Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Druhé, opravené a doplněné vydání
Praha : Paseka, 1993
315 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85192-59-4 (vázáno)
"Redaktor prvního svazku: Petr Čornej"--Rub titulního listu
Obsahuje rejstřík
001458813
OBSAH // prolog // ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU ... 11 // hlava první // POČÁTKY ČESKÉ STÁTNOSTI A KULTURY V RANÉM STŘEDOVĚKU (6.-10. STOLETÍ) // I. ZÁKLADY STŘEDOVĚKÉ EVROPY... 19 // II. VZNIK KMENŮ A KNÍŽECÍ MOCI... 24 // II/1 Příchod Slovanů... 24 // II/2 Sámova říše... 24 // II/3 Slovanské kmeny a počátky rodové knížecí moci... 25 // III. VELKÁ MORAVA A CYRILOMETODĚJSKÁ MISIE.. 27 // III/1 Východofranská říše a křesťanské misie... 27 // III/2 Mojmír a Pribina ... 27 // III/3 Vláda knížete Rostislava... 28 // III/4 Rozmach říše knížete Svatopluka... 29 // III/5 Mojmír II. a zánik Velké Moravy ... 31 // III/6 Kultura Velké Moravy... 32 // IV. PŘEMYSLOVSKÉ A SLAVNÍKOVSKÉ ČECHY V 10. STOLETÍ ... 33 // IV/1 Proměny střední Evropy ... 33 // IV/2 Přemyslovské „pražské" knížectví... 34 // IV/3 Souvislosti a důsledky vraždy knížete Václava... 35 // IV/4 Říše Boleslava I. a Boleslava II. ... 37 // IV/5 Počátky křesťanské kultury v Čechách... 39 // hlava druhá // ČESKÉ KNÍŽECTVÍ V 11. A 12. STOLETÍ // I. ROMÁNSKÁ KULTURA A PŘECHOD К ROZVINUTĚJŠÍM ETAPÁM STŘEDOVĚKU ... 45 // II. VÝVOJ ČESKÉHO STÁTU V OBDOBÍ SENIORÁTU DO ROKU 1125 ... 47 // II/l Přemyslovský stát mezi císařstvím Jindřicha II. a říší Boleslava Chrabrého... 47 // II/2 Expanze knížete Břetislava I... 48 // II/3 Státní organizace a seniorátní řád ... 48 // П/4 Politický vývoj v druhé polovině 11. století... 49 // И/5 „ Cesty na strmý vrchol slávy“ v první čtvrtině 12. století ... 52 // II/6 Duchovní struktury společnosti vil. století... 53 // III. STÁTNÍ MOC A POČÁTKY ŠLECHTY ... 53 //
III/1 Soběslav 1. a symbolický význam bitvy и Chlumce 53 // III/2 Doba knížete (krále) Vladislava II. (I.) ... 55 // III/3 Rozbroje mezi Přemyslovci v poslední čtvrtině 12. století .. 56 // III/4 Sídelní, hospodářská a právní „výstavba země“... 58 // III/5 Kultura 12. století... 62 // hlava třetí // ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ VE 13. STOLETÍ // I. TŘINÁCTÉ STOLETÍ V EVROPĚ А V ČECHÁCH (VĚK ŘÁDU A SYNTÉZY, PROMĚN A KONTINUITY) ... 66 // II. KRÁLOVSTVÍ PŘEMYSLA I. OTAKARA A VÁCLAVA 1... 68 // II/1 Politika krále Přemysla I. Otakara... 68 // II/2 Emancipace církve za biskupa Ondřeje... 69 // II/3 Král Václav I. (1230-1253)... 70 // II/4 Společnost, stát a šlechtické rody v první polovině 13. století... 71 // II/5 Kulturní vývoj; Anežka Česká ... 73 // III. PANOVÁNÍ KRÁLE PŘEMYSLA II. OTAKARA ... 75 // III/1 Mladý Přemysl a česká hegemonie od Alp po Baltik 75 // III/2 Vnitřní politika Přemysla II. Otakara... 77 // III/3 Boj o korutanské dědictví; odboj šlechty proti Přemyslovi a bitva na Moravském poli... 81 // III/4 Vrcholně středověká kolonizace a zakládání měst... 83 // IV. DOBA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ ... 87 // IV/1 Obnova království šlechtou v letech 1278—1290 ... 87 // IV/2 Nový vzestup Čech za krále Václava II. a Václava III 88 // IV/3 Společnost, hospodářství a kultura... 91 // hlava čtvrtá // VRCHOL A KRIZE ČESKÉHO STŘEDOVĚKÉHO STÁTU // I. GOTIKA: SOUŘADNICE MYŠLENÍ VRCHOLNÉHO A POZDNÍHO STŘEDOVĚKU... 98 // II. POLITICKÉ DĚNÍ VE 14. STOLETÍ ... 101 // II/l Proměny českého státu v době po vymření Přemyslovců a za krále Jana v letech 1306—1333... 101 // II/2 Cesta Karla Lucemburského na římský a český trůn 108 // II/3 Politický a státoprávní vývoj českého soustátí za vlády Karla IV... 111 // II/4 Karlova říšská politika... 114 // II/5 Císařovo dědictví...119
II/6 Vnitřní a zahraniční politika Václava IV. ... 120 // III. HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ... 127 // III/l Příčiny hospodářské prosperity za vlády Karla IV. ... 127 // III/2 Zahraniční a vnitřní obchod ... 129 // III/3 Společenská krize na přelomu 14. a 15. století... 133 // IV. PŘEDHUSITSKÁ KULTURA... 137 // IV/l Změna náboženského cítění... 137 // IV/2 Vzdělanost a školství... 141 // IV/3 Literatura a hudba... 144 // IV/4 Výtvarné umění... 148 //IV/5 Rozdíly v kulturním stylu společenských vrstev... 150 // hlava pátá // HUSITSTVÍ // I. KOŘENY, PŘÍČINY A CÍLE HUSITSKÉHO ZÁPASU ... 153 // II. PROMĚNY POLITICKÉHO DĚNÍ ... 158 // II/l V předvečer revoluce (1401—1419)... 158 // II/2 Hlavní husitské směry a jejich charakteristika... 163 // II/3 Husitská revoluce (1419—1436); její průběh a důsledky ... 166 // II/4 Zápas o český trůn (1436—1458) ... 178 // II/5 Vláda Jiřího z Poděbrad (1458—1471)... 181 // II/6 Počátky jagellonské vlády a potvrzení výsledků husitských zápasů (1471-1485) ... 184 // III. HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ POMĚRY ... 187 // III/l Ekonomická situace v letech 1401—1485 ... 187 // III/2 Válečnictví husitské doby a jeho společenský dosah . 190 // IV. KULTURA DOBY HUSITSKÉ... 192 // IV/1 Náboženské poměry ... 192 // IV/2 Vzdělanost a školství... 193 // IV/3 Literatura a hudba... 195 // IV/4 Výtvarné umění... 198 //
hlava šestá // ČESKÝ STAVOVSKÝ STÁT (1485-1620) // I. POJMOSLOVÍ EPOCHY: HUMANISMUS - RENESANCE - REFORMАСЕ- PROTIREFORMACE —STAVOVSTVÍ—CENTRALISMUS— MANÝRISMUS... 203 // II. ZFORMOVÁNÍ A VÝVOJ STAVOVSKÉHO STÁTU ... 209 // II/l Zápas měst se šlechtou... 209 // II/2 Systém stavovského státu... 212 // II/3 Mocenský nástup Habsburků ... 215 // II/4 První pokusy o vytvoření centralizované monarchie // (1527-1547)... 217 // II/5 Od nezdařeného stavovského odboje k České konfesi (1547-1575)... 220 // II/6 Od České konfese v předvečer stavovského povstání (1576-1617)... 224 // II/7 Stavovské povstání a bitva na Bílé hoře (1618—1620). 230 // III. HOSPODÁŘSTVÍ A SPOLEČNOST V PŘEDBĚLOHORSKÉM STÁTĚ... 235 // III/1 Překonání hospodářského rozvratu ... 235 // III/2 Šlechtické podnikání a postavení poddaných ... 236 // III/3 Města a obchod... 239 // IV. kultura Českého stavovského státu 240 //IV/1 Náboženské poměry v mezinárodních souvislostech 240 // IV/2 Vzdělanost a školství na prahu novověku... 243 // IV/3 Literatura a hudba pod vlivem humanismu, renesance a reformace... 247 // IV/4 Renesance a manýrismus ve výtvarném umění... 252
// hlava sedmá // České země po bílé hoře // I. BAROKO A ABSOLUTISMUS ... 255 // II. VNITŘNÍ A ZAHRANIČNÍ POLITIKA HABSBURSKÝCH PANOVNÍKŮ ... 258 // PRŮBĚH TŘICETILETÉ VÁLKY... 258 // II/l Válka česko-falcká (1618-1623)... 258 // II/2 Válka dánská (1625-1630) ... 260 // II/3 Válka švédská (1630—1635)... 262 // II/4 Válka švédsko-francouzská (1635—1648) ... 263 // II/5 Politické a správní důsledky stavovského povstání // a třicetileté války pro české země... 268 // II/6 Vláda Leopolda 1. (1657—1705); turecké nebezpečí 269 // II/7 Války o dědictví španělské; vláda Josefa 1.(1705—1711).. 271 // II/8 Doba Karla VI. — úsilí o prosazení pragmatické sankce ... 272 // II/9 Hlavní směry politického vývoje ... 274 // III. EKONOMICKÝ VÝVOJ ČESKÝCH ZEMÍ (1620-1740) ... 275 // III/l Hospodářské důsledky třicetileté války... 275 // III/2 Poválečná obnova; ekonomické teorie merkantilismu 277 // III/3 Šlechtický velkostatek a postavení poddaných... 277 // III/4 Povstání poddaných ... 279 // III/5 Města a řemesla... 281 // III/6 Obchod, počátky průmyslu, vznik manufaktur... 282 // III/7 Rysy ekonomického vývoje ... 284 // IV. DUCHOVNÍ A KULTURNÍ VÝVOJ... 285 // IV/1 Rekatolizace... 285 // IV/2 Změna náboženského smýšlení... 286 // IV/3 Úloha církve ve společnosti ... 288 // IV/4 Školství a vzdělanost... 292 // IV/5 Proměny v pobělohorském kulturním životě; emigrace 293 // IV/6 Katolická literatura v českých zemích ... 295 // IV/7 Výtvarné umění a hudba... 297 // IV/8 Kultura elit a kultura „masová“ ... 300 // IV/9 Shrnutí duchovního a kulturního vývoje... 303
(OCoLC)37959948
cnb000081732

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC