Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Biografie
První vydání
Brno : Barrister & Principal, 2016
635 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7485-110-0 (vázáno)
němčina
Přeloženo z němčiny
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
001453240
OBSAH // Co je cílem této knihy? 13 // První oddíl / Minulost dosud přítomná // A. POČÁTEK 21 // I. Abraham — praotec tří světových náboženství 21 // 1. Malá úvaha o dějinách světa 21 // 2. Co víme o Abrahamovi? 23 // 3. Otec víry 25 // 4. Spor o abrahamovské dědictví 26 // 5. Nutnost „trialogu“ mezi židy, křesťany a muslimy 29 // II. Problematika počátku 33 // 1. Židovství - záhada 33 // 2. Počátky opředené pověstmi 35 // 3. Jak zacházet s prameny? 36 // 4. Za integrované dějepisectví 38 // 5. Prosazování monoteismu 39 // 6. Adam a univerzalismus Hebrejské bible 41 // 7. Smlouva s Noem: smlouva a étos pro lidstvo 43 // 8. Víra v Boha znamená svržení model 45 // B. CENTRUM 46 // I. Ústřední strukturní prvky 46 // 1. Exodus: lid a vyvolení 47 // 2. Sinaj: smlouva a Zákon 49 // 3. Kenaan: země a zaslíbení 52 // II. Ústřední vůdčí postava 55 // 1. Kdo byl Mojžíš? 55 // 2. Mojžíšův nábožensky profil 56 // 3. Mojžíš prizmatem židovství, křesťanství a islámu 57 // 4. Trvalá substance víry a proměnlivá paradigmata 60 // 5 // C. Dějiny 62 // I. Kmenové paradigma předstátního období 62 // 1. Obsazení země zaslíbené - tři pokusy o rekonstrukci 62 // 2. Pokus o koherentní pohled 64 // 3. Trvalé centrum 66 // 4. Struktura předstátního paradigmatu 67 // II. Paradigma říše v době monarchické 69 // 1. Krize a změna paradigmatu 69 // 2. Epochální dílo krále Davida 71 // 3. Davidovo království - dodnes paradigmatický ideál 73 // 4. David v zrcadle židovství, křesťanství a islámu 74 // 5. Dvojí tvář Šalomounova a rozdělení království 78 // 6. Svébytnost profétismu 81 // 7. Prorok v opozici ke kněžstvu a králi 84 // 8. Domestikace profétismu v židovství, křesťanství a islámu 85 // 9. Od rozdělení k zániku říše 88 // III. Teokratické paradigma poexilního židovství 92 //
1. Doba exilu a nová naděje 92 // 2. Poexilní konsolidace: chrám a Zákon 94 // 3. Nové, židovské paradigma: teokratická obec 98 // 4. Vznik židovského náboženství knihy 100 // 5. Vyhasnutí profétie - a důsledky trvající dodnes 102 // 6. Kultura helénistického světa: věk mudrců 104 // 7. Krize teokracie: od revoluce k „církevnímu státu“ 106 // 8. Apokalyptikové jako varující a jako interpreti doby 110 // 9. Zničení Jeruzaléma a konec teokracie 112 // IV. Rabínsko-synagogální paradigma středověku 116 // 1. Nový farizejsko-rabínský způsob života 116 // 2. Vznik ortopraxe: Mišna a Talmud 120 // 3. Judaismus jako tórické náboženství: život v diaspoře 124 // 4. Židovské sebevyčlenění a předkřesťanský antijudaismus 129 // 5. Židovský středověk a počátky křesťanského anti judaismu 132 // 6. Maurské Španělsko: co spojuje židy a muslimy 136 // 7. Nezapomínejme: židovské úspěchy v dějinách 139 // 8. Pronásledování židů křesťany a jeho „důvody“ 143 // 9. Proč judaismus neprošel reformací? 148 // V. Asimilační paradigma moderny 152 // 1. Kabala — nejde o nové paradigma 152 // 2. I Luther proti židům 156 // 6 // 3. Protižidovští papežové protireformace 159 // 4. Židovství na prahu moderny 160 // 5. Případ Spinoza a moderní chápání Boha 164 // 6. První moderní žid: Moses Mendelssohn 167 // 7. Lidská práva i pro židy 171 // 8. Krize identity a změna paradigmatu: reformovaný judaismus 175 // 9. Sousedství konkurenčních paradigmat 178 // Druhý oddíl / Problémy současnosti // A. Od holocaustu ke Státu Izrael 211 // I. Minulost, která nechce pominout 211 // 1. Ve sporu historiků 212 // 2. Jaký postoj k holocaustu zaujmout? 215 // 3. Nacionalismus a rasismus - výbušná směs 217 // 4. Porážka evropského osvícenství 220 // 5. Pojmenovat viníky: elita a masy 221 //
6. Fatální antisemitismus jednoho katolíka: Adolf Hitler 225 // II. Vytěsňování viny 229 // 1. Co by se bývalo stalo, kdyby... ? 229 // 2. Jsou to všechno jen iluzorní spekulace? 230 // 3. Protestanti, kteří neprotestovali: Němečtí křesťané 232 // 4. Opozice v církvi a přiznání viny 234 // 5. Papež, který mlčel: Pius XII. 236 // 6. Vatikánská diplomacie a Jan XXIII. 241 // 7. Episkopát, který kapituloval: němečtí biskupové 245 // 8. Církev, která vytěsňovala: polská církev 249 // 9. Žádný národ není bez viny: Švýcarsko, Spojené státy? 255 // 10. Strategie tlusté čáry? 257 // III. Návrat do Izraele 262 // 1. Místo asimilace sionismus: Leon Pinsker 262 // 2. Židovský stát: Theodor Herzl 264 // 3. Na cestě k založení státu: Chaim Weizmann 267 // 4. Nikoli země bez národa: problém Palestinců 269 // 5. Stát Izrael: David Ben Gurion 273 // 6. Pět válek - a žádný mír 276 // B. Spor židů a křesťanů 283 // I. Ježíš v dnešním židovsko-křesťanském dialogu 283 // 1. Ježíšova židovská identita a židovské bádání 283 // 2. Jak by měl začít dialog o Ježíšovi? 286 // 3. Co můžeme o Ježíšovi vědět? 288 // 4. Křesťanství jako židovské - jako specifické náboženství 290 // 7 // II. Kdo to byl Ježíš? 293 // 1. Politicky revolucionář? 293 // 2. Mnišský asketa? 295 // 3. Zbožný farizeus? 297 // 4. Ne obyčejné hašteření, nýbrž konfrontace a konflikt 301 // 5. Čím jménem? 302 // 6. Kdo je vinen Ježíšovou smrtí? 304 // III. Víra v Ježíše jakožto Mesiáše? 308 // 1. Zmrtvýchvstání - nežidovská představa? 308 // 2. Radikalizace víry v Boha Izraele 312 // 3. Rozhodnutí víry 313 // 4. Co zůstává židům a křesťanům společné 314 // IV. Dějiny odcizení 317 // 1. Co už od počátku odlišuje křesťany a židy 317 // 2. Helénističtí židokřesťané 318 //
3. Jak došlo k roztržce mezi křesťany a židy? 321 // 4. Antijudaismus v Novém zákoně 322 // 5. Exkomunikace křesťanů 324 // V. První křesťanská změna paradigmatu: od židokřesťanství k pohanokřesťanství 328 // 1. Sporný Pavel 328 // 2. Kongeniální transformace 330 // 3. Univerzální náboženství lidskosti 334 // VI. Křesťanská sebekritika ve světle judaismu 338 // 1. Křesťanská sebekritika 338 // 2. Co to znamená, že Bůh má syna? 340 // 3. Co je to vtělení? 343 // 4. Trojice - nepřekonatelná překážka? 346 // 5. Potřebuje Bůh oběť vlastního syna? 348 // VII. Židovská sebekritika ve světle kázání na hoře? 351 // 1. Ochota odpouštět 352 // 2. Vzdát se práva a moci? 355 // C. Překonání moderny 359 // I. Jak se dostat z krize identity: různé způsoby 359 // 1. Krize a obnova 359 // 2. Obavy o kontinuitu a identitu 361 // 3. Být Židem bez náboženství 362 // 4. Nábožensky založený žid: Abraham Heschel 363 // 5. Další otázky 368 // 8 // II. Základní náboženské možnosti pro budoucnost 370 // 1. Klasická ortodoxie (Samson R. Hirsch) 370 // 2. Osvícená ortodoxie: Joseph D. Soloveitchik 372 // 3. Otázky týkající se Zjevení a Zákona 375 // 4. Racionalistický reformovaný judaismus (Abraham Geiger) 377 // 5. Tradice a reforma v konfliktu: Louis Jacobs 379 // 6. Konzervativismus jako střední cesta (Zacharias Frankel) 383 // 7. Rekonstrukce judaismu: Mordechaj M. Kaplan 384 // 8. Ztratil judaismus svou „podstatu“? 388 // 9. Ostrý spor 390 // Třetí oddíl / výhledy do budoucna // A. Judaismus v postmoderně 425 // Vzestup postmoderny 425 // 1. Co znamená postmoderna? 425 // 2. Nadějné vyhlídky náboženství do budoucna 427 // 3. Osvobozující transformace náboženství: Martin Buber 429 // Judaismus v postmoderně 434 // 1. Mezi naprostým odmítnutím a naprostým splynutím 434 // 2. Nová shoda v základních otázk
2. Nová shoda v základních otázkách? 436 // 3. Nepominutelné konstanty judaismu 438 // 4. Budoucnost bez jednotného modelu 439 // B. Životní konflikty a budoucnost Zákona 442 // Ambivalence Zákona 442 // 1. Zákon jako osvobození: David Hartman 442 // 2. Zákon jako břemeno: obtíže prožívaného života 444 // 3. Zajatci vlastní doktríny o neomylnosti? 446 // 4. Východiska: nově interpretovat, nebo prostě ignorovat 447 // 5. Bezvýchodný konflikt? Případ mamzera 449 // II. Kvůli Bohu? 451 // 1. Pro koho jsou tu přikázání? Ješajahu Leibowitz 451 // 2. Testovací případ - postavení ženy: Judith Plaskowová 452 // 3. Slučitelnost Zákona a svobody? Eugene B. Borowitz 455 // 4. Základem zůstává smlouva 457 // 5. Jak v budoucnu chápat Zákon? Otázka pro židy i křestany 458 // III. Kvůli člověku 461 // 1. Co je nejvyšší normou? 461 // 2. Rabín tehdejší a dnešní 462 // 3. Pavel proti Zákonu? 464 // 9 // 4. Je Zákon překonaný? 466 // 5. Tóra platí i nadále 467 // 6. Osvobození od halachy 469 // 7. Láska jako naplnění Zákona 473 // IV. Budoucnost Božího lidu 475 // 1. Trvající zaslíbení 475 // 2. Co se stane s Izraelem? 478 // 3. Důsledky pro vztah Izraele a církve 479 // 4. Co si dnes počít se sabatem a nedělí? 482 // C. Židé, muslimové a budoucnost Státu Izrael 486 // I. Velký ideál 486 // 1. Stát Židů - signál pro změnu paradigmatu 486 // 2. Izrael - entita náboženská nebo politická? 487 // 3. Náboženský pluralismus, nebo státní náboženství v židovském státě? 490 // 4. Kdo je vlastně Zid? 492 // II. Tragický konflikt 495 // 1. Spor dvou národů o jedno území 495 // 2. Vydržet - stáhnout se zpět - vytěsnit? 498 // 3. Demokratická společnost, nebo národní bezpečnostní stát? 501 // 4. Nebezpečí pro lidská práva a mír 503 // 5. Arabské dilema: Izrael buď nežidovský, nebo nedemokratický 505 //
6. Intifáda a palestinský stát 507 // 7. Víra v národ místo víry v Boha? 510 // III. Na cestě k míru 513 // 1. Krajní postoje nemají naději 513 // 2. Země za mír? 516 // 3. Biblické argumenty ve prospěch státních hranic? 519 // 4. Pro křesťany platí: kritická solidarita 521 // IV Reálně utopická vize míru 525 // 1. Co by se z Izraele mohlo stát 525 // 2. A Jeruzalém? 526 // 3. Dvě vlajky nad „městem míru“? 53O // 4. Obnovení chrámu? 533 // 5. Skalní dóm — znamení jednoty abrahamovské ekumeny? 534 // 6. Společně se modlit? 536 // D. Jak je po holocaustu možné mluvit o Bohu? 539 // I. Holocaust v židovské teologii 539 // 1. Fixace na holocaust? 540 // 2. Holocaust - nová Sinaj? 541 // 3. Holocaust jako Antisínaj moderny 542 // 4. Důsledky: Překonání nihilismu 544 // II. Jak je Bůh chápán po Osvětimi 547 // 1. Je Bůh vůči utrpení bezmocný? 547 // 2. Stvoření světa — Boží sebeomezení? 549 // 3. Nikoli nesoucitný ani politováníhodný, nýbrž spolutrpící Bůh 551 // 4. Ukřižovaný Bůh? 552 // 5. Odpověď na otázku teodiceje 555 // 6. Nechtít teoreticky pochopit nesmyslné utrpení, ale s důvěrou v něm obstát 556 // 7. Třetí cesta 558 // Nový světový řád není možný bez nového světového étosu // Aktuální epilog 579 // Třetí šance pro postmoderní světový řád 580 // Země za mír! 581 // Možná ponaučení z války v Zálivu 583 // Postulát 1: Svět nepřežije bez světového étosu 585 // Postulát 2: Nebude světového míru bez náboženského smíru 587 // Postulát 3: Nebude náboženského míru bez náboženského dialogu 589 // Předpoklady míru na Blízkém východě 596 // Slovníky 597 // Zkratky 598 // Doslov 599 // Rejstříky 606
cnb002858445

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC