Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:44x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016
290 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3462-3 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3524-8 (online ; pdf)
ISBN 8024635240 (ebook)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001458318
OBSAH // Úvodem aneb ke struktuře knihy ... 11 // I. Teorie vývoje člověka ... 15 // 1 Krátké uvedení do psychologie celoživotního vývoje (Katarína Millová) ... 17 // Literatura ... 20 // 2 Klasické teorie vývoje (Katarína Millová) ... 23 // Sigmund Freud: Teorie psychosexuálního vývoje ... 24 // Erik H. Erikson: Teorie psychosociálního vývoje ... 26 // Jean Piaget: Teorie kognitivního vývoje ... 29 // Lawrence Kohlberg: Teorie morálního vývoje ... 30 // Robert J. Havighurst: Teorie vývojových úkolů ... 33 // Shrnutí ... 36 // Literatura ... 36 // 3 Moderní teorie vývoje (Katarína Millová) ... 39 // Lifespanové teorie vývoje ... 40 // Lifespanová teorie vývoje a další lifespanově orientované teorie ... 40 // Modely životní dráhy ... 49 // Teorie životní dráhy a její vliv na další moderní teorie celoživotního vývoje ... 49 // Teorie vývojových systémů ... 53 // Teorie vývojového kontextualismu a další teorie vývojových systémů ... 54 // Shrnutí ... 57 // Literatura ... 58 // II. Vývojové etapy ... 63 // 1 Vývoj před vstupem do školy: // od prenatálního stadia po předškoláka (Filip Smolík) ... 65 // Úvod ... 65 // Prenatální období a porod ... 66 // Novorozenecké období ... 67 // Období kojenecké ... 68 // Motorický vývoj ... 69 // Kognitivní vývoj ... 69 // Jazykový a předjazykový vývoj ... 71 // Sociální a osobnostní vývoj ... 72 // Temperament ... 73 // Věk batolete ... 74 // Vývoj motoriky... 74 // Kognitivní vývoj ... 75 // Jazyk ... 75 // Další oblasti kognitivního vývoje ... 76 // Vývoj emocí a sociálního porozumění ... 76 // Předškolní věk ... 78 // Vývoj jemné a hrubé motoriky ... 78 // Kognitivní vývoj ... 79 // Jazyk a předčtenářské dovednosti ... 79 // Další kognitivní vývoj ... 80 // Myšlení a jeho omezení ... 80 // Sociální vývoj ... 81 //
Sociální kognice a teorie mysli ... 81 // Další oblasti vývoje ... 82 // Závěr ... 82 // Literatura ... 83 // 2 Střední dětství (Lenka Kollerová) ... 85 // Úvod ... 85 // Tělo a mozek ... 86 // Kognice ... 86 // Pozornost a paměť ... 86 // Piagetovy konkrétní myšlenkové operace ... 87 // Metakognice ... 87 // Jazyk ... 88 // Emoce a motivace ... 89 // Emoční regulace ... 89 // Eriksonův čtvrtý věk člověka ... 89 // Cíle a zájmy ... 90 // Morálka ... 90 // Kohlbergovo stadium konvenční morálky ... 90 // Morální komplexita ... 90 // Sebepojetí ... 91 // Identita ... 91 // Sebehodnocení ... 91 // Mezilidské vztahy ... 92 // Dospělí ... 92 // Vrstevníci ... 93 // Přátelství a postavení v kolektivu ... 93 // Agresivní a prosociální chování ... 94 // Závěr ... 94 // Literatura ... 95 // 3 Adolescence (Pavlína Janošova) // Úvod // Časové vymezení adolescence . // Kognitivní schopnosti // Emoční změny // Identita dospívajících // Socializace // Sexualita a partnerství // Škola a její význam // Závěr // Literatura ... 99 // 4 Mladá dospělost ... 117 // Úvod ... 117 // Fyzické změny ... 118 // Kognice ... 119 // Emoce ... 119 // Osobnost a sebepojetí ... 120 // Partnerství, rodina a další sociální vztahy ... 123 // Pracovní oblast ... 125 // Výzkumy zabývající se mladou dospělostí ... 127 // Vynořující se dospělost ... 129 // Krize v mladé dospělosti ... 132 // Závěr ... 134 // Literatura ... 134 // 5 Střední dospělost (Katarína Millová) // Úvod // Fyzické změny // Kognice // Emoce // Osobnost a sebepojetí // Rodina a další sociální vztahy // Pracovní oblast // Výzkumy zabývající se střední dospělostí // Střední dospělost - vrchol života nebo krize středního věku? // Závěr // Literatura // 6 Pozdní dospělost (Iva Šolcova, Marek Blatný) Úvod 157 // Vývojové úkoly stáří ... 158 //
Úspěšné, správné a jiné stárnutí ... 159 // Předpoklady úspěšného stárnutí ... 160 // Sebehodnocené úspěšné stárnutí ... 161 // Očekávání spojená se stárnutím ... 162 // Životní bilancování ... 163 // Resilience ... 163 // Zdroje resilience: sociální opora ... 164 // Funkce a procesy v průběhu stárnutí a stáří ... 165 // Kognitivní procesy ... 165 // Obranné mechanismy ... 167 // Osobnost a úspěšné stárnutí ... 167 // Osobnostní rysy ... 167 // Sebehodnocení a optimismus ... 168 // Mezipohlavní rozdíly ... 169 // Literatura ... 169 // III. Existenciálni výzvy ... 173 // 1 Úspěšný vývoj (Katarína Millová) ... 175 // Definice úspěšného vývoje ... 175 // Terminologická nejednotnost ... 179 // Dimenze úspěšného vývoje ... 180 // Propojení psychologického a sociálního fungování ... 182 // Literatura ... 184 // 2 Osobní pohoda (Marek Blatný, Iva Šolcova) ... 189 // Úvod ... 189 // Dvě tradice výzkumu osobní pohody: subjektivní a psychologická pohoda ... 190 // Subjektivní pohoda ... 190 // Psychologická pohoda ... 192 // Subjektivní a psychologická pohoda: související, ale odlišné koncepty ...193 // Novější koncepce osobní pohody ... 194 // Teorie osobní pohody Sonyi Lyubomirské ... 194 // Teorie osobní pohody Martina Seligmana ... 195 // Osobní pohoda a sociodemografické faktory ... 196 // Osobní pohoda a osobnost ... 198 // Osobní pohoda a osobnostní rysy ... 199 // Osobní pohoda a charakteristické adaptace ... 200 // Osobní pohoda a osobní narativy ... 203 // Osobní pohoda a věk ... 204 // Závěr ... 207 // Literatura ... 207 // 3 Sociální fungování ... 215 // Definice a struktura... 215 // Zdroje sociálního fungování ... 216 // Inteligence a akademická oblast ... 216 // Temperament a osobnost ... 218 // Sociální vztahy ... 222 // Literatura ... 227 //
4 Kulturní aspekty úspěšného vývoje (Katarína Millová) ... 235 // Literatura ... 240 // 5 Generativita jako významný vývojový úkol v dospělosti // (Katarína Millová, Marek Blatný) ... 243 // Úvod ... 243 // Definice generativity ... 244 // Dimenze generativity ... 245 // Typy generativity ... 246 // Věkové souvislosti generativity ... 247 // Kulturní dimenze generativity ... 250 // Genderové rozdíly v generativitě ... 251 // Nástroje měření generativity ... 252 // Další teorie vycházející z Eriksonova modelu ... 253 // Generativita v současném empirickém výzkumu ... 253 // Závěr ... 255 // Literatura ... 255 // 6 Smysl života ve vývojové perspektivě (Peter Halama) ... 261 // Smysl života v psychologii ... 261 // Smysl života a vývoj člověka ... 265 // Smysl života v dětství ... 269 // Smysl života v adolescenci ... 270 // Smysl života v dospělosti ... 271 // Smysl života ve starším věku ... 272 // Závěr ... 274 // Literatura ... 274 // Summary ... 279 // O autorech ... 280 // Jmenný rejstřík ... 283 // Věcný rejstřík ... 285
(OCoLC)975017011
cnb002856503

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC