: Diskuse 168 : Shrnutí výzkumu a odpovědna námitky Dr. Sabiny Schumannové - Pňloha 1. Imatrikulace a bakalářské zkoušky na pražské univerzitě 1399-1418 - Příloha 2. Secese cizích studentů z Prahy - Příloha 3. Dodatečný soupis účastníků prabké secese přes Vídeň // VIII. Kutnohorský dekret po 600 letech (spolu s Martinem Nodlem) 179 : Retrospektiva bádání - Kdy a proč vznikly pražské univerzitní národy - Spory o koleje předehrou Dekretu kutnohorského? - Concordia nacionum - Univerzitnífrekvence: Spravedlnost domácímu národu? - Bezprostřední podněty a pňčiny - Od Knínova kvodlibetu k secesi cizích národů - Závěrem // IX. Pražská univerzita a počátky husitství 213 : Počátky univerzity a jejích fakult - Alma mater soupeří s dcerami - Sváry a zápasy o učení Jana Wyclifa - Od Dekretu kutnohorského k deklaraci o kalichu - Zemská univerzita v poutech kalicha // FAKULTA SVOBODNÝCH UMĚNÍ DO POČÁTKU HUSITSKÉ REVOLUCE 229 // X. Dějiny fakulty svobodných umění 1348-1419 231 : Počáteční období 1348-1367 - Statuta a organizace fakulty - Studijní řád - Zkoušky, promoce a výroční disputace - Studenti a učitelé - Spory o univerzálie a univerzitní hlasy - Vítězství reformní strany - Pňloha: Decani, assessores, collectores, deputati quatuor nationum, examinatoresquefacultatis artium 1367-1419 //
XI. Statuta antiqua, kalendária a soupisy přednášek pražské artistické fakulty 303 : Statuta antiqua - Kalendária prabké univerzity a její artistické fakulty - Soupisy přednášek prabké artistické fakulty - Pňloha 1. Chronologické vrstvy statutfakulty svobodných umění - Pňloha 2. Adnotationes de lectionibus ab Ioanne Jahenstarfer in Universitate Pragensi exauditis annis 1388-1390 - Pňloha 3. Adnotationes de lectionibus ab quodam baccalaureo in Universitate Pragensi exauditis annis 1388-1389 // XII. Písemné záznamy kvodlibetních disputací na pražské univerzitě do roku 1420 326 : Disputace de quolibet na artistických fakultách - Kvodlibety kolbištěm boje o Wyclifovo učení - Písemné přípravy výročních disputací - Záznamy kvodlibetních diskusí -Pňloha 1. Seznam známých prabkých kvodlibetu v letech 1394-1417 - Příloha 2. Kvodlibet mistra Jindňcha z Ribenic - Příloha 3. Seznam kvestií kvodlibetu Jana Arsena z Langenfeldu // XIII. Kvodlibetní diskuse ke kvestii principalis Michala z Malenic roku 1412 349 : Mistr Michal z Malenic a jeho kvodlibet - Kvestie principalis Utrum veritas creata - Záznam kvodlibetní diskuse - Doktrinální prvky debaty - Příloha 1. Stručný výtah z kvestie principalis - Příloha 2. Tematické zaměření diskuse - Příloha 3. Diskusní námitky Jana Husa, Jakoubka ze Stříbra a Jeronýma Pražského // XIV. Pražský spor o universalia realia 372 : Ohlédnutí za dosavadním bádáním - Výzkum pramenů ke sporu o pojetí univerzálií - Předběžné závěry - Příloha: Členění univerzálií podle M. Štěpána z Pálce // XV. Disputační pomůcka z doby vzplanutí pražského sporu o univerzálie 382 : Úvod k edici - Argumenta de universalibus realibus Magistri Stephani de Palecz //
XVI. Jan Hus a wyclifské pojetí univerzálií 390 : Hus jako profesor filozofie - Povaha Husova realismu - Universalia in re: testimonium fidei Christiane // UTRAKVISTICKÁ UNIVERZITA 409 // XVII. Studie k dějinám Univerzity Karlovy v letech 1433-1622 (spolu s Miroslavem Trucem) 411 : Počty studentů a učitelů Univerzity Karlovy v letech 1433-1622 - Regionální a sociální původ graduovaných - Studenti z českých zemí na zahraničních univerzitách // XVIII. Paříž a Praha kolem roku 1450 459 : Restaurace pražského obecného studia 1437-1448 - Cesty za novými učebními texty do Paříže a opisy komentářů Jana Versora - Primát víry rozhoduje: Rozchod Versorových žáků - Příloha: Opera philosophica Mag. Johannis Versoris (Rukopisy české provenience) // XIX. Nejstarší knižní katalogy knihoven kolejí Univerzity Karlovy 476 : Lokační soupis knih koleje Karlovy - Katalog knihovny koleje národa českého (Nationis Bohemicae) - Katalog knihovny koleje Rečkovy - Pražké kolejní knihovny v mezinárodním srovnání // XX. Zatoulané drobné texty v nejstarších kolejních katalozích 501 : Obligace Blažka z Drnová - Jmenné seznamy kolegiátů - Agenda kolejní knihovny -Inventáře výbavy kolejní kaple a kostelíka sv. Štěpána ve zdi - Conspectus divisionis scientiarum, artium mechanicarum liberaliumque - Pňloha: Miscellanea ad Collegium sanctissimae Mariae Virginis spectantia (editiones I-IX) // XXI. Počátky humanismu na pražské univerzitě v době poděbradské 527 : Zmařené snahy o restauraci vysokého učení - Zemská utrakvistická univerzita -Zaměření a rozsah výuky - Nesmělé počátky humanistické elokvence - První mezi prvními: M. Václav z Chrudimě //
XXII. Existenční vyhlídky a kariéry univerzitních humanistů 550 : Přínos Rukověti humanistického básnictví pro dějiny Karlovy univerzity - Počátky a rozvoj latinského humanismu - Prosopografická anketa veršujících humanistů // XXIII. Pražští studenti v letech 1348-1622 560 : První starosti: Imatrikulace a ubytování - Trnitá cesta k promoci: Lekce a zkoušky - Studentský život: Každodennost a existenční vyhlídky // Ediční poznámka a komentáře k publikovaným studiím 575 // Seznam zkratek 588 // Vybrané edice a literatura 589 // Rejstřík 601
(OCoLC)956488254
cnb002783974

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC