Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
VYRAZENO
3. aktualizované vydání
Brno : Nová škola, s.r.o., 2015
147 stran : barevné ilustrace ; 30 cm

ISBN 978-80-7289-719-3 (brožováno)
Duhová řada
"Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV"--Obálka
Řešení testů tištěno zvratmo
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001459184
Opakování 5. ročníku // OBSAH // 6 // 1. Rozvrstvení národního jazyka 8 // 2. Útvary národního jazyka 10 // 3. Jazykové příručky 12 // 4. Jazykověda a její složky 14 // Test č. 1 15 // 1. Hláskosloví 16 // Spisovná výslovnost hlásek 18 // 2. Slovní přízvuk 21 // 3. Zvuková stránka věty 22 // Test č. 2 24 // 1. Tvoření slov // Vznik nových slov // Slovotvorný rozbor // Střídání hlásek při odvozování slov // Střídání samohlásek // Střídání souhlásek // Slova odvozená příponou -ský // 2. Rozbor stavby slova // Slova příbuzná // 3. Pravopis slov // Souhláskové skupiny // Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně // Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- // Předložky s, se, z, ze // Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách // Test č. 3 // 1. Slovní druhy // 2. Podstatná jména // Druhy podstatných jmen // Podstatná jména konkrétní a abstraktní // Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková // Podstatná jména obecná a vlastní // Test č. 4 // Skloňování podstatných jmen // Skloňování podstatných jmen rodu mužského // Skloňování podstatných jmen rodu ženského // Skloňování podstatných jmen rodu středního // Test č. 5 // Skloňování podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa // Test č. 6 // 3. Přídavná jména // Druhy přídavných jmen // Pravopis přídavných jmen // Skloňovaní přídavných jmen // Přídavná jména tvrdá // Jmenné tvary přídavných jmen // Přídavná jména měkká // Přídavná jména přivlastňovací // Stupňování přídavných jmen 65 // Test č. 7 68 // 4. Zájmena 69 // Druhy zájmen 69 // Skloňování zájmen bezrodých 70 // Skloňování zájmen rodových 72 // Skloňování zájmen ten, náš, váš 72 // Skloňování zájmen on, ona, ono 74 // Skloňování zájmen můj, tvůj, svůj, její 76 // Test č. 8 79 // 5. Číslovky 80 //
Druhy číslovek 80 // Skloňování číslovek základních 83 // Test č. 9 85 // 6. Slovesa 86 // Opakování 86 // Slovesné tvary 88 // Časování sloves 89 // Rozkazovací způsob 89 // Podmiňovací způsob 90 // Test č. 10 92 // 1. Základní větné členy 93 // Přísudek - opakování 93 // Podmět - opakování 96 // Podmět několikanásobný 98 // Shoda přísudku s podmětem 99 // Shoda přísudku s několikanásobným podmětem 101 // Test č. 11 102 // 2. Rozvíjející větné členy 103 // Přívlastek 103 // Test č. 12 105 // Předmět 106 // Test č. 13 109 // Příslovečné určení 110 // Test č. 14 113 // 3. Věta jednoduchá a souvětí 114 // Test č. 15 116 // Závěrečný test // 1. Práce s informacemi 120 // 2. Vypravování 123 // 3. Popis 129 // Popis předmětu 130 // Popis místnosti 131 // Popis pracovního postupu 132 // 4. Dopis 134 // 5. Zpráva a oznámení 137 // Sloh - závěrečné opakování 140 // Očekávané výstupy 141 // Klíčové kompetence 143 // Řešení testů 145 // Rejstřík 146 // 5
(OCoLC)928740743
cnb002732271

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC