Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.9) Půjčeno:169x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2016
463 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1123-5 (vázáno)
slovenština
Částečně přeloženo ze slovenštiny
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
001452563
Autorský kolektiv 14 // Seznam zkratek 18 // Předmluva 22 // I Dbecná část 25 // 1 Inkluzivní pedagogika - základní determinanty 26 (Viktor Lechta) // 1.1 Žák s postižením, narušením, ohrožením 26 // 1.2 Platformy edukačního přístupu k dětem s postižením, narušením a ohrožením 29 // 1.3 Inkluzivní pedagogika - geneze 30 // 1.4 Inkluzivní pedagogika jako obor pedagogiky 34 // 1.4.1 Inkluzivní pedagogika versus speciální pedagogika 35 // 1.5 Inkluze versus integrace 36 // Literatura 39 // 2 Inkluzivní edukace - komponenty a podmínky úspěšné realizace 41 (Viktor Lechta) // 2.1 Komponenty inkluzivní edukace 41 // 2.1.1 Filozofický komponent 41 // 2.1.2 Etický komponent 42 // 2.1.3 Sociální komponent 42 // 2.1.4 Profesní komponent 43 // 2.1.5 Politický komponent 44 // 2.1.6 Aplikační komponent 45 // 2.1.7 Speciálněpedagogický komponent 46 // 2.1.8 Psychologický komponent 46 // 2.1.9 Medicínský komponent 47 // 2.1.10 Komponent transdisciplinarity 48 // Základní podmínky pro úspěšnost inkluzivní edukace 49 // Literatura 52 // 3. Filozofické determinanty inkluzivní pedagogiky 56 (Péter Zászkaliczky, Andrej Rajský, Boguslaw Śliwerski) // Proměny paradigmatu přístupu k postižení a vyústění v inkluzivním pojetí edukace (Péter Zászkaliczky) 56 // 3.1.1 Postižení jako charakteristika člověka 56 // 3.1.2 Interakční model postižení 58 // 3.1.3 Postižení jako administrativní kategorie 60 // 3.1.4 Sociální dimenze postižení 62 // Inkluzivní edukace versus inkluzivní kultura (Andrej Rajský) 64 // 3.2.1 Bytí člověka jako bytí kulturní 64 // 3.2.2 Inkluze jako kulturní norma 65 // 3.2.3 Paradigmata inkluzivní kultury 66 // 3.2.4 Ústřední pojem hodnoty člověka 72 // 3.2.5 Výzvy 75 //
3.3 Inkluzivní pedagogika je humanistickou pedagogikou (Boguslaw Śliwerski) 76 // 3.3.1 Inkluzivní pedagogika jako řešení deficitu lidství v dnešní době 77 // 3.3.2 Submisivní a autentická afinita 77 // 3.3.3 Transdisciplinárnípohled na lidi s PNO 79 // Literatura 80 // 4. Topologické determinanty inkluzivní pedagogiky 83 (Blanka Kudláčová) // 4.1 Historicko-antropologická východiska inkluzivní pedagogiky 83 // 4.2 Antropologická východiska inkluzivní pedagogiky v současnosti 91 // Literatura 94 // 5. chologické determinanty inkluzivní pedagogiky 96 (Ladislav Požár) // 5.1 Všeobecné psychické zvláštnosti dětí s postižením, narušením a ohrožením 96 // 5.2 Psychické zvláštnosti dětí s jednotlivými druhy postižení a narušení 100 // 5.2.1 Psychické zvláštnosti dětí se sluchovým postižením 100 // 5.2.2 Psychické zvláštnosti dětí se zrakovým postižením 102 // 5.2.3 Psychické zvláštnosti dětí s tělesným postižením 103 // 5.2.4 Psychické zvláštnosti dětí s mentálním postižením 106 // 5.2.5 Psychické zvláštnosti dětí s narušenou komunikační schopností 108 // Literatura 109 // 6 Neurobiologické determinanty inkluzivní edukace 110 (Daniela Ostatníková) // 6.1 Lidský mozek ve světle poznatků současné vědy // 6.1.1 Vývoj mozku 112 // 6.1.2 Pohlavní dimorfismus mozkových funkcí 114 // 6.1.3 Hierarchická výstavba mozkových struktur 114 // 6.2 Perspektivy dalšího rozvoje 122 // 6.2.1 Inkluzivní edukace na neurobiologické bázi 122 // Literatura 123 // 7 Některé kontexty inkluzivní a léčebné pedagogiky 124 (Marta Horňáková) // 7.1 Příspěvek léčebné pedagogiky do diskuse o inkluzi 125 // 7.2 Principy léčebné pedagogiky a jejich aplikace na inkluzivní edukaci 127 // 7.2.1 Výchova člověka si žádá úctu 127 // 7.2.2 Člověk existuje jen ve své jednotě - jakožto bytí 129 //
7.2.3 Pochopení situace jedince na základě vztahu a spolupráce 131 // 7.2.4 Podpora zdraví 132 // 7.2.5 Naplnění bytí 13 3 // Literatura 434 // 8 Inkluzivní didaktika I35 (Erik Žovinec) // 8.1 Formy inkluzivního vyučování a formy vzdělávání žáků s PNO 142 // 8.2 Plánování inkluzivního vyučování 145 // 8.3 Adaptace uplatňované v inkluzivním vyučování 147 // 8.4 Vybrané metody a strategie inkluzivní edukace 150 // Literatura I55 // 9 Neformální inkluzivní edukace 157 (Naďa Bizová) // 9.1 Terminologický diskurz 157 // 9.2 Empirické souvislosti 158 // 9.3 Bariéry participace 161 // 9.4 Strategie podpory participace 163 // 9.4.1 Spolupráce s rodiči, učiteli, odbornými zaměstnanci 164 // 9.4.2 Úprava procesu a podmínek 164 // 9.4.3 Asistence 166 // 9.4.4 Podpora sociálních interakcí (stimulační programy) 166 // Literatura 167 // 10. Komplexní poradenství v procesu inkluzivní edukace 170 (Erik Žovinec) // 10.1 Depistáž a screening v poradenství 174 // 10.2 Preventivní programy v poradenství 177 // 10.3 Diagnostika v poradenství 179 // 10.4 Intervence v poradenství 184 // 10.5 Konzultace a poradenství s pedagogem 186 // Literatura 187 // 11. Koncepty inkluzivní edukace v různých zemích 190 (Annette Leonhardt) // 11.1 Historický vývoj 190 // 11.2 Statistické údaje 193 // 11.3 Formy školní integrace a inkluze 194 // 11.4 Školní integrace a inkluze na vybraných příkladech z jednotlivých zemí 197 // 11.4.1 Skupinová integrace 198 // 11.4.2 Preventivní integrace 200 // Literatura 203 // 12. Realizace inkluzivní edukace 204 (Marie Vítková, Viktor Lechta) // 12.1 Realizace inkluzivní edukace v České republice (Miroslava Bartoňová, Marie Vítková) 204 // 12.1.1 Specifika realizace integrativní/inkluzivní edukace v České republice 205 //
12.1.2 Pedagogicko-psychologické poradenské služby v ČR se zaměřením na integraci/inkluzi 207 // 12.1.3 Integrativní/inkluzivní edukace v České republice 210 // 12.1.4 Příprava učitelů a speciálních pedagogů pro integrativní/inkluzivní školu v ČR 217 // Závěr 218 // Literatura 218 // 12.2 Realizace inkluzivní edukace ve Slovenské republice (Katarína VLadová, Viktor Lechta, Erik Žovinec) 219 // 12.2.1 Specifika realizace integrativní/inkluzivní edukace na Slovensku (Katarína Vladová, Viktor Lechta) 219 // 12.2.2 Pedagogicko-psychologické poradenské služby ve Slovenské republice se zaměřením na integraci/inkluzi (Erik Žovinec) 221 // 12.2.3 Integrativní/inkluzivní edukace ve Slovenské republice (Katarína Vladová, Viktor Lechta) 223 // 12.2.4 Příprava učitelů a speciálních pedagogů pro inkluzivní školu v SR (Erik Žovinec) 234 // Literatura 237 // II Speciální část 239 // 13 Zrakové postižení 240 (Jozef Simko, Marián Simko) // 13.1 Zrakové postižení jako pedagogický fenomén 240 // 13.2 Charakteristika žáků se zrakovým postižením 241 // 13.2.1 Slabozraké děti 242 // 13.2.2 Děti se zbytky zraku (částečně vidící) 242 // 13.2.3 Nevidomé děti 243 // 13.2.4 Děti s poruchami binokulárního vidění 243 // 13.3 Zvláštnosti inkluzivní edukace dětí a žáků se zrakovým postižením 246 // 13.3.1 Podmínky úspěšné inkluze dětí a žáků se zrakovým postižením 246 // 13.3.2 Edukace dítěte se zrakovým postižením v MS 247 // 13.3.3 Edukace žáků se zrakovým postižením v ZŠ 248 // 13.3.4 Edukace žáků se zrakovým postižením na SŠ 253 // 13.3.5 Korekční a kompenzační pomůcky využívané v edukaci dětí se zrakovým postižením 253 // Literatura 256 // 14 Sluchové postižení 257 (Darina Tarcsiová, Margita Schmidtová) // 14.1 Sluchové postižení jako pedagogický fenomén (Darina Tarcsiová) 257 //
14.2 Základní charakteristika inkluzivní edukace žáků se sluchovým postižením (Margita Schmidtová) 262 // 14.2.1 Žák se sluchovým postižením 262 // 14.2.2 Specifické formy komunikace žáků se sluchovým postižením 263 // 14.2.3 Role odezírání v edukaci žáků se sluchovým postižením 264 // 14.2.4 Bariéry a facilitátory zavádění inkluzivní edukace u žáků se sluchovým postižením 264 // 14.2.5 Problémy se ctením, psaním a matematikou 265 // 14.2.6 Materiální a personální podmínky úspěšné inkluzivní edukace žáků se sluchovým postižením 267 // 14.2.7 Specifika inkluzivní edukace žáků se sluchovým postižením 268 // Literatura 270 // Tělesné postižení 273 (Ema Kollárová) // 15.1 Tělesné postižení jako pedagogický fenomén 273 // 15.2 Základní charakteristika inkluzivní edukace žáků s tělesným postižením 274 // 15.2.1 Žák s tělesným postižením 274 // 15.2.2 Rodina a škola v inkluzivní edukaci žáků s tělesným postižením 276 // 15.2.3 Materiální podmínky inkluze žáků s tělesným postižením 277 // 15.2.4 Specifika inkluzivní edukace žáků s tělesným postižením z obsahového, metodického a organizačního hlediska 280 // Literatura 285 // 16. Nemoc a zdravotní oslabení 286 (Katarína Vladová) // 16.1 Nemoc nebo zdravotní oslabení jako pedagogický fenomén 288 // 16.2 Základní charakteristika inkluzivní edukace nemocných nebo zdravotně oslabených žáků 290 // 16.2.1 Žák nemocný nebo zdravotně oslabený 290 // 16.2.2 Specifika inkluzivní edukace nemocných nebo zdravotně oslabených žáků 292 // Literatura 299 // 17. Mentální postižení 300 (Ján Hučík) // 17.1 Mentální postižení jako pedagogický fenomén 301 // 17.2 Specifika inkluzivní edukace dětí a žáků s mentálním postižením 306 // 17.2.1 Charakteristika žáka s mentálním postižením 313 //
17.2.2 Specifika komunikace se žáky s mentálním postižením 314 // 17.2.3 Faktory ovlivňující inkluzivní edukaci žáků s mentálním postiženým 314 // Závěr 315 // Literatura 316 // Internetové zdroje 316 // 18 Autismus a další pervazivní vývojové poruchy 317 (Andrea Sedibová, Katarína Vladová) // 18.1 Autismus a další PVP jako pedagogický fenomén 317 // 18.1.1 Terapie a edukace dětí/žáků s autismem nebo dalšími PVP 320 // 18.2 Základní charakteristika inkluzivní edukace dětí a žáků s autismem nebo dalšími PVP 321 // 18.2.1 Specifika inkluzivní edukace dětí s autismem nebo dalšími PVP (předprimární vzdělávání) 374 // 18.2.2 Specifika inkluzivní edukace žáků s autismem nebo dalšími PVP (bez mentálního postižení) 375 // 18.2.3 Specifika inkluzivní edukace žáků s autismem nebo dalšími PVP (s mentálním postižením) 379 // 18.2.4 Specifika inkluzivní edukace žáků s autismem nebo dalšími PVP (bez mentálního postižení) na střední škole 332 // Literatura 333 // 19 Narušená komunikační schopnost 334 (Viktor Lechta, Aurélia Kerekrétiová, Barbara Králiková) // 19.1 NKS jako pedagogický fenomén (Viktor Lechtá) 334 // 19.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků s NKS (Viktor Lechta) 334 // 19.2.1 Poruchy hlasu (dysfonie) (Aurélie Kerekrétiová) 335 // 19.2.2 Koktavost (balbuties) (Viktor Lechta) 339 // 19.2.3 Patlavost (dyslalie) (Barbara Králiková) 342 // Literatura 347 // 20 Specifické poruchy učení 343 (Oľga Zápotočná) // 20.1 Specifické poruchy učení jako pedagogický fenomén 348 // 20.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků se specifickou vývojovou poruchou učení 351 // Závěr 357 // Literatura 359 //
21 Poruchy chování a emoční poruchy 362 (Marta Horňáková) // 21.1 Poruchy chování a emocí jako pedagogický fenomén 364 // 21.1.1 Vývojově podmíněné výchovné obtíže ve školním věku 365 // 21.1.2 Výchovně podmíněné obtíže ve školním věku 368 // 21.1.3 Jiné příčiny výchovných obtíží ve školním věku 370 // 21.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace dětí s poruchami chování 372 // Literatura 377 // 22 Poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) 378 (Viera Andreánska) // 22.1 ADHD jako pedagogický fenomén 379 // 22.2 Charakteristika žáků s AD HD 380 // 22.2.1 Diagnostická kritéria pro jednotlivé symptomy podle DSM-5 381 // 22.3 Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků s ADHD 383 // Literatura 335 // 23 Nadprůměrné nadání 337 (Jolana Laznibatová, Daniela Ostatníková) // 23.1 Nadprůměrné nadání jako pedagogický fenomén 387 // 23.1.1 Vliv genetiky a prostředí 388 // 23.1.2 Formy nadání 39O // 23.1.3 Intelektově nadaní žáci jako žáci s ohrožením 391 // 23.1.4 Intelektově nadané dítě a jeho projevy 393 // 23.1.5 Rozdíly v mozkových funkcích chlapců a děvčat 394 // 23.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace intelektově nadaných žáků 396 // Literatura 402 // 24 Bilingvismus 404 (Jozef Štefánik, Jozef Pallay) // 24.1 Bilingvismus jako pedagogický fenomén 404 // 24.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace bilingvních žáků 412 // Literatura // 25 Interkulturalismus - od multikulturality k plurikulturnímu pedagogickému inkluzivnímu přístupu 419 (Kateřina Vitásková) // 25.1 Multikulturní prostředí / prostředí imigrantů jako pedagogický fenomén 419 // 25.1.1 Multikulturalita a kulturně-jazyková diverzita 422 // 25.1.2 Interkulturní rozdíly ve vztahu k vnímání SVP 423 // 25.2 Zvláštnosti multikulturní inkluzivní edukace 425 // 25.2.1 Zvláštnosti edukace v rámci komunikace a jazykových dovedností 425 //
25.2.2 Kulturní diverzita, pedagogicko-psychologická diagnostika a školní výkon 427 // 25.2.3 Promítání náboženských hodnot a tradic do edukačního procesu 428 // 25.2.4 Zprostředkování multikulturality a kulturní plurality v edukačním prostředí 430 // Literatura // 12 // 26 Sociálně znevýhodňující prostředí 437 (Ivana Šuhajdová) // 26.1 Sociálně znevýhodňující prostředí jako pedagogický fenomén 437 // 26.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí 442 // 26.2.1 Kategorizace žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí 442 // 26.2.2 Charakteristika žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí 444 // 26.2.3 Postavení žáka ze sociálně znevýhodňujícího prostředí v procesu inkluzivní edukace 444 // 26.2.4 Problematika diagnostiky žáka ze sociálně znevýhodňujícího prostředí 446 // Závěr 450 // Literatura 454 // Oficiální dokumenty 453 // Mezinárodní dokumenty 453 // Zákony a další oficiální dokumenty České republiky 454 // Zákony a další oficiální dokumenty Slovenské republiky 455 // Rejstřík 459
cnb002832453

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC