Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:15x 
BK
Publikace z konference
Biografie
Vydání 1.
Ostrava : Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis, 1995
305 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7042-422-2 (brožováno)
Vydala Ostravská univerzita v nakladatelství Rondo
Obsahuje bibliografické odkazy
Český, anglický, německý a slovenský text, česká, anglická a německá resumé
001459074
Obsah // Miloš Pojar // 1 000 let spolecného života Židu a Cechu v ceském státe...21 /0 // 1 000 Jahre des Zusammenlebens von Juden und Tschechen im tschechischen Staat 1 000 years of common life of Jews and Czechs in Bohemia // Arnošt Lustig // Dobré ráno! Zabili tvého otce, nezapomen!...32 c // Guten Morgen! Sie haben deinen Vater getötet, vergiß es nicht! // Reflections of tragic history // Dvorah Barzilay-Yegar // The Concept of a Jewish Nation, the Zionist Solution // to the Jewish Question and the Establishment of the State of Israel...41 // Die Auffassung der jüdischen Nation, die zionistische Lösung der Judenfrage und die Gründung des Staates Israel // Pojetí židovského národa, sionistické rešení židovské otázky a založení státu Izrael // Petr Pithart • // První obeti a nedelitelnost lidské svobody pred listopadem 89 a po nem...49 // Erste Opfer und die Unteilbarkeit der menschlichen Freiheit // First victims and the indivisibility of human freedom prior to November 1989 and after // Helena Krejcová // Židé a ceská spolecnost. Léta 1938 - 1939...53 <i // Die Juden und tschechische Gesellschaft in den Jahren 1938 - 1939 Jews and Czech society. Period 1938 - 1939 // Wolfgang Benz // Endlösung - zur Geschichte des Begriffs ...62 // ? dejinám vzniku výrazu "konecné rešení" // Remarks to the history of the term "final solution" // David Bankier // Warum "die Endlösung" ein öffentliches Geheimnis war...78 // Proc bylo "konecné rešení"
verejným tajemstvím ’ // Why "final solution" a public secret was // 3 // Stanislav Zámecník // Der Fall Nisko im Rahmen der Entstehungsgeschichte // "der Endlösung Der Judenfrage" ...92 // Nisko v rámci geneze "konecného rešení židovské otázky" // The Case of Nisko on the background of "final solution of Jewish question" // Mecislav Borák // Príprava a prubeh niských transportu...100 // Die Vorbereitung und Verlauf von Transporten nach Nisko Transportations to Nisko - their preparation and realisation // Miroslav Kárný // Tábor Nisko a plán "ríšského ghetta"...106 // Das Lager Nisko und der Plan eines "Reichsghettos" // Nisko Camp and the plan of "Reichsghetto" // Seev Goshen // Die Nisko-Aktion, Mythos und Wirklichkeit... . 118 // Akce Nisko - mýtus a skutecnost The Case Nisko - myth and reality // ? Ctibor Necas • // Akce Nisko a príprava "konecného rešení romské otázky"... . 125 // Die Aktion Nisko und die Vorbereitung der "Endlösung der Roma-Frage" // The Case Nisko and first steps of "final solution of Romany question" // Akiva Nir // Slovenskí Židia v odboji a v Slovenskom národnom povstaní...128 // Slowakische Juden im Widerstand und im Slowakischen Nationalaufstand The Jews of Slovakia in Resistance and in the Slovak National Uprising // Józef Marszaoeek // The Camp of Zarzecze near Nisko in the system of Jewish labour camps ... 139 // Pracovní tábor v Zarzecze u Niska v systému židovských táboru nucené práce ’ // Das Lager
Zarzecze bei Nisko und das System der jüdischen Zwangarbeitslager // Peter Witte // Deportationen ins Ghetto Litzmannstadt und Vernichtung... 148 // in Chelmno - Zwei Etappen des Entscheidungprozesses in der "Endlösung der Judenfrage" // Deportace do ghetta v Lodži a likvidacní tábor Chelmno - dve etapy procesu rozhodování v tzv. konecném rešení židovské otázky // Deportations to the ghetto of Lodž and extermination camp Chelmno - two stages in the decision making of "final solution of Jewish question" // 4 // Livia Rothkirchen // Motivy a zámer protektorátm vlády v rešeni židovské otázky ... // * Beweggründe und Absichten der Protektoratsregierung in Sachen des jüdischen Problems The Czech Government and the Final Solution of the Jewish Problem // Erik Polák // Perzekuce Židu v protektorátu v letech 1939 - 1941 ... // Persekution der Juden im Protektorat in den Jahren 1939 - 1941 Persecution of Jews in the Protectorate Bohemia and Moravia 1939 - 1941 // Ivan Kamenec // Riešenie židovskej otázky v prvom období Slovenskej republiky (roky 1939-1940) ... // Die Lösung der Judenfrage in der ersten Zeitperiode der Existenz der Slowakischen Republik (1939 - 1940) // Solution of Jewish problem during first period of Slovac Republic ( 1939 - 1940) // Erich Kulka // Nisko a úcast ostravských Židu v boji ceskoslovenských vojsk proti nacistickému Nemecku v druhé svetové válce... // Die Beteiligung der Juden aus Ostrava am Kampf der tschechoslowakischen
Armeeeinheiten gegen Nazideutschland // Nisko and participation of Ostrava Jews in the fight of Czechoslovak Army troops against Nazi Germany during World War II // 160 // 174 ? // Bedrich Kopold // Nejen utrpení, ale i odplata... 207  // Leiden und Vergeltung // Not only suffering, but also vengeance // František Mezihorák // Národopisný antisemitismus - zvláštní aspekt atmosféry // holokaustu na jihovýchodní Morave v letech 1938-1945 ... 213 o // Volkskundliche Form des Antisemitismus - Sonderaspekt der Holocaust-Atmosphäre im Südostmähren in Jahren 1938 - 1945 Antisemitism in Ethnography // Václav Štepán // Židovská kultovní místa na území Ostravy a jejich znicení // v období hitlerovské okupace... . 218 // Die jüdischen Kultusstätten auf dem Gebiet der Stadt Ostrava und ihre Vernichtung zur Zeit der hitlerischen Okkupation // Jewish cult sites in the territory of Ostrava and their destruction during the period of Nazi occupation // 5 // Ruth Elias // Personal Testimony...228 // Osobní svedectví Persönliches Zeugnis // Blažena Gracová, Blažena Przybylová // Problémy každodenního života ostravských židovských obyvatel v prvních letech okupace ...234 // Die Probleme des Alltagslebens der jüdischen Bewohner von Ostrava in den ersten Jahren der deutschen Besatzung // Problems of everyday life of Jewish inhabitants of Ostrava during first years of Nazi occupation // Miroslav Kryl // Poznámky ? osobnosti Lva Haase...253 // Anmerkungen
zur Persönlichkeit und Werk von Leo Haas Remarks to the personality of Leo Haas // Ivo Bartecek // André Simone: El Libro Negro del Terror Nazi en Europa (México 1943). // Kapitola z dejin antifašistického zápasu ...258 // André Simone: El Libro Negro del Terror Nazi en Europa (México 1943). // Ein Kapitel aus der Geschichte des antifaschistischen Kampfes Chapter of history of Antifascist fight in Europe // Alena Hájková // Príbeh skupiny Otakara Weisla . . . // Die Geschichte der Gruppe von Otakar Weisl The story of Resistance Group of Otakar Weisl // Zlatuše Kukanová, Lenka Matušíková // Matriky židovských obcí jako pramen ? dejinám židovské populace . . // Die Matrikeln der jüdischen Gemeinden als Quelle zur Geschichte der jüdischen Population Registers of Jewish communities as a source of history of Jewish population // 266 // 276 // Milan Myška // Podíl Židu na podnikatelských aktivitách v ostravské // prumyslové aglomeraci pred první svetovou válkou... 281 // Die Beteiligung der Juden an unternehmerischen Aktivitäten im Industriegebiet von Ostrava vor dem ersten Weltkrieg // Participation of Jews in business activities in industrial conurbation of Ostrava prior to World War 1 // Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil // Generacní promeny židovské komunity // v prumyslovém centru Ostravska - 1869- 1930 ... // Die Generationsverwandlungen der Jüdischen Gemeinschaft im Industriezentrum des Ostrava-Gebietes 1869-1930 // Transformations within
generations of Jewish community in the industrial center of Ostrava in the period 1869 - 1930 // Jaroslav Vaculík // Židé z Podkarpatské Rusi jako optanti pro ceskoslovenské státní obcanství v letech 1945 - 1947 ... // 285 // 292 // Die Juden aus der Karpathen Ukraine als Optanten für die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit in den Jahren 1945-1947 // Jews from Carpathian Ruthenia as applicants for Czechoslovak citizenship in the period 1945 - 1947 // Otto Winecki // Príspevek ? akci Nisko... // Einige Bemerkungen zum Fall Nisko Some remarks to the Case Nisko // 301 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC